719012/2 – Értelmi fogyatékos és autista személyekkel foglalkozó szakemberek továbbképzése szexualitás és párkapcsolatok témakörben – Kalocsa

Továbbképzési program alapítási engedély száma: 107/65/2016

Továbbképzési program célja: A továbbképzés célja szakemberek felkészítése az értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek oktatására a nemiség és szexualitás témájában, továbbá a társadalmilag elfogadott társas és párkapcsolatok kialakításása terén.

Továbbképzési program célcsoportja: A továbbképzést a köznevelés terültén az értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek közvetlen segítését végző gyakorlati szakemberek számára ajánljuk.

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:

Iskolai végzettség: főiskola, egyetem
Szak: óvodapedagógia, tanító, tanár, gyógypedagógia, pszichológia, konduktív pedagógia, szociálpedagógia, fejlesztő pedagógus
Szakképzettség: 2011. évi CXC. törvény – a nemzeti köznevelésről 3. sz. mellékletében foglalt nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és szakképzettségi követelményei szerinti szakképzettségek
Megelőző szakmai gyakorlat: Értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek segítésében szerzett minimum 2 éves tapasztalat

Képzési program óraszáma: 30 óra

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:

A résztvevő megismeri az értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek szexualitás és párkapcsolatok témájában felmerülő lehetséges problémák hátterét és jellemzőit.
Rendelkezik az értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek személyre szabott oktatását, és támogatását meghatározó általános és sérülés-specifikus ismeretekkel.
Képes a gyakorlat során felmerülő nehézségeket és lehetséges megoldásokat feltérképezni.
Képes saját munkája során az oktatási programot az értelmi fogyatékos és/vagy autista személy egyéni képességei és szükségletei alapján adaptálni

A továbbképzési program zárásának módja: A továbbképzés elméleti ismereteinek ellenőrzése a résztvevők által, elektronikusan kitöltött írásbeli teszttel történik, melyet a Moodle rendszerben tölthet ki a résztvevő a megadott időkeretben (a továbbképzés záró napját követően hét napon belül a résztvevők számára kétszer 1,5 óra áll rendelkezésre a záróteszt kitöltésére, igazodva a felnőttek tanulási szokásaihoz és lehetőségeihez). A résztvevő visszajelzést kap a vizsga teljesítéséről. A teszt ismétlése 1 alkalommal lehetséges, melynek időpontjáról a továbbképzés szervezője egyeztet a résztvevővel.
A teszt értékelési szempontjai a következők: 15 kérdésből 12 helyes válasz.
Megszerezhető minősítések: megfelelt/nem felelt meg

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: minimum 12 fő és maximum 16 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: Tanúsítvány

A továbbképzés tematikai egységei:

 • Bevezetés a témába , a téma indokoltsága
 •  szexualitás tanításának indokoltsága értelmi fogyatékosság és/vagy autizmus esetén
 •  A „Szexualitás és párkapcsolatok oktatása” c. program témakörei és adaptációs lehetőségei
 •  Az oktatási program bemutatása
 •  Kapcsolatok
 •  Jó barátságok és Rossz barátságok
 •  Serdülőkor és testi változások
 •  A nemek és a szexuális beállítottság
 •  Vonzódás, a vonzalom tárgya és az önkielégítés
 •  Személyes tér és vonzódás
 •  A biztonságos szexuális aktus
 •  Szexualitás, szociális viselkedés, jogszabályok
 •  Egészség, jó kapcsolatok és biztonság az interneten
 •  Az értelmi fogyatékos és/vagy autista tanuló tudásszint ellenőrzése
 • Reflexió és tervezés

Továbbképzési napok:
2019.08.21.
2019.08.22.
2019.08.23.

A továbbképzési program helyszíne:  Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény;
6300 Kalocsa, Hosszú Antal utca 23.

Továbbképzési program képzési költsége: A résztvevők részéről térítésmentes.

Megengedett hiányzás túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények: A megengedett hiányzás túllépése (max. a továbbképzés összes óraszámának 10 %-a) esetén a résztvevő kizárásra kerül. A továbbképzésen való részvételről Résztvevő csak látogatási igazolást kaphat.

A résztvevő jogai és kötelezettségei:

 • Képző intézmény kötelezettséget vállal a szerződés a képzés lebonyolításáért, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért.
 • Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képző intézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a Képző intézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.
 • A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni.
 • A Képző intézmény szerződésszegésének következménye(i): A képzés azonos feltételekkel történő ismételt megszervezése
 • Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): A képzésről kizárásra kerül.

A képzés nem folytatható abban az esetben sem, ha a Résztvevő hiányzásai a megengedett mértéket túllépik, illetve ha a felajánlott pótlási lehetőséggel nem él (amennyiben ez releváns), vagy azt nem a megfelelő minőségben teljesíti.

Amennyiben a Képző él visszaigénylési jogosultságával, a Résztvevőnek a visszaigénylésre való felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül eleget kell tennie a képzés időarányos részére eső költségek visszafizetésére vonatkozóan. Abban az esetben, ha a visszafizetés a megjelölt határidőig nem teljesül, a Képző a határidőt követő napokra vonatkozóan jogosult a visszafizetendő összeg, jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegére a visszafizetés megvalósulásáig.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével,  valamint a további jelentkezési dokumentumok (önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata) feltöltésével lehetséges.

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje: 2019.07.26. 14 óra

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni!

Jelentkezéssel kapcsolatosan további információk:

Békefi Éva
Felnőttképzési iroda
Telefon: +36-1-4503233
Mobil: +36-30-8464-356
E-mail: bekefi.eva@fszk.hu

Jelentkezési felület:

A jelentkezés menete, benyújtandó dokumentációk:

1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon ki kell tölteni.
2. Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza jelenlegi munkakörét, feladatait és a munkakörben eltöltött évek számát, mely a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandó.
3. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i), mely a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandó.


A regisztrációs felület kitöltése után a beküldött jelentkezési lapról pár percen belül egy visszajelző e-mailt fog kapni a jelentkezéskor megadott e-mail címére. (Ezt kell később kinyomtatni, és magával hozni a jelentkezés részeként.) Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: felnottkepzes@fszk.hu, tel.: +36/1/450-32-39
Üdvözlettel:
a Felnőttképzési Iroda munkatársai

Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében. Kérjük a / jel használatát kerülje a telefonszám megadása során.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Feltöltendő dokumentumok:

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az elküldés után várjon, kb. egy percet, mert egy kis időbe telhet a regisztráció befogadása.