Látássérült személyek kommunikációját támogató audio-narrátor

Ez egy lezárult képzés!

Képzés azonosító száma
717022/1
A képzés óraszáma
235 óra
A képzés költsége
Bruttó 350.000 Ft
Jelentkezési határidő
Lejárt

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
(Nyilvántartásba vételi szám: E-000892/2014)

Képzési Felhívást
tesz közzé

Látássérült személyek kommunikációját támogató audio-narrátor című,

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által engedélyezett,

képzésére.

A képzés azonosító száma képző intézménynél: 717022/1
A képzési program engedély száma: E-000892/2014/B004

A képzési program célja olyan szakember képzése, akik a látássérült személyek részére a megfelelő készségek és ismeretek birtokában képesek az audio-narráció eszközrendszerével a vizuális üzeneteket lényegre törően közvetíteni érthető és élvezhető módon.
A képzési programot elvégző résztvevők, mint audio-narrátorok tudják tevékenységüket végezni.

A képzési program az FSZK Nonprofit Kft., a Színház- és Filmművészeti Egyetem és a Pesti Magyar Színház szakmai együttműködésének keretében valósul meg.

Képzési program célcsoportja:

Minimum középfokú végzettséggel rendelkező személyek, akik a képzési program bemeneti feltételeiként elvárt végzettséggel rendelkeznek, valamint egészségügyi kritériumoknak és egyéb megfogalmazott feltételeknek is megfelelnek.

A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA:

A Látássérült személyek kommunikációját támogató audio-narrátor feladata a vizuálisan megjelenő információk hangra való fordítása látássérült személyek részére. A Látássérült személyek kommunikációját támogató audio-narrátor látássérült gyermekek és felnőttek számára az élet különböző területein – oktatás, kultúra, nyilvános események – segítik munkájukkal az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósulását. Így többek között színházi előadásokon, kiállításokon, egyéb kulturális és sport eseményeken segítik a vizuális üzenetek, tartalmak megismerését a látássérült résztvevők számára. A Látássérült személyek kommunikációját támogató audio-narrátor a képek, helyszínek leírásával, mozdulatok és hangok, zajok magyarázatával támogatja a látássérült személyeket a megfelelő tájékozódás érdekében. A Látássérült személyek kommunikációját támogató audio-narrátor munkája során előre rögzített (pl. film) vagy valós idejű audio-narrációt készít (pl. színház, konferencia), a felhasználási terület figyelembe vételével. Tevékenysége során az elsajátított info-kommunikációs és egyéb releváns eszközöket és módszereket legjobb tudása szerint hasznosítja az info-kommunikációs akadálymentesítés érdekében, figyelembe véve a szolgáltatást igénybe vevő célcsoport elvárásait.

Csoportlétszám (min.- max.):

10-12 fő
A képzési program óraszáma: 235 óra, ebből elméleti képzés 52 óra, gyakorlati képzés 183 óra

A képzési program időtartama:

2017.09.15 – 2018.08.17.

A jelentkezés feltételei:

A jelentkezéshez előzetes elektronikus regisztráció szükséges, melynek lépéseiről a jelentkezés menete elnevezésű pontban olvashat.
A jelentkezéshez tartozik egy személyes interjú is, amelynek keretében szakmai értékelés formájában az alábbi szempontok szerint értékelik a jelentkezőket:

 • Audió-narrációs tevékenység megfelelő minőségű ellátásához szükséges látás és hallás.
 • Alap beszédtechnikai képesség, azaz audionarrációs tevékenységhez szükséges, megfelelő hangterjedelem, hangképzési hibáktól való mentesség.
 • Élő beszéd során a magyar hangsúly és hanglejtés szabályainak betartása
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
A személyes interjú időpontjai:

2017. június 16.
2017. június 17.

Az interjú időpontjáról írásban értesítjük a jelentkezőket.

Képzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:
 • Az audio-narráció, mint info-kommunikációs szolgáltatás/tevékenység fontosságának megértése, a szolgáltatatás nyújtásához kapcsolódó elméleti ismeretek elsajátítása.
 • A látássérülés főbb okainak, fizikai és pszichés következményeinek bemutatása.
 • Ismeretszerzés a látássérült személyek számára nyújtott szolgáltatásokról, valamint a releváns jogszabályokról.
 • Látássérült személyek közösségének igényei és az ellátórendszer megismerése.
 • A hazai és nemzetközi szolgáltatási rendszerek és körülmények megismerése és
  összehasonlítása.
 • Az audio-narráció szabályainak és elemzési rendszerének megismertetése
A képzési program tananyagegységei, a tananyagegységek céljai:

 

SzPk-00159-16-02 5 03 3 /2 /M-01 – 40 óra
Audio-narrációs tevékenység megkezdéséhez szükséges alapozó ismeretek

 • Az audio-narráció, mint info-kommunikációs tevékenység/szolgáltatás fontosságának megértése, a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó elméleti ismeretek elsajátítása.
 • A látássérülés főbb okainak fizikai és pszichés következményeinek bemutatása.
 • Ismeretszerzés a látássérült személyek számára nyújtott szolgáltatásokról, valamint a releváns jogszabályokról.
 • Látássérült személyek közösségének igényei és az ellátórendszer megismerése.

 

SzPk-00159-16-02 5 03 3 /2 /M-02 – 118 óra
Célcsoport specifikus ismeretek az audio- narráció elméletéről

 • A hazai és nemzetközi szolgáltatási rendszerek és körülmények megismerése és összehasonlítása.
 • Az audio-narráció szabályainak és elemzési rendszerének megismertetése.
 • Szakmai alapelvek megismerése, alkalmazási lehetősége, szolgáltatás megszervezéséhez szükséges eszközök és ismeretek átadása.
 • Korábban megszerzett tudások bővítése művészeti ismeretekkel, több művészeti területről.
 • Lényegkiemelés elveinek megismerése és alkalmazási lehetőségei, az ehhez szükséges eszközrendszer ismertetése.
 • Korábban megszerzett magyar helyesírási és nyelvhelyességi tudások felfrissítése, kiegészítése.
 • Feladat- és célcsoport specifikus eszköztárak megismerése.

SzPk-00159-16-02 5 03 3 /2 /M-03 – 77 óra
Az audio-narráció gyakorlata

 • Az elsődleges cél audio-narrációs gyakorlat biztosítása. Cél, hogy valamennyi probléma és megbízás típussal találkozzanak a résztvevők, gyakorlati készségeiket fejlesszék.
 • A korábbi tananyagegységek során szerzett ismereteket a gyakorlatban használhassák.
A képzési program zárása :

A képzési programok tananyagegységeit is zárni kell, a képzési programmal összhangban ezek sikeres lezárása a feltétel a következő tananyagegység elvégzéséhez.

A képzési program záró vizsgája:

Szóbeli záróvizsga a portfólió alapján valamint egy színházi előadás 10 perces audió-narrációja, a résztvevő a teljes előadásból készül, a vizsga előtt kell kihúzni a sorszámot, amelyen szerepel, hogy az előadás melyik 10 percét kell narrálnia.

A képzés zárás dokumentuma:
Felnőttképzési törvény előírásainak megfelelő tanúsítvány.
A tanúsítvány kiadásának feltétele:

Tananyag egységenként maximum 20%-os hiányzás, a képzési napokon való aktív részvétel, a tananyagegységek sikeres lezárása.

A képzés ütemezése:

A kontakt oktatási órák három hetente pénteki és szombati napon lesznek.

Az egyes tananyagegységek között lehetőség van az otthoni tanulásra, felkészülésre, adott óraszámban.

A képzési program órarend tervezete itt elérhető:
Órarend tervezet
A képzési program helyszíne:

FSZK Nonprofit Kft. oktatóterme, valamint külső gyakorlati helyszínek.

A képzési program költsége:

Bruttó 350.000 Ft/fő

KÉPZŐ INTÉZMÉNY JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

 1. Képző intézmény kötelezettséget vállal a képzés lebonyolításáért, egyúttal felelősséget vállal a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért. A Képző intézmény csak és kizárólag ezen tevékenységekért vállal felelősséget.
 2. Képző intézmény vállalja, hogy biztosítja Résztvevő számára a képzési program megismerésének lehetőségét a képzés megkezdését megelőzően legalább 3 munkanappal. Résztvevő jogosult a felnőttképzési szerződéstől elállni, ezt Képző intézményhez intézett jognyilatkozatával teheti meg, és ezáltal a képzésen való részvételi szándékáról lemondhat díjfizetési kötelezettség nélkül. Ezen jognyilatkozat egyúttal a felnőttképzési szerződést felbontja. Amennyiben Résztvevő a képzés megkezdését követően kívánja elállási jogát érvényesíteni, Az elállásra egyebekben a Ptk. szabályai vonatkoznak.
 3. Képző intézmény a képzés megkezdését követően biztosított elállási jog ellenében bánatpénzt jogosult meghatározni, melynek mértéke a képzés teljes összegének havi időarányos része, de legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér húsz százaléka.

RÉSZTVEVŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

 1. Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képző intézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a Képző intézmény érdekeit sértené vagy károsítaná. A Képzésben résztvevő az okozott károkért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel.
 2. A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon két alkalommal aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni. A képzés teljes ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a változástól, illetve tudomásszerzéstől számított 3 napon belül a Képzőnek írásban bejelenti.
 3. A képzésben résztvevő hozzájárul, hogy a Képző intézmény– a képzés megvalósításának dokumentálása, valamint a teljesítés igazolhatósága céljából – a képzésről és a résztvevőkről fényképeket készítsen. Résztvevő az elkészített fényképekkel kapcsolatban semmilyen további igényt nem támaszt.
 4. A képzésben résztvevő tudomásul veszi,  adatait, illetve jelen képzéssel összefüggő valamennyi információt, illetve személyes adatot a Képző az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezelheti, azt jogszabályban meghatározott szervezeteknek átadhatja.
 5. A képzésben résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Képző intézmény a képzés során tudomására jutó személyes adatait az Fktv. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
 6. A képzésben résztvevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Képző intézmény által kezelt adatok statisztikai célra, illetve a Képző intézménynek az Fktv.-ben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése érdekében felhasználhatók és személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatóak.
Jelentkezés menete:

A jelentkezés menete/határideje: 2017.június 9. 14 óra
A jelentkezéskor benyújtandó dokumentációk:
1. Elektronikus jelentkezési lap – a honlapon kitöltendő, postai úton beküldendő.

Az elektronikus jelentkezés kitöltése után egy visszajelző e-mailt fog kapni a regisztrált e-mail címére.
Kérjük, hogy ezt az e-mailt aláírva, a szakmai önéletrajzát, valamint a végzettségét igazoló dokumentumok másolati példányát postai úton az FSZK Nonprofit Kft. részére megküldeni szíveskedjen.

2. Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza jelenlegi munkakörét, feladatait és a munkakörben eltöltött évek számát, mely a honlapon a jelentkezési laphoz csatolandó és postai úton beküldendő.
3. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum másolatai a honlapon feltöltendő, postai úton megküldendő.
Az elektronikus jelentkezési határidő: 2017. június 9. 14 óra 
A jelentkezési határidőt követően a Képző intézmény tájékoztatja a jelentkezőt a képzés indításáról, annak feltételeiről.

A papír alapú jelentkezési dokumentumok beérkezési határideje: 2017. június 12-én 16 óra

Postai címünk: FSZK Nonprofit Kft. 1071 Budapest, Damjanich u. 4.

Kérjük, a borítékra írja rá: 717022/1
A teljes képzési program megtekinthető az FSZK Nonprofit Kft. Felnőttképzési Iroda ügyfélszolgálatán. Ezzel kapcsolatos tájékoztatás itt elérhető:

Általános tájékoztató

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

1.kérdés: Amennyiben valaki jelentkezik, de nem felel meg a jelentkező a bemeneti feltételeknek van fizetési kötelezettsége?

Nincs, a felvételi elbeszélgetés térítésmentes.

2.kérdés: Ha van, milyen típusú az alkalmassági elbeszélgetés?Mennyire igényel külön felkészülést?

Igen van, egy személyes interjú formájában, külön felkészülést igényel. Az elbeszélgetéshez egy szempontból kell külön készülni: egy színdarabot kell megnézni felvételről, "dramaturgiai szemmel", természetesen külön megkapnak a jelentkezők minden információt, a jelentkezés lezárása után.

3.kérdés: Ha sikeresen felvételt nyer valaki,van-e mód a tandíj részletfizetésére,ha igen,milyen ütemben?

Van lehetőség a részletfizetésre, a résztvevőkkel egyéni megállapodást kötünk, akár havi fizetés is lehetséges, ahogyan a résztvevőnek vállalható a képzési díj befizetése.

4.kérdés: A tandíj tartalmazza a vizsgadíjakat és a jegyzetek árát is, vagy azok külön költségként merülnek fel?

Igen tartalmazza, a tandíjon kívül más fizetési kötelezettsége nincsen.

5.kérdés: A képzés - esetlegesen - elfogadható-e a jelnyelvi tolmácsok kötelező 60 pontos továbbképzése részeként?

Nem, jelenleg a képzési program nem elszámolható a továbbképzési rendszerben.

6.kérdés: Hol lesznek helyileg az órák megtartva?

Az FSZK Nonprofit Kft. céghelyén, valamint pár gyakorlati óra külső helyszínen lesz megtartva.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Hancz Gabriella várja a hancz.gabriella@fszk.hu email címen, vagy a +36-30-756-7187; +36-1-4503230, 105 mellék telefonszámon.

Jelentkezési lap

Sajnáljuk, erre a képzésre már nem tud jelentkezni.