720016/1 – Autizmus specifikus ismeretek a korai fejlesztésben – Nyíregyháza

Továbbképzési program címe: Autizmus specifikus ismeretek a korai fejlesztésben
Továbbképzési program alapítási engedély száma: 12/124/2019
Továbbképzési csoport azonosítója: 720016/1

Továbbképzési program célja: Autizmus spektrum zavar a korai életkorban – a komplex támogatás és ellátás elmélete és gyakorlata az iskolás kor előtti időszakban

Alapszintű (meglévő ismereteket rendszerező, kiegészítő) elméleti és gyakorlati felkészítés autizmussal élő kisgyermekek szakszerű korai fejlesztésére. Felkészítés autizmussal élő kisgyermekek sérülés-specifikus kora gyermekkori alapszintű intervenciójára, a családok kompetenciáinak erősítésére, valamint a kisgyermekek és a család társadalmi befogadásának támogatására. A továbbképzésen résztvevő szakemberek megismerik az autizmus elméleti hátterét és korai tüneteit. A szakemberek képessé válnak az autizmussal élő kisgyermekek fejlődésének elősegítésére és kognitív, kommunikációs és adaptív készségeik bővítésére. Megismerik a kisgyermekek számára elérhető intézményi szolgáltatások rendszerét és a szülők támogatásának lehetőségeit. Az elméleti és gyakorlati ismeretek révén a résztvevők képessé válnak az autizmussal élő kisgyermekek és a család társadalmi befogadásának szakszerű támogatása.

Továbbképzési program célcsoportja: A köznevelés területén az autizmussal élő, iskoláskor előtti gyermekek komplex ellátásában résztvevő szakemberek.

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:

Iskolai végzettség: főiskola/egyetem
Szak: óvodapedagógiai, gyógypedagógia, pszichológia, konduktív pedagógia
Szakképzettség: a nevelést, oktatást végző intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez megfelelő szakképzettségek.

Képzési program óraszáma: 60 óra

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek: A továbbképzés végére a továbbképzést elvégző szakember ismerje meg az autizmus spektrum zavarok korai tüneteit. Ismerje az autizmus spektrum zavarok hátterét és természetét, továbbá a kisgyermekek szakszerű megfigyelésére, felmérésére, a szülő bevonására alkalmazott megközelítéseket és a személyre szabott támogatás modelljeit. Megfigyelései alapján legyen képes kialakítani, módosítani, autizmus szempontból akadálymentesíteni a kisgyermek fejlődését segítő személyi és tárgyi környezetet, továbbá személyre szabottan alkalmazni a kommunikációt, a társas viselkedést, az önállóságot elősegítő specifikus módszereket. Legyen képes segíteni a kisgyermekek más intézménybe történő átvezetését, a kisgyermekek befogadását az adott intézményben, a gyermekközösségben, szülőközösségben és munkahelyi közösségben egyaránt. Közreműködésével támogassa a családot a kisgyermek megértésében, a mindennapi nevelési helyzetek megoldásában, lehetőségeik és jogaik megismerésében.

A továbbképzési program zárásának módja: A továbbképzést követően egy 30 kérdésből álló teszt kitöltése. Egy helyes válaszért 1 pont adható.
A teszt kitöltése eredményes, ha a válaszok legalább 70%-a helyes, azaz 21 pontot elér a résztvevő.

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: minimum 16 fő és maximum 26 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: Tanúsítvány

A továbbképzési program főbb tematikai egységei:

 1. Autizmus spektrum zavar-elméleti alapok
 2. A beavatkozás alapjai
 3. A kommunikációs készségek fejlesztése
 4. Társas készségek fejlesztésének alapjai
 5. Viselkedésproblémák megközelítése
 6. Önállóság és önkiszolgálás kérdései
 7. Családok és az intézményrendszer

Képzési napok:

2020.09.11-12.
2020.10.09-10.
2020.11.20-21.
2020.12.04-05.

A továbbképzési program helyszíne: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár; 4400 Nyíregyháza, Toldi u. 23.

Megengedett hiányzás túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények:

A megengedett hiányzás (legfeljebb a továbbképzés összes óraszámának 10 %-a) túllépése esetén a résztvevő kizárásra kerül, és ebben az esetben résztvevő a továbbképzésen való részvételről csak látogatási igazolást kaphat.

A résztvevő jogai és kötelezettségei:

 • Képzőintézmény kötelezettséget vállal a képzés lebonyolítására, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért.
 • Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a képzőintézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a képzőintézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.
 • A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni.
 • A képzőintézmény szerződésszegésének következménye(i): a képzés azonos feltételekkel történő ismételt megszervezése.
 • Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): a képzésből kizárásra kerül. A képzés nem folytatható abban az esetben sem, ha a résztvevő hiányzásai a megengedett mértéket túllépik, illetve ha a felajánlott pótlási lehetőséggel nem él (amennyiben ez releváns), vagy azt nem a megfelelő minőségben teljesíti.
 • Amennyiben a Képző él visszaigénylési jogosultságával, a résztvevőnek a visszaigénylésre való felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül eleget kell tennie a képzés időarányos részére eső költségek visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének. Abban az esetben, ha a visszafizetés a megjelölt határidőig nem teljesül, a Képző a határidőt követő napokra vonatkozóan jogosult a visszafizetendő összeg jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegére a visszafizetés megvalósulásáig.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével valamint a további jelentkezési dokumentumok (önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata) feltöltésével lehetséges.

Jelentkezési felület:

+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Feltöltendő dokumentumok:

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az NFSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az NFSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az NFSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!