IFKT GYIK 29. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: A munkatársak felmérésével és a lakók felmérésével kapcsolatban a munkatársak közel 70%-a nem ad hozzájáruló nyilatkozatot, illetve egyenesen elzárkózik a nyilatkozatoktól, és bármely adatának megadásához, illetve, hogy egy országos adatbázisba ők bármilyen módon bekerüljenek. Ha egy dolgozó nemet mond erre, a többiek azonnal reagálva követik. A lakók felmérése modul esetében a gondnokok egy része nem adja meg a hozzájáruló nyilatkozatot. Mi a teendő?

Válasz: 

Az adatkezelési részhez:

Az adatok – jogszabályi rendelkezés hiányában – az érintett hozzájárulása alapján kezelhetőek, és mivel sok esetben szenzitív adatok, ezért az írásbeli hozzájárulásával. Ha nem adnak hozzájárulást, nem kezelhetőek.

A jogszabály előírja hogy az intézményeknek IFKT tervet kell készíteniük (függetlenül attól, hogy részt vesznek-e a kiváltásban vagy sem). A fenntartó arra hivatkozhat, hogy a lakók érdeke, hogy a szükségleteikhez és igényeikhez igazodó legyen az intézmény átalakítása, és hogy a személyes körülményeiknek megfelelő lakhatási formába kerüljenek, és szolgáltatásokat kapják. A dolgozók érdeke, hogy megfelelő munkakörben dolgozzanak tovább.

Az adatkezelő a nyilatkozat sablon szerint: megjelölt szociális intézmény és fenntartója. Magát az adatbázist (az adatokat) az intézmény nem továbbíthatja csak anonimizált formában, így nem kerülnek országos adatbázisba.

A gondnokokkal kapcsolatban célszerű, hogy a fenntartó az illetékes gyámhivatallal vegye fel a kapcsolatot, jelezve, hogy az átalakítás kormányhatározat szerinti stratégia mentén folyik.

Az alábbi joghelyek sem a lakókat, sem a dolgozókat nem kötelezi arra hogy megtegyék a nyilatkozatot, de az ide vonatkozó hajlandóságukat előmozdíthatja:

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

5/A. §

(2) A szakmai programhoz mellékelni kell

  1. a) az Szt. 94/C. § (1) bekezdése szerinti megállapodások tervezetét, az Szt. 94/C. § (2) bekezdése szerinti kivételekkel,
  2. b) szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény esetében a házirend tervezetét, már működő intézmény esetén a házirendet,
  3. c) a szervezeti és működési szabályzatot vagy annak tervezetét,
  4. d) 50 fő feletti fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona esetében az intézményi férőhely kiváltási tervet.

1023/2017. (I. 24.) Korm. határozat

A Kormány 1023/2017. (I. 24.) Korm. határozatában döntött a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról.

4.5. Az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv lehetséges eszközei

A kiváltási folyamat sikeres megvalósítása érdekében szükséges minden megvalósító intézmény esetében a teljes tevékenységláncolat részletes megtervezése. Ennek eszköze az ún. Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT), amelynek célja, hogy a kiváltási folyamatot megvalósító intézmények számára eszközt nyújtson az intézményekben élő fogyatékossággal élő személyek szükségleteire, erőforrásaira és a céltelepülések meglévő és lehetséges kapacitásaira építő kiváltási folyamat megtervezéséhez, minden érintett bevonásával:

– egyéni kiváltási terv, mely minden egyes lakóról készül, és tartalmazza a támogatott lakhatás jogszabályban meghatározott paraméterein felül mindazokat az információkat, amelyek egy személyközpontú egyéni kiváltás részletes megtervezéséhez, illetve az intézményi szervezet-átalakítás kidolgozásához szükségesek,

– intézményi HR terv, amely tartalmazza az intézmény minden egyes jelenlegi dolgozójának karrierútját (hol, milyen munkakörben fog (tovább-) dolgozni, milyen át-/továbbképzésre van szüksége), a kiváltás folyamatát támogató szakemberek iránti igényt (akik minden egyes kiköltöző lakóval foglalkoznak), valamint a létrejövő támogatott lakhatási szolgáltatások munkatársait (megadva, hogy a jelenlegi munkatársakon felül szükséges-e további, új munkavállalók felvételére, s milyen munkakörben).