Autizmus-specifikus mérés-értékelés (PEP3) a köznevelésben


A képen PEP3 készlet doboza látható.

Továbbképzési program címe:

Autizmus-specifikus mérés-értékelés (PEP3) a köznevelésben

Továbbképzési program alapítási engedély száma:

23/96/2015

Továbbképzési program helyszíne:

Budapest III. Kerületi Óvoda, Általános Iskola, EGYMI
1035 Budapest, Szellő utca 9-11.

Továbbképzési program célja:

Új ismereteket, készségeket nyújtó és a meglévő ismereteket rendszerező elméleti és gyakorlati felkészítés autizmus spektrum zavarok diagnózissal rendelkező gyermekek egyéni fejlesztésének megtervezését megalapozó felmérési módszerek, eszközök használatára.
Ismeretek közvetítése a felmérések és a beavatkozások megtervezését megalapozó, az autizmus spektrum zavarok korszerű elméleti háttere, tünetei, az atipikus fejlődés mintázatai, a korai felismerés és az autizmus-specifikus diagnosztika módszerei témakörökben.
Szakmai készségek fejlesztése a diagnosztikai megállapítások értelmezése, fejlesztés megtervezése terén.
Felkészítés autizmus-specifikus informális felmérések alkalmazására, ezen belül a TEACCH Program keretében kidolgozott PEP-3 teszt megismertetése.

Továbbképzési program célcsoportja:

A köznevelés területén a nevelési, oktatási intézményekben, a pedagógiai szakszolgálatok és egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények feladatellátásában, pedagógus munkakörben foglalkoztatott gyógypedagógus, konduktor (tanító, óvodapedagógus) és pszichológus (klinikai, tanácsadó, pedagógiai szakpszichológus) végzettségű és szakképzettségű szakalkalmazottak.

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:

iskolai végzettség: főiskola; egyetem
szak: Óvodapedagógia, tanító, tanár, gyógypedagógia, pszichológia, konduktív pedagógia, szociálpedagógia
szakképzettség: A nevelést, oktatást végző intézmény pedagógus munkakör betöltéséhez megfelelő szakképzettségek

Továbbképzési program óraszáma:

30 óra

Továbbképzési program képzési napjai:

2017.június 16.
2017.június 17.
2017.június 24.
2017.június 30.

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:

A továbbképzésen résztvevő szakemberek:Ismerjék meg a felmérések és a beavatkozások megtervezését megalapozó, az autizmus spektrum zavarok korszerű elméleti hátterét, tüneteit, az atipikus fejlődés mintázatát, a korai felismerés és az autizmus-specifikus diagnosztika módszereit.

 • Váljanak képessé a diagnosztikai megállapításokat értelmezni, a fejlesztés kiindulópontjaként felhasználni.
 • Ismerjék meg az autizmus-specifikus felmérések területeit, az alkalmazható felméréseket és váljanak képessé alkalmazni azokat munkájuk során.
 • Ismerjék meg a PEP-3 teszt feladattípusait, eszközrendszerét.
 • A felmérések alapján váljanak képessé releváns fejlesztési célok kijelölésére az autizmussal élő gyermekek esetében.
A továbbképzési program zárásának módja:

A képzés zárásaként egy egyéni fejlesztési tervet kell elkészíteni.

Az egyéni fejlesztési tervvel szembeni elvárások:

3-5 oldalas záró dolgozat.
A továbbképzés lezárását követő 30. napig kell elkészíteni.

Tartalma:

A továbbképzés elvégzése után egy gyermekkel képesség és készség felmérés és egyéni fejlesztési terv elkészítése, összefoglalása írásban.

Az értékelés szempontjai:
 • A dolgozat tükrözi a továbbképzés során elsajátított szakmai fogalmak értő alkalmazását, valamint az autizmus-spektrum zavarral kapcsolatos korszerű ismeretekre is épít.
 • A továbbképzési résztvevő megfelelően választotta ki és dokumentálta a kiválasztott felmérési területekhez a felmérési módszert.
 • A résztvevő megfelelően és hiánytalanul adminisztrálta a felmérést.
 • A felmérés összegzése konkrét, szakszerű és tartalmazza a kialakulófélben lévő képességek listáját is.
 • A felmérés érinti az alábbiakat: kommunikációs terület, szociális terület,
 • Az egyéni fejlesztési terv konkrét, mérhető, operacionalizált célokat tartalmaz.
A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

A tanúsítványnak formai szempontból meg kell felelnie a 277/1997 (XII.22.) Korm. rendelet 6.§ (11) bekezdésében meghatározott követelményeknek. A tanúsítvány aláírója az alapító és az indító képviselője.

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:

Tanúsítvány

A továbbképzési program főbb tematikai egységei:
 • Elméleti bevezető és dokumentumelemzés
 • Felmérés
 • Autizmus-specifikus egyéni fejlesztési terv készítése
 • Záró dolgozat elkészítése adott szempontok alapján a képzés zárását követő 30. napra
A résztvevő jogai és kötelezettségei:
 1. Képző intézmény kötelezettséget vállal a szerződés a képzés lebonyolításáért, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért.
 2. Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képző intézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a Képző intézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.
 3. A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni.
 4. A Képző intézmény szerződésszegésének következménye(i): A képzés azonos feltételekkel történő ismételt megszervezése
 5. Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): A képzésről kizárásra kerül.

A képzés nem folytatható abban az esetben sem, ha a Résztvevő hiányzásai a megengedett mértéket túllépik, illetve ha a felajánlott pótlási lehetőséggel nem él, vagy azt nem a megfelelő minőségben teljesíti.

Amennyiben a Képző él visszaigénylési jogosultságával, a Résztvevőnek a visszaigénylésre való felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül eleget kell tennie a képzés időarányos részére eső költségek visszafizetésére vonatkozóan. Abban az esetben, ha a visszafizetés a megjelölt határidőig nem teljesül, a Képző a határidőt követő napokra vonatkozóan jogosult a visszafizetendő összeg, jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegére a visszafizetés megvalósulásáig.

Elérhetőségek:

Hancz Gabriella (hancz.gabriella@fszk.hu) oktatásszervező, a továbbképzés szervezésével kapcsolatos kérdésekben áll rendelkezésre.

Tel: + 36 (1) 450 32 30/105 mellék
Mobil: +36/30/756-7187
Fax: + 36 (1) 450 32 35
Cím: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.,1071 Budapest, Damjanich u. 4.

A jelentkezés menete/határideje:

Határidő: 2017.június 8-án 14 óra

A jelentkezéskor benyújtandó dokumentációk:

 1. Elektronikus jelentkezési lap – a honlapon kitöltendő, postai úton megküldendő.
 2. Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza jelenlegi munkakörét, feladatait és a munkakörben eltöltött évek számát, mely a honlapon a jelentkezési laphoz csatolandó, postai úton megküldendő.
 3. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i), mely a honlapon a jelentkezési laphoz csatolandó, postai úton megküldendő.

Postai cím: FSZK Nonprofit Kft. 1071 Budapest, Damjanich u. 4. A borítékra kérjük írják rá:717014/1

Jelentkezési felület:


Kérjük, ne felejtse el a jelentkezési anyagát postai úton is megküldeni:

1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kitöltendő, postai úton megküldendő.
2. Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza jelenlegi munkakörét, feladatait és a munkakörben eltöltött évek számát, mely a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandó, postai úton megküldendő.
3. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i), mely a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandó, postai úton megküldendő.


A borítékra kérjük írják rá:717014/1

A regisztrációs felület kitöltése után a beküldött jelentkezési lapról pár percen belül egy visszajelző e-mailt fog kapni a jelentkezéskor megadott e-mail címére. Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: felnottkepzes@fszk.hu, tel.: +36/1/450-32-30/105

Köszönjük!

Számmal kiírva.
+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.