720014/2 – Állapot megfigyelésen (megismerésen) alapuló egyéni fejlesztési program készítése a súlyosan halmozott fogyatékos gyermekek fejlesztéséhez – Gyula

Akkreditált pedagógus továbbképzés

A továbbképzés alapítási engedély száma: 9/352/2018

Továbbképzési csoport azonosító száma képző intézménynél: 720014/2

A továbbképzés célja: az, hogy a részvevők megismerjék a súlyosan halmozottan fogyatékos személyek állapot megfigyelésének korszerű szempontjait, illetve képessé váljanak egy erre épülő, logikusan átgondolt, mindennapi munkában is használható, személyre szabott, hosszabb távra szóló egyéni fejlesztési program elkészítésére.

A továbbképzés célcsoportja: a köznevelésben dolgozó szakembereknek ajánljuk, akik súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek, fiatalok nevelésével, oktatásával foglalkoznak.

A továbbképzés főbb egységei:

  • A súlyos halmozott fogyatékosság meghatározása, oktatásuk és nevelésük törvényi szabályozása.
  • A fejlesztő nevelés oktatás kapcsolódási pontjai a különböző ellátási formákhoz a gyermek állapotmegismerése szempontjából.
  • A fejlesztő nevelés-oktatás ellátási formái, ahol az állapotmegfigyelés minden esetben szükséges.
  • A súlyos halmozottan fogyatékos személyek oktatása-nevelése kapcsán magyarul rendelkezésre álló felmérőeszközök ismertetése, használhatóságuk megvitatása.
  • Az egyéni fejlesztési program, mint a szakmai munka szervezésének egyik alappillére.
  • Szemléleti és etikai kérdések, felvetések.
  • Egyéni záró feladatok nagycsoportban való bemutatása és megvitatása.

A továbbképzés záró ellenőrzése:

  1. Az elméleti ismereteinek ellenőrzése egy záró teszt kitöltésével történik, amely megírására az utolsó továbbképzési napot követően maximum 7 nappal, elektronikus módon történik. A továbbképzést záró teszt 10 kérdésből áll. Minden helyes válaszért egy pont adható. A továbbképzés zárótesztjének megfelelő minősítéssel való teljesítéséhez minimum 8 pontot kell elérni. (2020.09.26.)
  2. a résztvevő által választott súlyosan halmozottan fogyatékos személy egyéni fejlesztési programjának elkészítése, az egyéni fejlesztési programot és a továbbképzést követő 10. munkanapig kell leadni. (2020.10.02.)

A továbbképzés helyszíne: ESÉLY PEDAGÓGIAI KÖZPONT EGYMI;
5700 Gyula, Szent István út 36.

A továbbképzés időtartama:

2020.09.16. 7:30 – 16:30

2020.09.17. 08:00- 16:30

2020.09.18. 08:00- 16:00

2020.09.19. 08:00-

A továbbképzés óraszáma: 40 továbbképzési óra, 40*45 perc

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: minimum 8 maximum 24 fő

Jelentkezési határidő: 2020.09.07. 12:00

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok: önéletrajz, legmagasabb iskolai végzettséget bizonyító dokumentum másolata

A résztvevő jogai és kötelezettségei:
Képzőintézmény kötelezettséget vállal a képzés lebonyolításáért, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért.

Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képzőintézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a Képzőintézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.
A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni.
A Képzőintézmény szerződésszegésének következménye(i): A képzés azonos feltételekkel történő ismételt megszervezése

Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): A képzésről kizárásra kerül.

A képzés nem folytatható abban az esetben sem, ha a Résztvevő hiányzásai a megengedett mértéket túllépik, illetve ha a felajánlott pótlási lehetőséggel nem él (amennyiben ez releváns), vagy azt nem a megfelelő minőségben teljesíti.
Amennyiben a Képző él visszaigénylési jogosultságával, a Résztvevőnek a visszaigénylésre való felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül eleget kell tennie a képzés időarányos részére eső költségek visszafizetésére vonatkozóan. Abban az esetben, ha a visszafizetés a megjelölt határidőig nem teljesül, a Képző a határidőt követő napokra vonatkozóan jogosult a visszafizetendő összeg, jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegére a visszafizetés megvalósulásáig.

Jelentkezéssel kapcsolatos további információk:

Szakmai tartalommal kapcsolatban: Nagy Zsuzsa felnőttképzési vezető (nagy.zsuzsa@fszk.hu; +36-30-486-0986)

Technikai segítség: Békefi Éva felnőttképzési szakmai vezető (bekefi.eva@fszk.hu; +36-30-846-4356)

Jelentkezési felület:


1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon ki kell tölteni.
2. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i) és önéletrajz, melyek a jelentkezési laphoz elektronikusan kell csatolni. A jelentkezéssel kapcsolatosan Önnek további teendője nincsen.
Köszönjük!

+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Feltöltendő dokumentumok

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az NFSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az NFSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az NFSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Amennyiben zöldre vált az Elküldöm a jelentkezési lapot gomb, regisztrációja sikeres lett, melyről visszaigazoló e-mailt kap. Kérjük ellenőrizze e-mail fiókjában. Köszönjük!