720015/1 – Autizmus-specifikus ismeretek a köznevelésben

Képzés azonosító száma
720015/1
A képzés óraszáma
60 óra

Továbbképzési program alapítási engedély száma:

84/10/2020

Továbbképzési program célja:

A résztvevők ismerjék meg az autizmussal kapcsolatos alap elméleteket, ismereteket és módszertanokat. A köznevelés területén dolgozó munkatársak képesek legyenek autizmus-specifikus módszertanok beépítésére mindennapi munkájukba.
A továbbképzés végére a résztvevők egységes szemlélettel tekintsenek az autizmus spektrum zavar természetére, a specifikus módszertani megközelítésekre és sajátítsanak el olyan technikákat, melyek alkalmazásával gyakorlati munkájuk során hatékonyan tudják segíteni a támogató intézményi környezet kialakítását, az autizmussal élő tanulók foglalkoztatásra történő felkészítését, készségeik fejlesztését és a tanulók elfogadását, befogadását az intézményi közösségben.

Továbbképzési program célcsoportja:

A köznevelés területén az autizmussal élő, iskoláskor előtti és iskoláskorú gyermekek nevelésében-oktatásában résztvevő szakemberek.

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:

Iskolai végzettség: főiskola, egyetem
szak: óvodapedagógia, gyógypedagógia, pszichológia, konduktív pedagógia, bármely pedagógia szak
szakképzettség: A nevelést, oktatást végző intézmény pedagógus munkakör betöltéséhez megfelelő szakképzettségek

Egyéb feltétel: nincs

Továbbképzési program óraszáma: 60 óra

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:

A résztvevő:

 • A résztvevőnek legyenek alapszintű ismeretei az autizmus spektrum zavar jellegéről, a gyakoriságáról, az oki háttérről.
 • Ismerje az autizmusban sérült három terület jellemzőit, a tüneteket magyarázó kognitív pszichológiai elméleteket. Ismerje a hiányzó készségek képességek kompenzálásának, a sérült készségek fejlesztésének lehetőségeit, korszerű módszereit.
 • Szerezzen jártasságot a környezet adaptálásának (tér-és időszervezés, vizuális segítségek alkalmazása) módszereiben.
 • Legyen képes az autizmussal élő tanuló egyéni szükségleteinek feltérképezésére, és ennek alapján a protetikus környezet kialakítására. Ismerje a tevékenységszervezés formáit, legyen képes ezeket gyakorlatban is alkalmazni.
A továbbképzési program zárásának módja:

A továbbképzést követően egy 30 kérdésből álló teszt kitöltése.
A teszt kitöltése eredményes, ha a válaszok legalább 70%-a helyes, azaz 21 pontot elér a résztvevő.
A záróteszt kitöltési időpontja: a továbbképzés utolsó továbbképzési napját követően maximum 10 nap áll a résztvevők rendelkezésére.

Sikertelen tesztvizsga esetén a teszt kitöltése egy alkalommal megismételhető, ennek időpontja legkésőbb a továbbképzés utolsó továbbképzési napját követő 15. munkanap.


A tanúsítvány minősítése összhangban a záró teszt eredményével megfelelt vagy nem felelt meg lehet.

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma:

minimum 16 fő és maximum 32 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:

Tanúsítvány

A továbbképzési program főbb tematikai egységei:
 • Alapismeretek, és rendszerező ismeretek az autizmusról; az autizmusban sérült területek és fejlesztési lehetőségeik.
 • Autizmus-specifikus módszertani elemek bevezetésének lehetőségei

A továbbképzés időpontjai:

 • 2020.08.24.
 • 2020.08.25.
 • 2020.08.26.
 • 2020.09.14.
 • 2020.09.15.
 • 2020.09.28.
 • 2020.09.29.

A továbbképzési program helyszíne:

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI, 6723 Szeged, Sólyom utca 4.

Megengedett hiányzás túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények:

A megengedett hiányzás túllépése (max. a továbbképzés összes óraszámának 10 %-a) esetén a résztvevő kizárásra kerül. A továbbképzésen való részvételről Résztvevő csak látogatási igazolást kaphat.

A résztvevő jogai és kötelezettségei:

 • Képző intézmény kötelezettséget vállal a szerződés a képzés lebonyolításáért, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért.
 • Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képző intézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a Képző intézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.
 • A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni.
 • A Képző intézmény szerződésszegésének következménye(i): A képzés azonos feltételekkel történő ismételt megszervezése
 • Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): A képzésről kizárásra kerül.

A képzés nem folytatható abban az esetben sem, ha a Résztvevő hiányzásai a megengedett mértéket túllépi.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével lehet.

A jelentkezési határidő:

2020.08.13. 12:00-ig

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Kovács Anett felnőttképzési menedzser várja a kovacs.anett@nfszk.hu email címen, vagy a +36-20-3812-988 telefonszámon.

A jelentkezéssel kapcsolatosan technikai segítséget Békefi Éva tud adni a bekefi.eva@fszk.hu email címen, vagy a +36-30-846-4356.

Jelentkezési felület:


1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kitöltendő.
2. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i) és önéletrajz, melyek a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandók.
Köszönjük!

+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Feltöltendő dokumentumok

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Amennyiben zöldre vált az Elküldöm a jelentkezési lapot gomb, regisztrációja sikeres lett, melyről visszaigazoló e-mailt kap. Kérjük ellenőrizze e-mail fiókjában. Köszönjük!