Autizmus-specifikus ismeretek a köznevelésben

Továbbképzési program címe: Autizmus-specifikus ismeretek a köznevelésben

Továbbképzési program alapítási engedély száma: 43/215/2014

Továbbképzési program célja:Alapfokú ismeretek nyújtása az autizmusról, meglévő ismeretek rendszerezése, új ismeretek szerzése, jártasságok, képességek kialakítása. Autizmus-specifikus módszertan területén elméleti és gyakorlati felkészítés a szakiskolákban és a speciális szakiskolákban pedagógus munkakörben foglalkoztatott és a nevelő és oktató munkát segítő szakalkalmazottak részére. A továbbképzés végére a résztvevők egységes szemlélettel tekintenek az autizmus spektrum zavar természetére, a specifikus módszertani megközelítésekre és elsajátítanak olyan technikákat, melyek alkalmazásával gyakorlati munkájuk során hatékonyan segítik a támogató intézményi környezet kialakítását, az autizmussal élő tanulók foglalkoztatásra történő felkészítését, készségeik fejlesztését és a tanulók elfogadását, befogadását az intézményi közösségben.

Továbbképzési program célcsoportja: A szakiskolákban, speciális szakiskolákban, pedagógus munkakörben foglalkoztatott szakalkalmazottak, (gyógy)pedagógusok, szakoktatók.

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:
Iskolai végzettség: főiskola, egyetem
Szak: bármelyszakos középiskolai tanár
Szakképzettség: pedagógus, gyógypedagógus

Megelőző szakmai gyakorlat: 2 év gyakorlat autizmussal élő tanulókkal

Képzési program óraszáma: 60 óra

Továbbképzési napok:
2019.08.26-27-28.
2019.09.09-10-11.

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek: A résztvevőnek legyenek alapszintű ismeretei az autizmus spektrum zavar jellegéről, a gyakoriságáról, az oki háttérről. Ismerje az autizmusban sérült három terület jellemzőit, a tüneteket magyarázó kognitív pszichológiai elméleteket.
Ismerje a hiányzó készségek képességek kompenzálásának, a sérült készségek fejlesztésének lehetőségeit, korszerű módszereit.
Szerezzen jártasságot a környezet adaptálásának (tér-és időszervezés, vizuális segítségek alkalmazása) módszereiben.
Legyen képes az autizmussal élő tanuló egyéni szükségleteinek feltérképezésére, és ennek alapján a protetikus környezet kialakítására.
Ismerje a tevékenységszervezés formáit, legyen képes ezeket gyakorlatban is alkalmazni.

A továbbképzési program zárásának módja: 

A záró feladat, hogy a résztvevő írjon egy esettanulmányt 3 – 5 oldal terjedelemben.

Az esettanulmány tartalmazza:
1. A tanuló alapadatait, autizmusának főbb jellemzőit, különös tekintettel a munkakészségek, munkaviselkedés jellemzőire.
2. Készüljön egy tananyagegységre, vagy egy szakképzési egységre vonatkozóan felmérés (feladatanalízis).
3. A felmérés alapján a résztvevő tervezze meg, és készítse el a személyre szabott autizmus-specifikus segédeszközöket, melyeket az esettanulmányban részletesen bemutat (rajz, fénykép).
4. Írja le, hogy milyen változást vár az eszköz(ök) alkalmazása során.
Értékelés: A résztvevő teljesítménye megfelelő, ha az esettanulmány a fenti strukturális és tartalmi követelményeknek megfelelt, az esettanulmányban tükröződnek a képzésen átadott ismeretek és azokat adekvát módon alkalmazza.

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: 16-32 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: tanúsítvány

A továbbképzési program főbb tematikai egységei:

  • Alapismeretek az autizmusról
  • Az autizmusban sérült területek, a fejlesztés lehetőségei
  • A viselkedés kihívásai
  • Környezetadaptáció a gyakorlatban
  • Autizmus-specifikus módszerek alkalmazása a közismereti és a szakmai tantárgyak oktatásában.
  • Az önállósági készségek kialakulásának, megerősödésének támogatása, felkészülés a felnőttkorra.
  • Az önállósági készségek kialakulásának, megerősödésének támogatása, a pedagógus szerepe a beavatkozás folyamatában.

A továbbképzési program helyszíne: Révay György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,  Készségfejlesztő Iskola és Kollégium;
5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza út 5.

A képzésen való részvétel díja: a résztvevő részéről térítésmentes

Megengedett hiányzás túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények:

A megengedett hiányzás túllépése (max. a továbbképzés összes óraszámának 10 %-a) esetén a résztvevő kizárásra kerül. A továbbképzésen való részvételről Résztvevő csak látogatási igazolást kaphat.

A résztvevő jogai és kötelezettségei:

Képző intézmény kötelezettséget vállal a szerződés a képzés lebonyolításáért, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért.
Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képző intézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a Képző intézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.
A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni.
A Képző intézmény szerződésszegésének következménye(i): A képzés azonos feltételekkel történő ismételt megszervezése
Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): A képzésről kizárásra kerül.
A képzés nem folytatható abban az esetben sem, ha a Résztvevő hiányzásai a megengedett mértéket túllépik, illetve ha a felajánlott pótlási lehetőséggel nem él (amennyiben ez releváns), vagy azt nem a megfelelő minőségben teljesíti.

Amennyiben a Képző él visszaigénylési jogosultságával, a Résztvevőnek a visszaigénylésre való felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül eleget kell tennie a képzés időarányos részére eső költségek visszafizetésére vonatkozóan. Abban az esetben, ha a visszafizetés a megjelölt határidőig nem teljesül, a Képző a határidőt követő napokra vonatkozóan jogosult a visszafizetendő összeg, jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegére a visszafizetés megvalósulásáig.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével,  valamint a további jelentkezési dokumentumok (önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata) feltöltésével lehetséges.

Jelentkezéssel kapcsolatos információk:

Békefi Éva
Telefon: +36-1-4503233
Fax: +36-1-4503235
Mobil: +36-30-8464-356
E-mail: bekefi.eva@fszk.hu

Jelentkezési felület:

A jelentkezés menete, benyújtandó dokumentációk:

1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kell kitölteni.
2. Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza jelenlegi munkakörét, feladatait és a munkakörben eltöltött évek számát, melyet a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolni kell.
3. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i), melyet a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolni kell
A jelentkezéssel kapcsolatosan Önnek további teendője nincsen.

A regisztrációs felület kitöltése után a beküldött jelentkezési lapról pár percen belül egy visszajelző e-mailt fog kapni a jelentkezéskor megadott e-mail címére.

Köszönjük!

+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Feltöltendő dokumentumok:

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!