IFKT GYIK 42. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: Mi az esetfelelős feladata?

Válasz: Az esetfelelős kompetenciájának ki kell terjednie az igénybevevő képességeiről, nehézségeiről, mindennapi életéről, az általa ténylegesen igényelt segítségről szóló szolgáltatási terv elkészítésére, az egyéni esetkezelésre, a döntéseinek támogatására, a segítői munkát végző csoport munkájának koordinálására.

Az esetfelelős az ellátást igénybevevő egyéni szolgáltatási tervében meghatározott célokért és tevékenységekért felelős. Az egyéni szolgáltatási tervben meghatározott célok és tevékenységek, amelyek megvalósulásáért az esetfelelős felel a szolgáltatási terv tartalmából vezethetők le. A szolgáltatási terv tartalmazza:

  • az Szt. 75. § (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti szolgáltatások nyújtásának felelőseit,
  • a szolgáltatásnyújtással elérendő rövid- és hosszú távú célok meghatározását, a várható eredmények elérésének módját, időtartamát, ütemezését,
  • az életvitel támogatását szolgáló tevékenységek körét és a megvalósításhoz szükséges eszközöket,
  • a kockázati tényezők felsorolását és azok elhárításának lehetséges eszközeit, módját és eljárásrendjét,
  • az ellátást igénybevevőnek a társadalomba, a közösségbe történő beilleszkedése érdekében szükséges, koordinált intézkedéseket,
  • a család és az egyéb támogatók bevonásának módját, a támogatói háló tagjait,
  • az Szt. 75. § (3) bekezdése alapján a más szervezet által biztosított szolgáltatásokat és azok felelőseit.

Az esetvitelt biztosító munkatársat a támogatott lakhatás fenntartója biztosítja. Amennyiben a szolgáltatás személyi feltételeinek előírásai lehetővé teszik, az esetvitelt az intézményvezető is elláthatja. Az intézmény vezetője minden igénybevevő számára kijelöli az esetvitelért felelős személyt (a továbbiakban: esetfelelős). Egy esetfelelőshöz egyszerre tizenkét ellátott tartozhat.

A kérdés megválaszolásában irányadó joghelyek: 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 12/A§; 110/G. §; 2. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelethez.