IFKT GYIK 96. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: Az 1/2000. (I. 7) SzCsM rendelet 5/A. § d) pontja szerint 50 fő feletti fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona esetében az intézményi férőhely kiváltási tervet kell készíteni? Milyen viszonyban van ez a terv az IFKT módszertani útmutató szerint készítendő IFKT tervsablon tartalmával?

Válasz: A fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepció a 1023/2017. (I. 24.) kormányhatározattal került elfogadásra. A Koncepció[1] ismerteti a nagylétszámú bentlakásos intézményi ellátásról a közösségi életvitelt támogató szolgáltatásokra való áttérés hazai folyamatát, szereplőit, alapelveit, továbbá az átalakítási folyamat megvalósításának legfontosabb tényezőit. E kulcstényezők között szerepel a „teljes tevékenységláncolat részletes megtervezésének” szükségessége” s ennek eszközeként az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) került nevesítésre.

A TÁRS projekt keretében kidolgozásra került IFKT módszertani útmutató[2]  az intézményi ellátástól a közösségi ellátásra való áttérést kísérő szervezet-átalakítási folyamat, minden releváns területre történő átgondolásához, megtervezéséhez módszertani támogatást, nyújt felmérési, tervezési eszközöket. Az IFKT terv az egyes módszertani területek (az intézmény lakói; az intézmény munkatársai; a szolgáltatási környezet; szolgáltatási ingatlanok; az intézmény kommunikációja; illetve a kiváltás költségterve, fenntarthatósági számítások) kapcsolódó felmérések, résztervek főbb eredményeit, szintézisét.

Az IFKT terv fő fejezeteiben bemutatja az intézmény hosszú távú stratégiáját, a lakók, a munkatársak és a környezet igényeit, lehetőségeit (felmérések eredménye), az erre reagáló, TL során tervezett és az intézményen kívül elérhető szolgáltatási gyűrűt, valamint a kiváltási folyamat során a TL-re való áttéréshez szükséges lépéseket, intézkedéseket. A terv tükrözi az adott intézmény sajátosságait, lakóinak egyedi igényeit, a település és a környezet szolgáltatásait és specifikumait, a kiváltás után létrejövő szolgáltatási és lakhatási struktúrát, továbbá az átmeneti időszakban szükséges intézkedések lehetőség szerinti legteljesebb lépéseit, eszközeit, felelőseit és a várt kimeneteit. Az IFKT (1) a helyzetelemzés, (2) az intézményi férőhely kiváltás nyomán létrejövő új struktúra és (3) az új szolgáltatási struktúrához szükséges tevékenységek bemutatásából áll.

Az IFKT módszertani útmutató a 2014-2020-as fejlesztési időszakban európai uniós támogatással megvalósuló intézményi férőhely kiváltási projektek eredményeként létrejövő támogatott lakhatások, illetve új szolgáltatási struktúra kialakításának megtervezéséhez nyújt segítséget az intézmény teljes átalakítására/kiváltására vonatkozóan. A szociális intézményi férőhely kiváltás pályázatot megvalósítására benyújtott támogatási kérelem mellékleteként elkészítendő szakmai tervben az IFKT módszertan egyes felmérési-tervezési részterületeinek eredményeit be kell mutatni. A pontos tartalmi elvárásokat a releváns pályázati felhívások tartalmazzák (szakmai terv sablon).

A végrehajtási rendeletben előírt intézményi férőhely kiváltási terv elkészítéséhez az EMMI által kiadott útmutató nyújt iránymutatást az elkészítésért felelős, illetve az abban közreműködő szakembereknek. Az útmutató elérhető a Szociális Ágazati Portálon http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/150056?redirect=/utmutatok.

Az útmutatóban kerül leírásra, hogy az intézményeknek –  a kiváltással kapcsolatos stratégiai céljaikhoz illeszkedően – milyen tartalommal szükséges elkészíteni a tervet, s ehhez az IFKT módszertani útmutató mely felmérési-tervezési eszközei nyújtanak segítséget. Az intézményi kiváltási terv elkészítésének célja, annak bemutatása, hogyan, milyen tevékenységek mentén és milyen időtávban/ütemezésben kívánja az intézmény/intézményi telephely jelenlegi intézményi struktúráját átalakítani.

[1] A fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról (2017)

http://fszk.hu/kiadvany/intezmenyi-ferohelyek-kivaltasarol-szolo-hosszu-tavu-koncepcio-2017/

[2] (Csumán-Lechner Alexandra – Eszik Orsolya – Dr. Gazsi Adrienn – Kovács Éva – Matolcsi Rita -Pordán Ákos -Sándor Zsolt- Szabóné Ivánku Zsuzsanna (2017).Intézményi Férőhely Ki váltási Terv Módszertani Útmutató

http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/tars-ifkt/intezmenyi-ferohely-kivaltasi-terv-modszertani-utmutato/)