Autizmus-specifikus ismeretek a köznevelésben – 721013/1 – online kontakt továbbképzés

BEJELENTÉS alapján folyó képzés, a továbbiakban Továbbképzés).

A továbbképzés megnevezése: Autizmus-specifikus ismeretek a köznevelésben;

A továbbképzés alapítási engedély száma: 84/10/2020
Továbbképzési csoport azonosítója: 721013/1
A továbbképzés óraszáma: 60 óra

A továbbképzés év, hónap, nap szerinti
kezdési időpontja: 2021.02.06.,
és befejezésének tervezett időpontja: 2021.03.06.,
vizsga napja: 2021.03.16.,

tumCímÓraszámHelyszínOktató
2021.02.06.Alapismeretek, és rendszerező ismeretek az autizmusról; az autizmusban sérült területek és fejlesztési lehetőségeik.10 óraonline kontakt továbbképzésEcser Mónika
2021.02.20.Alapismeretek, és rendszerező ismeretek az autizmusról; az autizmusban sérült területek és fejlesztési lehetőségeik.10 óraonline kontakt továbbképzésEcser Mónika
2021.02.26.Alapismeretek, és rendszerező ismeretek az autizmusról; az autizmusban sérült területek és fejlesztési lehetőségeik.10 óraonline kontakt továbbképzésNagy Emma
2021.02.27.Alapismeretek, és rendszerező ismeretek az autizmusról; az autizmusban sérült területek és fejlesztési lehetőségeik.
Autizmus-specifikus módszertani elemek bevezetésének lehetőségeik.
10 óraonline kontakt továbbképzésNagy Emma
2021.03.05.Autizmus-specifikus módszertani elemek bevezetésének lehetőségei10 óraonline kontakt továbbképzésNagy Emma
2021.03.06.Autizmus-specifikus módszertani elemek bevezetésének lehetőségei10 óra

online kontakt továbbképzésEcser Mónika

A továbbképzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölése: Tanúsítvány
Tanúsítvány kiadásának feltétele: A továbbképzésen való aktív részvétel a minimum kötelező részvételt figyelembe véve (minimum 85%) és a gyakorlati részbeszámoló minimum megfelelt minősítéssel való teljesítése.
Képző Intézmény által a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében kiállított Tanúsítványt Résztvevő kérésére kell kiállítani, erről legkésőbb a továbbképzésre való beiratkozáskor nyilatkozik.

A továbbképzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja:

A továbbképzést követően egy 30 kérdésből álló teszt kitöltése.
Egy helyes válaszért 1 pont adható.
A teszt kitöltése eredményes, ha a válaszok legalább 70%-a helyes, azaz 21 pontot elér a résztvevő.

A megengedett hiányzás mértéke: a képzési órák 15 %-a, 9 óra

A megengedett hiányzás túllépése esetén Résztvevőt érintő következmények: Képző Intézmény a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja és kizárja az esetleges, a képzéssel összefüggésben keletkezett károk megtérítését Résztvevő számára.

A képzési díj fizetésének módja: nem releváns a résztvevő részéről

Ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, és a vizsga megszervezésére a felnőttképző jogosult, a vizsgadíj és az esetlegesen szükséges javító- és pótlóvizsga díjának mértéke és fizetésének módja: Nem releváns

Résztvevő kötelezettségvállalásai:

 • Résztvevő vállalja, hogy aktívan közreműködik a képzési és értékelési folyamatban, a megengedett hiányzást nem lépi túl.
 • Elfogadja a képzés ütemtervét, indokolatlan késések nélkül részt vesz a képzésen.
 • Nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve Képző Intézmény jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. (Résztvevő az okozott károkért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel.)
 • A képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat legkésőbb az adatváltozás keletkezését követő harmadik munkanapig Képző Intézménynek írásban bejelenti.
 • Résztvevő vállalja, hogy a képzési program utókövető kérdőívét Képző intézmény munkatársa megkeresése esetén kitölti. A képzési program utókövető kérdőívét Képző intézmény minden esetben elektronikusan küldi meg a Résztvevő által a regisztráció során megadott e-mail címre. Résztvevő köteles az utókövető kérdőívet a részére történő megküldését követő 10 napon belül kitölteni és Képző intézmény részére elektronikus úton visszaküldeni.
 • Résztvevő vállalja,hogy amennyiben releváns: a továbbképzés időtartama alatt a teljesítése során, valamint azzal összefüggésben tudomására jutott, harmadik személyeket érintő információkat és adatokat bizalmasan kezeli. Résztvevő vállalja továbbá, hogy a továbbképzés teljesítése érdekében a vizsgafeladatokat mások magánélethez, magántitokhoz, valamint a személyes és különleges adatai védelméhez fűződő joga teljes tiszteletben tartása és védelme mellett hajtja végre. Ennek érdekében Résztvevő kifejezetten vállalja, hogy a vizsga részeként teljesítendő esetismertetés során személyes adatokat nem kezel, és mindvégig gondoskodik arról, hogy az eset(ek) érintettje(i) ne legyenek beazonosíthatók.
  • Résztvevő tudomásul veszi, hogy ezen pontban foglalt titoktartási kötelezettsége időbeli korlátozás nélkül fennáll. Résztvevő továbbá tudomásul veszi, hogy ezen pont megszegésével harmadik személynek okozott bármely kárért felelősséggel tartozik. Képző intézmény a Résztvevő által ezen pont megszegésével okozott károkért, valamint a Résztvevő által nem jogszerűen végzett adatkezelésért, annak következményéért felelősséget nem vállal.
 • A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon kétszer aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni.
 • A képzésben résztvevő jelen Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a továbbképzési programon, mint nyilvános eseményen annak dokumentálása céljából szükség esetén róla fényképfelvétel készüljön, valamint ahhoz, hogy személyes adatai feltüntetése nélkül a fényképfelvétel Képző intézmény beszámolási kötelezettségének teljesítése érdekében harmadik fél részére továbbításra kerüljön.

Képző Intézmény kötelezettségvállalásai:

 • Képző Intézmény vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező képzéshez a tárgyi és személyi feltételeket biztosítja, a képzést jó színvonalon lefolytatja.
 • A képzési csoport haladásának napokra, időpontokra és helyszínekre bontott, óraszám szerinti ütemezéséről és annak esetleges módosulásáról Résztvevőt tájékoztatja.

Résztvevő szerződésszegésének következményei: Amennyiben Résztvevő nem teljesíti valamennyi szerződéses kötelezettségét, Képző Intézmény kizárhatja Résztvevőt a képzésből.

Képző Intézmény szerződésszegésének következményei: Amennyiben bizonyítható módon Képző Intézmény mulasztása következtében a képzést nem kezdi el vagy a megkezdett képzést nem fejezi be, továbbá nem teljesíti valamennyi szerződéses kötelezettségét, a képzés azonos feltételekkel történő ismételt megszervezése.

Adatkezelés:

 • Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésben való részvételhez az adatkezelés kötelező.
 • A jelen szerződésben meghatározott adatait, továbbá a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb adatait Képző Intézmény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – GDPR) szerint kezelheti.
 • A fenti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.
 • Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell. Ezen túlmenően Képző Intézmény Résztvevő személyes adataihoz kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek számára nyújt hozzáférést.
 • Képző Intézmény Résztvevő adatait a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezelni.
 • Résztvevő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy Képző Intézmény megfelelő tájékoztatást nyújtott a személyes adatai kezelésének céljáról, módjáról, tárolásáról, megőrzéséről, valamint a személyes adataival kapcsolatos jogairól.

Jelentkezni végzettséget igazoló dokumentum másolat és önéletrajz, valamint a jelentkezési űrlap kitöltésével lehetséges a lenti felületen.

Jelentkezéshez szakmai segítség: Nagy Zsuzsa Anita (nagy.zsuzsa@nfszk.hu; +36304860986)

Jelentkezéshez technikai segítség: Békefi Éva (bekefi.eva@nfszk.hu; +36308464356)


  Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kitöltendő, a regisztrációt követően egy visszajelző e-mailt fog kapni. Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
  e-mail: felnottkepzes@nfszk.hu, tel.: +36/1/4503233

  Köszönjük!

  Saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.

  Adatkezeléshez hozzájárulás és nyilatkozat

  A jelentkezési lap beküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy képző intézmény a szükséges kapcsolattartáshoz (pl. tanúsítványok postázása, telefonos értesítés) az elérhetőségi adataimat kezelje legkésőbb 2021.05.10-ig. Az érintett adatok: lakcím adatok, tartózkodási hely adatok (amennyiben releváns), telefonszám
  +36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
  Tanúsítványok
  Feltöltendő dokumentumok

  Nyilatkozat

  Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az NFSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az NFSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az NFSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

  Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!