721014/1 – Továbbképzés a látássérült személyek közlekedési tevékenységének tréneri feladatainak ellátására

A Nemzeti Szociálpolitikai Intézet továbbképzést hirdet

Előzmények

Résztvevő és a felnőttképzési intézmény felnőttképzési szerződést kötöttek pedagógus továbbképzési program lebonyolítására.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet miatt  a felek részben tudták  teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeiket.

A 2020.III.16-ig teljesített óraszámokat a felnőttképzési intézmény előzetesen megszerzett tudás beszámításával teljesítettnek tekinti.

A továbbképzési program a felnőttképzési törvény értelmében bejelentés alapján valósul meg.

Képzési kód: 721014/1

A továbbképzési program megnevezése: Továbbképzés a látássérült személyek közlekedési tevékenységének tréneri feladatainak ellátására

Alapítási engedélyszáma: 12/233/2019

Továbbképzés azonosító száma: 721014/1
A továbbképzés óraszáma: 120 óra

Képzési program célja: a továbbképzés célja, hogy a résztvevő képessé váljon a látássérült személyek tájékozódásával és közlekedésével kapcsolatosan tréning/foglalkozás megtartására, képes legyen felmérni és szükség esetén fejleszteni a látássérült személy (kliens) orientációs és közlekedési képességeit, előzetes ismereteit és ez alapján hosszú fehér bottal való közlekedési technikákat tudjon tanítani neki.

A képzési program célcsoportja: látássérült személyek oktatásával, nevelésével, fejlesztésével, szakképzésével, vagy elemi rehabilitációjával foglalkozó pedagógus szakemberek.

A képzés során megszerezhető kompetenciák

A szakmai végzettséggel rendelkező:

 • Ismeri a sérülésspecifikus tájékozódás és közlekedés feladatait és történetét, módszertanának menetét és szakaszait.
 • Ismeri a képességközpontú tájékozódás és közlekedés beltéri, bot előtti technikáit és gyakorlatait.
 • Önállóan, felelősségteljesen megtanítja a látássérült személynek a képességközpontú tájékozódást.
 • Ismeri a “BAR” módszertan felépítését és technikáit. Önállóan, felelősségteljesen megtanítja a BAR módszer alkalmazását a látássérült személyeknek.
 • Ismeri a látássérült személy tájékozódási és közlekedési képességeinek felmérésének menetét.
 • Empatikus, türelmes a látássérült személlyel a technikák tanítása során.
 • Felelősséget vállalva munkájáért, tanítja a látássérült személyt a biztonságos közlekedésre.
 • Ismeri a látássérült személy tájékozódás és közlekedési képességeinek felmérésének menetét.
 • Önállóan képes felmérni a látássérült személy orientációs és közlekedési képességeit.

Bekapcsolódási feltételek:

Végzettség egyetem/főiskola
Szak pedagógia, gyógypedagógia
Szakképzettség látássérült szakos gyógypedagógus, vagy rehabilitációs szakember a látássérülés területén
Megelőző szakmai gyakorlat nem szükséges
Egyéb jelentkezési feltételek nincsenek

Képzési idő: összesen 120 óra;

A képzés ütemezése az alábbi órarendben elérhető:

Órarend

Vizsga: tervezetten: 2021.10.29.

A változás jogát fenntartjuk.

Képzési program helyszíne:
Budapest, a pontos helyszín szervezés alatt, a jelentkezés lezárulta után a leendő résztvevők elektronikus értesítést kapnak a helyszínnel és a továbbképzéssel kapcsolatosan.

Maximum hiányzás:
a képzés összes óraszámának maximum 20 %-a, azaz legfeljebb 24 óra maximum óraszám esetén

Képzési program zárása:

Az egyes tematikai egységek záró feladatának elkészítése, valamint szakmai záró beszámoló feladat (vizsga) teljesítése.

A szakmai záró beszámoló feladatai:

Gyakorlati feladat
A vizsgafeladat megnevezése Feladatmegoldás a gyakorlatban
A vizsgafeladat ismertetése A résztvevők a rendelkezésre álló 10 féle helyzetleírásból egyet kihúznak és bemutatják az általuk gondolt helyes megoldást.
A vizsgafeladat időtartama 20 perc (felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya 50 %
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése Elméleti ismeretek reprodukálása
A vizsgafeladat ismertetése A tananyagból összeállított 15 tételből 1 tétel húzása és kidolgozása, 15’-es szóbeli bemutatása a jelenlévő vizsgáztatók részére.
A vizsgafeladat időtartama 30 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 20 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya 50 %
A szakmai záró beszámoló értékelése A szakmai záróvizsga akkor eredményes, ha az előírt feladatok végrehajtása legalább 71%-osra értékelhető. Minősítése: 0-70% „Nem megfelelt”, 71-100% „Megfelelt”
A szakmai záró beszámoló sikertelen teljesítése Sikertelen vizsga esetén a képzésben résztvevő egy alkalommal javító vizsgát tehet. Ebben az esetben a résztvevő – önálló tanulását támogatva – további felkészülési órákat vehet igénybe.

Maximális csoportlétszám:
25 fő

Tanúsítvány kiadásának feltétele: a képzés tartalmi és formai követelményeinek teljesítése. A képzés eredményes elvégzését Tanúsítvány igazolja.

A képzésen való részvétel díja:
Jelen esetben térítésmentes – a 21533-1/2018 sz. EMMI szerződés alapján – támogatott képzés.

A résztvevőknek utazási költséget téríteni és szállás lehetőséget biztosítani nem áll módunkban. A képzés során étkezést nem biztosítunk.

A Képzőintézmény és a résztvevő jogai és kötelezettségei:

 • Képzőintézmény kötelezettséget vállal a szerződésben vállalt képzés lebonyolításáért, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért.
 • Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képzőintézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a Képzőintézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.
 • A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megtéríteni.
 • A Képzőintézmény szerződésszegésének következménye(i): a képzés azonos feltételekkel történő ismételt megszervezése.
 • Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): a képzésről kizárásra kerül.
 • A képzés nem folytatható abban az esetben sem, ha a résztvevő hiányzásai a megengedett mértéket túllépik, illetve ha a felajánlott pótlási lehetőséggel nem él (amennyiben ez releváns), vagy azt nem a megfelelő minőségben teljesíti.
 • Amennyiben a Képző él visszaigénylési jogosultságával, a résztvevőnek a visszaigénylésre való felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül eleget kell tennie a képzés időarányos részére eső költségek visszafizetésére vonatkozóan. Abban az esetben, ha a visszafizetés a megjelölt határidőig nem teljesül, a Képző a határidőt követő napokra vonatkozóan jogosult a visszafizetendő összeg, jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegére, a visszafizetés megvalósulásáig.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken elérhető elektronikus jelentkezési lap kitöltésével és a visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata) postai úton való beküldésével lehet.

Kérjük, hogy jelentkezés benyújtása előtt olvassa el a képzési programjainkkal kapcsolatos általános tájékoztatónkat!

Regisztrációs határidő: 2021. augusztus 13. 12 óra

Postai beérkezési határidő: 2021. augusztus 18.

Kérjük, vegye figyelembe a jelentkezési anyaga postára adásánál, hogy a fenti határidő postára adási határidő!

Postázási cím:

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet; 1138 Budapest, Váci út 191.

Kérjük, a borítékra írják rá: 721014/1

Jelentkezési felület:


  1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kitöltendő.
  2. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i) és önéletrajz, melyek a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandók.
  Az adatok beküldése után a regisztrált e-mail címre kap egy visszajelzést. Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
  e-mail: bekefi.eva@nszi.hu, tel.: +36 30 8464 356

  Köszönjük!

  +36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
  Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
  (Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)

  Adatkezeléshez hozzájárulás és nyilatkozat

  A jelentkezési lap beküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy képző intézmény a szükséges kapcsolattartáshoz (pl. tanúsítványok postázása, telefonos értesítés) az elérhetőségi adataimat kezelje legkésőbb a továbbképzési program teljes lezárását követő 30 napig. Az érintett adatok: lakcím adatok, tartózkodási hely adatok (amennyiben releváns), telefonszám
  +36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
  Tanúsítványok
  Feltöltendő dokumentumok

  Nyilatkozat

  Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy a Nemzeti Szociálpolitikia Intézet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az NFSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az Nemzeti Szociálpolitikia Intézet biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

  Amennyiben zöldre vált az Elküldöm a jelentkezési lapot gomb, regisztrációja sikeres lett, melyről visszaigazoló e-mailt kap. Kérjük ellenőrizze e-mail fiókjában. Köszönjük!