Intézményi Férőhely Kiváltási Terv – Módszertani Útmutató

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020A TÁRS projekt (EFOP 1.9.1. „A szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása”) keretében készült el az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) módszertani útmutatója.
A módszertani útmutató azoknak a szociális intézményeknek készült, akik a fogyatékossággal élő és szenvedélybeteg személyek intézményi ellátásának új formájában, a közösségi alapú, önálló életvitelt támogató szolgáltatási rendszer, a támogatott lakhatás kialakítására vállalkoznak.
Az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) módszertana ezt az átalakítási folyamatot támogatja. Az IFKT az intézményi férőhelyek kiváltása komplex tervezési folyamatának szakmai-módszertani eszköze, mely gyakorlati segítséget nyújt a fogyatékos személyek és szenvedélybetegek új szolgáltatási rendszerének tervezéséhez.
Egy korábbi rendszer felszámolása és egy alapjaiban új rendszer kiépítése megalapozott előkészítést, tervezést igényel. Ennek a folyamatnak lehet egyik legfontosabb eszköze az IFKT módszertana, amely a tervezőket és megvalósítókat abban is segíti, hogy a korábbi intézményben, illetve a kiváltás céltelepülésén fellelhető és mozgósítható belső és külső erőforrásokat minél hatékonyabban vonják be az új szolgáltatási rendszer tervezésébe, amelyhez konkrét eszközök is állnak a szakemberek rendelkezésére.
Az IFKT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ meghatározza azokat a lépéseket, tervezési, megvalósítási szempontokat, amelyeket a kiváltás folyamatában szükséges szem előtt tartani és követni. Bemutatja az intézeti ellátásról a közösségi ellátásra való áttérés nemzetközi és hazai kontextusát, alapelveit és szakmapolitikai hátterét.
Tartalmazza az IFKT részterületeinek alapelveit, céljait, azokat az elemeket, amelyek a támogatott lakhatás, mint szolgáltatás kialakításához szükségesek, a kiváltáshoz szükséges felmérések területeit, az elemzések folyamatát, az adatok és eredmények további felhasználási lehetőségeit, a tervezés tevékenységeit, azok ütemezését, személyi és tárgyi feltételeket, a kiváltási folyamatban érintettek tájékoztatásának módját a kiváltás folyamatáról.

Az IFKT adatbázissal kapcsolatosan technikai segítségnyújtás, hibabejelentés az ifkt@kezenfogva.hu e-mail címen lehetséges.

Az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv módszertani területei

  • Az intézmény lakói

A kiváltás fókuszában a szolgáltatást igénybe vevő személyek szükségleteinek komplex felmérése áll, így az IFKT első és kiemelt területe az egyéni kiváltási szükségletfelmérés, amely összegyűjti a lakókra vonatkozó információkat, a jelenlegi és kiváltáshoz prognosztizálható igényeket és támogatási szükségleteket, elképzeléseket. Ehhez rendelkezésre áll a felmérés módszertana, mely meghatározza az adatgyűjtés, és adatfeldolgozás módjait, tárgyi és jogi feltételeit, az adatfelvételt végző személyek kompetenciáit, valamint az eredmények dokumentálásának módjait, kidolgozott adatkezelési szabályzattal.

A szükségletfelmérés alapján készül el a személyre szóló Egyéni kiváltási terv.  Az egyéni kiváltási terv egyénileg, minden lakóról külön elkészülő dokumentum. Rögzíti, hogy az egyénnek milyen támogatásra, felkészítésre, szolgáltatásokra van szüksége, hogy felkészüljön a Támogatott Lakhatásra (TL), valamint iránymutatást ad az intézmény által létrehozandó TL szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési tervének kialakításához, az ingatlanok kiválasztásához. Bemutatja a lakók egyéni sajátosságait, összegzi a lakóra vonatkozó szükségletfelmérés eredményeként megjelenő igényeket, és azokat a feltételeket, amelyek a kiváltási folyamathoz szükségesek. Az információk és tervek rögzítésére Egyéni kiváltási terv sablon áll rendelkezésre.

Az intézmény lakói modul letöltése

  • Az intézmény munkatársai

A férőhely-kiváltási folyamat kulcsszereplői az intézmény munkatársai. Az intézmény munkatársainak szakmai életútja, kompetenciái felmérése a kiváltás későbbi szakaszaiban tervezhetővé teszi az új munkaköröket, feladatokat, képzési, továbbképzési irányokat. A részterület tartalmazza az adatgyűjtés módszertanát, annak részeként adatbázis sablont, kitöltési útmutatóval és adatvédelmi szabályzattal.

A létrejövő adatbázis hosszú távon is alkalmas a humánerőforrás kapacitás tervezésére, az intézményi humánerőforrás-terv (HR terv) elkészítésére. A terv leírást ad a Támogatott Lakhatás szervezeti egységeiről, a működéshez szükséges jogszabályon alapuló, egyéni szolgáltatási igényekhez igazodó humánerőforrás igényről, a munkakörökről, azok HR struktúrán belüli helyéről és a betöltésükhöz szükséges végzettségekről, képzettségekről, kompetenciákról továbbá az információs, kommunikációs utakról és felelősségi körökről. A HR terv része az egyes munkatársakra vonatkozó, a lehetőségekhez és szükségletekhez igazodóan elkészíthető Egyéni munkavállaló terv sablon.  Az egyéni munkavállalói terv tartalmazza a munkatárs feladatait, tervezett karrierútját, a szolgáltatástervezésbe történő bevonás módját és területeit, a szükséges képzési igényt, bemutatja a munkatársak támogatására, motivációjára szolgáló eszközöket (pl. továbbképzés, juttatások, teljesítményértékelés, jutalom).

Az intézmény munkatársai modul letöltése

  • Szolgáltatási környezet

A környezeti felmérés azért szükséges, hogy pontos képet mutasson a helyi és térségi társadalmi-, szociális-, gazdasági és munkaerő-piaci helyzetről, láthatóak legyenek az elérhető szociális, kulturális, egészségügyi, foglalkoztatási, oktatási, szabadidős és közlekedési szolgáltatások. A környezet felmérése azonosítja azokat a potenciális szolgáltatókat, amelyekre a támogatott lakhatás szolgáltatás tervezésében, a szolgáltatási gyűrű kialakítása során számítani lehet.

A szolgáltatási környezet felmérésének módszertana mutatja be az adatgyűjtés módjait és eszközeit.

A környezet, a lakók, és munkatársak felméréséből kapott információk elemzése alapján készül a szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv. A terv feladata a támogatott lakhatásban folyamatosan biztosítandó szociális, egészségügyi, foglalkozási rehabilitációs, és egyéb sport, kulturális, szabadidős szolgáltatások bemutatása, melyekhez hozzárendeli a szükséges szolgáltatástípusokat, szolgáltatókat. Kiemelt szempontként kezeli a szolgáltatások elérhetőségét. A terv tartalmazza a szolgáltatások személyi-tárgyi feltételeit, a hozzáférés módját, továbbá a szükséges fejlesztési igényeket, azok megvalósíthatóságának feltételeit, ütemezését, forrását.

A szolgáltatási környezet modul letöltése

  • Szolgáltatási ingatlanok

A célterületen a szolgáltatást igénybe vevő személyek szükségleteihez igazodó, minden feltételnek megfelelő potenciális ingatlanok felmérése nyújt útmutatást. A felmérés a lakók igényei és szükségletei, valamint az intézmény tervezett szolgáltatási portfóliója alapján segítséget nyújt a települések, településrészek, ingatlanok (építési telkek és átalakítandó épületek) kiválasztásához. Bemutatja azokat a feltételeket, amelyek segítik az ingatlanok feltérképezésének módját, a segítséget nyújtó szereplők körét; a kiváltási céltelepülések/településrészek kiválasztásának szempontjait; az elvárható műszaki paramétereket (pl.: közmű-hálózat, akadálymentesítés).

Gyakorlati útmutatást ad az ingatlan beruházások kivitelezéséhez, a kapcsolódó engedélyeztetésekhez, a szükséges folyamatok tervezéséhez (jogi háttér, szereplők, feladatok, felelősségek).

Az ingatlan portfólió tartalmazza a létrejövő ingatlanok pontos paramétereit, beleértve például az ingatlan nagyságát, lakókörnyezetét, a közművesítés jellemzőit, közlekedési lehetőségeit, díjakat, járulékos költségvonzatokat. A portfólió meghatározza a tervkészítés módszereit, elemeit, számítási segédleteket, tervsablont kínál a tervezéshez és kivitelezéshez. Javaslatot ad a bevonandó tanácsadói kompetenciákra (rehabilitációs szakmérnök, statikus, tapasztalati szakértő, stb.) és kapacitásokra.

A szolgáltatási ingatlanok modul letöltése

  • Az intézmény kommunikációja

A kommunikációnak rendkívül fontos szerepe van a változás elfogadásában, a munkatársak elköteleződésében és a környezet meggyőzésében, támogatásuk elnyerésében. A külső (társadalmi) és belső (intézményi) kommunikációs folyamatok felmérése az intézmény jelenlegi kommunikációjában érzékelhető erősségeket és gyengeségeket, fejlesztendő területeket azonosítja. A felmérés útmutatást ad az adatgyűjtésben résztvevők körére, módjára és eszközeire, az adatok feldolgozásának módjára. A felmérések eredményeit a kommunikációs terv készítése során kell felhasználni. A kommunikációs terv a kiváltási folyamat megtervezéséhez szükséges belső, szervezeti és külső, társadalmi kommunikációs folyamatokat, azok ütemezését és költségvonzatát tartalmazza az érintett szereplők vonatkozásában. Tartalmazza a javasolt PR és marketing eszközöket, a közösségfejlesztés, érzékenyítés és önkéntesség gyakorlatait. Tervsablon és kitöltési útmutató segíti a tervezést.

Az intézményi kommunikáció modul letöltése

  • A kiváltás költségterve és fenntarthatósági számítások

A kiváltás megvalósításához és a támogatott lakhatás (TL) működéséhez valamint a fenntartáshoz elengedhetetlen a kiváltási folyamat költségvetésének tervezése, kiindulva a meglévő struktúrából és költségvetésből. A beruházások, és a kiváltási folyamat tevékenységeivel járó többletkiadások tervezése, illetve az új szolgáltatási forma, intézményi struktúra működtetésének több variációs bemutatása azonosítja azokat a költséggeneráló tényezőket, amelyek kifejezetten a férőhely kiváltási folyamat részét képezik. A terv kitér az ingatlan-beruházást érintő költségekre és ajánlásokat tesz a támogatott lakhatás ellátási forma költségvetési tervezéséhez, a jelenlegi jogszabályok és szakmai ajánlások szerint.

Tartalmazza a tervkészítés módszerét, folyamatát és tervsablont, kitöltési útmutatóval. A tervezést segíti a költségnemek bemutatása és tervezési szempontú értelmezése. A TL működéshez és annak fenntartásához kapcsolódó rövid és hosszú távú költségterv elemeinek bemutatása is fontos része kiváltási folyamat költségeinek tervezésének.

A kiváltás költségterve és fenntarthatósági számítások modul letöltése

  • Az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv

lesz az a dokumentum, amely az adott intézmény sajátosságait, lakóinak egyedi igényeit, a település és a környezet szolgáltatásait és specifikumait, a kiváltás után létrejövő szolgáltatási és lakhatási struktúrát, továbbá az átmeneti időszakban szükséges intézkedések lépéseit, eszközeit, felelőseit és a várt kimeneteit összesítve láttatja.

Az IFKT (1) a helyzetelemzés, (2) az intézményi férőhely kiváltás nyomán létrejövő új struktúra és (3) az új szolgáltatási struktúrához szükséges tevékenységek bemutatásából áll. Az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv tartalmazza a felmérések és résztervek eredményeit, szintézisét, az intézmény hosszú távú stratégiáját, a lakók, munkatársak és a környezet igényeit, lehetőségeit.

Az IFKT elkészítéséhez, a módszertani területek felméréséhez, információk és adatok gyűjtéshez, feldolgozásához egységes excel adatbázis áll a szakemberek rendelkezésére.

Az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv modul letöltése