ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a San Martín Skála LETÖLTÉSÉHEZ

A regisztráció során az adatok kitöltésével és nyilatkozatommal önkéntesen hozzájárulok, hogy az általam letölteni kívánt „San Martín Skála – Életminőségmérő eszköz súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek felméréséhez” és ehhez tartozó Kézikönyvhöz (továbbiakban San Martín Skála) kapcsolódó rendezvényekkel, felkészítésekkel kapcsolatos tájékoztatás, kapcsolattartás céljából, a megjelölt adatkezelő a felsorolt személyes adataimat kezelje az alábbiak szerint.

A San Martín Skála az „EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 kódszámú „TÁRS projekt – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című kiemelt projekthez kapcsolódóan az SHF személyek támogatott életvitelének kialakítását elősegítő modellprogram megvalósítása keretében az INICO-INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD (de la Universidad da Salamanca) szervezet engedélyével került lefordításra és adaptálásra.

Az eredeti eszköz megnevezése: Verdugo, M. A. et al. (2014). Escala San Martín. Evaluación de la calidad de vida de personas con discapacidades significativas. Santander: Fundación Obra San Martin/ INICO. (https://sid-inico.usal.es/documentacion/escala-san-martin-evaluacion-de-la-calidad-de-vida-de-personas-con-discapacidades-significativas/ )

A San Martín Skálát az INICO-val kötött licenc megállapodás alapján ingyenesen teszi közzé a TÁRS projekt az NFSZK Nonprofit Kft. honlapján, ezzel más szervezetek számára is elérhetővé teszi az eszközt.

Adatkezelő: Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 191.; Adószám: 23808689-2-41; Cégjegyzékszám: 01-09-978791)

Adatkezelés célja:

 • A San Martín Skálát letölteni, megismerni kívánó személlyel történő kapcsolattartás, illetve a San Martín Skálához kapcsolódó rendezvényekkel, felkészítésekkel kapcsolatos tájékoztatás.
 • A kezelt adatok köre:
 • Személyes adatok: név; e-mail cím; telefonszám
 • továbbá: szervezet/intézmény munkatársa (ha annak képviseletében érdeklődik a San Martín Skála iránt); munkaköre – beosztása; szervezet/intézmény/telephely címe.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása.

A személyes adatok forrása: az adatok közvetlenül az érintett által kerülnek kitöltésre, az Adatkezelő honlapjának regisztrációs felületén.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés az adatkezelési cél megvalósulásáig tart, legkésőbb a TÁRS projekt lezárásáig, melynek várható időpontja: 2021. március 31.

Az adatkezelő az adatkezelést az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok előírásainak betartásával végzi. Ennek érdekében az adatkezelő megtette a szükséges technikai intézkedéseket az érintett személy adatainak védelme, azaz az adatok és információk jogosulatlan megismerése, továbbítása, módosítása vagy megsemmisítése ellen.

Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban megilletnek a következő jogosultságok:

 • tájékoztatáshoz való jog (általános adatvédelmi rendelet 13. és 14. cikk)
 • hozzáféréshez való jog (általános adatvédelmi rendelet 15. cikk)
 • helyesbítéshez való jog (általános adatvédelmi rendelet 16. cikk)
 • törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”, általános adatvédelmi rendelet 17. cikk)
 • adatkezelés korlátozásához való jog (általános adatvédelmi rendelet 18. cikk)
 • adathordozhatósághoz való jog (általános adatvédelmi rendelet 20. cikk)
 • tiltakozáshoz való jog (általános adatvédelmi rendelet 21. cikk)
 • jogosultság arra, hogy az érintettre ne terjedjen ki a kizárólag automatizált adatkezelésen (beleértve a profilalkotást is) alapuló döntés hatálya (általános adatvédelmi rendelet 22. cikk),
 • jogorvoslathoz való jog (általános adatvédelmi rendelet 77-82. cikkek).

Kijelentem, hogy a megadott adataim nyilvántartásáról tájékoztatást kaptam, az adataim nyilvántartásban történő rögzítéséhez, tárolásához és kutatásban való felhasználásához ennek tudatában, valamint az adatkezelésre vonatkozó fenti tájékoztatás ismeretében hozzájárulok.