Autizmus-specifikus ismeretek a korai fejlesztésben

Továbbképzési program címe: Autizmus-specifikus ismeretek a korai fejlesztésben

Továbbképzési program alapítási engedély száma: 43/159/2014

Továbbképzési program célja: Alapszintű (meglévő ismereteket rendszerező, kiegészítő) elméleti és gyakorlati felkészítés autizmussal élő kisgyermekek szakszerű korai fejlesztésére. Felkészítés autizmussal élő kisgyermekek sérülés-specifikus kora gyermekkori alapszintű intervenciójára, a családok kompetenciáinak erősítésére, valamint a kisgyermekek és a család társadalmi befogadásának támogatására.

Továbbképzési program célcsoportja: A köznevelés területén a pedagógiai szakszolgálat és egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény feladat ellátásában a korai fejlesztés és gondozás szakfeladatot közvetlenül végző, pedagógus munkakörben foglalkoztatott óvodapedagógus, gyógypedagógus, konduktor (tanító, óvodapedagógus) és pszichológus (klinikai, tanácsadó szakpszichológus) végzettségű és szakképzettségű szakalkalmazottak.

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:

Iskolai végzettség: főiskola, egyetem
Szak: óvodapedagógiai, gyógypedagógia, pszichológia, konduktív pedagógia,
Szakképzettség: A nevelést, oktatást végző intézmény pedagógus munkakör betöltéséhez megfelelő szakképzettségek

Megelőző szakmai gyakorlat: 1 év szakmai gyakorlat

Képzési program óraszáma: 60 óra

Továbbképzési napok:

2018. augusztus 28.
2018. augusztus 29.
2018. augusztus 30.
2018. október 5.
2018. október 6.
2018. október 19.
2018. október 26.

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek: A továbbképzés végére a továbbképzést elvégző szakember ismerje fel az autizmus spektrum zavarok korai tüneteit. Ismerje az autizmus spektrum zavarok, hátterét és természetét, továbbá a kisgyermekek szakszerű megfigyelésére, felmérésére, a szülő bevonására alkalmazott megközelítéseket és a személyre szabott támogatás modelljeit. Legyen képes kialakítani, módosítani, autizmus szempontból akadálymentesíteni a kisgyermek fejlődését segítő személyi és tárgyi környezetet. Legyen képes az autizmus szempontú megfigyelés és felmérés információi alapján személyre szabott egyéni fejlesztési tervet készíteni 2-6 hónapos időszakra, hierarchikus fejlesztési célokat megfogalmazni, a megvalósításához szükséges lépéseket megtervezni, a megvalósítást értékelni és szakszerűen dokumentálni.

A továbbképzési program zárásának módja: A tematikai egységeket számonkéréssel zárjuk tudásmérő teszt formában. A következő tematikai egység megkezdéséhez a tesztet 70%-ra kell teljesíteni. A záró feladat egy hospitálási óra naplója, a látott óra alapján egy saját óraterv beadása, és a látott gyermek szülőjével készült megbeszélés segítségével egy pedagógiai vélemény készítése.

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: 16-32 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: tanúsítvány

A továbbképzési program tematikai egységei:

  • A típusos fejlődés és az autizmus természete.
  • A hatékony korai beavatkozás elmélete és gyakorlata.
  • A családok helyzete és az elérhető szolgáltatások.

 

A továbbképzési program helyszíne: Szivárvány Tagóvoda; 1212 Budapest, Rákóczi tér 31.

A képzésen való részvétel díja: a képzési programon a részvételi díj 4.520 Ft (állományban lévő munkatársak számára) és 13.550 Ft (nem állományban lévő munkatársak számára) , amelyet az FSZK Nonprofit Kft. számlájára kell megfizetni.

Utalási adatok:
Kedvezményezett neve: FSZK Nonprofit Kft.
Számlavezető bank: Magyar Államkincstár
Számla száma: 10032000-00322472-00000017

Közlemény: résztvevő neve és az alábbi kód: 718014-1

Megengedett hiányzás túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények:

A megengedett hiányzás túllépése (max. a továbbképzés összes óraszámának 10 %-a) esetén a résztvevő kizárásra kerül. A továbbképzésen való részvételről Résztvevő csak látogatási igazolást kaphat.

A résztvevő jogai és kötelezettségei:

Képző intézmény kötelezettséget vállal a szerződés a képzés lebonyolításáért, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért.
Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képző intézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a Képző intézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.
A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni.
A Képző intézmény szerződésszegésének következménye(i): A képzés azonos feltételekkel történő ismételt megszervezése
Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): A képzésről kizárásra kerül.
A képzés nem folytatható abban az esetben sem, ha a Résztvevő hiányzásai a megengedett mértéket túllépik, illetve ha a felajánlott pótlási lehetőséggel nem él (amennyiben ez releváns), vagy azt nem a megfelelő minőségben teljesíti.

Amennyiben a Képző él visszaigénylési jogosultságával, a Résztvevőnek a visszaigénylésre való felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül eleget kell tennie a képzés időarányos részére eső költségek visszafizetésére vonatkozóan. Abban az esetben, ha a visszafizetés a megjelölt határidőig nem teljesül, a Képző a határidőt követő napokra vonatkozóan jogosult a visszafizetendő összeg, jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegére a visszafizetés megvalósulásáig.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével, és a  visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata) postai úton való beküldésével lehet.

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje: 2018. augusztus 16.

A jelentkezési anyagok postai úton való beérkezés határideje: 2018. augusztus 17.

Postai cím:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., (FSZK Nonprofit Kft.)
Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük, írják rá 718014/1 (a képzési program azonosító száma)

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni!

A jelentkezés menete, benyújtandó dokumentációk:

1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kitöltendő, postai úton megküldendő.
2. Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza jelenlegi munkakörét, feladatait és a munkakörben eltöltött évek számát, mely a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandó, postai úton megküldendő.
3. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i), mely a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandó, postai úton megküldendő.
Az FSZK Nonprofit Kft. postai címe: 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük írják rá:718014/1

A regisztrációs felület kitöltése után a beküldött jelentkezési lapról pár percen belül egy visszajelző e-mailt fog kapni a jelentkezéskor megadott e-mail címére. (Ezt kell később kinyomtatni, és beküldeni a jelentkezés részeként.) Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársával, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail:@fszk.hu, tel.: +36/1/450-32-39; +36203812988

Köszönjük!

+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Feltöltendő dokumentumok:

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!