Szülősegítő szolgáltatások támogatása

Pályázat kódja
SZÜLŐ2017
A pályázat beadási határideje

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. feltételes pályázatot hirdet
Szülősegítő szolgáltatások támogatása (kód: SZÜLŐ2017) címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2017. május 31.

A pályázat kiírója abban az esetben bírálja el a pályázatokat, köti meg a szerződést a kedvezményezettekkel, amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériumával a programra vonatkozóan az együttműködési megállapodás megkötésre kerül.

A Társaság információs napot tart, melynek keretében a pályázók feltehetik kérdéseiket a pályázattal kapcsolatban. Időpontja: 2017. június 13., 10:00 – 12:00

A pályázat hivatkozási száma

SZÜLŐ2017

A pályázat kiírója

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja, célcsoportja

A pályázati program célja a fogyatékos gyermekeket és felnőtteket nevelő szülők, családok, valamint a fogyatékos szülők részére, az ő igényeikre reagáló szolgáltatások támogatása.
Átfogó célok: a szülők tájékoztatása, társadalmi integráció elősegítése, érzékenyítés, önérvényesítés segítése, együttműködések ösztönzése, tanácsadás, konfliktuskezelés, közösségfejlesztés, szülői hivatás erősítése, mentálhigiénés segítségnyújtás, önfejlesztési/önismereti módszerek átadása, kapcsolati hálók építése, harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakítása.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A Pályázók a következő 2 szolgáltatástípusból választhatnak:

A.)  Szülősegítő foglalkozások

Célja a hasznos ismeretek, információk átadása, tanácsadás, kikapcsolódási lehetőség biztosítása, mentálhigiénés segítségnyújtás, egyéni vagy csoportos formában.
A szülősegítő foglalkozások megvalósítása történhet előadássorozatok szervezésével, mentálhigiénés alkalmak formájában, a programba beépíthetőek intézménylátogatások, igény esetén támogatható az egyéni tanácsadás, a párterápia. A pályázók a projekt zárásaként vagy egyéb időpontban a megvalósítás során beépíthetnek egy rekreációs programelemet is a projekttervbe (pl. kirándulás, közös kulturális, sport program, stb.).
Ebben a kategóriában maximum bruttó 100 000 Ft összegben beszerezhetőek eszközök, illetve szakirodalom, melynek célja a kölcsönzőbe történő elhelyezésükkel, a kölcsönzési lehetőség biztosításával a fogyatékos gyermeket nevelő családok támogatása. Az eszköz és szakirodalom beszerzése azonban csak kiegészítő tevékenység lehet a pályázatban; önállóan, csak erre a tevékenységre pályázni nem lehet.

A foglalkozások megvalósítás történhet rendszeres találkozások formájában vagy pár napba sűrített intenzív alkalmak keretében is.
A mentálhigiénés foglalkozásokat kizárólag pszichológus vagy mentálhigiénés vagy a választott foglalkozástípushoz kifejezetten illeszkedő végzettséggel rendelkező szakember vezetheti.

A maximálisan igényelhető összeg A.) kategóriában: maximum 400 000 Ft.

B.)  Komplex szülősegítő projektek

Célja: a szülősegítő szervezet tevékenységi körének bővítése, területi kiterjesztése, a szülők segítővé történő képzésével szülősegítő hálózatok kialakítása, az önérvényesítési képesség és az érdekvédelmi tevékenység erősítése, a szülők foglalkoztatásának elősegítése.
A B.) kategória esetében kiemelten fontos, hogy a projektterv előre mutató, jól felépített legyen; tükrözze, hogy a civil szervezet tudatosan, jól körvonalazott igényekhez igazodva végzi szülősegítő tevékenységét.
A B.) kategóriában van lehetőség eszköz és szakirodalom beszerzésére is, maximum az igényelt összeg 20%-ának erejéig, de kizárólag abban az esetben, ha ez szorosan kapcsolódik a tervezett projekthez, és ezt megfelelő indoklással alátámasztják.

A maximálisan igényelhető összeg B.) kategóriában: 1 200 000 Ft.

A B.) kategóriába tartoznak a következő támogatható tevékenységek:

 • Szülők mentorszülővé történő képzése*
 • Olyan képzések kidolgozása, adaptációja, melyek tematikájának középpontjában a szülők mentorszülővé történő képzése áll és próbaképzés*
 • Olyan egyéb képzések kidolgozása és/vagy megvalósítása, melyek célcsoportja a fogyatékos gyermekek testvérei, családtagjai, kortársai, a családdal kapcsolatba kerülő egyéb szereplők. Új képzés kidolgozása esetén a próbaképzés kötelező eleme a programnak!*
 • Kapcsolatépítő workshopok
 • Gyermekfelügyeleti rendszer kiépítése
 • Szülők foglalkoztatását elősegítő programok
 • A gyermekek ellátásában érintett szakemberek, a gyermekkel kapcsolatba kerülő egyéb szereplők (orvosok, védőnők, ápolónők, pedagógusok, kortársak, stb.) érzékenyítésének megszervezése
 • Honlap fejlesztése és népszerűsítése
 • Kiadványkészítés** és terjesztés
 • Filmkészítés

*Jelen pályázatban megvalósított képzésekkel kapcsolatban kötelező feltétel, hogy a képzésnek engedéllyel kell rendelkeznie. A jelen program keretében újonnan kidolgozásra kerülő képzések esetében az engedélyeztetésnek a megvalósítási időszakban meg kell történnie. Fokozottan felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy amennyiben a támogatott képzése engedélyeztetése nem történik meg a megvalósítási időszakban, az a támogatási összeg visszafizetését vonhatja maga után.

**Kiadvány minimális elvárt terjedelme: 25 A/4-es oldal (12-es betűméret, másfeles sorköz. A szórólap nem tekinthető kiadványnak.)

A B.) kategórián belül van lehetőség egyszerre több tevékenységtípus választására, de nem lehet egyszerre az A.) és a B.) szolgáltatástípusra is pályázni.

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 19 600 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejött együttműködési megállapodás biztosít.

Az A.) kategóriához tartozóan rendelkezésre álló keretösszeg 7 000 000 Ft, a B.) kategóriához tartozóan rendelkezésre álló keretösszeg 12 600 000 Ft.
A Pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben valamelyik kategóriához kapcsolódóan nem érkezik megfelelő számú vagy színvonalú pályázati anyag, akkor a keretösszeget a másik kategória javára átcsoportosítsa.
Önrész vállalása nem feltétel.
A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre

A programra kizárólag a következő gazdálkodási formák valamelyikébe beletartozó szervezetek pályázhatnak:

 • Egyesület, alapítvány (GFO 529, 569, GFO 521)
 • Egyházi jogi személy (GFO 551, 552)
 • Szövetség (GFO 517, 522, GFO 515, 516, 523)

A pályázat nyilvános.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak 2017. szeptember 1-től 2018. június 30-ig tart.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

A pályázat benyújtásához szükséges teljes pályázati dokumentáció megtekintéséhez, letöltéséhez az érdeklődőknek regisztrálniuk kell a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. honlapján (www.fszk.hu). A regisztráció során megadott adatokat az FSZK Nonprofit Kft. bizalmasan kezeli, kizárólag kapcsolattartásra és statisztikák készítésére használja, harmadik félnek nem adja át.
Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót.

Benyújtási határidő: 2017. június 30.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1071 Budapest, Damjanich u. 4.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (SZÜLŐ2017)
A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban (példányonként spirálozva/fűzve) valamint egy elektronikus adathordozón kérjük benyújtani (a pályázati adatlapot Word, a költségvetés és az Adatok táblázatokat Excel formátumban kérjük a CD-n, DVD-n). Kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.

Formai hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség a pályázati útmutatóban részletezett esetekben, legkésőbb a felszólítást követő 5. napig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.

A pályázati díj a megpályázott összeg függvényében a következő:

 • 1.000.000 Ft-ig: 5.000 Ft/pályázat
 • 1.000.001-1.200.000 Ft-ig 10.000 Ft/pályázat

Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.; számlaszám: 10032000-00322472-00000017; a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát (SZÜLŐ2017) és a Pályázó nevét).
A befizetést igazoló átutalási megbízás vagy bankkivonat másolatát kérjük a pályázati adatlaphoz csatolni! (A pályázati díj a pályázat költségei között nem számolható el.)

További információ

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
e-mail: szulo2017@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.
A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.
Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap, a Nyilatkozatok és a Költségterv dokumentum együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.

A pályázati dosszié letöltése

A pályázati dosszié csak a pályázathoz tartozó letöltési kód megadása után tölthető le.

Még nincs letöltési kódja ehhez a pályázathoz?

Az alábbi adatok megadásával azonnal küldünk egyet. Felhívjuk figyelmét, hogy az adatok megadása nem jár együtt pályázási kötelezettséggel.

Űrlap adatainak küldése folyamatban

Már van letöltési kódja?

Kérjük, adja meg az ehhez a pályázathoz tartozó letöltési kódját.

Űrlap adatainak küldése folyamatban

Gyakran ismételt kérdések a pályázattal kapcsolatban

1.kérdés: Az iránt érdeklődünk, hogy a SZÜLŐ2017 kódjelű pályázati kiírás B) kategóriája esetében lehet-e több tevékenységtípust beépíteni a projektbe?

A B.) kategórián belül lehet egyszerre több tevékenységtípust választani. Nincs meghatározva a B.) kategórián belül választható tevékenységek száma.

2.kérdés: A SZÜLŐ2017 kódszámú pályázati lehetőséggel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy benyújtható-e a pályázat abban az esetben is, ha a SZÜLŐ2016 kódszámú pályázat elszámolásának elfogadásáról még nem kapott szervezetünk értesítést?

Igen, benyújtható a pályázat.

3.kérdés: Abban az esetben, ha érintettség nem áll fenn, a Közzétételi kérelem dokumentum beküldése szükséges-e a fejlécének kitöltésével és a dokumentum aláírásával?

A „Közzétételi kérelem” formanyomtatványt csak érintettség fennállása esetén kell csatolni. Abban az esetben, ha nem áll fenn érintettség, nem kell csatolni ezt a dokumentumot.

4.kérdés: Gyermekfelügyeleti rendszer kialakításában gondolkodunk, hogyan lehet megoldani az egymás közötti elszámolást egy olyan pl. gyógypedagógussal, aki nem számlaképes. Hogyan tudunk nem számlaképes természetes személyekkel, akár megbízási szerződést is kötni? Mi lenne erre a megoldás?

A nem számlaképes személyekkel megbízási szerződést lehet kötni. A megbízási díjat számfejteni kell, illetve a Bruttó összeg 90 %-a után a szervezetnek 22 % szociális hozzájárulási adót kell fizetniük. Ehhez a folyamathoz mindenképp kérjék könyvelő vagy pénzügyekhez értő szakember segítségét. A bruttó megbízási díjakat az 1.-es költségsorokon, a szociális hozzájárulási adót a 2.-es költségsorokon kell feltüntetni.

5.kérdés: Kire vonatkozik pontosan az 5. sz. melléklet kitöltése?

Mindenkire, aki valamilyen tevékenységet vállal a megvalósításban. Azon személyekre vonatkozik, akiket a Pályázati Adatlap 6. pontjában felsorolnak.

6.kérdés: Kötelező melléklet idén a releváns iskolai végzettséget igazoló okirat. A szakember esetében ez teljesen egyértelmű számunkra, viszont ha mi szülők bonyolítjuk le a projektet, akkor nekünk is el kell küldenünk a végzettségünket igazoló iratokat?

A szülők esetében nem szükséges a végzettséget igazoló okirat. Csak abban az esetben ajánlatos az elküldése, ha a végzettség fontos a projekt szempontjából.

7.kérdés: A SZÜLŐ 2017 pályázathoz tartozó költségvetési táblázattal kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy lehetséges-e sort beszúrni az egyes költségsorok alá? Konkrétan a "3.1. Szakértők vállalkozói díja" sort szeretnénk 2 sorra bontani, mivel 2 különböző szülősegítő foglalkozást érintő szakértői díjat tennénk oda.

Lehet plusz sort beszúrni, de a sor számozását és elnevezését NE változtassák meg. Az indoklás részben lehet részletezni, hogy kire vonatkozik az adott sor. A leírása alapján tehát lesz két 3.1. sor egymás alatt.

8.kérdés: Az alapítványunk elnöke, az egyedüli aláíró tartósan külföldön tartózkodik. Kérdésünk, hogy a pályázatot aláírhatja-e meghatalmazottja, aki az egyik cégszerű aláíró?

Igen, aláírhatja a pályázatot a meghatalmazott; a meghatalmazás csatolásával.

Kérdést szeretne feltenni?

A pályázattal kapcsolatos kérdéseit a szulo2017@fszk.hu email címen várjuk.