IFKT GYIK 77. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: Ápolási kompetenciahatárok meghatározása –mely ápolási tevékenységeket láthatja el a szociális gondozó- ápoló, illetve gondozó vagy akár ápoló végzettségű szakember végzettségű a gondozás szolgáltatási elem keretében? Például a felmerült szükségletek szerinti sebkötözést, szondázást, tubusos etetést ki fogja ellátni a TL-ben? Szociális gondozók nem csinálhatják, pl. injekciót adni ki. kik fognak?

Válasz: Támogatott lakhatás keretében a személyes gondozási szükségletek kielégítésére a gondozás és a háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás tartoznak bele, melyek tartalmát a jogszabály meghatározza:

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 1. § ld) gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését,
 2. lh) háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani.

Az ápolás nem szolgáltatási elem, de szociális intézményben (külön szakápolási engedély hiányában) csak olyan ápolási tevékenységek végezhetőek amelyek nem tartoznak a szakápolási feladatok keretébe. A támogatott lakhatásban biztosított egészségügyi ellátás keretében az alábbi kezeléshez való hozzájutásról kell gondoskodni:

– szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz való hozzájutásáról,

– kórházi kezeléséhez való hozzájutásáról.

Továbbá a gyógyászati segédeszközök biztosításáról kell gondoskodni a komplex szükségletfelmérés eredménye alapján.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 110/I. § *  (1) A támogatott lakhatásban biztosított egészségügyi ellátás keretében az 50. § (2) bekezdés d) és e) pontja szerinti kezeléshez való hozzájutásról, valamint az 50. § (2) bekezdés g) pontja szerinti gyógyászati segédeszközök biztosításáról kell gondoskodni a komplex szükségletfelmérés eredménye alapján.

(2) A gyógyászati segédeszközök költségeit az igénybevevő viseli. Amennyiben a gyógyászati segédeszközök költségeinek viselésére az igénybevevő jövedelmi helyzete alapján nem képes, azt az intézmény viseli.

(3) A 9. számú melléklet szerinti nyilvántartó lapot a komplex szükségletfelmérés eredménye alapján kell kitölteni az ellátás megkezdésekor, valamint a nyilvántartó lapon szereplő adatokban bekövetkező változások esetén.

A TL egyéb egészségügyi ellátásra nem köteles, az egészségügyi ellátás, szakápolás külön engedélyköteles tevékenységek.

A szakápolási tevékenységek nem végezhetőek szociális szolgáltatás keretében. Ezek az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendeletben meghatározott szakápolási tevékenységek.

 1. Szondán át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási tevékenységek végzése és megtanítása.
 2. A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje, a tevékenység tanítása.
 3. Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok.
 4. Az intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz parenterális gyógyszer beadáshoz kapcsolódó szakápolási feladatok.
 5. * Baleseti és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok és az önellátás korlátozottsága esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése.
 6. Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai, szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek műtét után.
 7. * Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai.
 8. * Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási feladatok:

– gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása,

– mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása,

– hely- és helyzetváltoztatás segítése.

 1. * Szükség esetén kiegészítő speciális eljárások alkalmazása:

– UH inhalálás, légzésterápia,

– szívó alkalmazása,

– oxigénterápia.

 1. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai.
 2. * A beteg állapotától függően beszédterápia, a fizioterápia köréből: gyógytorna, elekroterápia biztosítása.
 3. * Haldokló beteg otthonában történő szakápolása az ellátandó feladatok megnevezésével.
 4. * A szakápolás és a szakirányú terápiás szolgáltatás során biztosítani kell:

– a beteg pszichés vezetését, étkezési tanácsadást és mindazon tevékenységek megtanítását, amelyet maga a beteg és/vagy családja megtehet a beteg egészsége megtartásáért, helyreállításáért vagy állapota romlásának megakadályozásáért,

– ápolási anamnézis felvételét, az ápolási folyamat dokumentálását és jelentési kötelezettség teljesítését,

– rendszeres kommunikációt a házi-, illetve kezelőorvossal és más, a beteg ellátásában résztvevőkkel.

 1. * Otthoni parenterális táplálás végzése kizárólag krónikus bélelégtelenségben szenvedő betegek esetében, szükség esetén dietetikus bevonásával.