Látássérült személyek kommunikációját támogató audio-narrátor

Képzés azonosító száma
717022/1
A képzés óraszáma
235 óra
A képzés költsége
Bruttó 350.000 Ft
Jelentkezési határidő

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
(Nyilvántartásba vételi szám: E-000892/2014)

Képzési Felhívást
tesz közzé

Látássérült személyek kommunikációját támogató audio-narrátor című,

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által engedélyezett,

képzésére.

A képzés azonosító száma képző intézménynél: 717022/1
A képzési program engedély száma: E-000892/2014/B004

A képzési program célja olyan szakember képzése, akik a látássérült személyek részére a megfelelő készségek és ismeretek birtokában képesek az audio-narráció eszközrendszerével a vizuális üzeneteket lényegre törően közvetíteni érthető és élvezhető módon.
A képzési programot elvégző résztvevők, mint audio-narrátorok tudják tevékenységüket végezni.

A képzési program az FSZK Nonprofit Kft., a Színház- és Filmművészeti Egyetem és a Pesti Magyar Színház szakmai együttműködésének keretében valósul meg.

Képzési program célcsoportja:

Minimum középfokú végzettséggel rendelkező személyek, akik a képzési program bemeneti feltételeiként elvárt végzettséggel rendelkeznek, valamint egészségügyi kritériumoknak és egyéb megfogalmazott feltételeknek is megfelelnek.

A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA:

A Látássérült személyek kommunikációját támogató audio-narrátor feladata a vizuálisan megjelenő információk hangra való fordítása látássérült személyek részére. A Látássérült személyek kommunikációját támogató audio-narrátor látássérült gyermekek és felnőttek számára az élet különböző területein – oktatás, kultúra, nyilvános események – segítik munkájukkal az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósulását. Így többek között színházi előadásokon, kiállításokon, egyéb kulturális és sport eseményeken segítik a vizuális üzenetek, tartalmak megismerését a látássérült résztvevők számára. A Látássérült személyek kommunikációját támogató audio-narrátor a képek, helyszínek leírásával, mozdulatok és hangok, zajok magyarázatával támogatja a látássérült személyeket a megfelelő tájékozódás érdekében. A Látássérült személyek kommunikációját támogató audio-narrátor munkája során előre rögzített (pl. film) vagy valós idejű audio-narrációt készít (pl. színház, konferencia), a felhasználási terület figyelembe vételével. Tevékenysége során az elsajátított info-kommunikációs és egyéb releváns eszközöket és módszereket legjobb tudása szerint hasznosítja az info-kommunikációs akadálymentesítés érdekében, figyelembe véve a szolgáltatást igénybe vevő célcsoport elvárásait.

Csoportlétszám (min.- max.):

10-12 fő
A képzési program óraszáma: 235 óra, ebből elméleti képzés 52 óra, gyakorlati képzés 183 óra

A képzési program időtartama:

2017.09.15 – 2018.08.17.

A jelentkezés feltételei:

A jelentkezéshez előzetes elektronikus regisztráció szükséges, melynek lépéseiről a jelentkezés menete elnevezésű pontban olvashat.
A jelentkezéshez tartozik egy személyes interjú is, amelynek keretében szakmai értékelés formájában az alábbi szempontok szerint értékelik a jelentkezőket:

 • Audió-narrációs tevékenység megfelelő minőségű ellátásához szükséges látás és hallás.
 • Alap beszédtechnikai képesség, azaz audionarrációs tevékenységhez szükséges, megfelelő hangterjedelem, hangképzési hibáktól való mentesség.
 • Élő beszéd során a magyar hangsúly és hanglejtés szabályainak betartása
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
A személyes interjú időpontjai:

2017. június 16.
2017. június 17.

Az interjú időpontjáról írásban értesítjük a jelentkezőket.

Képzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:
 • Az audio-narráció, mint info-kommunikációs szolgáltatás/tevékenység fontosságának megértése, a szolgáltatatás nyújtásához kapcsolódó elméleti ismeretek elsajátítása.
 • A látássérülés főbb okainak, fizikai és pszichés következményeinek bemutatása.
 • Ismeretszerzés a látássérült személyek számára nyújtott szolgáltatásokról, valamint a releváns jogszabályokról.
 • Látássérült személyek közösségének igényei és az ellátórendszer megismerése.
 • A hazai és nemzetközi szolgáltatási rendszerek és körülmények megismerése és
  összehasonlítása.
 • Az audio-narráció szabályainak és elemzési rendszerének megismertetése
A képzési program tananyagegységei, a tananyagegységek céljai:

 

SzPk-00159-16-02 5 03 3 /2 /M-01 – 40 óra
Audio-narrációs tevékenység megkezdéséhez szükséges alapozó ismeretek

 • Az audio-narráció, mint info-kommunikációs tevékenység/szolgáltatás fontosságának megértése, a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó elméleti ismeretek elsajátítása.
 • A látássérülés főbb okainak fizikai és pszichés következményeinek bemutatása.
 • Ismeretszerzés a látássérült személyek számára nyújtott szolgáltatásokról, valamint a releváns jogszabályokról.
 • Látássérült személyek közösségének igényei és az ellátórendszer megismerése.

 

SzPk-00159-16-02 5 03 3 /2 /M-02 – 118 óra
Célcsoport specifikus ismeretek az audio- narráció elméletéről

 • A hazai és nemzetközi szolgáltatási rendszerek és körülmények megismerése és összehasonlítása.
 • Az audio-narráció szabályainak és elemzési rendszerének megismertetése.
 • Szakmai alapelvek megismerése, alkalmazási lehetősége, szolgáltatás megszervezéséhez szükséges eszközök és ismeretek átadása.
 • Korábban megszerzett tudások bővítése művészeti ismeretekkel, több művészeti területről.
 • Lényegkiemelés elveinek megismerése és alkalmazási lehetőségei, az ehhez szükséges eszközrendszer ismertetése.
 • Korábban megszerzett magyar helyesírási és nyelvhelyességi tudások felfrissítése, kiegészítése.
 • Feladat- és célcsoport specifikus eszköztárak megismerése.

SzPk-00159-16-02 5 03 3 /2 /M-03 – 77 óra
Az audio-narráció gyakorlata

 • Az elsődleges cél audio-narrációs gyakorlat biztosítása. Cél, hogy valamennyi probléma és megbízás típussal találkozzanak a résztvevők, gyakorlati készségeiket fejlesszék.
 • A korábbi tananyagegységek során szerzett ismereteket a gyakorlatban használhassák.
A képzési program zárása :

A képzési programok tananyagegységeit is zárni kell, a képzési programmal összhangban ezek sikeres lezárása a feltétel a következő tananyagegység elvégzéséhez.

A képzési program záró vizsgája:

Szóbeli záróvizsga a portfólió alapján valamint egy színházi előadás 10 perces audió-narrációja, a résztvevő a teljes előadásból készül, a vizsga előtt kell kihúzni a sorszámot, amelyen szerepel, hogy az előadás melyik 10 percét kell narrálnia.

A képzés zárás dokumentuma:
Felnőttképzési törvény előírásainak megfelelő tanúsítvány.
A tanúsítvány kiadásának feltétele:

Tananyag egységenként maximum 20%-os hiányzás, a képzési napokon való aktív részvétel, a tananyagegységek sikeres lezárása.

A képzés ütemezése:

A kontakt oktatási órák három hetente pénteki és szombati napon lesznek.

Az egyes tananyagegységek között lehetőség van az otthoni tanulásra, felkészülésre, adott óraszámban.

A képzési program órarend tervezete itt elérhető:
Órarend tervezet
A képzési program helyszíne:

FSZK Nonprofit Kft. oktatóterme, valamint külső gyakorlati helyszínek.

A képzési program költsége:

Bruttó 350.000 Ft/fő

KÉPZŐ INTÉZMÉNY JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

 1. Képző intézmény kötelezettséget vállal a képzés lebonyolításáért, egyúttal felelősséget vállal a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért. A Képző intézmény csak és kizárólag ezen tevékenységekért vállal felelősséget.
 2. Képző intézmény vállalja, hogy biztosítja Résztvevő számára a képzési program megismerésének lehetőségét a képzés megkezdését megelőzően legalább 3 munkanappal. Résztvevő jogosult a felnőttképzési szerződéstől elállni, ezt Képző intézményhez intézett jognyilatkozatával teheti meg, és ezáltal a képzésen való részvételi szándékáról lemondhat díjfizetési kötelezettség nélkül. Ezen jognyilatkozat egyúttal a felnőttképzési szerződést felbontja. Amennyiben Résztvevő a képzés megkezdését követően kívánja elállási jogát érvényesíteni, Az elállásra egyebekben a Ptk. szabályai vonatkoznak.
 3. Képző intézmény a képzés megkezdését követően biztosított elállási jog ellenében bánatpénzt jogosult meghatározni, melynek mértéke a képzés teljes összegének havi időarányos része, de legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér húsz százaléka.

RÉSZTVEVŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

 1. Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képző intézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a Képző intézmény érdekeit sértené vagy károsítaná. A Képzésben résztvevő az okozott károkért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel.
 2. A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon két alkalommal aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni. A képzés teljes ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a változástól, illetve tudomásszerzéstől számított 3 napon belül a Képzőnek írásban bejelenti.
 3. A képzésben résztvevő hozzájárul, hogy a Képző intézmény– a képzés megvalósításának dokumentálása, valamint a teljesítés igazolhatósága céljából – a képzésről és a résztvevőkről fényképeket készítsen. Résztvevő az elkészített fényképekkel kapcsolatban semmilyen további igényt nem támaszt.
 4. A képzésben résztvevő tudomásul veszi,  adatait, illetve jelen képzéssel összefüggő valamennyi információt, illetve személyes adatot a Képző az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezelheti, azt jogszabályban meghatározott szervezeteknek átadhatja.
 5. A képzésben résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Képző intézmény a képzés során tudomására jutó személyes adatait az Fktv. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
 6. A képzésben résztvevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Képző intézmény által kezelt adatok statisztikai célra, illetve a Képző intézménynek az Fktv.-ben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése érdekében felhasználhatók és személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatóak.
Jelentkezés menete:

A jelentkezés menete/határideje: 2017.június 9. 14 óra
A jelentkezéskor benyújtandó dokumentációk:
1. Elektronikus jelentkezési lap – a honlapon kitöltendő, postai úton beküldendő.

Az elektronikus jelentkezés kitöltése után egy visszajelző e-mailt fog kapni a regisztrált e-mail címére.
Kérjük, hogy ezt az e-mailt aláírva, a szakmai önéletrajzát, valamint a végzettségét igazoló dokumentumok másolati példányát postai úton az FSZK Nonprofit Kft. részére megküldeni szíveskedjen.

2. Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza jelenlegi munkakörét, feladatait és a munkakörben eltöltött évek számát, mely a honlapon a jelentkezési laphoz csatolandó és postai úton beküldendő.
3. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum másolatai a honlapon feltöltendő, postai úton megküldendő.
Az elektronikus jelentkezési határidő: 2017. június 9. 14 óra 
A jelentkezési határidőt követően a Képző intézmény tájékoztatja a jelentkezőt a képzés indításáról, annak feltételeiről.

A papír alapú jelentkezési dokumentumok beérkezési határideje: 2017. június 12-én 16 óra

Postai címünk: FSZK Nonprofit Kft. 1071 Budapest, Damjanich u. 4.

Kérjük, a borítékra írja rá: 717022/1
A teljes képzési program megtekinthető az FSZK Nonprofit Kft. Felnőttképzési Iroda ügyfélszolgálatán. Ezzel kapcsolatos tájékoztatás itt elérhető:

Általános tájékoztató

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Hancz Gabriella várja a hancz.gabriella@fszk.hu email címen, vagy a +36-30-756-7187; +36-1-4503230, 105 mellék telefonszámon.

Jelentkezési lap

Kérjük, ne felejtse el a jelentkezési anyagát postai úton is megküldeni:

1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kitöltendő, postai úton megküldendő.
2. Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza jelenlegi munkakörét, feladatait és a munkakörben eltöltött évek számát, mely a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandó, postai úton megküldendő.
3. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i), mely a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandó, postai úton megküldendő.


A borítékra kérjük írják rá:717022/1

A regisztrációs felület kitöltése után a beküldött jelentkezési lapról pár percen belül egy visszajelző e-mailt fog kapni a jelentkezéskor megadott e-mail címére. Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: felnottkepzes@fszk.hu, tel.: +36/1/450-32-30/105

Köszönjük!

Számmal kiírva.
+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Felnőttképzési szolgáltatások

Amennyiben kéri, úgy munkatársaink telefonon egyeztetnek időpontot a képzés indítása előtt a szolgáltatások igénybevételéhez.

Számlázási adatok

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.