719017/2 Autizmus specifikus ismeretek a korai fejlesztésben

A képen EU2020 logó és a montázs program neve és azonosítója szerepel.

Továbbképzési program címe: Autizmus specifikus ismeretek a korai fejlesztésben

Továbbképzési program alapítási engedély száma: 12/124/2019

Továbbképzési csoport azonosítója: 719017/2

Továbbképzési program célja:

Autizmus spektrum zavar a korai életkorban – a komplex támogatás és ellátás elmélete és gyakorlata az iskolás kor előtti időszakban

Alapszintű (meglévő ismereteket rendszerező, kiegészítő) elméleti és gyakorlati felkészítés autizmussal élő kisgyermekek szakszerű korai fejlesztésére. Felkészítés autizmussal élő kisgyermekek sérülés-specifikus kora gyermekkori alapszintű intervenciójára, a családok kompetenciáinak erősítésére, valamint a kisgyermekek és a család társadalmi befogadásának támogatására. A továbbképzésen résztvevő szakemberek megismerik az autizmus elméleti hátterét és korai tüneteit. A szakemberek képessé válnak az autizmussal élő kisgyermekek fejlődésének elősegítésére és kognitív, kommunikációs és adaptív készségeik bővítésére. Megismerik a kisgyermekek számára elérhető intézményi szolgáltatások rendszerét és a szülők támogatásának lehetőségeit. Az elméleti és gyakorlati ismeretek révén a résztvevők képessé válnak az autizmussal élő kisgyermekek és a család társadalmi befogadásának szakszerű támogatása.

Továbbképzési program célcsoportja:

A köznevelés területén az autizmussal élő, iskoláskor előtti gyermekek komplex ellátásában résztvevő szakemberek.

A köznevelés területén a pedagógiai szakszolgálat és egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény feladat ellátásában a korai fejlesztés és gondozás szakfeladatot közvetlenül végző, pedagógus munkakörben foglalkoztatott óvodapedagógus, gyógypedagógus, konduktor (tanító, óvodapedagógus) és pszichológus (klinikai, tanácsadó szakpszichológus) végzettségű és szakképzettségű szakalkalmazottak.

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:

Iskolai végzettség: főiskola/egyetem

Szak: óvodapedagógiai, gyógypedagógia, pszichológia, konduktív pedagógia

Szakképzettség: a nevelést, oktatást végző intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez megfelelő szakképzettségek.

Képzési program óraszáma: 60 óra

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:

A továbbképzés végére a továbbképzést elvégző szakember ismerje meg az autizmus spektrum zavarok korai tüneteit. Ismerje az autizmus spektrum zavarok hátterét és természetét, továbbá a kisgyermekek szakszerű megfigyelésére, felmérésére, a szülő bevonására alkalmazott megközelítéseket és a személyre szabott támogatás modelljeit. Megfigyelései alapján legyen képes kialakítani, módosítani, autizmus szempontból akadálymentesíteni a kisgyermek fejlődését segítő személyi és tárgyi környezetet, továbbá személyre szabottan alkalmazni a kommunikációt, a társas viselkedést, az önállóságot elősegítő specifikus módszereket. Legyen képes segíteni a kisgyermekek más intézménybe történő átvezetését, a kisgyermekek befogadását az adott intézményben, a gyermekközösségben, szülőközösségben és munkahelyi közösségben egyaránt. Közreműködésével támogassa a családot a kisgyermek megértésében, a mindennapi nevelési helyzetek megoldásában, lehetőségeik és jogaik megismerésében.

A továbbképzési program zárásának módja:

A képzést számonkéréssel zárjuk, 30 kérdésből álló tudásmérő teszt formájában.

A megfelelés kritériuma:

–           tematikai egységeket záró tesztek min. 70%-ra teljesítése

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: minimum 16 fő és maximum 26 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: Tanúsítvány

A továbbképzési program főbb tematikai egységei:

1.Autizmus spektrum zavar-elméleti alapok
2.A beavatkozás alapjai
3.A kommunikációs készségek fejlesztése
4.Társas készségek fejlesztésének alapjai
5.Viselkedésproblémák megközelítése
6.Önállóság és önkiszolgálás kérdései
7.Családok és az intézményrendszer

Képzési napok:

2019.08.21.
2019.08.22.
2019.08.23.
2019.08.24.
2019.08.28.
2019.08.29.
2019.08.30.
2019.08.31.

A továbbképzés órarendje innen letölthető.

A továbbképzési program helyszíne:

Első 4 nap: Gödöllőn, második 4 nap: Salgótarjánban lesz lebonyolítva, a pontos helyszínek szervezés alatt, a jelentkezés lezárulta után a leendő résztvevők elektronikus értesítést kapnak a helyszínekkel és a továbbképzéssel kapcsolatosan.

A képzésen való részvétel a résztvevők számára térítésmentes, a képzés az FSZK Nonprofit Kft. és az Európai Unió támogatásából megvalósuló EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretein belül kerül megtartásra.

A résztvevőknek utazási költséget téríteni és szállás lehetőséget biztosítani nem áll módunkban. A képzés során étkezési lehetőséget biztosítunk.

Megengedett hiányzás túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények:

A megengedett hiányzás (legfeljebb a továbbképzés összes óraszámának 10 %-a) túllépése esetén a résztvevő kizárásra kerül, és ebben az esetben résztvevő a továbbképzésen való részvételről csak látogatási igazolást kaphat.

A résztvevő jogai és kötelezettségei:

  • Képzőintézmény kötelezettséget vállal a képzés lebonyolítására, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért.
  • Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a képzőintézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a képzőintézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.
  • A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni.
  • A képzőintézmény szerződésszegésének következménye(i): a képzés azonos feltételekkel történő ismételt megszervezése.
  • Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): a képzésből kizárásra kerül. A képzés nem folytatható abban az esetben sem, ha a résztvevő hiányzásai a megengedett mértéket túllépik, illetve ha a felajánlott pótlási lehetőséggel nem él (amennyiben ez releváns), vagy azt nem a megfelelő minőségben teljesíti.
  • Amennyiben a Képző él visszaigénylési jogosultságával, a résztvevőnek a visszaigénylésre való felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül eleget kell tennie a képzés időarányos részére eső költségek visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének. Abban az esetben, ha a visszafizetés a megjelölt határidőig nem teljesül, a Képző a határidőt követő napokra vonatkozóan jogosult a visszafizetendő összeg jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegére a visszafizetés megvalósulásáig.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével és a visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata) postai úton való beküldésével lehet.

Regisztrációs határidő:
2019. 07. 15. 14:00-ig

Postai beérkezési határidő:
2019. 07. 18.

Az elbírálás menete, határideje:

A jelentkezők elektronikus levélben kapnak értesítést az elbírálás eredményéről 2019.07.22-én 16.00-ig.

A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el. Kérjük, hogy tartsák be a fenti határidőket, mert az ezután beérkezett dokumentumokat nem áll módunkban az érvényes jelentkezés részeként elfogadni, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentkezés befogadása nem jelent automatikus felvételt.

Túljelentkezés:

Túljelentkezés esetén a képzőintézmény a beérkezett szakmai anyagok vizsgálata során az alábbi bírálati szempontokat is figyelembe veszi:

  • egyenletes területi lefedettség biztosítására való törekvés
  • ha egy intézményből több jelentkező érkezik, akkor az intézményenként 1-2 résztvevő elvét tartjuk szem előtt
  •  a szakmai elvárások terén az elvártnál több és szélesebb körű munka-, vagy oktatói tapasztalat előnyt élvez

Postai cím:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK Nonprofit Kft.)

Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük, írják rá 719017/2 (a képzési program azonosító száma)

Jelentkezéssel kapcsolatosan további információk:
Kovács Anett
felnőttképzési menedzser
Felnőttképzési Iroda

Telefon: +36-1-450-3239
Mobil: +36-20 3812-988
E-mail: kovacs.anett@fszk.hu

Jelentkezési felület:

A jelentkezés menete, benyújtandó dokumentációk:

A regisztrációs felület kitöltése után a beküldött jelentkezési lapról pár percen belül egy visszajelző e-mailt fog kapni a jelentkezéskor megadott e-mail címére. (Ezt kell később kinyomtatni, és beküldeni a jelentkezés részeként.) Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársával, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail:@fszk.hu, tel.: +36/1/450-32-39; +36203812988


1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon ki kell tölteni, beküldeni a visszajelző e-mailt kinyomtatni, aláírni és postai úton megküldeni.
2. Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza jelenlegi munkakörét, feladatait és a munkakörben eltöltött évek számát, valamint kiderül az, hogy a saját végzettségnek megfelelő ellátási területen, minimum min. 1 éves munkatapasztalattal rendelkezik. Az önéletrajzot csatolni kell elektronikusan és meg kell küldeni postai úton, a jelentkezés részeként.
3. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i), csatolni kell elektronikusan és meg kell küldeni postai úton, a jelentkezés részeként.
Az FSZK Nonprofit Kft. postai címe: 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük írják rá: 719017/2 Autizmus spektrum zavar a korai életkorban – a komplex támogatás és ellátás elmélete és gyakorlata az iskolás kor előtti időszakban
Köszönjük!

+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Feltöltendő dokumentumok:

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!