2011. januári szakmai hírlevél

Mögöttünk az óév, előttünk az újév, és mi változatlan kedvvel jelentkezünk, hogy beszámolhassunk Önnek az elmúlt hónap eseményeiről a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány szakmai hírlevelének huszadik számában. Továbbra is várjuk az Ön értékes hozzászólásait és reagálásait az itt közölt információkkal kapcsolatban.

 

Segítsen, hogy fogyatékos társaink esélyegyenlősége ne csak álom maradjon!

Támogassa Ön is adója 1%-val munkánkat!

Adószámunk: 18127492-1-41

 

EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS

 

 

Kommunikációs centrumok működtetése

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvény kidolgozása során a szakemberek rámutattak arra, hogy az augmentatív és alternatív kommunikációt (AAK) használó súlyosan halmozottan sérült személyek kommunikációs hátrányának kiegyenlítéséhez további intézkedések megtétele szükséges.

Az FSZK Kuratóriuma 2010. szeptember 23-i ülésén döntött arról, hogy saját forrásból elindítja a „Kommunikációs centrumok működtetésének modellezése a Siketvakok Országos Egyesülete (SVOE) bevonásával, új szolgáltatási elemek bevezetése és kipróbálása” című programot a fővárosban, illetve 20 km-es vonzáskörzetében. A program célja, hogy – ahogy a fogyatékos emberek számára már több szolgáltatás modellezése, majd rendszerszerű bevezetése is megvalósult (pl. támogató szolgálat, jelnyelvi tolmácsszolgálat, látássérült személyek elemi és foglalkozási rehabilitációja stb.)- ezen a téren is megkezdődjön a felhasználói igények, a szakember szükséglet, valamint az ellátási területek feltérképezése.

A program időtartama 2010. október 1. – 2011. szeptember 30. közötti időszak. A program ideje alatt a SVOE jelnyelvi tolmácsszolgálat egy fő kommunikációs segítőt alkalmaz és biztosítja a szolgáltatás adminisztratív és szervezési feltételeit. Az egy éves kísérleti program során jelentős mennyiségű adat összegyűjtését kívánjuk megvalósítani az AAK használó személyek és kommunikációs partnereik valós szükségleteiről. Az így rögzített igények alapján megfelelő színvonalú országos szolgáltatási rendszer kidolgozására kerülhet sor.

A kísérleti program indulásáról az érintett intézmények Bemutatkozó levél formájában tájékoztatva lettek, illetve bárki számára hozzáférhető a program ismertetése a SVOE honlapján (www.siketvak.hu).

Örömmel számolunk be a szolgáltatás egyre szélesebb körben való igénybevételéről, a kedvező fogadtatásáról. Az eddig elért eredmények igazolni látszanak, hogy valóban egy hiányt elégítünk ki, az AAK-t használó személyek kommunikációs akadálymentesítéséhez jelentős segítséget adhat egy speciális kommunikációt segítő szolgálat létrehozása.

 

 

Jelnyelvi tolmácsolás nemzetközi gyakorlatban

2009 tavaszán finn, észt és holland partnerekkel kezdett közös projektbe az FSZK, amely program 2010 végén zárult. A partnerek egy olyan tréningprogramot állítottak össze, amely nemzetközi tolmácsolási helyzetekre készíti fel a jelnyelvi tolmácsokat. Az IISE – Jelnyelvi tolmácsolás nemzetközi gyakorlatban elnevezésű, angol nyelvű képzési program tréninganyaga DVD-n érhető el, célja többek között az, hogy javítsa a tolmácsszolgáltatás minőségét, illetve fejlessze egyrészt a tolmácsok (hangzó nyelvi, jelnyelvi halló és siket tolmácsok) közötti együttműködést, valamint a különböző jelnyelvi tolmácsképző szervezetek nemzetközi tapasztalatai alapján a jelnyelvi tolmácsképzést. Bővebb információ a http://fszk-iise.hu/cimlap.htm, illetve a http://www.project-iise.eu/ oldalakon található.

 

KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

 

 

Új pályázati felhívás – Autizmus és közoktatás

Kiírásra került az Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása a közoktatási intézményekben című pályázati programunk. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 20 000 000 Ft. A keret forrása: az OK- 10307/2010. számú, a NEFMI és az FSZK között létrejött együttműködési megállapodás.

A beadási határidő 2011. február 16. A pályázás feltétele a minimum 2, maximum 4 közoktatási intézmény között kötött konzorciumi együttműködési megállapodás. A konzorcium tagjai lehetnek azok a közoktatási intézmények, melyek részt vesznek autista gyermekek nevelésében, oktatásában. Alapító okiratukban szerepelnie kell az autista gyermekek, tanulók ellátására vonatkozó feladatnak. Pályázni lehet az autista gyermekek, tanulók neveléséhez, oktatásához kapcsolódó tevékenységek közül mentorálásra, eszközbeszerzésre, képzésen való részvételre. Egy pályázat keretében mindhárom tevékenységre lehet pályázni, de a mentorálás a pályázati program kötelező eleme. A további feltételeket a pályázati dosszié részletesen tartalmazza. A pályázati dosszié honlapunkról letölthető: www.fszk.hu / Pályázatok / Aktuális pályázatok.

 

 

 

Kutatások autizmus és közoktatás témakörben

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium jogelődje, az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával 2010-ben került sor az „Autista gyermekeket, tanulókat nevelő, oktató közoktatási intézmények autizmus specifikus személyi és tárgyi feltételeinek vizsgálata, oktatási sztenderdek kidolgozása” című program megvalósítására.

A program hátteréül a 1038/2010.(II.18.) számú Kormányhatározat szolgál, mely megfogalmazza az autista személyek életkörülményeinek javításával kapcsolatos célokat és feladatokat. Az érintett közoktatási intézményekben a személyi, tárgyi és oktatásszervezési feltételek, kapcsolati rendszerek felmérésére kérdőíves vizsgálat és fókuszcsoportok, strukturált interjúk alapján került sor. A kutatás eredményeként létrejött két tanulmány a honlapunkon elérhetővé vált: www.fszk.hu / Programirodák / Oktatás és képzés / Szakmai anyagok.

 

1 %-ból támogattuk

A Közalapítványhoz befolyt, adózók által felajánlott SZJA 1 %-ból 2009-ben gyógyúszás foglalkozásokat, 2010-ben szülősegítő programokat támogattunk. Az előbbi esetben a célcsoport a korai fejlesztésben részesülő gyermekek voltak. Ebben a korai életszakaszban, a vízben végzett terápiás alkalmakkal jelentős eredményeket lehet elérni a gyermekek fejlesztése során. Az 1 %-os felajánlásokból rendelkezésre álló összeget kiegészítve, az így meglévő forrásból, a megvalósítási időszak alatt a nyertes 10 projekt keretében összesen 116 gyermek bevonásával 350 foglalkozás valósult meg.

2010-ben két, fogyatékos gyermekek szülei részére szervezett szülősegítő programot támogattunk az 1 %-ból. Közalapítványunk kiemelten fontosnak tartja a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő szülők megsegítését. Évente kiírjuk a témához kapcsolódó pályázati programot, melyben nem csak a szülőknek történő hasznos információk átadására helyezzük a hangsúlyt, hanem figyelembe vesszük a mentálhigiénés megsegítésnek a szükségességét, illetve a szabadidő hasznos eltöltésének a támogatását is.

 

 

Felnőttképzési akkreditációk

2010 végén 7 új képzési programmal bővült az FSZK akkreditált képzési kínálata. A FAT által akkreditált új programjaink:

  • Képzők képzése- Felkészítés A1-C1 szintű jelnyelvi tanfolyamok képzési programcsomag oktatására
  • Képzők képzése- Esélyegyenlőségi és akadálymentesítési szakoktató – érzékenyítés és lélektan
  • Képzők képzése- Esélyegyenlőségi- és akadálymentesítési szakoktató – szociális szakágazat
  • Képzők képzése- Esélyegyenlőségi és akadálymentesítési szakoktató – info-kommunikációs szakoktató

Az NSZFI által minősített új szociális szakmai programjaink:

  • „Fogyatékos emberek ellátásában dolgozó szakemberek személyiségfejlesztő tréningje”
  • „Fogyatékos emberek ellátásában dolgozó szakemberek kommunikációs tréningje”
  • „Fogyatékos emberek ellátásában dolgozó szakemberek szupervíziója”

A személyes gondoskodást végző személyek minősített továbbképzési programjainkról rövid leírás a Szociális és Munkaügyi Közlönyben megjelenő és a www.nive.hu/skk weboldalról is letölthető, 2011. évi továbbképzéseket tartalmazó jegyzékben (Továbbképzési Tájékoztató) található.

Szociális szakmai képzéseink 2011-ben megfelelő számú jelentkező esetén valósulnak meg. További információ és bővebb felvilágosítás Nagy Zsuzsa felnőttképzési vezetőtől a nagy.zsuzsa@fszk.hu e-mail címen kérhető.

 

 

Dobbantó

A Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola tudományos és képzőművészeti pályázatot hirdetett a Dobbantó programban résztvevő 15 iskola diákjai számára, amelyet a fiatalok tudományos diákkonferencia keretében mutathatnak be.

A pályázat témái:

  • PowerPoint prezentáció vagy poszter bemutató az alábbiakban:

Miért fontos nekünk a víz?

Lakóhelyem növény- és állatvilága

A jövőnk munkahelye

  • Képzőművészeti alkotás: A világ, ahogyan én látom.

A diákkonferenciára 2011. január 24-én 09.00 – 15.00 óra között kerül sor a Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolában.

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

 

 

„Kezedben a jövő” nemzetközi szeminárium

2011. június 22-27. között az FSZK „Kezedben a jövő” címmel nemzetközi szemináriumot szervez Európa „második esély” típusú iskoláiban dolgozó pedagógusok és intézményvezetők, az iskolákat támogató politikusok számára. A szemináriumot az EU elfogadta, mint felnőttoktatásban dolgozó pedagógusok továbbképzési programját, a szeminárium HU-2011-103-001 számon szerepel a Grundtvig kurzuskatalógusban. A külföldi érdeklődők tehát EU támogatással vehetnek részt ezen az igazán izgalmasnak ígérkező programon.

 

EGYÜTTMŰKÖDÉS

 

Kedves Partnerünk!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy honlapunkon olvasható a Közalapítványunkról készített 2010. évi önértékelés és fejlesztési terv, illetve a partneri elégedettség-mérés eredménye.

Köszönjük észrevételeiket!