Pedagógus továbbképzés – Autizmus specifikus ismeretek a korai felismerésben

Ez egy lezárult képzés!

Képzés azonosító száma
717012/1
A képzés óraszáma
30 óra
A képzés költsége
térítésmentes
Jelentkezési határidő
Lejárt
A sokszoros túljelentkezés miatt sajnos már nem tudunk jelentkezést fogadni, megértésüket köszönjük!

 

Továbbképzési program alapítási engedély száma:

23/187/2015

Továbbképzési program célja:

Alapszintű (meglévő ismereteket rendszerező) elméleti és gyakorlati felkészítés autizmussal élő gyerekek korai felismerésére. A továbbképzésben résztvevő szakemberek ismerjék meg az autizmus elméleti hétterét, ismerjék fel az autizmus korai megjelenését, annak korai tüneteit. Képessé váljanak a Lorna Wing féle triász menti károsodások felismerésére. Ismerkedjenek meg az intézményi rendszerekkel és a szülők támogatásának lehetőségeivel. A továbbképzés alapvető célja, hogy azok a szakemberek, akik gyermekek esetében a legkorábban észlelhetik az autizmust jellemző tüneteket, fel tudják ismerni azokat és a felismerésnek köszönhetően kezdődjön meg a diagnosztikai folyamat, majd ezt követően a szakszerű korai fejlesztés. A Pedagógiai Szakszolgálatokban valamint a Szakértői Bizottságokban dolgozó gyógypedagógusok és pszichológusok már az első gyanújelek felmerülésénél találkoznak a gyerekekkel, így cél, hogy a megjelenő tüneteket azonosítani tudják, majd a megfelelő helyre irányítsák a családokat.

Továbbképzési program célcsoportja:

A köznevelés területén a nevelési, oktatási intézményekben, a pedagógiai szakszolgálatok, szakértői bizottságok és egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények feladatellátásában, pedagógus munkakörben foglalkoztatott gyógypedagógus, konduktor és pszichológus (klinikai, tanácsadó, pedagógiai szakpszichológus), fejlesztő pedagógus végzettségű és szakképzettségű szakalkalmazottak.

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:

Iskolai végzettség: főiskola, egyetem
Szak: gyógypedagógia, pszichológia, konduktív pedagógia, fejlesztő pedagógia
Szakképzettség: 2011. évi CXC. törvény – a nemzeti köznevelésről 3. sz. mellékletében foglalt nevelési-oktatási intézményekben

Képzési program óraszáma:

30 óra

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:

A továbbképzés végére a továbbképzést elvégző szakember ismerje fel az átlagostól eltérő fejlődést mutató kisgyermeket; azokat a figyelemfelhívó jeleket, tüneteket, amelyek az autizmus spektrum zavarra utalhatnak. Ismerje az autizmus spektrum zavar hátterére és természetére, továbbá komplex ellátására vonatkozó bizonyított elméleteket és sajátítsa el az autizmus korai tüneteit azonosító és szűrő eljárások/szempontsorok pl.:CHAT; SCQ alkalmazását. Továbbá rendelkezzenek rendszerezett információkkal az ellátórendszerrel kapcsolatosan.

A továbbképzési program zárásának módja:

A továbbképzés írásbeli feladattal zárul, továbbképzést záró teszt formájában, amely az FSZK Nonprofit Kft. on-line tanulást támogató felületén lesz kitölthető a továbbképzés zárását követően. A teszt kitöltésére igazodva a felnőttek tanulási szokásához és lehetőségeihez, a záró képzési napot követően 5 munkanap áll majd rendelkezésre.

A megfelelés kritériuma: a továbbképzést  záró teszt min 70%osra teljesítése.

Sikertelen teljesítés esetén újabb zárási lehetőség egyeztethető a felnőttképzési vezetővel.

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma:

minimum 16 fő és maximum 32 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:

Tanúsítvány

A továbbképzési program főbb tematikai egységei:
  • Autizmus spektrum zavarról általában, kiindulópontok a mai tudásunk szerint
  • A korai felismerés kérdése a gyakorlat fókuszában
  • A korai segítségnyújtás, beavatkozások vázlata
  • Az autizmus kimenetele és az ellátás spektruma

 

Továbbképzési napok:

2017. február 17.
2017. február 18.
2017. február 24.
2017. február 25.

A továbbképzés órarendje innen letölthető.

A továbbképzési program helyszíne:

FSZK Nonprofit Kft. 1071 Budapest, Damjanich u. 4.

A képzésen való részvétel díja:

térítésmentes, az FSZK Nonprofit Kft.-EMMI 17/1/2017. sz. szerződés alapján

Megengedett hiányzás túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények:

A megengedett hiányzás túllépése (max. a továbbképzés összes óraszámának 10 %-a) esetén a résztvevő kizárásra kerül. A továbbképzésen való részvételről Résztvevő csak látogatási igazolást kaphat.

A résztvevő jogai és kötelezettségei:
  • Képző intézmény kötelezettséget vállal a szerződés a képzés lebonyolításáért, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért.
  • Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képző intézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a Képző intézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.
  • A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni.
  • A Képző intézmény szerződésszegésének következménye(i): A képzés azonos feltételekkel történő ismételt megszervezése
  • Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): A képzésről kizárásra kerül.

A képzés nem folytatható abban az esetben sem, ha a Résztvevő hiányzásai a megengedett mértéket túllépik, illetve ha a felajánlott pótlási lehetőséggel nem él (amennyiben ez releváns), vagy azt nem a megfelelő minőségben teljesíti.

Amennyiben a Képző él visszaigénylési jogosultságával, a Résztvevőnek a visszaigénylésre való felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül eleget kell tennie a képzés időarányos részére eső költségek visszafizetésére vonatkozóan. Abban az esetben, ha a visszafizetés a megjelölt határidőig nem teljesül, a Képző a határidőt követő napokra vonatkozóan jogosult a visszafizetendő összeg, jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegére a visszafizetés megvalósulásáig.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével, és a  visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata) postai úton való beküldésével lehet.

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje:

2017.január 30. 23 óra 55 perc

A jelentkezési anyagok postai úton való beérkezés határideje:

2017.február 6. 16 óra

A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el. Kérjük, hogy tartsák be ezt a határidőt, mert az ezután beérkezett dokumentumokat nem tudjuk az érvényes jelentkezés részeként elfogadni.

Postai cím:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., (FSZK Nonprofit Kft.)
Budapest, 1071, Damjanich utca 4.

A borítékra kérjük írják rá 717012/1 (a képzési program azonosító száma)

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni!

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Hancz Gabriella várja a hancz.gabriella@fszk.hu email címen, vagy a 1/450-32-30; 30/7567187 telefonszámon.