Adatkezelési tájékoztató EKISz2 és EKKiFeT módszertan letöltéséhez

A regisztráció során az adatok kitöltésével és nyilatkozatommal önkéntesen hozzájárulok, hogy az általam letölteni kívánt Módszertan és mellékletei későbbi esetleges módosításaival, illetve a Módszertanhoz kapcsolódó rendezvényekkel, képzésekkel kapcsolatos tájékoztatás, kapcsolattartás céljából, a megjelölt adatkezelő a felsorolt személyes adataimat kezelje, az alábbiak szerint.

Fenti Módszertan és mellékletei az „EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 kódszámú „TÁRS projekt – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című kiemelt projekthez kapcsolódóan a Komplex kiváltási szükségletfelmérés módszertanának és eszközrendszerének kifejlesztése és alkalmazásának szakmai támogatása, felkészítés az eszköz használatára” tárgyú tevékenység megvalósítása keretében kerültek kifejlesztésre.

Adatkezelő: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
(székhely: 1138 Budapest, Váci út 191.; Adószám: 23808689-2-41; Cégjegyzékszám: 01-09-978791)

Adatkezelés célja:

  • Fent nevezett Módszertant és mellékleteit letölteni, megismerni kívánó személlyel történő kapcsolattartás, a Módszertan és mellékletei későbbi esetleges módosításaival, illetve a Módszertanhoz kapcsolódó rendezvényekkel, képzésekkel kapcsolatos tájékoztatás.
  • A kezelt adatok köre:

Személyes adatok: név; e-mail cím; lakóhely (település neve); iskolai végzettség;

Továbbá: mely szervezet/intézmény munkatársa (ha annak képviseletében érdeklődik a Módszertan iránt); telephely címe (település neve); munkaköre – beosztása;

milyen célból szeretné letölteni a Módszertant.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása

A személyes adatok forrása: az adatok közvetlenül az érintett által kerülnek kitöltésre, az Adatkezelő honlapjának regisztrációs felületén.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés az adatkezelési cél megvalósulásáig tart, legkésőbb a Projekt lezárásáig. A Projekt befejezésének várható időpontja: 2021. március 31.

Az adatkezelő az adatkezelést az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok előírásainak betartásával végzi. Ennek érdekében az adatkezelő megtette a szükséges technikai intézkedéseket az érintett személy adatainak védelme, azaz az adatok és információk jogosulatlan megismerése, továbbítása, módosítása vagy megsemmisítése ellen.

Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban megilletnek a következő jogosultságok:

  • tájékoztatás kérése az adatkezelésről
  • adatok helyesbítésének vagy kiegészítésének kérelmezése
  • adatok törlésének és elfeledtetésének joga
  • adatok zárolásához vagy korlátozásához való jog
  • panasztétel joga és bírósághoz fordulás joga

Kijelentem, hogy a megadott adataim nyilvántartásáról tájékoztatást kaptam, az adataim nyilvántartásban történő rögzítéséhez, tárolásához és kutatásban való felhasználásához ennek tudatában, valamint az adatkezelésre vonatkozó fenti tájékoztatás ismeretében hozzájárulok.