IFKT GYIK 5.kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Az alábbi kérdések merültek fel az adatbázis kitöltésekor:

Támogatási szükséglet igény
esetén továbbra is csak a +++ -nál jelzi az óraszám megjelelölést. Kérdés, hogy a + és a ++ is számolódik-e valahol, hiszen fontos az egyezés a komplex támogatási szükségletmérés (továbbiakban: TSZA) adataival, a valós támogatási igény kimutatására.

A komplex minősítés kategória csak beírható, de nem listázható intézményi szinten, szerintük erre szintén szükség van, hogy kimutatható legyen.

Válasz:
A támogatási igények esetén nem minden életterülethez kapcsolódik óraszám meghatározása. Ahol igen, ott a kitöltési és használati útmutató részletezi, hogy a teljes támogatás (+++) esetén milyen óraszámot kell rögzíteni. Más tevékenységnél (pl. ételkészítés, mosás, takarítás) nem értelmezhető az óraszám, mivel teljes támogatás esetén az intézmény biztosítja az adott tevékenységet. Az önálló, illetve kisebb támogatási szükséglettel rendelkező lakók támogatását az adott életterületen megfelelő szervezéssel könnyen elláthatja akár egy munkatárs is több lakó esetében. Ehhez azonban az adott lakóközösség szükségleteit kell majd megismerni. A teljes fizikai támogatáshoz rendelt óraszámok azt mutatják, hogy az adott személy adott tevékenységének elvégzéséhez a megadott óraszámon belül egy teljes ember munkájára van szükség. (Ld. Egyéni kiváltási terv – Tervezési segédletek fejezet).

Az IFKT felmérése a jelenlegi támogatási igényt méri fel, mely a TL- ben egyáltalán nem biztos, hogy ugyanolyan mértékű lesz. Pl. ha most teljes ellátást kap a lakó, max. becsülni lehet, hogy TL-ben milyen támogatásra lesz szüksége az ételkészítéshez vagy mosáshoz. Ezért a lakók felmérésének eredménytáblázataiban (Excel adatbázis) az látszik, hogy hány főnek milyen intenzitású támogatásra van szüksége. Összefoglalóan csak azoknál az életterületeknél van, és ott is csak teljes fizikai támogatás esetén óraszám megjelölésére lehetőség, ahol ez értelmezhető volt és ahol abban az órakeretben egy munkatárs csak egy lakóval tud foglalkozni.

A JS.7.2 komplex minősítés kérdése kapcsán a háttéradat kezelőben megjelennek a felrögzített eredmények, azaz van-e a lakónak és milyen típusú minősítése, innen ki lehet másolni névvel és erre vonatkozó tartalommal egy listát (a kívánt adattartalmú oszlopok egymás mellé másolásával bármilyen listát elő lehet állítani). Ezen kívül az eredménytáblázatban az látszik, hogy hány főnek illetve a teljes felrögzített létszámból hány %-uknak van minősítése. Ha más listára, eredményre gondoltak, akkor pontosítani szükséges a kérdést.

Fontos tudatosítani magunkban, hogy az IFKT adattábla nem a TSZA összesítése, sosem a későbbi támogatási igényt mutatja meg.
A támogatási igény – kérdésnél még fontos, amit a módszertan is tartalmaz:

„A folyamatban elsőként a jelen módszertanban bemutatott lakók egyéni kiváltási szükségletfelmérése (EKISZ), illetve kimeneteként az Egyéni kiváltási terv a kiváltási folyamat, valamint a létrejövő szolgáltatási struktúra megtervezéséhez nyújt segítséget. Többek között meghatározza azokat az életterületeket, melyek a támogatott lakhatás, illetve az önálló életvitel támogatása szempontjából kulcsterületek. A felmérés a lakók jelenlegi igényeit és támogatási szükségleteit gyűjti össze. Az Egyéni kiváltási terv a támogatási igényekhez szolgáltatási elemeket és szolgáltatásokat rendel, valamint megjelöli azokat a területeket, amelyeken a lakók felkészítést igényelnek. A felmérések és tervek összesített eredményei felhasználhatóak a pályázat Szakmai tervében a lakók szükségleteinek bemutatásához, mely a kiváltási projektet megalapozó és a tervezést jelentősen befolyásoló tényező.

A kiváltási folyamat második felmérési és tervezési ciklusát a Komplex kiváltási szükségletfelmérés (EKISZ2) és ennek kimeneteként az Egyéni komplex kiváltási terv alkotják. Az EKISZ2 felmérés – az egyéni kiváltási szükségletfelmérés eredményeit alapul véve – minden életterületet érintően, részletes, élethelyzetekben történő megfigyelésekkel vizsgálja az egyén önállóságának, kompetenciáinak fejlesztési lehetőségeit. A terv tartalmazza a fejlesztés lépéseit, eszközeit, személyi feltételeit. Az előzőekben ismertetett felmérési, tervezési ciklus eredményeképpen a szolgáltatást igénybevevők ideális esetben végigjárják a legoptimálisabb személyes fejlődési utakat. (Megjegyzés: A módszertan kidolgozását közbeszerzési eljárás eredményeként most kezdi a Kézenfogva Alapítvány).

A támogatott lakhatás igénybevételét megelőzően elvégzendő Komplex támogatási szükségletfelmérésbe (TSZA) és ennek eredményeként létrejövő szolgáltatástervezésbe mindezen adatok és eredmények becsatornázhatóak, számottevően megkönnyítve ezzel az intézmény TSZA-t elvégző és a szolgáltatásokat tervező munkatársainak feladatát.”

A támogatott lakhatás szolgáltatást a TSZA alapján az egyéni szolgáltatási tervben rögzített módon kell majd nyújtani a TL-ben.