IFKT GYIK 47. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: A pénzkezelés hogyan történik?

Válasz: IFKT lakók felmérése: A felmérés során főként azt kerül vizsgálatra, hogy a személy jelenleg milyen támogatásokat, segítségeket kap az intézménytől, illetve természetes támogatóitól, a rendelkezésre álló pénzösszeg önálló kezelése és beosztása terén a képességeit. (Pénzkezelés, pénz értékének felismerése; pénz használata; pénz beosztása, gazdálkodás.)

Amennyiben a lakót egészségi/mentális/fizikai állapota jelentősen akadályozza a tevékenység elvégzésében, úgy mindenképp intenzív és rendszeres támogatásra lesz szüksége a területen. Érdemes számba venni az esetleges természetes támogatókat, a lakókörnyezet által nyújtott segítség lehetőségét is.

Komplex szükségletfelmérés: Az Útmutató a fogyatékos, pszichiátriai problémákkal élő, illetve szenvedélybeteg emberek támogatási szükségletének felmérésére kidolgozott módszerhez, továbbá a támogatott lakhatásban való alkalmazáshoz kiterjed a pénzkezelésre:

  1. Életvezetéssel kapcsolatos támogatási szükséglet

Pénzkezelés

Ide tartozik a pénzzel való mind enapi bánásban megjelelendő támogatási igény, a pénz értékének hozzávetőleges ismerete. Ide tartozik a pénzjegyek felismerése, megóvása. Pénz összeszámolása, pénzösszeg kiszámolása.

Pénzbeosztás

A rendelkezésre álló pénzösszeg havi és heti beosztása. Pénzzel való gazdálkodás, tervezés, beosztás.

Készségfejlesztés

Az igénybevevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformáinak, egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok gyakorlására.

Mi a szolgáltatásnyújtás célja?

Társas készségek, társadalmi alkalmazkodást lehetővé tevő viselkedésformák kialakulását, fejlődését szolgáló helyzetek biztosítása. Ide tartozhatnak a kognitív részképességek fejlesztése, kommunikáció fejlesztése, szociális készségek fejlesztése, segédeszközzel való közlekedés, valamint segédeszköz-használat elsajátításában, utcai közlekedés gyakorlásában való támogatás. Minden olyan intervenció, amely nem pedagógiai vagy gyógypedagógiai eszköztárat használja.

Milyen tevékenységek tartoznak ide?

  • Készségfejlesztésre irányuló tevékenységek tartalmak.
  • Releváns komplex szükségletmérés területek
  • Pénzkezelés, pénzbeosztás

A pénzkezelésre egyebekben irányadó:

Támogatott lakhatás esetén az intézményvezető az együttélés szabályaiban meghatározott összegben és elszámolási szabályok mellett havi ellátmányt biztosít az ellátott részére a szükségleteinek egyéni vásárlás keretében történő fedezésére, ha az ellátott jövedelemmel nem rendelkezik, vagy a személyi térítési díj eléri az ellátott havi jövedelmének 80%-át (Szoctv. 117. §. (2c) bekezdés)

Ha az ellátást igénybe vevő vagyontárgya vagy értéktárgya a megőrzés szempontjából speciális feltételeket igényel, az intézmény köteles segítséget nyújtani az ellátást igénybe vevő részére a megfelelő elhelyezéshez, illetve annak igénybevételéhez vagy eléréséhez (Szoctv. 94/E. §)

A pénzkezelés vonatkozásában meghatározó jelentősége van, hogy az érintett gondnokság alatt áll-e:

A pénzkezelést érintően fel kell mérni azt, ha az érintett cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, akkor a gondnoka tesz helyette jognyilatkozatot (akinek a véleménynyilvánításra képes cselekvőképtelen nagykorú kívánságát az őt érintő jognyilatkozata megtétele előtt meg kell hallgatnia és lehetőség szerint figyelembe kell vennie), és csak olyan kisebb súlyú kiadásai lehetnek, melyek a mindennapi életben tömegesen fordulnak elő és különösebb megfontolást nem igényelnek. A cselekvőképtelen nagykorú jognyilatkozata]) A cselekvőképesség részleges korlátozása esetében meg kell vizsgálni, hogy a bíróság az érintettet vagyoni jellegű ügycsoportokban korlátozta-e a cselekvőképességét. A cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy minden olyan ügyben önállóan tehet érvényes jognyilatkozatot, amely nem tartozik abba az ügycsoportba, amelyben cselekvőképességét a bíróság korlátozta. A cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy a bíróság ítéletében meghatározott ügycsoportok tekintetében a gondnoka hozzájárulása nélkül rendelkezhet jövedelme bíróság által meghatározott hányadával; annak erejéig kötelezettséget is vállalhat.

Jogszabályok: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről V. cím