Folytatódott a szakmai fórumsorozat:„Párbeszéd a Támogatott Lakhatásról”

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje keretében, 2018. szeptemberben és októberben tovább folytatódott a „Párbeszéd a támogatott lakhatásról” című rendezvénysorozat Géberjénben, Bárándon, Albertírsán, Békéscsabán. A közös gondolkodás a „Hogyan szervezzünk Támogatott Lakhatást igénybevevők részére szolgáltatási gyűrűt?” kérdéskört járja körül a helyi szolgáltatók és a Támogatott Lakhatást létrehozó szervezetek részvételével.

Az FSZK Nonprofit Kft EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú „TÁRS PROJEKT – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című projekt keretében szakmai háttértámogatást biztosít a pályázó intézmények számára. A szakmai támogatás részét képezi a Támogatott Lakhatás protokoll és szolgáltatási gyűrű módszertan kidolgozása. A protokoll alkalmazásában a TÁRS Projekt szakmai fórumok és helyi kerekasztal beszélgetések szervezésével támogatja a szolgáltatókat és a fenntartókat, továbbá a szakosított szociális ellátásokkal kapcsolatban álló hatóságokat, hivatalokat.

A protokoll alkalmazását támogató Szakmai Fórum sorozat 2018. május és július közötti időszakában lezajlott szakmai események tapasztalatairól már olvashattak. Ezek célja a kidolgozott „TL protokoll és Szolgáltatási Gyűrű Módszertan” első verziójának bemutatása és megismertetése, valamint a visszacsatolások gyűjtése volt. A szakmai rendezvények 19 megyeszékhelyeken kerültek megrendezésre a szakosított ellátást nyújtó, potenciális TL szolgáltatók, fenntartók, módszertani, engedélyező- és ellenőrző hatóságok és érdekvédelmi szervezetek, felhasználók számára, biztosítva ezzel a tájékoztatás-tájékozódás és ismeretszerzés lehetőségét a fórumok alkalmával.

2018. ősszén pedig megrendezésre került a Szakmai Fórum sorozat második szakasza, amellyel egy-egy EFOP 2.2.2. pályázati kiírásra pályázatot benyújtó, férőhely kiváltást megvalósító intézmény közvetlenül kapott támogatást a létrehozandó Támogatott Lakhatás szolgáltatási gyűrűjének kialakításában.

A szolgáltatási gyűrű megszervezése a helyi szolgáltatási környezet feltérképezésén, a környezet tájékoztatásán, a hiányzó szolgáltatások megszervezésén, valamint a helyi szociális háló és közszolgáltatások szereplőinek együttműködésén alapul. Ezen együttműködések létrejöttét segítette elő a rendezvénysorozat, hiszen párbeszédet generált a TL szolgáltatók valamint szociális alapszolgáltatók és közszolgáltatók között. A Szakmai Fórumokon minden célirányosan meghívott szereplő megismerhette a Támogatott Lakhatás és támogatott életvitel, a támogatott döntéshozatal, mint jogintézmény, és mint támogatási eszköz, módszer lényegét, illetve a kiváltás előtt álló intézmények szolgáltatásfejlesztésre irányuló terveit is.

A TÁRS Projekt szakemberei fontosnak tartják, hogy az említett szolgáltatók a Támogatott Lakhatást létrehozó szervezettel közös nevezőre jussanak a rendelkezésre álló szociális alapszolgáltatások igénybevételének feltételeivel kapcsolatosan. Emellett ugyanúgy lényeges az együttgondolkodás a közszolgáltatásokhoz – úgymint egészségügyi alap-, és szakellátáshoz, szakápolási és rehabilitációs szolgáltatásokhoz – valamint foglalkoztatási, felnőttképzési, sport- és kulturális lehetőségekhez való közösségi alapú hozzáférés biztosításával kapcsolatosan.

A szakmai programsorozat iránt legfőbb érdeklődés a Kormányhivatalok Szociális és Gyámhivatalai, a hivatásos gondnokok, valamint Foglalkoztatási Hivatalok részéről nyilvánult meg. A Szakmai Fórumokon a résztvevők elismerték a nagyintézmények átalakításának, az emberhez méltóbb lakhatási feltételek kialakításának sürgető igényét.

Több helyen elhangzott és megvitatásra került a gondnoksági-, gondnoki rendszer átalakításának igénye az új szolgáltatási struktúra, a TL szolgáltatás tömeges megjelenése, s a működést meghatározó alapelvek, így a támogatott döntéshozatal és az önrendelkezés kapcsán. Ennek feltétele a gondnokok nagyobb mértékű bevonása az igénybevevők mindennapi szükségleteinek kielégítése érdekében, amelyre a gondnokoltak magas létszáma jelenleg nem ad lehetőséget.

A Kormány Hivatalok Foglalkoztatási Hivatalai készségesen együttműködésükről biztosították az átalakulás alatt álló intézményeket, szervezeteket a foglalkoztatottak szakvéleményeivel kapcsolatos konzultáció, munkaerő közvetítés terén.

A fórumokon részt vettek a szociális alapszolgáltatások és az egészségügyi alapellátás képviselői. A TL-eket megvalósító intézmények tervezetten önmaguk fogják biztosítani a szociális alapszolgáltatásokat a TL igénybevevők számára. A hiányzó alapszolgáltatások biztosítására a jelen lévő szolgáltatók nyitottak voltak. Emellett készek a későbbiekben együttműködésre a TL- ek igényei szerint, amennyiben az alapszolgáltatások fejlesztése nyomán kapacitásuk növekedése megvalósulhat. A háziorvosi terület képviselői hasznosnak ítélték meg a rendezvényeket, hiszen részletes tájékoztatást kaptak a helyi szociális ellátórendszer területén végbemenő változásokról, az intézményi férőhely kiváltási folyamatról, a tervekről, aktuális és várható eseményekről. Ugyanakkor hangot adhattak szolgáltatásuk leterheltségéből fakadó aggodalmaiknak, s az intézményekkel, fenntartókkal közösen kereshettek utakat a megoldás, az egészségügyi szolgáltatások folyamatos, megbízható, színvonalas biztosítása érdekében.

A szakmai program iránt az egyházak is érdeklődtek. Az egyházi közösségek nagy szerepet játszhatnak a közösségi befogadás elősegítésében, hiszen a hitélet közösségi gyakorlása jogos igényként merülhet fel a TL szolgáltatást igénybevevők körében is.

2018 szeptemberében Esztergomban, Géberjénben, Bárándon, októberben pedig Albertirsán, Békéscsabán, Tarpán és Somogyváron valósultak meg a Szakmai Fórumok a leendő TL-ek szolgáltatási gyűrűjének kialakítását támogatva. Az őszi szakmai rendezvénysorozat Polgárdiban és Tokajban folytatódik.

További információk a projektről