2013. évi LXII. törvény A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

paragrafusok nagyító alattA Magyar közlöny május 24-i számában megjelent a végleges, elfogadott módosító törvény. A törvényt az Országgyűlés a 2013. május 13-i ülésnapján fogadta el.

Legfontosabb változások:

1. § A törvény alkalmazásában a fogyatékos személy fogalma megváltozott:

„az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyébjelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja;”

2. § A Fot. 7/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A fogyatékos személy számára – figyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit – biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.”

3. § A Fot. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, úgy számára a munkához való jogát lehetőség szerint biztosítani kell. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatókat és a szociális foglalkoztatást végző foglalkoztatókat a központi költségvetés – jogszabályban meghatározottak szerint – támogatásban részesíti.”

4. § (1) A Fot. 23/A. § (1) bekezdése szintén módosul, e szerint:

A fogyatékossági támogatás havi összege 2013. június 1-jétől 19 500 forint, illetve 24 000 forint. A fogyatékossági támogatás összegét 2014. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvénynek a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező mértékben emelni kell, az újonnan megállapításra kerülő fogyatékossági támogatást pedig ugyanilyen emelt összegben kell megállapítani.

5. § (1) A Fot. 26. § bekezdése szintén változik:

Az Országgyűlés által a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének megteremtéséhez szükséges intézkedések megalapozása érdekében elfogadott Országos Fogyatékosságügyi Programban (a továbbiakban: Program) foglaltakat az egészségügyi, foglalkoztatási, szociálpolitikai, oktatási, közlekedési tervezésben, továbbá a településfejlesztésben, valamint az egyéb állami tervezés körébe tartozó döntés meghozatala során érvényre kell juttatni.Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács részt vesz a Program előkészítésében, és figyelemmel kíséri annak végrehajtását.

A Program az alábbiakat tartalmazza:

 • a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez szükséges, az állam által biztosítandó eszközöket és intézkedéseket;
 • a kitűzött célok megvalósításához szükséges eszközök és intézmények meghatározását.

7. § A Fot. a következő 29/A. §-sal egészül ki:

A kincstár a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról szóló 2013. évi LXII. törvénnyel megállapított 23/A. § alapján emelésre kerülő, 2013. június hónapra járó fogyatékossági támogatást a jogosultak számára már emelt összegben folyósítja, illetve állapítja meg.

A vakok személyi járadéka 2013. június 1-jétől havi 16 160 forint összegben jár. A kincstár a 2013. június hónapra járó vakok személyi járadékát a jogosultak számára már emelt összegben folyósítja. A vakok személyi járadékát 2014. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvénynek a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező mértékben emelni kell.

8. § A Fot. a következő 29/B. §-sal egészül ki:

Az e törvény alapján létrehozott, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról szóló 2013. évi LXII. törvény hatálybalépésének napján működő Országos Fogyatékosügyi Tanács tagjainak megbízatása 2013. szeptember 30-áig szól.

10. § (1) Hatályát veszti a Fot.

 • 7/B. § (1), (2) és (4) bekezdése,
 • 29. §-a,
 • 29/B. §-a,
 • 30. § (1) bekezdés c) pontja,
 • melléklete.
 • a Fot. VI. Fejezete,
 • a Fot. 30. § (1) bekezdés d) pontja,
 • az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és működésének részletes szabályairól szóló 67/2001.(IV. 20.) Korm. rendelet
 • az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és működésének részletes szabályairól szóló 67/2001.(IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 6/2011. (II. 11.) Korm. rendelet.

Magyar Közlöny 2013. évi 80. szám (2013. V. 24.)

51 397 – 50 398. oldal (21 – 22. oldal)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE