IFKT GYIK 31. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: A pályázatban 4 fő segítő és 1 fő esetvitelért felelős személyt tervezünk TL házanként.

Az 1/2017 EMMI rendelet (II. 14, egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról) a kísérő támogatást biztosító (segítő) munkatárs) fogalmát/meglétét hatályon kívül helyezte (a 8. számú mellékletben az 1/2000 SzCsM rend. 2. sz. mellékletében szereplő „segítő” e rendelet 5. számú mellékletében már nem szerepel, csak esetvitelért felelős személy), illetve az 59. § q) alpontja a „kísérő támogatást” helyezte hatályon kívül.

Így kérdés, hogy ki fogja az ápolási-gondozási szükségletet potenciálisan 12 fő részére az adott TL-ben ellátni?

(Az eddigi gyakorlat szerint az került bentlakásos intézménybe, akit az alapellátás – pl. házi segítségnyújtás és támogató szolgáltatás – már nem tudott ellátni a jellemzően 4óra/fő gondozási igény meghaladása esetén, így a továbbiakban sem fogja tudni; amennyiben az adott területen működik is alapellátás – „területi lefedettség”- kapacitása nem- és támogató szolgáltatás miatt a jellemzően az év 2. harmadára teljesített feladatmutatókból adódóan érdeke sem  – lesz az odaköltöző új személyek ellátása.)

Válasz: A TL személyi létszámfeltételei az alábbiak szerint határozhatóak meg: Az intézményvezető, az esetfelelős a kötelező szakmai létszám. Nagyon fontos szabály, hogy a támogatott lakhatás esetén, ha a fenntartó az szolgáltatási elemeket (gondozás, felügyelet etc.) saját fenntartásban biztosítja a TL szolgáltatás részeként (azaz nem támaszkodik a szolgáltatásnyújtásban alapszolgáltatásra) a szolgáltatási elemet nyújtó munkatársakat az adott alapszolgáltatásra meghatározott munkakörökben foglalkoztathatja. Azaz a kérdésben felvetettek nem állják meg a helyüket, miszerint a kísérő biztosító munkatárs látta el/látná el az ápolási-gondozási szükséglet kielégítését szolgáló gondozási feladatokat, mert erre a korábbi és a jelenleg hatályos szabályozás szerint is külön létszámfeltétel – az adott alapszolgáltatásra meghatározott munkakör – van előírva. Példaként a gondozás szolgáltatási elemre adott alapszolgáltatás például a nappali ellátás, így a gondozás esetében a nappali ellátásra meghatározott munkakörben és képesítési előírások szerint kell azt a munkatársat foglalkoztatni, aki a gondozás szolgáltatási elem nyújtásában közreműködik, amennyiben a fenntartó jelen példa szerint a gondozási szolgáltatási elemeket saját fenntartásban biztosítja a TL szolgáltatás részeként. Amennyiben a szolgáltatásnyújtásban az irányadó alapszolgáltatásra támaszkodik, úgy a szolgáltatásnyújtásba bevont alapszolgáltatás fogja a személyi feltételeket biztosítani. A támogatott lakhatás tekintetében a fenntartónak a működés megkezdésének időpontjában, illetve az azt követő három hónapban az előírt személyi feltételekkel kell rendelkeznie. Ezt követően a létszámfeltételeket a komplex szükségletfelmérés összegző adatlapja szerint a szolgáltatás biztosításához szükséges óraszámnak az összes ellátottra számított összege határozza meg.

A kérdés megválaszolásában irányadó joghelyek: 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 110/G. §; 2. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelethez.