IFKT GYIK 88. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: Biztosítható–e a felügyelet este, éjjel nappali ellátás keretében? A neve is „nappali” ellátás, nem ellentmondásos, hogy este és éjjel nyújtson szolgáltatást, s ráadásul otthonában, huzamos időn keresztül? A jogszabály nem tiltja, de ebben is feszültséget érzünk, alaptalan?

Válasz: Irányadó jogszabályok:

– 1993.évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

65/F. §519 (1)520 A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,

  1. a)tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,

b)521 az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,

  1. c)harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak – ide nem értve az idős személyeket – napközbeni étkeztetését.

– Az 1/2000 SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről:

  1. §A nappali ellátást nyújtó intézmények nyitvatartási idejét a helyi igényeknek megfelelően kell meghatározni, de az napi hat óránál kevesebb nem lehet.

A nyitvatartási idő meghatározása fenntartói kompetencia.

Ezek a rendelkezések tulajdonképpen lehetővé is tennék az esti, éjszakai nyitva tartást is, azonban a nappali ellátás lényege, alapfeladata hogy :

  1. §245A nappali ellátást biztosító intézmény
  2. a)az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt,
  3. b)a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint
  4. c)biztosítja, hogy a szolgáltatás helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak,nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

Mindkét jogszabály rögzíti, hogy a nappali ellátás napközbeni ellátás keretében nyújtja a különböző célcsoportok számára a szintén e jogszabályokban meghatározott szolgáltatási elemeket, és nem első sorban az igénybevevő otthonában! A napközbeni ellátás nyilván nem terjeszthető ki az éjszakai időszakra, tehát ebben az esetben a folyamatos nyitvatartási idő, még ha annak megállapítása a fenntartó kompetenciájába tartozik, mégsem  nem indokolható

Ezzel szemben a házi segítségnyújtás vagy támogató szolgáltatás működhet folyamatos nyitvatartási renddel, amennyiben igény merül fel erre, és természetesen a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Ez esetben az igénybevételre való jogosultság  kritériumaira is szintén figyelemmel kell lenni.