720013/1 – Autizmus – specifikus egészségnevelés curriculum alkalmazása

Képzés azonosító száma
720013/1
A képzés óraszáma
30 óra

Továbbképzési program alapítási engedély száma:

115/10/2020

Továbbképzési program célja:

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők az autizmussal élő személyek egészségközpontú ellátását komplex módon megismerjék és gyakorlati alkalmazását elsajátítsák.
A résztevők alapszintű, meglévő ismereteiket rendszerezzék, kiegészítő elméleti és gyakorlati felkészítést kapjanak az autizmussal élő személyek sérülés-specifikus egészségneveléséről és felnőtt életre való felkészítéséről.
A résztvevők sajátítsák el az Ö.T.V.E.N. (Önismeret, Társas Viselkedés és Egészségnevelés) program módszerét. Ismerjék meg az autizmussal élő személyek kommunikációs, társas és viselkedéses nehézségeit megcélzó program tanegységeit és a személyre szabott alkalmazásának, feldolgozásának módszereit. Ismerjék meg a társas együttéléshez szükséges ismeretek és készségek oktatásának lehetséges eszközeit.

Továbbképzési program célcsoportja:

A köznevelés területén az autizmussal élő személyek nevelését, oktatását közvetlenül végző szakalkalmazottak:
– óvodai, iskolai és bármely középfokú oktatás, kollégiumi nevelés területén,
– a pedagógiai szakszolgálatok és egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények szakalkalmazottai.

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:

Iskolai végzettség: főiskola, egyetem
szak: óvodapedagógia, tanító, tanár, gyógypedagógia, pszichológia, konduktív pedagógia, szociálpedagógia
szakképzettség: A nevelést, oktatást végző intézmény pedagógus munkakör betöltéséhez megfelelő szakképzettségek

Egyéb feltétel: 1 év gyakorlat autizmussal élő személyek közvetlen ellátásában: oktatás, nevelés, fejlesztés terén

Továbbképzési program óraszáma: 30 óra

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:

A résztvevő:

 • Az autizmus spektrum zavarok hátterét és természetét figyelembe véve személyre szabottan legyen képes alkalmazni az autizmus-specifikus támogatás modelleket.
 • Legyen képes az autizmus spektrum zavarok tünetei alapján kialakítani, módosítani, autizmus szempontból akadálymentesíteni az autizmussal élő személy (tanuló) fejlődését segítő személyi és tárgyi környezetet.
 • Legyen képes az egészségnevelési program (Ö.T.V.E.N.) alkalmazására az autizmussal élő személy egyéni képességeinek és az egyéni tanításitanulási céloknak megfelelően.
 • Továbbá tudja személyre szabottan alkalmazni a tanulást elősegítő oktatási eszközöket.
A továbbképzési program zárásának módja:

A továbbképzést, az utolsó képzési nap végén, a továbbképzési órák után egy záró feleletválasztós, 20 kérdésből álló teszt zárja (15 helyes válasz esetén sikeres a képzés teljesítése). A tesz kiértékelése a helyszínen, önellenőrzéssel és közös szóbeli értékeléssel történik.

Sikertelen teljesítés esetén újabb zárási lehetőség egyeztethető a felnőttképzési vezetővel.

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma:

minimum 12 fő és maximum 25 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:

Tanúsítvány

A továbbképzési program főbb tematikai egységei:
 • Az Autizmus Spektrum Állapot jellemzői
 • Az ÖTVEN oktatási program ismertetése és használata autizmussal élő tanulók számára
 • AZ ÖTVEN témái, tanegységei
 • Zárás: összegzés, kérdés-felelet

A továbbképzés időpontjai:

 • 2020.05.13.
 • 2020.05.15.
 • 2020.05.20.
 • 2020.05.22.
 • 2020.05.27.
 • 2020.05.29.

A továbbképzési program helyszíne: a továbbképzés a Magyaroszágon meghirdetett veszélyhelyzet miatt teljes egészében digitális oktatás keretében valósul meg.

Megengedett hiányzás túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények:

A megengedett hiányzás túllépése (max. a továbbképzés összes óraszámának 10 %-a) esetén a résztvevő kizárásra kerül. A továbbképzésen való részvételről Résztvevő csak látogatási igazolást kaphat.

A résztvevő jogai és kötelezettségei:

 • Képző intézmény kötelezettséget vállal a szerződés a képzés lebonyolításáért, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért.
 • Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képző intézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a Képző intézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.
 • A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni.
 • A Képző intézmény szerződésszegésének következménye(i): A képzés azonos feltételekkel történő ismételt megszervezése
 • Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): A képzésről kizárásra kerül.

A képzés nem folytatható abban az esetben sem, ha a Résztvevő hiányzásai a megengedett mértéket túllépi.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével lehet.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Nagy Zsuzsa felnőttképzési vezető várja a nagy.zsuzsa@fszk.hu email címen, vagy a +36-30-486-0986 telefonszámon.

A jelentkezéssel kapcsolatosan technikai segítséget Békefi Éva tud adni a bekefi.eva@fszk.hu email címen, vagy a +36-30-846-4356.

Jelentkezési felület:


1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kitöltendő.
2. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i) és önéletrajz, melyek a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandók.
Köszönjük!

+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Feltöltendő dokumentumok

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Amennyiben zöldre vált az Elküldöm a jelentkezési lapot gomb, regisztrációja sikeres lett, melyről visszaigazoló e-mailt kap. Kérjük ellenőrizze e-mail fiókjában. Köszönjük!