Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása

Pályázat kódja
FOGLALKOZTATÁS 2018
A pályázat beadási határideje

Pályázati felhívás

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. feltételes pályázatot hirdet

 Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása
(kód: FOGLALKOZTATÁS 2018)
címmel

A pályázat kiírója abban az esetben bírálja el a pályázatokat, köti meg a szerződést a kedvezményezettekkel, amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériumával a programra vonatkozóan a lebonyolítási szerződés megkötésre kerül.

A pályázat meghirdetésének napja: 2017. december 21.

A pályázat hivatkozási száma

FOGLALKOZTATÁS 2018

A pályázat kiírója

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja

A pályázati program átfogó célja a megváltozott munkaképességű – beleértve az egészségkárosodott vagy fogyatékos – személyek társadalmi integrációjának, foglalkoztathatóságának, valamint foglalkoztatásának elősegítése, innovatív programok és együttműködések, továbbá munkáltatói szemléletformálás és társadalmi tudatosság-növelés és érzékenyítés révén, a fenntarthatóságot fókuszba helyezve.

Közvetlen cél a már évek óta sikeres programok – a Fogyatékosság-barát Munkahely Elismerés, a Segítő Vásárlás és a Jobb Velünk a Világ programok – további működtetésének és fejlesztésének biztosítása.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A pályázat öt komponensből áll a következő tevékenységtípusok szerint:

A. Ágazatközi együttműködési modellprogramok támogatása a fogyatékos (SNI) fiatalok oktatásból munkába lépésének elősegítése érdekében

B. Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő innovatív szakmai programok és foglalkoztatást népszerűsítő rendezvények támogatása

C. Fogyatékosság-barát Munkahely Elismerés

D. Segítő Vásárlás

E. Jobb Velünk a Világ program

A pénzbeli támogatásra fordítható teljes keretösszeg az öt komponens között megosztásra került, ennek megfelelően az egyes komponensekre beérkező pályázatok között maximálisan az alábbi összegek oszthatók fel:

Komponens Tevékenységtípus megnevezése Egy pályázó által maximálisan pályázható összeg Rendelkezésre álló maximális keretösszeg

„A” komponens

Ágazatközi együttműködési modellprogramok támogatása a fogyatékos (SNI) fiatalok oktatásból munkába lépésének elősegítése érdekében 4.000.000 Ft 20.000.000 Ft

„B” komponens

Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő innovatív szakmai programok és foglalkoztatást népszerűsítő rendezvények támogatása 6.000.000 Ft 168.400.000 Ft

„C” komponens

Fogyatékosság-barát Munkahely Elismerés 16.000.000 Ft 16.000.000 Ft

„D” komponens

Segítő Vásárlás 15.000.000 Ft 15.000.000 Ft

„E” komponens

Jobb Velünk a Világ program 9.000.000 Ft 9.000.000 Ft
Mindösszesen: 228.400.000 Ft

 

A program forrása

A program teljes költségvetése 240.400.000 Ft – melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma bocsát rendelkezésre -, amelyből e pályázat keretében pénzbeli támogatásra fordítható összeg 228.400.000 Ft.

Önrész vállalása nem feltétel. A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre

„A” KOMPONENS
A pályázatra kizárólag megyei/fővárosi konzorciumok nyújthatják be pályázatukat. Minden megyéből – a fővárosból is – 1 db pályázat nyújtható be és csak 1 db pályázat kerül elbírálásra. A konzorcium tagja lehet minden olyan – az adott megyében/fővárosban székhellyel vagy telephellyel rendelkező – szervezet, amely érintett a fogyatékos (SNI) fiatalok oktatásból munkába lépésének elősegítésében, így különösen:
a) köznevelési intézmény – kiemelten középfokú iskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, pedagógiai szakszolgálati intézmény;
b) szakképzési centrum, térségi integrált szakképző központ;
c) felsőoktatási intézmény;
d) kormányhivatal illetékes főosztálya (pl. Foglalkoztatási Főosztály);
e) kormányhivatal kerületi vagy járási hivatalának illetékes főosztálya vagy osztálya;
f) Magyar Kereskedelmi és Iparkamara területi kamarái, munkaadói szövetségek;
g) nyílt piaci és akkreditált munkáltatók;
h) fővárosi, kerületi, megyei vagy helyi önkormányzat – különösen a megyei jogú városok önkormányzatai;
i) családsegítő és gyermekjóléti szolgálat;
j) foglalkozási rehabilitációs szolgáltató szervezetek;
k) minden egyéb szervezet, melynek alapító dokumentumában nevesítetten szerepelnek a fogyatékos személyek, mint célcsoport.
A konzorciumnak legalább négy, különböző típusú szervezetből kell állnia. Konzorciumvezető bármely tag lehet.

„B” KOMPONENS
Legalább 1 éve létrehozott, megváltozott munkaképességű személyeket – beleértve a fogyatékos és egészségkárosodott embereket is – tömörítő vagy segítő szervezetek, intézmények.

E komponensre konzorciumok nem pályázhatnak, azonban egymást erősítő, kiegészítő szakmai programok vagy rendezvények – önálló pályázatként – támogatásban részesíthetők azzal a feltétellel, ha a szakmai tartalom koherenciája bemutatásra kerül, illetve az együttműködési szándék már a pályázat benyújtásakor is dokumentált.

„C”, „D”, „E” KOMPONENS
Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag konzorciumok pályázhatnak, a konzorcium tagok száma legfeljebb 3 lehet.
A konzorciumi tagokkal szembeni elvárások:
A „2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló törvény alapján legalább 5 éve alapított civil szervezet, továbbá
– legalább 5 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a Fogyatékosság-barát Munkahely Elismerés vonatkozásában, vagy
– legalább 3 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a Segítő Vásárlás vonatkozásában, vagy
– legalább 5 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a Jobb Velünk a Világ program vonatkozásában.

A konzorcium vezetőjével szembeni további elvárások:
A konzorciumvezető alapító okiratában (vagy azzal egyenértékű hivatalos okiratában) szerepelnie kell a fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása vagy munkaerő-piaci integrációja érdekében történő működésnek.

A pályázati program megvalósítási időszaka

Komponens Tevékenységtípus

megnevezése

Megvalósítási időszak

„A” komponens

Ágazatközi együttműködési modellprogramok támogatása a fogyatékos (SNI) fiatalok oktatásból munkába lépésének elősegítése érdekében 2018. április 1. – 2019. június 30.

(15 hónap)

„B” komponens

Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő innovatív szakmai programok és foglalkoztatást népszerűsítő rendezvények támogatása 2018. április 1. – 2019. június 30.

(15 hónap)

„C” komponens

Fogyatékosság-barát Munkahely Elismerés 2018. április 1. – 2019. március 31.

(12 hónap)

„D” komponens

Segítő Vásárlás 2018. április 1. – 2019. március 31.

(12 hónap)

„E” komponens

Jobb Velünk a Világ program 2018. április 1. – 2019. március 31.

(12 hónap)

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet. A pályázati dosszié honlapunkról letölthető: www.fszk.hu.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót!

Benyújtási határidő: 2018. február 19.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 19.

A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (FOGLALKOZTATÁS 2018)

A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban (példányonként spirálozva/fűzve) valamint egy elektronikus adathordozón kérjük benyújtani (a pályázati adatlapot és költségvetést Word, illetve Excel formátumban kérjük a CD-n, DVD-n). Kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.

Formai hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség a pályázati útmutatóban részletezett esetekben, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig.

A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.

Pályázati díj összege:

A pályázati díj a megpályázott összeg függvényében a következő:

Igényelt összeg Fizetendő pályázati díj
1 000 000 Ft-ig 5 000 Ft
1 000 001 ­- 2 000 000 Ft 10 000 Ft
2 000 001 – 5 000 000 Ft 25 000 Ft
5 000 001 – 50 000 000 Ft 30 000 Ft

 

Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.; számlaszám: 10032000-00322472-00000017; a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát (FOGLALKOZTATÁS 2018) és a Pályázó nevét).

A befizetést igazoló átutalási megbízás vagy bankkivonat másolatát kérjük a pályázati adatlaphoz csatolni! (A pályázati díj a pályázat költségei között nem számolható el.)

További információ

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: foglalkoztatas2018@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.

Sikeres pályázást kívánunk!

Giflo H. Péter
ügyvezető

A pályázati dosszié letöltése

A pályázati dosszié csak a pályázathoz tartozó letöltési kód megadása után tölthető le.

Még nincs letöltési kódja ehhez a pályázathoz?

Az alábbi adatok megadásával azonnal küldünk egyet. Felhívjuk figyelmét, hogy az adatok megadása nem jár együtt pályázási kötelezettséggel.

Űrlap adatainak küldése folyamatban

Már van letöltési kódja?

Kérjük, adja meg az ehhez a pályázathoz tartozó letöltési kódját.

Űrlap adatainak küldése folyamatban

Gyakran ismételt kérdések a pályázattal kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A pályázattal kapcsolatos kérdéseit a foglalkoztatas2018@fszk.hu email címen várjuk.