IFKT GYIK 30. kérdés

Kérdés: Joga van-e, lehetséges-e a szükségletfelmérés alapján jelentkező egyéb lakhatáson kívüli szolgáltatást nem igénybe venni a kliensnek?!” Pl. étkezés, pénzkezelés, takarítás,

Válasz: A Támogatott Lakhatás (TL) szolgáltatás keretében a fenntartó köteles a komplex szükségletfelmérés szerinti szolgáltatásokat, az abban foglaltak szerint biztosítani.

A jogszabály kimondja, hogy a TL szolgáltatás komplex szükségletfelmérés megtörténtét követően, annak eredménye alapján nyújtható (Ezt egyértelműen kimondja a Szoctv. és a Szakmai rendelet is). A szükségletfelmérés pont annak azonosítására szolgál, hogy szolgáltatást megalapozó szükséglet fenn áll, vagy nem áll fenn, és amennyiben igen, milyen szolgáltatásokat köteles biztosítani a TL szolgáltató.

A szükségletfelmérés során az igénybevevőnek a szolgáltatást megalapozó körülményeit mérik fel. A lakhatási szükséglet önmagában nem értelmezhető, hiszen a TL egy szociális szolgáltatás. A lakónak annyi lehetősége van, hogy nem ért egyet a szükségletfelmérés eredményével (azt vitatja, pl.: túlzónak tartja), és abban az esetben kérheti a megismétlését. Ebben az esetben a megismételt felmérés eredményét kell a TL szolgáltatónak figyelembe vennie.

Ezt rögzítik is a megállapodásban (ellátottal kötött szerződés), hogy mely szolgáltatásokat vesz igénybe a lakó, és azért hogyan fizeti a térítési díjat. A megállapodás kötelezően kell, hogy tartalmazza a szolgáltatási elemek meghatározását. Az egyéni szolgáltatási terv is a komplex szükségletfelmérés eredményén és tartalmán alapul. De az nem lehetséges, hogy nem nyújtja azt a szolgáltatást, amit a szükségletfelmérés előír, illetve arról a lakó nem mondhat le.

Azt azonban megjegyezzük, hogy a jogszabály egy ponton félreérthető, amikor a komplex szükségletfelmérés szolgáltatásoknál azt írja, hogy a szolgáltatások a komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén nyújtandóak, De mivel kérelmet előterjeszteni csak a TL-re lehet (nincs olyan hogy egyenként igényel szolgáltatásokat), így ezen „igény” alatt az igénybevételi eljáráskor benyújtott kérelmet kell érteni.

Jogszabályi háttér:

Szoctv.

Támogatott lakhatás

75. § (1) A támogatott lakhatás a fogyatékos személyek, a pszichiátriai betegek – ide nem értve a demens személyeket – és a szenvedélybetegek részére biztosított ellátás, amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosítja

a) a lakhatási szolgáltatást,

b) az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében a mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt,

c) a közszolgáltatások és a társadalmi életben való részvételt segítő más szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtást,

d) az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén

da) a felügyeletet,

db) az étkeztetést,

dc) a gondozást,

dd) a készségfejlesztést,

de) a tanácsadást,

df) a pedagógiai segítségnyújtást,

dg) a gyógypedagógiai segítségnyújtást,

dh) a szállítást,

di) a háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást.

(6) Támogatott lakhatás – a (7) bekezdés szerinti kivétellel – a komplex szükségletfelmérés, illetve fogyatékos személy esetében a 70. § (5) bekezdése szerinti alapvizsgálat és a komplex szükségletfelmérés megtörténtét követően, annak eredménye alapján nyújtható.

94/C. § (4) Támogatott lakhatás esetén a megállapodás a (3) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza a 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatási elemek meghatározását. Ha a szükségletfelmérést kizárólag a szolgáltatási elemek változása miatt kell lefolytatni, azt az intézményvezető végzi el.

115. §  (1a) Támogatott lakhatás esetén külön kell meghatározni az intézményi térítési díjat

a) a 75. § (1) bekezdés a) pontja szerinti lakhatási szolgáltatásra és

b) a 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyes szolgáltatásokra.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

12/A. § (1) A támogatott lakhatást igénybevevők esetében egyéni szolgáltatási tervet kell készíteni.

(2) Az egyéni szolgáltatási terv a 110/B-110/C. § szerinti komplex szükségletfelmérés eredményén és tartalmán alapul.

Komplex szükségletfelmérés

110/B. § (1) A támogatott lakhatás a komplex szükségletfelmérés eredménye alapján biztosítható. A komplex szükségletfelmérést az igénybevevőnek a szolgáltatást megalapozó körülményeiben történt változás esetén, de legkésőbb az első szükségletfelmérés időpontját követő másfél év múlva, ezt követően pedig legalább háromévente meg kell ismételni.

(…)

(4) Ha az ellátást igénybevevő a komplex szükségletfelmérés eredményével nem ért egyet, azt az intézményvezetőhöz benyújtott kérelme alapján meg kell ismételni. A megismételt felmérést olyan, a (2) bekezdés szerinti személyek végezhetik, akik nem vettek részt az ellátást igénybevevő korábbi komplex szükségletfelmérésében. Ha az intézményben nincs ilyen kijelölhető személy, a Főigazgatóság két személyt jelöl ki.

14. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelethez

Összegző lap

Komplex támogatási szükségletmérő eszköz

Támogatott lakhatás igénybevételét megalapozó szükséglet fennáll.

Támogatott lakhatás igénybevételét megalapozó szükséglet nem áll fenn.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 75. § (7) bekezdése szerinti eset áll fenn.