2009. októberi szakmai hírlevél

Kutatásokra épülő információ és tapasztalatcsere, minőségbiztosítási elvek szerinti hétköznapi gyakorlat, elemi rehabilitációk, valós igények szerinti felnőttképzés, integrációt segítő mentorképzés, folyamatos értékelés és önellenőrzés – ezek a mi mindennapos munkánk kulcsszavai, miként ez a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány szakmai hírlevelének ötödik számából is kiderül. Továbbra is várjuk az Ön értékes hozzászólásait és reagálásait az itt közölt információkkal kapcsolatban.

Egyenlő esélyű hozzáférés

„Októberben elindult a TÁMOP 5.4.5 „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása” megnevezésű kiemelt projekt országos roadshow-ja. A roadshow keretében minden régióban és Budapesten, felnőttképzési intézmények, illetve a felsőoktatási intézmények számára hasznos, színes ismeretanyagot kínálunk a kiemelt projekttel kapcsolatban. A roadshow nemcsak az intézmények vezetőit, a döntéshozókat célozza meg, hanem az intézményekben tanulókat, hallgatókat is.

A roadshow első helyszíne október 6-7-én Szeged volt, melyet követett október 14-15-én Székesfehérvár. A következő helyszínek: Győr (október 29-30.), Debrecen (november 5-6), Pécs (november 12-13), Miskolc (november 16-17), Budapest (november 26, 2010. január 28.) lesznek.

A roadshow-val kapcsolatos részletes információkkal és a konkrét helyszínekkel kapcsolatban a programiroda munkatársai állnak szíves rendelkezésre.”

FELNŐTTKÉPZÉS

Ismételten meghirdettük a pedagógiai szakszolgálatoknál dolgozó pedagógiai diagnosztikai és tanácsadói munkát végző pedagógusok részére a „Komplex vizsgálati eljárás, pedagógiai, gyógypedagógiai diagnosztika és tanácsadás a pedagógiai szakszolgálatoknál” című, 90 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési programot. A képzés megnyitója október 15-én volt az FSZK-ban. A hiányt pótló képzés szakmai felügyeletét Dr. Zsoldos Márta látja el, a továbbképzés tematikáját Dr. Hídvégi Márta állította össze. A képzés kiemelkedő színvonaláról az oktatók gondoskodtak, akik többsége az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar munkatársa is. A várhatóan 24 fő képzése az Oktatási és Kulturális Minisztérium által biztosított fejezeti keretből valósul meg.

A felhívás és a hozzá kapcsolódó dokumentáció megtalálható a  oldalon.

Komplex Rehabilitáció

Lezárult a 2882 kódjelű „Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2008. II. félévétől 2009. I. félévéig terjedő időszakra” című program, melynek során a Közalapítvány 23 jelnyelvi tolmácsszolgálat működését támogatta.

A futamidő során a Magyar Jelnyelvi Programiroda munkatársai folyamatos szakmai hátteret biztosítottak a jelnyelvi tolmácsszolgálatok munkatársai részére.

Kialakításra és alkalmazásra került egy ellenőrzési rendszer, amelynek segítségével a programiroda munkatársai folyamatosan nyomon követték az alapszolgáltatást, valamint a személyi és tárgyi minimum követelmények biztosítását az egyes szolgálatoknál, az egységes minőségi szint igénybevételének lehetőségét garantálva a felhasználók számára.

Első ízben került meghatározásra és bevezetésre az ügyfélfogadási idő és a készenléti idő be nem tartásához kötődő szankciók rendszere, amely szintén a felhasználók érdekeinek érvényesítését célozta.

A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működését elemző tanulmány az alábbi linkre kattintva érhető el: http://www.fszk.hu/mjp/szakmai-anyagok/Jelnyelvi-tolmacsszolgaltatas-tamogatasa-2008-2009-tanulmany.pdf

ORSZÁGOS AUTIZMUS-KUTATÁS

Megjelent az Országos Autizmus Kutatást (OAK) zárójelentése. A 2008 szeptembere és 2009 májusa között zajló munka a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány társfinanszírozásával valósult meg. A Jelenkutató Intézet és Alapítvány az Autisták Országos Szövetségével (AOSZ) együttműködésben az autista személlyel élő családok helyzetét vizsgáló szociológiai adatfelvételek lebonyolítását végezte. A komplex szociológiai vizsgálatban három módszerrel – kérdőíves, interjús és fókuszcsoportos felméréssel – vizsgálták az autizmussal élő személyek és családjaik helyzetét.

A tanulmány hozzáférhető a Közalapítvány weblapján:

http://www.fszk.hu/fszk/tudastar/kutatasok/hazai/hazai_kutatasok.htm

Autizmus Stratégiai Munkacsoport

A Közalapítvány feladata lett az Autizmus Stratégiai Munkacsoport felállítása és működtetése. A Munkacsoport segítő szakmai irányító és koordinátor szerepet tölt be az Autizmus Intézményfejlesztési Koncepció megvalósításában. Feladatai közé tartozik az autizmus-specifikus minőségirányítási rendszer kidolgozása, amely a későbbiekben lehetővé teszi az átfogó intézményfejlesztési terv megvalósítását, a regionális módszertani intézményhálózat alapjainak megteremtését, valamint a Munkacsoport további működésére vonatkozó középtávú feladatterv elkészítését.

MUNKAHELYI GYAKORLAT (MHGY) PROGRAM

A 2009-2010. tanévben ismét elindult több intézményben a tanulók munkaerő-piaci felkészítését, általános munkavállalói képességeit és kulcskompetenciáit fejlesztő Munkahelyi Gyakorlat program. Ebben a pályázati ciklusban a szolgáltatást már nyújtó iskolák mellé 4 új intézmény csatlakozott. A program szakmai támogatását végző Salva Vita Alapítvány ebben a hónapban bonyolítja le az első hálózati találkozót, amely valamennyi MHGY programot nyújtó iskola szakembereinek, pedagógusainak részvételével zajlik. Az MHGY programról részletesebb tájékoztatás kérhető Giflo H. Péter programmenedzsertől: giflo.peter@fszk.hu

LÁTÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEK ELEMI REHABILITÁCIÓJA

A Közalapítvány folyamatosan szakmai szolgáltatások biztosításával kívánja erősíteni a felnőttkorban látássérültté vált emberek számára kialakított rehabilitációs központokat. Az elemi és foglalkozási rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szervezetek szakemberei számára indult a közelmúltban az a 120 órás képzés, amit a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona, Gyermekotthona közreműködésével valósul meg. A képzés résztvevői a tájékozódás- és közlekedéstanítás gyakorlati módszereivel ismerkedhetnek meg annak érdekében, hogy a látássérült embereknek minél magasabb színvonalú szolgáltatásokat tudjanak kínálni.

A rehabilitációs központok elérhetőségei hozzáférhetők a Közalapítvány weblapján: http://www.fszk.hu/rpi/belep.htm

DOBBANTÓ

Tanévkezdés

2009. szeptember 1-jén megkezdődött a Dobbantó program első tanéve. A programba bekapcsolódott iskolában – egy kivételével – befejeződtek azok a beruházások, amelyek a szakmai koncepcióban megfogalmazott tanulási környezet – „Dobbantó tanterem” – megteremtéséhez szükségesek. A nyári diáktoborzás eredményeként 169 tanuló kezdte meg a tanulmányait, a költségvetési lehetőségek ennél azonban több tanuló beiskolázását is lehetővé tették volna. A tanévkezdés időpontjára megérkeztek az iskolákba az első hetekben a tanári és tanulói munkához szükséges dokumentumok taneszközök. Ezzel egyidejűleg az FSZK moodle hálózatára digitalizált formában felkerült a teljes tananyag és taneszköz dokumentáció, szeptember közepén az iskolák megkapták a tanév egészében szükséges összes tananyagot nyomtatott formában is. www.dobbantok.hu

Helyszíni látogatások

Részben a tanévkezdés első tapasztalatainak összegyűjtése, részben pedig az iskolák programmal kapcsolatos konkrét terveinek egyeztetése érdekében a program vezetője, a munkacsoportok képviselői és a mentorok szeptember 20-tól látogatássorozatot kezdtek. Október elejéig sikerült mind a 15 résztvevő intézményt felkeresni, s beszélgetéseket folytatni az iskolavezetőkkel és a Dobbantó teamekkel. A tanév első tapasztalatai alapvetően kedvezőek. Az első hetek azt mutatják, hogy a tanulók személyiségfejlesztésében, szocializációs és kulturális hátrányaik leküzdésében fontos szerepet betöltő életpálya-építési modulok elnyerték a pedagógusok tetszését, s folyamatosan felkészülnek ezeknek a tréning jellegű programoknak az iskolai megvalósítására.

A Dobbantó program külső értékelése

Elkészült a Dobbantó program első külső értékelése. Az értékelés szerint a program fontos társadalmi problémára való válaszadást kívánja elősegíteni. Koncepciója szakmailag igényes, tartalmilag a legmodernebb megközelítésekre épül. A Dobbantó programot a fenntartók az intézményekben folyó szakmai munka megújulásának lehetőségeként érzékelik. Úgy látják, hogy a program a településeken jelentkező nevelési-oktatási egyik lehetséges megoldási útjaként funkcionálhat. A program által felkínált „dobbantás” lehetőségét minden iskola maximálisan értékeli, és törekszik az iskolában folyó pedagógiai munka és intézményfejlesztési tevékenység ennek érdekében történő menedzselésére. Az egyes iskolákban meglévő szakmai előzmények és a szakemberek rendelkezésre állása alapján biztosítottnak látszik a program céljainak megvalósíthatósága, amennyiben nem maradnak figyelmen kívül az iskolák által megjelölt veszélyforrások.

SZAKMAI NAPOK

A Közalapítvány három szakmai nap megvalósítását támogatta a középiskolai integráció témakörhöz kapcsolódóan. A Szakmai Napok elsődleges célja, hogy bemutatásra kerüljenek a „Sajátos nevelési igényű tanulók középiskolai integrációját segítő mentor program kidolgozásának támogatása” című program keretében kidolgozott, a középiskolában integrált oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók segítését szolgáló, adaptálható, innovatív modellértékű mentor programok.

További céljaink: a modellprogramok eredményeinek, szakmai tapasztalatainak minél szélesebb körben való disszeminálása; az iskolai, közösségi beilleszkedés, befogadás, a kortárscsoporton belüli segítő, odaforduló szemlélet kialakításának erősítése; az integráló középiskolák, pedagógiai szolgáltatók közötti együttműködés, szakmai tapasztalatcsere elősegítése. A helyszínek, és időpontok a következők voltak:

2009. október 7., (Lengyel) – Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium Dunántúli Agrár Szakképző Központja, Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Központ. Október 14. (Hajdúböszörmény) – Bocskai István Gimnázium. Október 22. (Budapest) – Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

FONTOSABB TÁMOGATÓI:

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok

Az FSZK szakmai hírlevél első évfolyamának ötödik száma (2009/10.)

A következő szám megjelenésének tervezett időpontja: 2009. november 15.

Tisztelt Olvasónk!

Ezt a levelet azért kapta, mert a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány munkatársai Önt regisztrált partnerüknek tekintik.

A hírlevelet erről a címről küldtük: varga.mihaly@prherald.hu

Adatvédelmi elveinket ezen az oldalon ismerheti meg: http://www.prherald.hu/tartalom2.php?idsz=3

Ha kapcsolatba kíván lépni a Közalapítvánnyal, az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

Telephely és levelezési cím: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

E-mail: titkarsag@fszk.hu

Központi telefonszámok: (+36 1) 450-32-30, (1) 450-32-40

Központi fax: (+36 1) 450-32-35

(Amennyiben nem kíván a jövőben hírlevelet kapni, azt e-mail-en jelezheti.)