Pedagógus továbbképzés – Értelmi fogyatékos és autista személyekkel foglalkozó szakemberek továbbképzése szexualitás és párkapcsolatok témakörben

Ez egy lezárult képzés!

Képzés azonosító száma
717013/1
A képzés óraszáma
30 óra
A képzés költsége
térítésmentes
Jelentkezési határidő
Lejárt

Kedves érdeklődő! Jelentkezését már csak várólistára tudjuk fogadni, mivel a jelentkezések száma elérte a maximum létszámot. Megértését köszönjük!

Továbbképzési program alapítási engedély száma:

107/65/2016

Továbbképzési program célja:

A továbbképzés célja szakemberek felkészítése az értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek oktatására a nemiség és szexualitás témájában, továbbá a társadalmilag elfogadott társas és párkapcsolatok  kialakításása terén. A résztevők alapszintű, meglévő ismereteket rendszerező, kiegészítő elméleti és gyakorlati felkészítést kapnak a téma sérülés-specifikus adaptációjához. A képzés segítségével a résztvevők elsajátítják az Szexualitás és párkapcsolatok oktatása c. program használatát. A résztevők megismerik az értelmi fogyatékos és/vagy autizmussal élő személyek kommunikációs, társas és viselkedéses nehézségeit megcélzó program tanegységeit és a személyre szabott alkalmazásának, feldolgozásának módszereit. Megismerik a nemiség, párkapcsolatok, társas együttéléshez szükséges ismeretek és készségek oktatásának lehetséges eszközeit. A résztvevők a továbbképzés elvégzése után hatékonyan tudják kiválasztani a személyközpontú tanulási módszert, így támogatva az értelmi fogyatékos és/vagy autista személyeket abban, hogy az őket felkészítő szexualitás és párkapcsolati program egyes témaköreit elsajátítsák. Képesek lesznek az egyéni helyzetek a tanulási célok és az egyéni képességek figyelembe vételével adaptálni és differenciálni a rendelkezésre álló eszközöket A résztvevők elsajátítják az értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek kognitív, kommunikációs és adaptív készségeinek bővítésére szolgáló tanulási eszközök használatát. A képzés hozzájárul az értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek szélesebb körű társadalmi befogadásához.

Továbbképzési program célcsoportja:

A továbbképzést a köznevelés terültén az értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek közvetlen segítését végző gyakorlati szakemberek számára ajánljuk.

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:

Iskolai végzettség: főiskola, egyetem
szak: óvodapedagógia, tanító, tanár, gyógypedagógia, pszichológia, konduktív
pedagógia, szociálpedagógia, fejlesztőpedagógia
szakképzettség: 2011. évi CXC. törvény – a nemzeti köznevelésről 3. sz. mellékletében foglalt nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és szakképzettségi követelményei szerinti szakképzettségek

A jelentkezésnél nem előfeltétel, de előnyt jelent  valamilyen továbbképzési intézményben autizmussal kapcsolatos elvégzett továbbképzés.

Továbbképzési program óraszáma:

30 óra

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:

A résztvevő:

 • ismerje meg az értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek szexualitás és párkapcsolatok témájában felmerülő lehetséges problémák hátterét és jellemzőit.Rendelkezzen az értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek személyre szabott oktatását, és támogatását meghatározó általános és sérülés-specifikus ismereteket.
 •  Legyen képes a gyakorlat során felmerülő nehézségeket és lehetséges megoldásokat feltérképezni.
 • Legyen képes saját munkája során az oktatási programot az értelmi fogyatékos és/vagy autista személy egyéni képességei és szükségletei alapján adaptálni
A továbbképzési program zárásának módja:

A továbbképzés elméleti ismereteinek ellenőrzése a résztvevők által, elektronikusan kitöltött írásbeli teszttel történik, melyet a Moodle rendszerben tölthet ki a résztvevő a megadott időkeretben (a továbbképzés záró napját követően hét napon belül a résztvevők számára kétszer 1,5 óra áll rendelkezésre a záróteszt kitöltésére, igazodva a felnőttek tanulási szokásaihoz és lehetőségeihez).  A résztvevő visszajelzést kap a vizsga teljesítéséről. A teszt ismétlése 1 alkalommal lehetséges, melynek időpontjáról a továbbképzés szervezője egyeztet a résztvevővel.

A teszt értékelési szempontjai a következők: 15 kérdésből 12 helyes válasz.

Megszerezhető minősítések: megfelelt/nem felelt meg

Sikertelen teljesítés esetén újabb zárási lehetőség egyeztethető a felnőttképzési vezetővel.

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma:

minimum 10 fő és maximum 25 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:

Tanúsítvány

A továbbképzési program főbb tematikai egységei:
 • Bevezetés a témába , a téma indokoltsága.
 • A szexualitás tanításának indokoltsága értelmi fogyatékosság és/vagy autizmus esetén.
 • A „Szexualitás és párkapcsolatok oktatása” c. program témakörei és adaptációs lehetőségei.
A továbbképzés időpontjai:

2017. március 03-04.
2017. március 17-18.

A továbbképzés órarendje innen elérhető.

A továbbképzési program helyszíne:

FSZK Nonprofit Kft. 1071 Budapest, Damjanich u. 4.

A képzésen való részvétel díja:

térítésmentes, az FSZK Nonprofit Kft.-EMMI 17/1/2017. sz. szerződés alapján

Megengedett hiányzás túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények:

A megengedett hiányzás túllépése (max. a továbbképzés összes óraszámának 10 %-a) esetén a résztvevő kizárásra kerül. A továbbképzésen való részvételről Résztvevő csak látogatási igazolást kaphat.

A résztvevő jogai és kötelezettségei:
 • Képző intézmény kötelezettséget vállal a szerződés a képzés lebonyolításáért, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért.
 • Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képző intézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a Képző intézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.
 • A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni.
 • A Képző intézmény szerződésszegésének következménye(i): A képzés azonos feltételekkel történő ismételt megszervezése
 • Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): A képzésről kizárásra kerül.

A képzés nem folytatható abban az esetben sem, ha a Résztvevő hiányzásai a megengedett mértéket túllépik, illetve ha a felajánlott pótlási lehetőséggel nem él (amennyiben ez releváns), vagy azt nem a megfelelő minőségben teljesíti.

Amennyiben a Képző él visszaigénylési jogosultságával, a Résztvevőnek a visszaigénylésre való felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül eleget kell tennie a képzés időarányos részére eső költségek visszafizetésére vonatkozóan. Abban az esetben, ha a visszafizetés a megjelölt határidőig nem teljesül, a Képző a határidőt követő napokra vonatkozóan jogosult a visszafizetendő összeg, jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegére a visszafizetés megvalósulásáig.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével, és a  visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (visszaigazoló e-mail, önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata) postai úton való beküldésével lehet.

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje:

2017. február 15. 23 óra 55 perc

A jelentkezési anyagok postai úton való beérkezés határideje:

2017.február 20. 16 óra

A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el. Kérjük, hogy tartsák be ezt a határidőt, mert az ezután beérkezett dokumentumokat nem tudjuk az érvényes jelentkezés részeként elfogadni.

Postai cím:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., (FSZK Nonprofit Kft.)

Budapest, 1071, Damjanich utca 4. A borítékra kérjük írják rá 717013/1 (a képzési program azonosító száma)

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni!

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Békefi Éva várja a bekefi.eva@fszk.hu email címen, vagy a 1/450-32-30; 30/8464-356 telefonszámon.

Jelentkezési lap

Sajnáljuk, erre a képzésre már nem tud jelentkezni.