A Támogatott Lakhatás protokoll és szolgáltatásszervezés hazai és nemzetközi tapasztalatainak feltárása

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektjének keretében elkezdődött a Támogatott Lakhatás protokoll és szolgáltatási gyűrű módszertanát megalapozó hazai és nemzetközi helyzetfeltárás. Ennek során októberben 5 fókuszcsoport került megszervezésre, ahol a magyarországi gyakorlat került górcső alá, különböző célcsoportok bevonásával. A készülő dokumentum véleményezésére 2018 tavaszától több fórumon is lehetősége lesz a széleskörű szakmai közönségnek. Hiszen a kiváltás minden szereplőjének közös célja, hogy a végleges változat adekvát szakmai válaszokat adjon, gyakorlatorientált legyen, és a hazai viszonyokhoz igazodjon a fogyatékos személyek szükségleteire épülő önálló / támogatott életvitelt elősegítő, minőségi szolgáltatásnyújtás érdekében.

 A bentlakásos intézmények átalakulása során egy teljesen új, a korábbitól lényegesen eltérő alapelvekkel és attitűddel rendelkező szolgáltatási környezetnek szükséges létrejönnie. E struktúra a Támogatott Lakhatás (TL) szolgáltatások rendszere. A rendkívül fiatal TL rendszer gyakorlati tapasztalatainak becsatornázásával kiemelten fontos egy jó, országos lefedettségű, egységes rendszer megalapozása, minőségi sztenderdek és szolgáltatási protokoll mentén. A TL protokoll és szolgáltatási gyűrű módszertan kialakítása egy széles körű helyzetelemzés tapasztalatain alapul, mely során hazai és nemzetközi jó gyakorlatok tapasztalatai beépítésre kerülnek.

Célja a széleskörű szakmai egyetértésen nyugvó szakmai irányelvek alapján a TL szolgáltatás szolgáltatási protokolljának kidolgozása a TL-t működtető gyakorlati szakemberek, szolgáltatók, a módszertani szervezetek, engedélyező és ellenőrző hatóságok, valamint szakmapolitikai irányítók számára a fogyatékos személyek szükségleteire épülő támogatott/önálló életvitelt elősegítő, minőségi szolgáltatásnyújtás érdekében.

A szolgáltatási gyűrű módszertan a TL protokoll szerves részét képezi. Célja, hogy célcsoport specifikusan is írja le azon szolgáltatásokat – s azok eszköztárát –, amelyek elengedhetetlenek a támogatott/önálló életvitel szempontjából. Ki kell, hogy terjedjen a mindenki számára hozzáférhető szociális alapszolgáltatások és alapellátási lehetőségek körére, a foglalkoztatásra, az egészségügyre, az oktatási lehetőségekre, a közlekedésre, a közigazgatásra, rekreációra, szabadidős tevékenységekre valamint kulturális lehetőségekre, a közigazgatási-, igazságszolgáltatási eljárások során igénybe vehető támogatásokra.

A TL protokoll és szolgáltatási gyűrű módszertan kidolgozásának fontos állomása a hazai és nemzetközi helyzetfeltárás, mely a Támogatott Lakhatás és a szolgáltatásszervezési kérdések nemzetközi és magyarországi tapasztalatainak elemzéséből áll. Ez egyrészt nemzetközi szakirodalmak feltérképezését és feldolgozását jelenti, jó gyakorlatok adaptálása céljából, különböző területekre koncentrálva: pl. a nappali ellátásokkal való együttműködés, az egészségügyi és más szolgáltatókkal való együttműködés, a foglalkoztatás helye, szerepe, a szélesebb társadalmi környezet szolgáltatásba való kapcsolódásának gyakorlatai (integráció). Másrészt ide tartozik – az előzőekhez szorosan kapcsolódva – a biztonságos hosszú távú fenntarthatóságot alátámasztó nemzetközi finanszírozási modellek bemutatása. Harmadrészt pedig a magyarországi Támogatott Lakhatás szolgáltatás gyakorlatának vizsgálata zajlik a működést befolyásoló, a jelenlegi helyzet és az elvárt (ideális) helyzet szempontjából.

A hazai viszonyok elemzéséhez október folyamán 5 db fókuszcsoportos vizsgálat került megszervezésre:

 • TL szolgáltatások fenntartói
 • TL szolgáltatások vezetői
 • TL szolgáltatásban dolgozó munkatársak – esetfelelősök
 • TL szolgáltatást igénybevevők
 • érintett szakértők

A résztvevők felkérésénél kiemelt szempontként került figyelembevételre a különböző célcsoportok – fogyatékos, pszichoszociális fogyatékos és szenvedélybeteg emberek – képviselete, a Támogatott Lakhatás szolgáltatás kialakításának módja, valamint a különböző fenntartói szektorok – állami, egyházi, civil kör – megszólaltatása.

Fókuszcsoportokon résztvevő szervezetek/intézmények:

 • Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona
 • Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete – Szederfa Otthon
 • IRMÁK Nonprofit Kft.
 • Lámpás ’92 Alapítvány
 • Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete
 • MSE – Akvapóniás Szociális Központ
 • Segély Helyett Esély Alapítvány
 • Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon

A résztvevők által megfogalmazottak sok értékes tapasztalattal járultak hozzá a széles körű, pozitívumok és negatívumok megjelenítését célzó, valamint az alapelvek / elméleti háttér / jogszabályi környezet és a gyakorlat között meghúzódó ellentmondások feltárásához. Mindezek figyelembe vételével készül – a TL munkacsoporttal szoros együttműködésben –  a TL protokoll és szolgáltatási gyűrű módszertan, melynek első változata 2018 tavaszán kerül bemutatásra a szakmai közönségnek, az összes megyeszékhelyen és Budapesten szervezett rendezvények keretében.

A szolgáltatási gyűrű kialakítása szempontjából nélkülözhetetlen helyi szintű szakmaközi együttműködési tervek kialakításának támogatása érdekében a kiváltási projekt szakmai megvalósítói, illetve a kiváltási céltelepüléseken működő szolgáltató szervezetek szakemberei részvételével a TÁRS Projekt szakmai fórumok szervezésére biztosít lehetőséget megyénként legalább egy helyszínen, mely szintén a protokoll és módszertan alkalmazását segíti, s az ezzel kapcsolatos tapasztalatok becsatornázására ad lehetőséget.

 E rendezvények a véleményezés fórumai; az ezúton becsatornázódó tapasztalatok is beépítésre kerülnek a végleges dokumentumba, amely elektronikusan letölthető és nyomtatott kiadvány formájában kerül majd terjesztésre, várhatóan 2018 végétől.

További információk a projektről