720011/1 Jelentkezési felület

Amennyiben az Ön végzettsége az alábbi két pedagógus szakmai végzettségek valamelyike:

 • látássérült szakos gyógypedagógus
 • rehabilitációs szakember a látássérülés területén

A szakmai végzettség megszerzéséhez az alábbi képzési programokat kell elvégeznie:

 1. Továbbképzés a látássérült személyek közlekedési tevékenységének tréneri feladatainak ellátására – 120 óra
 2. Látássérült személyek tájékozódás és közlekedés trénerének kiegészítő gyakorlati felkészítése – 30 óra

A jelentkezőnek a „Továbbképzés a látássérült személyek közlekedési tevékenységének tréneri feladatainak ellátására” című pedagógus továbbképzésre való jelentkezéssel egyidőben vállalnia kell a részvételt a felnőttképzési törvény hatálya alatt engedélyezés alatt álló és meghirdetésre kerülő, a „Látássérült személyek tájékozódás és közlekedés trénerének kiegészítő gyakorlati felkészítése” című képzési programon.

A pedagógus továbbképzési rendszerben alapítási engedéllyel rendelkező továbbképzési program: Továbbképzés a látássérült személyek közlekedési tevékenységének tréneri feladatainak ellátására

Alapítási engedélyszáma: 12/233/2019

Képzési csoport azonosítószáma: 720011/1

Képzési program célja: a továbbképzés célja, hogy a résztvevő képessé váljon a látássérült személyek tájékozódásával és közlekedésével kapcsolatosan tréning/foglalkozás megtartására, képes legyen felmérni és szükség esetén fejleszteni a látássérült személy (kliens) orientációs és közlekedési képességeit, előzetes ismereteit és ez alapján hosszú fehér bottal való közlekedési technikákat tudjon tanítani neki.

A képzési program célcsoportja: látássérült személyek oktatásával, nevelésével, fejlesztésével, szakképzésével, vagy elemi rehabilitációjával foglalkozó pedagógus szakemberek.

A képzés során megszerezhető kompetenciák

A szakmai végzettséggel rendelkező:

 • Ismeri a sérülésspecifikus tájékozódás és közlekedés feladatait és történetét, módszertanának menetét és szakaszait.
 • Ismeri a képességközpontú tájékozódás és közlekedés beltéri, bot előtti technikáit és gyakorlatait.
 • Önállóan, felelősségteljesen megtanítja a látássérült személynek a képességközpontú tájékozódást.
 • Ismeri a tájékozódás és közlekedés tanítás eszközeit, a fehér bot típusait, részeit.
 • Ismeri az átkelés tanításának lépéseit. Betartja és betartatja a látássérült személlyel a biztonságos átkelésre vonatkozó szabályokat.
 • Ismeri a tájékozódás és a tömegközlekedési járműveken való közlekedés tanításának lépéseit. Megtanítja a biztonságos fel- és leszállást a járművekre, valamint a kapaszkodók keresését.
 • Ismeri a “BAR” módszertan felépítését és technikáit. Önállóan, felelősségteljesen megtanítja a BAR módszer alkalmazását a látássérült személyeknek.
 • Ismeri a látássérült személy tájékozódási és közlekedési képességeinek felmérésének menetét.
 • Törekszik arra, hogy a látássérült személy a lehető legbiztonságosabban tudjon önállóan közlekedni.
 • Ismeri a látássérült személlyel való tájékozódás és közlekedés didaktikai technikáit a teljes tájékozódás és közlekedés módszertan tekintetében.
 • Empatikus, türelmes a látássérült személlyel a technikák tanítása során.
 • Felelősséget vállalva munkájáért, tanítja a látássérült személyt a biztonságos közlekedésre.
 • Ismeri a látássérült személy tájékozódás és közlekedési képességeinek felmérésének menetét.
 • Önállóan képes felmérni a látássérült személy orientációs és közlekedési képességeit.

Bekapcsolódási feltételek:

Végzettség egyetem/főiskola
Szak pedagógia, gyógypedagógia
Szakképzettség látássérült szakos gyógypedagógus, vagy rehabilitációs szakember a látássérülés területén
Megelőző szakmai gyakorlat nem szükséges
Egyéb jelentkezési feltételek nincsenek

Képzési idő:
összesen 120 óra;

A képzési napok:

2020.02.07-08.
2020.02.21-22.
2020.03.06-07.
2020.03.20-21.
2020.04.03-04.
2020.04.17-18.

Vizsga: tervezetten: 2020.04.24.

A változás jogát fenntartjuk.

Képzési program helyszíne:
Budapest, a pontos helyszín szervezés alatt, a jelentkezés lezárulta után a leendő résztvevők elektronikus értesítést kapnak a helyszínnel és a továbbképzéssel kapcsolatosan.

Maximum hiányzás:
a képzés összes óraszámának maximum 20 %-a, azaz legfeljebb 24 óra

Képzési program zárása:

Az egyes tematikai egységek után záróteszt kitöltése, valamint szakmai záró beszámoló feladat (vizsga) teljesítése.

A szakmai záró beszámoló feladatai:

Gyakorlati feladat
A vizsgafeladat megnevezése Feladatmegoldás a gyakorlatban
A vizsgafeladat ismertetése A résztvevők a rendelkezésre álló 10 féle helyzetleírásból egyet kihúznak és bemutatják az általuk gondolt helyes megoldást.
A vizsgafeladat időtartama 20 perc (felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya 50 %
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése Elméleti ismeretek reprodukálása
A vizsgafeladat ismertetése A tananyagból összeállított 15 tételből 1 tétel húzása és kidolgozása, 15’-es szóbeli bemutatása a jelenlévő vizsgáztatók részére.
A vizsgafeladat időtartama 30 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 20 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya 50 %
A szakmai záró beszámoló értékelése A szakmai záróvizsga akkor eredményes, ha az előírt feladatok végrehajtása legalább 71%-osra értékelhető. Minősítése: 0-70% „Nem megfelelt”, 71-100% „Megfelelt”
A szakmai záró beszámoló sikertelen teljesítése Sikertelen vizsga esetén a képzésben résztvevő egy alkalommal javító vizsgát tehet. Ebben az esetben a résztvevő – önálló tanulását támogatva – további felkészülési órákat vehet igénybe.

Maximális csoportlétszám:
25 fő

Tanúsítvány kiadásának feltétele: a képzés tartalmi és formai követelményeinek teljesítése. A képzés eredményes elvégzését Tanúsítvány igazolja.

A képzésen való részvétel díja:
A képzési programon való részvételi díj bruttó 200.000 Ft, amelyből bruttó 10.000 Ft önrész fizetendő a résztvevő részéről. A további bruttó 190.000 Ft/fő – a 21533-1/2018 sz. EMMI szerződés alapján – támogatás, melynek értelmében ezt az összeget a résztvevőnek nem kell kifizetnie.

Kérjük, hogy a részvételi díj utalásával kapcsolatosan várja meg az intézmény részéről érkező írásos értesítést.

A résztvevőknek utazási költséget téríteni és szállás lehetőséget biztosítani nem áll módunkban. A képzés során étkezést nem biztosítunk.

A Képzőintézmény és a résztvevő jogai és kötelezettségei:

 • Képzőintézmény kötelezettséget vállal a szerződésben vállalt képzés lebonyolításáért, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért.
 • Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képzőintézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a Képzőintézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.
 • A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megtéríteni.
 • A Képzőintézmény szerződésszegésének következménye(i): a képzés azonos feltételekkel történő ismételt megszervezése.
 • Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): a képzésről kizárásra kerül.
 • A képzés nem folytatható abban az esetben sem, ha a résztvevő hiányzásai a megengedett mértéket túllépik, illetve ha a felajánlott pótlási lehetőséggel nem él (amennyiben ez releváns), vagy azt nem a megfelelő minőségben teljesíti.
 • Amennyiben a Képző él visszaigénylési jogosultságával, a résztvevőnek a visszaigénylésre való felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül eleget kell tennie a képzés időarányos részére eső költségek visszafizetésére vonatkozóan. Abban az esetben, ha a visszafizetés a megjelölt határidőig nem teljesül, a Képző a határidőt követő napokra vonatkozóan jogosult a visszafizetendő összeg, jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegére, a visszafizetés megvalósulásáig.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken elérhető elektronikus jelentkezési lap kitöltésével és a visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata) postai úton való beküldésével lehet.

Kérjük, hogy jelentkezés benyújtása előtt olvassa el a képzési programjainkkal kapcsolatos általános tájékoztatónkat!

Regisztrációs határidő: 2020. január 30. 14 óra

Postai beérkezési határidő: 2020. február 2.

Kérjük, vegye figyelembe a jelentkezési anyaga postára adásánál, hogy a fenti határidő postára adási határidő!

Postázási cím:

NFSZK Nonprofit Kft. 1138 Budapest, Váci út 191.

Kérjük, a borítékra írják rá: 720011/1

JELENTKEZÉSI FELÜLET:


1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon ki kell tölteni, a visszajelző e-mailt kinyomtatni aláírni és a többi jelentkezési dokumentummal együtt postai úton megküldeni.
2. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i) és önéletrajz, melyeket a jelentkezési laphoz csatolni kell és postai úton is meg kell küldeni.
Köszönjük!

+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Feltöltendő dokumentumok
A részvételi díjról az alábbi adatokkal kérem a számla kiállítását:

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Amennyiben zöldre vált az Elküldöm a jelentkezési lapot gomb, regisztrációja sikeres lett, melyről visszaigazoló e-mailt kap. Kérjük ellenőrizze e-mail fiókjában. Köszönjük!