Felnőttkori szerzett nyelvi- és kommunikációs zavarok kezelése a klinikai logopédiában 1.-2.-3. /Szeged/

Képzés azonosító száma
719018/2
A képzés óraszáma
150 óra
A képzés költsége
térítésmentes
Jelentkezési határidő

A képen EU2020 logó és a montázs program neve és azonosítója szerepel.

A „Felnőttkori szerzett nyelvi- és kommunikációs zavarok kezelése a klinikai logopédiában” elnevezésű pedagógiai területen minősített továbbképzés három, egymással összefüggő továbbképzésből áll, melyből az első továbbképzés az elméleti, a második gyakorlati és elméleti ismereteket tartalmaz, a harmadik pedig szupervíziós lehetőséget biztosít a résztvevők számára a felnőtt beszéd- és nyelvi fogyatékos személyekkel végzett diagnosztikus és terápiás munka területén.

A továbbképzések megnevezései:

Felnőttkori szerzett nyelvi- és kommunikációs zavarok kezelése a klinikai logopédiában 1. – Diszciplináris és interdiszciplináris áttekintés

Felnőttkori szerzett nyelvi- és kommunikációs zavarok kezelése a klinikai logopédiában 2. – A team munka tükrében

Felnőttkori szerzett nyelvi- és kommunikációs zavarok kezelése a klinikai logopédiában 3. – Esetmegbeszélés, saját élményű tapasztalati megosztás, összefoglaló ismeretek

A három pedagógiai továbbképzés tartalma és az elvárt célok akkor valósulnak meg, ha a résztvevők mind a három képzésen részt vesznek, s azokat sikeresen teljesítik. Ennek érdekében arra kérjük a jelentkezőket, hogy jelentkezésük leadása előtt vegyék figyelembe, hogy a továbbképzések csak egyben végezhetőek el, azaz a továbbképzési sorozat összóraszáma 150 (60+60+30) óra. A továbbképzésben résztvevő vállalja, hogy a felnőttképzési intézmény által előre kiadott továbbképzési időpontokban a képzés helyszínén megjelenik, az előzetesen megengedett hiányzási óraszámot nem lépi túl.

Továbbképzési programok célja, hogy a szakemberek a tudáskiegészítő továbbképzésnek köszönhetően megismerjék a felnőttkorban szerzett zavarok diagnosztikáját és terápiás módjait; a résztvevők elsajátítsák azokat a neurológiai, neurolingvisztikai, fül-orr-gégészeti, pszichológiai, neuropszichológiai, szociális, logopédiai diagnosztikai és terápiás ismereteket, amelyek a felnőtt korú beszéd- és nyelvi fogyatékos személyek rehabilitációjához kapcsolódnak; a résztvevők bővítsék, újítsák meg ismeretanyagukat az alkalmazott eljárások, valamint a legújabb diagnosztikai és terápiás irányelvek, protokollok alapján, különös tekintettel az evidencia alapú megközelítésekre. A továbbképzés végére a résztvevők képesek a megszerzett elméleti ismereteket a gyakorlati munkában elmélyíteni és tapasztalatokkal bővíteni. Majd pedig tréning jellegűen, előre strukturált esetmegbeszéléseken a résztvevők tréneri segítséggel áttekintik a különböző ellátási rendszerekben biztosított ellátások megvalósulását, többek között az alábbi témakörök mentén: kliensek életminőség változása, beszédállapot felmérés, nyelvi állapot felmérés, diagnosztikai és terápiás eszközök használata.

Továbbképzési programba való bekapcsolódás feltételei:

Továbbképzési program célcsoportja: Gyógypedagógus, logopédia szakos tanár és/vagy terapeuta,

Iskolai végzettség: főiskola/egyetem

Szak: gyógypedagógia, (logopédia vagy logopédia szakos tanár és/vagy terapeuta),

Szakképzettség: nem szükséges

Megelőző szakmai gyakorlat: nem szükséges

Egyéb feltételek: motivációs levél

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: minimum 10 maximum 18 fő

A résztvevő jogai és kötelezettségei:

Képzőintézmény kötelezettséget vállal a képzés lebonyolításáért, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért.

Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képzőintézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a Képzőintézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.

A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni.

A Képzőintézmény szerződésszegésének következménye(i): A képzés azonos feltételekkel történő ismételt megszervezése

Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): A képzésről kizárásra kerül.

A képzés nem folytatható abban az esetben sem, ha a Résztvevő hiányzásai a megengedett mértéket túllépik, illetve ha a felajánlott pótlási lehetőséggel nem él (amennyiben ez releváns), vagy azt nem a megfelelő minőségben teljesíti.

Amennyiben a Képző él visszaigénylési jogosultságával, a Résztvevőnek a visszaigénylésre való felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül eleget kell tennie a képzés időarányos részére eső költségek visszafizetésére vonatkozóan. Abban az esetben, ha a visszafizetés a megjelölt határidőig nem teljesül, a Képző a határidőt követő napokra vonatkozóan jogosult a visszafizetendő összeg, jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegére a visszafizetés megvalósulásáig.

Hangsúlyozottan felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy amennyiben a továbbképzésben résztvevő bármilyen okból kifolyólag nem végzi el a 3 egymásra épülő továbbképzés bármelyikét, vagy akadályoztatását, lemondási szándékát nem jelzi legkésőbb 5 nappal az első továbbképzés kezdete előtt írásban a montazs.felnottkepzes@fszk.hu e-mail címre, úgy köteles a felnőttképzési intézmény számára a teljes képzési díjjal (mind a három továbbképzésre vonatkozólag) megegyező összeget megfizetni meghiúsulási kötbér jogcímén. A Képzés szervezője fenntartja a jogot, hogy a fenti díjfizetéstől csak külön kérelemre, orvosi igazolás vagy egyéb vis maior okok esetében tekintsen el. A fenti szabályozástól az uniós finanszírozású kiemelt projekt elvárásai miatt nem áll módunkban eltekinteni.

A pedagógus továbbképzés neve Felnőttkori szerzett nyelvi- és kommunikációs zavarok kezelése a klinikai logopédiában 1. – Diszciplináris és interdiszciplináris áttekintés Felnőttkori szerzett nyelvi- és kommunikációs zavarok kezelése a klinikai logopédiában 2. – A team munka tükrében Felnőttkori szerzett nyelvi- és kommunikációs zavarok kezelése a klinikai logopédiában 3. – Esetmegbeszélés, saját élményű tapasztalati megosztás, összefoglaló ismeretek
A pedagógus továbbképzési program minősítési száma 9-295/2018 9-296/2018 9-297/2018
Képzési program óraszáma 60 60 30
A pedagógus továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése tanúsítvány tanúsítvány tanúsítvány
A pedagógus továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek A résztvevők az alábbi területeken szereznek alaposabb ismeretet: neurológia, neuroanatómia, neurológiai diagnosztika, neurorehabilitáció, fül- orr- gégészet, neuropszichológia, neurolingvisztika. A résztvevők azonosítják a szerzett nyelvi és/vagy kommunikációs zavarokat és megjelenési formáit és specifikumait az életkori sajátosságait figyelembe vételével.

Megismerik a rendelkezésre álló, a szerzett nyelvi és/vagy kommunikációs zavarokkal küzdő tanuló és felnőtt által igénybe vehető egészségügyi, szociális, pszichoszociális ellátási lehetőségeket. Támogatást nyújt a kommunikációs célok elérése, a megfelelő rehabilitációs folyamat érdekében a szükséges ellátások kiválasztásában.

A résztvevők a továbbképzés első részében megismert és elsajátított elméleti ismereteket a gyakorlatban is alkalmazzák.

Megismerik az aktuális nemzetközi és hazai tudományos és gyakorlati fejlesztéseket. Képesek  azonosítani a jellemzőket a szerzett nyelvi-és kommunikációs zavarokkal érintett személyek esetében.

Kiválasztja a szerzett nyelvi-és kommunikációs zavarokkal érintett személyek számára követendő és terápiás irányelveket és protokollokat. Megismeri a teammunka működési elveit, folyamatát.

A résztvevők képesek lesznek a megszerzett gyakorlati ismereteket a mindennapi munkában reflektáltan alkalmazni, és saját tapasztalatok birtokában értékelni.

Munkájukban hatékonyabb ön-és csoportreflexió alapján képesek a fejlesztési/rehabilitációs célok érdekében munkatevékenységet módosítani. A strukturált esetmegbeszélések által képesek elemezni a kliensek életminőség változását, beszédállapot, nyelvi állapot felmérését, diagnosztikai és terápiás eszközök használatát. Képesek meghatározni saját egyéni tanulási és fejlődési irányokat szakmai fejlődésük érdekében.

A pedagógus továbbképzési program zárásának módja Teszt/zárófeladat, amely 20 kérdésből áll, mely feleletválasztós és –kiegészítő kérdéseket is tartalmaz. A maximálisan elérhető pontszám 177, amelyből a sikeres vizsga teljesítéséhez a minimálisan kötelező pontszám 107 (61%).

 

Értékelések:

nem felelt meg:60 %-os teljesítmény alatt,

megfelelt: 61-80 % között,

kiválóan megfelelt:80 % felett.

 

Teszt/zárófeladat és szóbeli számonkérés, melyek együttesen alkotják a számonkérés eredményét. A teszt/zárófeladat 7 kérdésből áll. A maximálisan elérhető pontszám 70, amelyből a sikeres vizsga teljesítéséhez a minimálisan kötelező pontszám 43 (61%). A szóbeli számonkérés 4 témakörből áll. A max. elérhető pontszám 30.

Értékelések:

nem felelt meg:60 %-os teljesítmény alatt,

megfelelt: 61-80 % között,

kiválóan megfelelt:80 % felett.

A résztvevő a tréning zárásaként egy esetleírást készít az előre megadott három szempont mentén

(terjedelme: minimum 5 A4-es oldal, leadási határideje a záró tréning napot követő 1 hét). A max. elérhető pontszám 30.

 

Értékelések:

megfelelt: ha a résztvevő értékelési szempontonként legalább 6-6-6 pontot ér el,

nem felelt meg: ha nem ér el értékelési szempontonként legalább 6-6-6  pontot

A pedagógus továbbképzés tematikai egységei 1.Neurorehabilitáció, neurológiai alapismeretek

2.Fül-orr- gégészeti alapismeretek

3.Neuropszichológia, annak szerepe a rehabilitációban

4.A neurolingvisztikai alapismeretek

5.Szociális munka szerepe a szerzett nyelvi és/vagy beszédzavarral küzdő felnőtt személyek ellátásában

6.Szerzett nyelvi és/vagy beszédzavarral küzdő felnőtt személyek logopédiai ellátása

7.Felnőttkori szerzett nyelvi zavarral küzdő személyek pszichés támogatása

8.A humán kommunikáció sajátosságai és a verbális és nem verbális jelhasználat viszonya

9.Zárás és a továbbképzés közös értékelése

1.Szerzett beszéd és/vagy nyelvi zavarral küzdő felnőtt személyek neurorehabilitációs ellátásának klinikai gyakorlata –a team munka tükrében

2.Szerzett beszéd és/vagy nyelvi zavarral küzdő felnőtt személyek logopédiai ellátásának klinikai gyakorlata a diagnosztika és a terápia tükrében

3.Felnőtt személyek klinikai foniátriai ellátása

4.Pszichológia, neuropszichológia a klinikai gyakorlatban

5.Továbbképzés zárása és értékelése

 

1.Esetmegbeszélés a kliensek megváltozott életminőségének tükrében

2.Az ellátórendszer működésével kapcsolatos tapasztalatok feldolgozása

3.A beszéd és nyelvi állapot felmérésével kapcsolatos tapasztalatok

4.Diagnosztikus és terápiás eszközök használatával szerzett tapasztalatok

Maximális hiányzás mértéke  

Max. a továbbképzés összes óraszámának 10 %-a esetén a résztvevő kizárásra kerül. A továbbképzésen való részvételről Résztvevő csak látogatási igazolást kaphat.

 

 

Max. a továbbképzés összes óraszámának 10 %-a) esetén a résztvevő kizárásra kerül. A továbbképzésen való részvételről Résztvevő csak látogatási igazolást kaphat.

 

 

 

Nem releváns, a továbbképzésen a minimális részvétel: az óraszám 100%-a.

A pedagógiai továbbképzésen való részvétel díja  

A továbbképzés térítésmentes ,Az FSZK Nonprofit Kft. és az Európai Unió támogatásából megvalósuló EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretein belül kerül megtartásra.

A résztvevőknek utazási költséget téríteni és szállás lehetőséget biztosítani nem áll módunkban téríteni. A képzés során étkezési lehetőséget biztosítunk

A pedagógus továbbképzés értéke 49.680 Ft/fő 32.810 Ft/fő 30.830 Ft/fő

 

Továbbképzési napok:
A továbbképzési napok pénteki és szombati alkalmakkor lesznek, kivéve a gyakorlatot, amely egy összefüggő hetet érint.

A továbbképzések részletes órarendje innen letölthető.
A továbbképzések oktatási napjai a következőek:

Felnőttkori szerzett nyelvi- és kommunikációs zavarok kezelése a klinikai logopédiában 1. – Diszciplináris és interdiszciplináris áttekintés

• 2019.09.13-14.
• 2019.09.20-21.
• 2019.09.27-28.
• 2019.10.18-19.
• 2018.10.25.

Felnőttkori szerzett nyelvi- és kommunikációs zavarok kezelése a klinikai logopédiában 2. – A team munka tükrében

• 2019.11.11-15.
• 2019.11.22-23.

Felnőttkori szerzett nyelvi- és kommunikációs zavarok kezelése a klinikai logopédiában 3. – Esetmegbeszélés, saját élményű tapasztalati megosztás, összefoglaló ismeretek

• 2019.11.29-30.
• 2019.12.06-07.
• 2019.12.13.

A továbbképzési program helyszíne: Szeged, a pontos helyszín szervezés alatt, a jelentkezés lezárulta után a leendő résztvevők elektronikus értesítést kapnak a helyszínnel és a továbbképzéssel kapcsolatosan.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével, és a visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata, motivációs levél) postai úton való beküldésével lehet.

A további jelentkezési dokumentumok:

  • önéletrajz,
  • végzettséget igazoló dokumentum másolata,
  • minimum 1 oldalas motivációs levél: választ adva a következő kérdésekre:

– Milyen korcsoporttal és milyen logopédiai terápiákban szerzett eddig tapasztalatot?

– Miért kíván részt venni a továbbképzésen?

– Hogyan tudná alkalmazni a munkája során a megszerzett ismereteket?

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje: 2019.08.19. 14:00

A jelentkezési anyagok postai úton való beérkezés határideje: 2019.08.23.

Az elbírálás határideje: 2019.08.30.

A jelentkezők elektronikus levélben kapnak értesítést az elbírálás eredményéről a jelzett napon 16.00-ig!

A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el. Kérjük, hogy tartsák be ezt a határidőt, mert az ezután beérkezett dokumentumokat nem tudjuk az érvényes jelentkezés részeként elfogadni.

Túljelentkezés esetén a képző a beérkezett szakmai anyagok esetén az alábbi bírálati szempontokat is figyelembe veszi:

  • területi lefedettség
  • ha egy intézményből több jelentkező érkezik, akkor az intézményenként 1-2 résztvevő elvét tartjuk szem előtt
  • szakmai elvárások terén: az elvártnál magasabb végzettség, tapasztalat, munkakör előnyt élvez

Postai cím:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK Nonprofit Kft.)
Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük, írják rá a „LOGOPÉDIA” (a képzési program azonosító)

A jelentkező tudomásul veszi, hogy a megküldött jelentkezésével egyidejűleg mind a három továbbképzésre jelentkezik és sikeres bekerülés esetén vállalja az azokon való részvételt.

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket (kinyomtatott, aláírt visszaigazoló e-mail, jelentkezési dokumentumok) tudja befogadni!

Elérhetőségek

A képzéssel kapcsolatos kérdéseiket elsősorban e-mailben várjuk:

Kovács Anett (kovacs.anett@fszk.hu) felnőttképzési menedzser a képzés szervezésével kapcsolatos kérdésekben áll rendelkezésre.

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Kovács Anett várja a kovacs.anett@fszk.hu email címen, vagy a 06 20 3812-988 telefonszámon.

Jelentkezési lap

A jelentkezés menete, benyújtandó dokumentációk:

A regisztrációs felület kitöltése után a beküldött jelentkezési lapról pár percen belül egy visszajelző e-mailt fog kapni a jelentkezéskor megadott e-mail címére. (Ezt kell később kinyomtatni, és beküldeni a jelentkezés részeként.) Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársával, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail:@fszk.hu, tel.: +36/1/450-32-39; +36203812988


1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon ki kell tölteni, beküldeni a visszajelző e-mailt kinyomtatni, aláírni és postai úton megküldeni.
2. Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza jelenlegi munkakörét, feladatait és a munkakörben eltöltött évek számát. Az önéletrajzot csatolni kell elektronikusan és meg kell küldeni postai úton, a jelentkezés részeként.
3. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i), csatolni kell elektronikusan és meg kell küldeni postai úton, a jelentkezés részeként.
4. Motivációs levél, csatolni kell elektronikusan és meg kell küldeni postai úton, a jelentkezés részeként.
Az FSZK Nonprofit Kft. postai címe: 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük írják rá: „LOGOPÉDIA”
Köszönjük!

+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Feltöltendő dokumentumok:

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!