Autizmus-specifikus mérés-értékelés (PEP3) a köznevelésben

Jelnyelvi videó verzió

Továbbképzési program alapítási engedély száma:

 

Továbbképzési program egyedi azonosítója:

 

Továbbképzési program célja:

 

 

Továbbképzési program célcsoportja:

 

 

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:

Iskolai végzettség: főiskola, egyetem
Szak:

Szakképzettség:

Megelőző szakmai gyakorlat:

 

Képzési program óraszáma:

 

 

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:

 

 

A továbbképzési program zárásának módja:

 

 

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma:

 

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:

 

A továbbképzés tematikai egységei:

 

 

Továbbképzési napok:

A továbbképzés órarendje innen letölthető.

A továbbképzési program helyszíne:

 

A képzésen való részvétel díja: Kiemelt projektnél más szöveg

Bruttó 25.000 Ft/fő

A jelentkezés a részvételi díj megfizetésével válik érvényessé.
Részvételi díj befizetéséhez szükséges adatok:

Kedvezményezett neve: FSZK Nonprofit Kft.
Számlavezető bank: Magyar Államkincstár
Számla száma: 10032000-00322472-00000017

Közlemény: résztvevő neve és az alábbi kód: 718011-1

A befizetett részvételi díjról számla kerül kiállításra, amelyet a továbbképzés első napján adunk át a résztvevőknek.

Megengedett hiányzás túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények:

A megengedett hiányzás túllépése (max. a továbbképzés összes óraszámának 10 %-a) esetén a résztvevő kizárásra kerül. A továbbképzésen való részvételről Résztvevő csak látogatási igazolást kaphat.

A résztvevő jogai és kötelezettségei:

Képző intézmény kötelezettséget vállal a szerződés a képzés lebonyolításáért, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért.
Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képző intézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a Képző intézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.
A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni.
A Képző intézmény szerződésszegésének következménye(i): A képzés azonos feltételekkel történő ismételt megszervezése
Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): A képzésről kizárásra kerül.
A képzés nem folytatható abban az esetben sem, ha a Résztvevő hiányzásai a megengedett mértéket túllépik, illetve ha a felajánlott pótlási lehetőséggel nem él (amennyiben ez releváns), vagy azt nem a megfelelő minőségben teljesíti.

Amennyiben a Képző él visszaigénylési jogosultságával, a Résztvevőnek a visszaigénylésre való felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül eleget kell tennie a képzés időarányos részére eső költségek visszafizetésére vonatkozóan. Abban az esetben, ha a visszafizetés a megjelölt határidőig nem teljesül, a Képző a határidőt követő napokra vonatkozóan jogosult a visszafizetendő összeg, jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegére a visszafizetés megvalósulásáig.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével, és a  visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata) postai úton való beküldésével lehet.

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje:

 

 

A jelentkezési anyagok postai úton való beérkezés határideje:

 

 

Részvételi díj beérkezésének határideje:

2018. január 24.

A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el. Kérjük, hogy tartsák be ezt a határidőt, mert az ezután beérkezett dokumentumokat nem tudjuk az érvényes jelentkezés részeként elfogadni.

Postai cím:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., (FSZK Nonprofit Kft.)
Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük írják rá 718011/1 (a képzési program azonosító száma)

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni!

 

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

továbbképzési programot hirdet pedagógus továbbképzési területen

 

Továbbképzési program alapítási engedély száma: 23/96/2015

Továbbképzési program egyedi azonosítója: 718013/1

Továbbképzési program célja: Új ismereteket, készségeket nyújtó és a meglévő ismereteket rendszerező elméleti és gyakorlati felkészítés autizmus spektrum zavarok diagnózissal rendelkező gyermekek egyéni fejlesztésének megtervezését megalapozó felmérési módszerek, eszközök használatára.

Továbbképzési program célcsoportja: A köznevelés területén a nevelési, oktatási intézményekben, a pedagógiai szakszolgálatok és egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények feladatellátásában, pedagógus munkakörben foglalkoztatott gyógypedagógus, konduktor (tanító, óvodapedagógus) és pszichológus (klinikai, tanácsadó, pedagógiai szakpszichológus) végzettségű és szakképzettségű szakalkalmazottak.

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel: 

Iskolai végzettség: főiskola, egyetem
Szak: óvodapedagógia, tanító, tanár, gyógypedagógia, pszichológia, konduktív pedagógia, szociálpedagógia

Szakképzettség: A nevelést, oktatást végző intézmény pedagógus munkakör betöltéséhez megfelelő szakképzettségek

Megelőző szakmai gyakorlat: nem szükséges

Képzési program óraszáma: 30 óra

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek: A továbbképzésen résztvevő szakemberek:
• Ismerjék meg a felmérések és a beavatkozások megtervezését megalapozó, az autizmus spektrum zavarok korszerű elméleti hátterét, tüneteit, az atipikus fejlődés mintázatát, a korai felismerés és az autizmus-specifikus diagnosztika módszereit.
• Váljanak képessé a diagnosztikai megállapításokat értelmezni, a fejlesztés kiindulópontjaként felhasználni.
• Ismerjék meg az autizmus-specifikus felmérések területeit, az alkalmazható felméréseket és váljanak képessé alkalmazni azokat munkájuk során.
• Ismerjék meg a PEP-3 teszt feladattípusait, eszközrendszerét.
• A felmérések alapján váljanak képessé releváns fejlesztési célok kijelölésére az autizmussal élő gyermekek esetében.

A továbbképzési program zárásának módja: A továbbképzés zárásaként egy egyéni fejlesztési tervet kell elkészíteni.
Az egyéni fejlesztési tervvel szembeni formai elvárások:
3-5 oldalas záró dolgozat.
A továbbképzés lezárását követő 30. napig kell elkészíteni.

Tartalma:
A továbbképzés elvégzése után egy gyermekkel képesség és készség felmérés és egyéni fejlesztési terv elkészítése, összefoglalása írásban.

Az értékelés szempontjai:

 • A dolgozat tükrözi a továbbképzés során elsajátított szakmai fogalmak értő alkalmazását, valamint az autizmus-spektrum zavarral kapcsolatos korszerű ismeretekre is épít.
 • A továbbképzési résztvevő megfelelően választotta ki és dokumentálta a kiválasztott felmérési területekhez a felmérési módszert.
 • A résztvevő megfelelően és hiánytalanul adminisztrálta a felmérést.
 • A felmérés összegzése konkrét, szakszerű és tartalmazza a kialakulófélben lévő képességek listáját is.
 • A felmérés érinti az alábbiakat: kommunikációs terület, szociális terület.
 • Az egyéni fejlesztési terv konkrét, mérhető, operacionalizált célokat tartalmaz.

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: 15-30 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: tanúsítvány

A továbbképzés fő tematikai egységei:

 • Elméleti bevezető és dokumentumelemzés
 • Felmérés
 • Autizmus-specifikus egyéni fejlesztési terv készítése

Továbbképzési napok: 

 1. 2018. május 4.
 2. 2018. május 5.
 3. 2018. június 1.
 4. 2018. június 2.

A továbbképzés órarendje innen letölthető.

A továbbképzési program helyszíne: Soproni Tankerületi Központ; 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.

A képzésen való részvétel díja: Bruttó 15.000 Ft/fő – A részvételi díj befizetéséről értesítést küldünk a jelentkezési határidő lezárulta után.

Megengedett hiányzás túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények:

A megengedett hiányzás túllépése (max. a továbbképzés összes óraszámának 10 %-a) esetén a résztvevő kizárásra kerül. A továbbképzésen való részvételről Résztvevő csak látogatási igazolást kaphat.

A résztvevő jogai és kötelezettségei:

Képző intézmény kötelezettséget vállal a szerződés a képzés lebonyolításáért, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért.
Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képző intézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a Képző intézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.
A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni.
A Képző intézmény szerződésszegésének következménye(i): A képzés azonos feltételekkel történő ismételt megszervezése
Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): A képzésről kizárásra kerül.
A képzés nem folytatható abban az esetben sem, ha a Résztvevő hiányzásai a megengedett mértéket túllépik, illetve ha a felajánlott pótlási lehetőséggel nem él (amennyiben ez releváns), vagy azt nem a megfelelő minőségben teljesíti.

Amennyiben a Képző él visszaigénylési jogosultságával, a Résztvevőnek a visszaigénylésre való felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül eleget kell tennie a képzés időarányos részére eső költségek visszafizetésére vonatkozóan. Abban az esetben, ha a visszafizetés a megjelölt határidőig nem teljesül, a Képző a határidőt követő napokra vonatkozóan jogosult a visszafizetendő összeg, jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegére a visszafizetés megvalósulásáig.

A jelentkezés menete:

 • Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével, és a  visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata) postai úton való beküldésével lehet.

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje: 2018. április 18. 24 óra

A jelentkezési anyagok postai úton való beérkezés határideje: 2018. április 24. 16 óra

Postai cím:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., (FSZK Nonprofit Kft.)
Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük írják rá 718013/1 (a képzési program azonosító száma)

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni!

Jelentkezéssel kapcsolatosan segítség az alábbi elérhetőségeken elérhető:

Hancz Gabriella oktatásszervező; e-mail: hancz.gabriella@fszk.hu, tel.: +36/1/450-32-33; +36307567187

Jelentkezési felület:

A jelentkezés menete, benyújtandó dokumentációk:

1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kitöltendő, postai úton megküldendő.
2. Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza jelenlegi munkakörét, feladatait és a munkakörben eltöltött évek számát, mely a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandó, postai úton megküldendő.
3. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i), mely a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandó, postai úton megküldendő.
Az FSZK Nonprofit Kft. postai címe: 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük írják rá:718013/1

A regisztrációs felület kitöltése után a beküldött jelentkezési lapról pár percen belül egy visszajelző e-mailt fog kapni a jelentkezéskor megadott e-mail címére. (Ezt kell később kinyomtatni, és beküldeni a jelentkezés részeként.) Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársával, Hancz Gabriellával az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: hancz.gabriella@fszk.hu, tel.: +36/1/450-32-33; +36307567187

Köszönjük!

+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Feltöltendő dokumentumok:

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon, mivel a regisztráció befogadása várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!