IFKT GYIK 68. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: Milyen végzettség kell a házakban?

Válasz: A TL személyi létszámfeltételei az alábbiak szerint határozhatóak meg: Az intézményvezető, az esetfelelős a kötelező szakmai létszám.

Konkrétan a „házakhoz” rendelendő létszám az esetfelelősök:  Az esetvitelt biztosító munkatársat a támogatott lakhatás fenntartója biztosítja. Amennyiben a szolgáltatás személyi feltételeinek előírásai lehetővé teszik, az esetvitelt az intézményvezető is elláthatja. Az intézmény vezetője minden igénybevevő számára kijelöli az esetvitelért felelős személyt (a továbbiakban: esetfelelős). Az esetfelelős az ellátást igénybevevő egyéni szolgáltatási tervében meghatározott célokért és tevékenységekért felelős. Egy esetfelelőshöz egyszerre huszonnégy (24 fő) ellátott tartozhat. Az esetfelelős kompetenciájának ki kell terjednie az igénybevevő képességeiről, nehézségeiről, mindennapi életéről, az általa ténylegesen igényelt segítségről szóló szolgáltatási terv elkészítésére, az egyéni esetkezelésre, a döntéseinek támogatására, a segítői munkát végző csoport munkájának koordinálására.

Fontos szabály hogy minden más szolgáltatási elem (felügyelet, gondozás etc.) esetében maga a szolgáltatás bejelentett helye és a szolgáltatás szakmai létszáma nem a lakhatás céljául szolgáló ingatlanban, hanem a szolgáltatás céljául szolgáló ingatlanokban (szolgáltatóknál) áll rendelkezésre. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a szükségszerűen lakhatás céljául szolgáló ingatlanban kifejtendő szakmai tevékenységek ne lennének megvalósíthatók a lakásban, csak azt, hogy nem a lakáshoz, lakhatás céljául szolgáló ingatlanhoz kapcsolódnak, hanem a szolgáltatásokhoz.

Tekintve hogy a jogszabály értelmében a lakhatási szolgáltatással összefüggő komplex szükségletfelmérés szerinti szolgáltatásokat olyan módon kell biztosítani, hogy az érintett ingatlanok egymástól elkülönült földrészleten helyezkedjenek el.

Nagyon fontos szabály, hogy a támogatott lakhatás esetén, ha a fenntartó a szolgáltatási elemeket (gondozás, felügyelet etc.) saját fenntartásban biztosítja a TL szolgáltatás részeként (azaz nem támaszkodik a szolgáltatásnyújtásban alapszolgáltatásra) a szolgáltatási elemet nyújtó munkatársakat az adott alapszolgáltatásra meghatározott munkakörökben foglalkoztathatja. A munkatársak végzettségére vonatkozó elvárást tehát az alapszolgáltatásban betöltött munkakörük határozza meg.

Példaként a gondozás szolgáltatási elemre adott alapszolgáltatás például a nappali ellátás, így a gondozás esetében a nappali ellátásra meghatározott munkakörben és képesítési előírások szerint kell azt a munkatársat foglalkoztatni, aki a gondozás szolgáltatási elem nyújtásában közreműködik, amennyiben a fenntartó jelen példa szerint a gondozási szolgáltatási elemeket saját fenntartásban biztosítja a TL szolgáltatás részeként. Amennyiben a szolgáltatásnyújtásban az irányadó alapszolgáltatásra támaszkodik, úgy a szolgáltatásnyújtásba bevont alapszolgáltatás fogja a személyi feltételeket biztosítani. A támogatott lakhatás tekintetében a fenntartónak a működés megkezdésének időpontjában, illetve az azt követő három hónapban az előírt személyi feltételekkel kell rendelkeznie. Ezt követően a létszámfeltételeket a komplex szükségletfelmérés összegző adatlapja szerint a szolgáltatás biztosításához szükséges óraszámnak az összes ellátottra számított összege határozza meg.

A kérdés megválaszolásában irányadó joghelyek: 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 110/G. §; 110/F. § ; 2. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelethez.