7190121/3 AAK-augmentatív és alternatív kommunikáció diagnoszta képzés – Budapest (2019.11.15.)

A képen EU2020 logó és a montázs program neve és azonosítója szerepel.

Továbbképzési program alapítási engedély száma: 12/13/2019

Továbbképzési csoport azonosítója: 7190121/3

Továbbképzési program célja:

A továbbképzés célja azon szakemberek diagnosztikai területen való továbbképzése, akik a köznevelés területén nem vagy alig beszélő – súlyos kommunikációs akadályozottsággal élő – gyermekek vagy fiatalok oktatásával, nevelésével, fejlesztésével, szakképzésével vagy felnőtt korú beszéd-és nyelvi fogyatékos – AAK (augmentatív és alternatív kommunikáció) – szükségletű személyek rehabilitációjával foglalkoznak.

A továbbképzés felkészíti a résztvevőket az AAK-t használó személyek felmérésére és ennek alapján a kívánatos beavatkozások és támogatások meghatározására. A résztvevők ismereteket szereznek a felmérést igénylő populáció heterogenitásáról: változatos életkorú, nemű és diagnózisú személyekről, akik szerzett vagy veleszületett károsító tényezők következtében nem rendelkeznek funkcionális beszéddel. Megismerik a korszerű diagnosztikai szemléletet ahhoz, hogy felelősségteljes döntéseket tudjanak hozni az érintett személyek kommunikációs kompetenciáiról, jövőbeli lehetőségeiről. A résztvevők sérülésspecifikusan elsajátítják az AAK-oktatást megelőző és azt meghatározó vizsgálati eljárások formáját, módját, eszközeit, mivel ezekben az esetekben használhatatlanok a beszélő, mozgó, látó, halló, átlagos értelmi képességű populáció számára kidolgozott, standardizált tesztek és egyéb vizsgálati eljárások. A résztvevők elsajátítják azt a szaktudást, amelynek révén, a felmérési eredmények függvényében az érintett személy számára rövid- és középtávú célokat jelölnek ki a kommunikáció támogatásához, fejlesztéséhez.

Továbbképzési program célcsoportja: a továbbképzést a köznevelés/oktatás területén ajánljuk azoknak a szakembereknek, akik nem vagy alig beszélő – súlyos kommunikációs akadályozottsággal élő – gyermekek vagy fiatalok oktatásával, nevelésével, fejlesztésével, szakképzésével foglalkoznak. Ajánljuk továbbá azoknak a szakembereknek, akik felnőtt beszéd-és nyelvi fogyatékos – AAK -szükségletű személyek rehabilitációjával foglalkoznak és a diagnosztika területén szeretnék tudásukat elmélyíteni.

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:

Iskolai végzettség:  főiskola/egyetem

Szak: pedagógia, gyógypedagógia, pszichológia, konduktív pedagógia

Szakképzettség: a nevelést, oktatást végző intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez megfelelő szakképzettséggel, valamint egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott szakemberek.

Megelőző szakmai gyakorlat: min. 3 éves augmentatív és alternatív kommunikációs szükségletű személyekkel végzett oktatási, fejlesztési és rehabilitációs célú munkatapasztalat.

A jelentkezés egyéb feltétele:

Motivációs levél 0,5-1 oldal terjedelemben, a következő kérdéseket kifejtve:

 • Miért kíván részt venni a képzésen?
 • Milyen fogyatékosságú személyekkel van (releváns AAK) szakmai tapasztalata?
 • Mik az egyéni elvárásai, mit szeretne megtanulni, mire van kifejezetten szüksége?
 • A tanultakat a jövőben hogyan tervezi beépíteni a munkájába?

Képzési program óraszáma: 60 óra

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:

A résztvevő megismeri és a gyakorlatban alkalmazza az AAK-felmérések során használható módszerek és eszközök közül azokat, melyek segítségével a komplex kommunikációs szükségletű személy felmérése elvégezhető a megfelelő AAK-támogatási és fejlesztési célkitűzések érdekében. A résztvevő kiválasztja a megfelelő módszereket és eszközöket ahhoz, hogy specifikus és általános célokat tudjon hozzárendelni a diagnosztikára épülő, rövid – és hosszú távú fejlesztési célkitűzéshez. Ismeri a nemzetközi és hazai szinten elérhető felmérőeszközöket, elsajátítja a team-szemléletben való gondolkodást, ennek gyakorlati alkalmazását a felmérési folyamatok során. A résztvevő tudja a fejlesztési célok érdekében az elvárásokat és a lehetőségeket. Ismeri az egyéb vizsgálati eljárásokat és a folyamatdiagnosztikára épülő terápiákat, képes felmérni és alkalmazni a felmérések során alkalmazandó személyi és tárgyi feltételeket.

A továbbképzési program zárásának módja:

A tanúsítvány kiadásához feltétel a továbbképzés minimum 90%-án történő részvétel; a záróteszt megfelelt minősítéssel való megírása az utolsó képzési napot követően maximum 7 nappal, mely elektronikus módon történik; valamint a „felmérési dokumentáció” legalább megfelelt minősítéssel való teljesítése.

A „felmérési dokumentáció” során a résztvevő által kiválasztott AAK-szükségletű személy felmérését kell elvégezni, majd a felmérés eredményei alapján a rövid- és hosszútávú célkitűzésekből bemutatót készíteni az utolsó továbbképzési napot megelőző 1 hétben, melynek bemutatása és közös megvitatása az utolsó tanfolyami napon történik.

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: 12-20 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: tanúsítvány

A továbbképzés tematikai egységei:

– A komplex kommunikációs igény és az AAK fogalmai

– A kommunikációs képesség felmérésének alapjai

– Veleszületett komplex kommunikációs szükségletű személy megfigyelési gyakorlata

– Afázia és diszartria, mint szerzett beszéd- és nyelvi zavar leírása, diagnosztikája

– A felmérési helyzet kialakításának specifikumai

– A felmérés személyi és tárgyi feltételei

– Szupervízió mellett végzett felmérések

– Önállóan végzett felmérés és az erről való tanfolyami beszámoló

Továbbképzési napok:

2019.11.15.

2019.11.16.

2019.11.22.

2019.11.23.

2019.11.29.

2019.11.30.

2019.12.05.

2019.12.06.

2019.12.07.

A továbbképzés órarendje innen letölthető.

A továbbképzési program helyszíne: Budapest, a pontos helyszín szervezés alatt, a jelentkezés lezárulta után a leendő résztvevők elektronikus értesítést kapnak a helyszínnel és a továbbképzéssel kapcsolatosan.

A képzésen való részvétel a résztvevők számára térítésmentes, mely az FSZK Nonprofit Kft.  és az Európai Unió támogatásából megvalósuló EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretein belül kerül megtartásra.

A résztvevőknek utazási költséget téríteni és szállás lehetőséget biztosítani nem áll módunkban. A képzés során étkezési lehetőséget nem tudunk biztosítani.

Megengedett hiányzás túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények:

A megengedett hiányzás (max. a továbbképzés összes óraszámának 10 %-a) túllépése esetén a résztvevő kizárásra kerül. A továbbképzésen való részvételről a résztvevő csak látogatási igazolást kaphat.

A Képzőintézmény és a résztvevő jogai és kötelezettségei:

 • Képzőintézmény kötelezettséget vállal a szerződésben vállalt képzés lebonyolításáért, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért.
 • Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képzőintézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a Képzőintézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.
 • A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megtéríteni.
 • A Képzőintézmény szerződésszegésének következménye(i): a képzés azonos feltételekkel történő ismételt megszervezése.
 • Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): a képzésről kizárásra kerül.
 • A képzés nem folytatható abban az esetben sem, ha a résztvevő hiányzásai a megengedett mértéket túllépik, illetve ha a felajánlott pótlási lehetőséggel nem él (amennyiben ez releváns), vagy azt nem a megfelelő minőségben teljesíti.
 • Amennyiben a Képző él visszaigénylési jogosultságával, a résztvevőnek a visszaigénylésre való felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül eleget kell tennie a képzés időarányos részére eső költségek visszafizetésére vonatkozóan. Abban az esetben, ha a visszafizetés a megjelölt határidőig nem teljesül, a Képző a határidőt követő napokra vonatkozóan jogosult a visszafizetendő összeg, jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegére a visszafizetés megvalósulásáig.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével és a visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata) postai úton való beküldésével lehet.

Regisztrációs határidő:

2019.10.10. 14:00-ig

Postai beérkezési határidő:

2019.10.15.

Postai cím:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK Nonprofit Kft.)

Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük, írják rá 7190121/3 (a képzési program azonosító száma)

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni, ugyanakkor a jelentkezés befogadása nem jelent automatikus felvételt.

Jelentkezési felület:

A jelentkezés menete, benyújtandó dokumentációk:

A regisztrációs felület kitöltése után a beküldött jelentkezési lapról pár percen belül egy visszajelző e-mailt fog kapni a jelentkezéskor megadott e-mail címére. (Ezt kell később kinyomtatni, és beküldeni a jelentkezés részeként.) Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársával, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail:@fszk.hu, tel.: +36/1/450-32-39; +36203812988


1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon ki kell tölteni, beküldeni a visszajelző e-mailt kinyomtatni, aláírni és postai úton megküldeni.
2. Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza jelenlegi munkakörét, feladatait és a munkakörben eltöltött évek számát, valamint kiderül az, hogy a saját végzettségnek megfelelő ellátási területen, minimum min. 3 éves augmentatív és alternatív kommunikációs szükségletű személyekkel végzett oktatási, fejlesztési és rehabilitációs célú munkatapasztalattal rendelkezik. Az önéletrajzot csatolni kell elektronikusan és meg kell küldeni postai úton, a jelentkezés részeként.
3. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i), csatolni kell elektronikusan és meg kell küldeni postai úton, a jelentkezés részeként.
4. Motivációs levél, csatolni kell elektronikusan és meg kell küldeni postai úton, a jelentkezés részeként.
Az FSZK Nonprofit Kft. postai címe: 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük írják rá:7190121-3 - AAK-diagnoszta képzés -Budapest
Köszönjük!

+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Feltöltendő dokumentumok:

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!