719013/3 AAK – augmentatív és alternatív kommunikációs szakember képzés – Budapest

A képen EU2020 logó és a montázs program neve és azonosítója szerepel.

Továbbképzési program alapítási engedély száma: 9-356/2018

Továbbképzési csoport azonosítója: 719013/3

Továbbképzési program célja:

A továbbképzés célja a komplex kommunikációs szükségletű személyek – AAK-használó személyek – kommunikációs módjainak és eszköztárának megismerése, alkalmazhatóságuk elsajátítása. A továbbképzés során a résztvevők elsajátítják az AAK-fejlesztés és támogatás folyamatát, melynek a kiinduló pontja az állapotfelmérés. Az eredmények ismeretében általános és specifikus célokat fogalmaznak meg, amihez egyénre szabottan eszközt, módszert és feltételrendszert rendelnek.

A résztvevők megismerik az AAK-fejlesztések és támogatások tartalmát, a speciális kommunikációs eszközök alkalmazását. A gyakorlati munkában való alkalmazás készségeit esettanulmányokon keresztül sajátítják el.

Továbbképzési program célcsoportja: a továbbképzést a köznevelés területén ajánljuk azoknak a szakembereknek, akik nem-, vagy alig beszélő súlyos kommunikációs akadályozottsággal élő gyermekek vagy fiatalok oktatásával, nevelésével, fejlesztésével, szakképzésével foglalkoznak. Ajánljuk továbbá azoknak a szakembereknek, akik felnőtt beszéd-és nyelvi fogyatékos AAK-szükségletű személyek rehabilitációjával foglalkoznak.

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:

Iskolai végzettség: főiskola/egyetem
Szak:
pedagógia,gyógypedagógia, pszichológia, konduktív pedagógia

Szakképzettség:  a nevelést, oktatást végző intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez megfelelő szakképzettségek, valamint egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott szakemberek.

Megelőző szakmai gyakorlat: min. 3 éves augmentatív és alternatív kommunikációs szükségletű személyekkel végzett oktatási, fejlesztési és rehabilitációs célú munkatapasztalat

Egyéb feltételek:

Motivációs levél 0,5-1 oldal terjedelemben, a következő kérdéseket kifejtve:

 • Miért kíván részt venni a képzésen?
 • Milyen fogyatékosságú személyekkel van szakmai tapasztalata?
 • Egyéni elvárások, mit szeretne megtanulni, mire van kifejezetten szüksége?
 • Képzés jövőbeni felhasználása – hogyan tervezi beépíteni a munkájába?

Képzési program óraszáma: 60

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek: a résztvevők elsajátítják az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) – a beszédet helyettesítő és/vagy kiegészítő speciális eszközöket és módokat használó személyek fejlesztéséhez és támogatásához szükséges alapismereteket, a kommunikációs eszközök és módok repertoárját, azok használhatóságának feltételeit, az egyénre szabhatóság szempontjait, az augmentatív és alternatív kommunikáció fejlesztési lehetőségeit és azok adaptálhatóságát a mindennapi gyakorlatban.

Elsajátítják a team-szemléletben való gondolkodást, a kommunikáció fejlesztés és támogatás holisztikus megközelítését.

A továbbképzési program zárásának módja:

A továbbképzésen résztvevők írásbeli dolgozatot készítenek, mini-esettanulmánnyal vagy esetleírással.

A dolgozat elkészítésének célja a kialakuló tudás elmélyítése, a nézetek, az attitűd változásának, fejlődésének nyomon követő bemutatása, valamint annak igazolása, hogy a résztvevő képes a továbbképzés különböző szegmenseiben elsajátított tudást integrálni és munkájában alkalmazni. A záródolgozat készítése segíti a résztvevőt a saját tanulási folyamatára való rátekintésben és a környezete számára is lehetővé teszi a tanulási folyamat nyomon követését, a fejlődés értékelését a szakmai ismeretek és kompetenciák terén.

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma:

15-22 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: tanúsítvány

A továbbképzés tematikai egységei:

 1. A komplex kommunikációs szükséglet és az augmentatív és alternatív kommunikáció alapfogalmai
 2. AAK-használó személy kommunikációs lehetőségei – eszközök, módok
 3. A kommunikációs képesség felmérése és a célok tervezése AAK-s fejlesztésben és támogatásban
 4. Intervenció az augmentatív és alternatív kommunikációval való támogatás során
 5. Az AAK fejlesztése és támogatása a gyakorlatban – esettanulmányokon keresztül
 6. Tanfolyamzárás

Továbbképzési napok:

2019.05.10.
2019.05.11.
2019.05.17.
2019.05.18.
2019.05.24.
2019.05.25.
2019.05.31.

A továbbképzés órarendje innen letölthető.

A továbbképzési program helyszíne: Budapest, a pontos helyszín szervezés alatt, a jelentkezés lezárulta után a leendő résztvevők elektronikus értesítést kapnak a helyszínnel és a továbbképzéssel kapcsolatosan.

A képzésen való részvétel díja:

A képzés térítésmentes, az FSZK Nonprofit Kft. és az Európai Unió támogatásából megvalósuló EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretein belül kerül megtartásra.

A résztvevőknek utazási költséget nem áll módunkban téríteni, étkezési és szállási lehetőséget nem áll módunkban biztosítani.

Megengedett hiányzás túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények:

A megengedett hiányzás túllépése (max. a továbbképzés összes óraszámának 10 %-a) esetén a résztvevő kizárásra kerül a továbbképzésen való részvételről. Résztvevő csak látogatási igazolást kaphat.

A résztvevő jogai és kötelezettségei:

 • Képzőintézmény kötelezettséget vállal a szerződésben vállalt képzés lebonyolításáért, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért.
 • Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képzőintézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a Képzőintézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.
 • A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni.
 • A Képzőintézmény szerződésszegésének következménye(i): a képzés azonos feltételekkel történő ismételt megszervezése
 • Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): a képzésről kizárásra kerül.

A képzés nem folytatható abban az esetben sem, ha a résztvevő hiányzásai a megengedett mértéket túllépik, illetve ha a felajánlott pótlási lehetőséggel nem él (amennyiben ez releváns), vagy azt nem a megfelelő minőségben teljesíti.

Amennyiben a Képző él visszaigénylési jogosultságával, a résztvevőnek a visszaigénylésre való felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül eleget kell tennie a képzés időarányos részére eső költségek visszafizetésére vonatkozóan. Abban az esetben, ha a visszafizetés a megjelölt határidőig nem teljesül, a Képző a határidőt követő napokra vonatkozóan jogosult a visszafizetendő összeg, jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegére a visszafizetés megvalósulásáig.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével és a  visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata, motivációs levél) postai úton való beküldésével lehet.

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje:

2019. 04. 19. 14:00

A jelentkezési anyagok postai úton való beérkezés határideje:

2019. 04. 23.

A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el. Kivétel ez alól, ha egy szervezetből jelentkező személyek száma magasan felülreprezentált. Illetve előnyben részesülnek azon személyek, akik a motivációs levelükben rögzítik, hogy a képzésen elsajátított ismereteket a „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt során létrejövő szolgáltatások nyújtásában tervezik felhasználni. Kérjük, hogy tartsák be ezt a határidőt, mert az ezután beérkezett dokumentumokat nem tudjuk az érvényes jelentkezés részeként elfogadni. A jelentkezés befogadása nem jelent automatikus részvételt.

Postai cím:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., (FSZK Nonprofit Kft.)
Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük, írják rá 719013/3 (a képzési program azonosító száma)

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni!

Jelentkezési felület:

A jelentkezés menete, benyújtandó dokumentációk:

A regisztrációs felület kitöltése után a beküldött jelentkezési lapról pár percen belül egy visszajelző e-mailt fog kapni a jelentkezéskor megadott e-mail címére. (Ezt kell később kinyomtatni, és beküldeni a jelentkezés részeként.) Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársával, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail:@fszk.hu, tel.: +36/1/450-32-39; +36203812988


1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon ki kell tölteni, beküldeni a visszajelző e-mailt kinyomtatni, aláírni és postai úton megküldeni.
2. Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza jelenlegi munkakörét, feladatait és a munkakörben eltöltött évek számát, valamint kiderül az, hogy a saját végzettségnek megfelelő ellátási területen, minimum min. 3 éves augmentatív és alternatív kommunikációs szükségletű személyekkel végzett oktatási, fejlesztési és rehabilitációs célú munkatapasztalattal rendelkezik. Az önéletrajzot csatolni kell elektronikusan és meg kell küldeni postai úton, a jelentkezés részeként.
3. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i), csatolni kell elektronikusan és meg kell küldeni postai úton, a jelentkezés részeként.
4. Motivációs levél, csatolni kell elektronikusan és meg kell küldeni postai úton, a jelentkezés részeként.
Az FSZK Nonprofit Kft. postai címe: 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük írják rá:719013-3 - AAK-szakember képzés -Budapest
Köszönjük!

+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Feltöltendő dokumentumok:

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!