IFKT GYIK 76. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: Kiskorúak helyzete hogyan lakul az új rendszerben? 

Válasz: Jelenleg a szociális törvény a támogatott lakhatás igénybe vevői köréből nem zárja ki a kiskorúakat (de nem is rendezi megnyughatóan az ellátásuk feltételeit), de a gyermekvédelmi törvény nem nevesíti a támogatott lakhatást olyan intézmény típusként ahová a kiskorúak, elhelyezhetők. A gyermekvédelmi törvény szerint a kiskorúak TL-ben elhelyezésére nincs lehetőség. A fogyatékos gyerekek ápoló-gondozó otthonokban és lakóotthonokban való ellátására a Gyvt. 53. § (6) bekezdés c) pontja lehetőséget ad. E paragrafus szerint otthont nyújtó ellátást biztosít az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosokat ápoló-gondozó bentlakásos intézmény, illetve fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek lakóotthona (a továbbiakban: fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthona) a területi gyermekvédelmi szakszolgálat támogatásával, különösen családgondozással, a gyermekvédelmi gyámság ellátásával.)

A TL jogi szabályozásban a kiskorú személyek, mint potenciális igénybe vevők jogosultsági kritériumainak jelenleg bizonytalan a szabályozása. Ugyanis jelenlegi szabályozás nem zárja ki, hogy kiskorú személy is igénybe vegye a támogatott lakhatás szolgáltatást.

A szabályozási háttér: A Szoctv. a kiskorúak elhelyezésének lehetőségét nem rögzíti, de nem is zárja ki (Szoctv.75. § (1) bekezdés). Arra, hogy a szolgáltatást kiskorú személy is igénybe veheti, egzakt módon az ellátás igénybevételére vonatkozó szabályok utalnak, miszerint kiskorú esetében a támogatott lakhatásba történő elhelyezés iránti kérelemhez mellékelni kell a területileg illetékes szakértői bizottság szakvéleményét (9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 21. §. (3) bekezdés).

Ez a szabályozási háttér, körültekintő szabályozás hiányában, a jövőbeni igénybevétel szempontjából számos kérdést vet fel. A szakosított szociális ellátások területén eddig kiskorú fogyatékos személyek elhelyezésére volt lehetőség ápoló gondozó otthonban azzal a megszorítással, hogy enyhe értelmi fogyatékos kiskorú csak kivételes esetben helyezhető ilyen intézményben el, illetve 16 éves kortól a lakóotthoni ellátás biztosít még lehetőséget kiskorú elhelyezésére.

A TL igénybevételi eljárásra a jogszabály értelmében a lakóotthonokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ott azonban 16 éves kor alatt kiskorú nem helyezhető el.

Kérdés, hogy kifejezett rendelkezések hiányában hogyan történik majd a fogyatékos, szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg kiskorúak ellátása a támogatott lakhatásban.

Így elmondható hogy a kiskorúakkal kapcsolatban a speciális bemeneti kritériumok nincsenek rögzítve, nem azonosítható egyértelműen a potenciális igénybe vevők köre, nem rendezettek a bemeneti feltételek, nincs tisztázva a társágazatokkal – gyermekvédelem, köznevelés való átfedés/ kapcsolódás kérdése, az hogy egyáltalán hány kiskorú helyezhető el, hogyan értelmezendő az önellátási képesség és az önálló életvitel a kiskorúak esetében.  A komplex szükségletfelmérés sem terjed ki a kiskorúakkal kapcsolatos speciális kérdésekre.

Az 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015–2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről pedig rögzíti, hogy az előző évek tapasztalataira alapozva felül kell vizsgálni a férőhelykiváltással és a támogatott lakhatással kapcsolatos jogszabályi környezetet a fogyatékos gyermekekre is figyelemmel. (7.4. pont).

Erre a felülvizsgálatra a megadott határidő 2015. december 31-e volt, de sem a jogszabályban, sem a szakmapolitikai információkban nem azonosítható, hogy ebben történt-e előrelépés.