719013/2 AAK – augmentatív és alternatív kommunikációs szakember képzés – Debrecen

Ez egy lezárult képzés!

Képzés azonosító száma
719013/2
A megítélt továbbképzési pontérték
60 pont
A képzés óraszáma
60 óra
A képzés költsége
térítésmentes
Jelentkezési határidő
Lejárt

A képen EU2020 logó és a montázs program neve és azonosítója szerepel.

Továbbképzési program alapítási engedély száma: 9-356/2018

Továbbképzési csoport azonosítója: 719013/2

Továbbképzési program célja:

A továbbképzés célja a komplex kommunikációs szükségletű személyek – AAK-használó személyek – kommunikációs módjainak és eszköztárának megismerése, alkalmazhatóságuk elsajátítása. A továbbképzés során a résztvevők elsajátítják az AAK-fejlesztés és támogatás folyamatát, melynek a kiinduló pontja az állapotfelmérés. Az eredmények ismeretében általános és specifikus célokat fogalmaznak meg, amihez egyénre szabottan eszközt, módszert és feltételrendszert rendelnek.

A résztvevők megismerik az AAK-fejlesztések és támogatások tartalmát, a speciális kommunikációs eszközök alkalmazását. A gyakorlati munkában való alkalmazás készségeit esettanulmányokon keresztül sajátítják el.

Továbbképzési program célcsoportja: a továbbképzést a köznevelés területén ajánljuk azoknak a szakembereknek, akik nem-, vagy alig beszélő súlyos kommunikációs akadályozottsággal élő gyermekek vagy fiatalok oktatásával, nevelésével, fejlesztésével, szakképzésével foglalkoznak. Ajánljuk továbbá azoknak a szakembereknek, akik felnőtt beszéd-és nyelvi fogyatékos AAK-szükségletű személyek rehabilitációjával foglalkoznak.

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:

Iskolai végzettség: főiskola/egyetem
Szak:
pedagógia, gyógypedagógia, pszichológia, konduktív pedagógia

Szakképzettség:  a nevelést, oktatást végző intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez megfelelő szakképzettségek, valamint egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott szakemberek.

Megelőző szakmai gyakorlat: min. 3 éves augmentatív és alternatív kommunikációs szükségletű személyekkel végzett oktatási, fejlesztési és rehabilitációs célú munkatapasztalat

Egyéb feltételek:

Motivációs levél 0,5-1 oldal terjedelemben, a következő kérdéseket kifejtve:

 • Miért kíván részt venni a képzésen?
 • Milyen fogyatékosságú személyekkel van szakmai tapasztalata?
 • Egyéni elvárások, mit szeretne megtanulni, mire van kifejezetten szüksége?
 • Képzés jövőbeni felhasználása – hogyan tervezi beépíteni a munkájába?

 

Képzési program óraszáma: 60

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek: a résztvevők elsajátítják az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) – a beszédet helyettesítő és/vagy kiegészítő speciális eszközöket és módokat használó személyek fejlesztéséhez és támogatásához szükséges alapismereteket, a kommunikációs eszközök és módok repertoárját, azok használhatóságának feltételeit, az egyénre szabhatóság szempontjait, az augmentatív és alternatív kommunikáció fejlesztési lehetőségeit és azok adaptálhatóságát a mindennapi gyakorlatban.

Elsajátítják a team-szemléletben való gondolkodást, a kommunikáció fejlesztés és támogatás holisztikus megközelítését.

A továbbképzési program zárásának módja:

A továbbképzésen résztvevők írásbeli dolgozatot készítenek, mini-esettanulmánnyal vagy esetleírással.

A dolgozat elkészítésének célja a kialakuló tudás elmélyítése, a nézetek, az attitűd változásának, fejlődésének nyomon követő bemutatása, valamint annak igazolása, hogy a résztvevő képes a továbbképzés különböző szegmenseiben elsajátított tudást integrálni és munkájában alkalmazni. A záródolgozat készítése segíti a résztvevőt a saját tanulási folyamatára való rátekintésben és a környezete számára is lehetővé teszi a tanulási folyamat nyomon követését, a fejlődés értékelését a szakmai ismeretek és kompetenciák terén.

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: 15-22 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: tanúsítvány

A továbbképzés tematikai egységei:

 1. A komplex kommunikációs szükséglet és az augmentatív és alternatív kommunikáció alapfogalmai
 2. AAK-használó személy kommunikációs lehetőségei – eszközök, módok
 3. A kommunikációs képesség felmérése és a célok tervezése AAK-s fejlesztésben és támogatásban
 4. Intervenció az augmentatív és alternatív kommunikációval való támogatás során
 5. Az AAK fejlesztése és támogatása a gyakorlatban – esettanulmányokon keresztül
 6. Tanfolyamzárás

 

Továbbképzési napok:

2019.03.29.
2019.03.30.
2019.04.05.
2019.04.06.
2019.04.12.
2019.04.13.
2019.04.27.

A továbbképzés órarendje innen letölthető.

A továbbképzési program helyszíne: Debrecen, a pontos helyszín szervezés alatt, a jelentkezés lezárulta után a leendő résztvevők elektronikus értesítést kapnak a helyszínnel és a továbbképzéssel kapcsolatosan.

A képzésen való részvétel díja:

A képzés térítésmentes, az FSZK Nonprofit Kft. és az Európai Unió támogatásából megvalósuló EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretein belül kerül megtartásra.

A résztvevőknek utazási költséget nem áll módunkban téríteni, étkezési és szállási lehetőséget nem áll módunkban biztosítani.

Megengedett hiányzás túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények:

A megengedett hiányzás túllépése (max. a továbbképzés összes óraszámának 10 %-a) esetén a résztvevő kizárásra kerül a továbbképzésen való részvételről. Résztvevő csak látogatási igazolást kaphat.

A résztvevő jogai és kötelezettségei:

 • Képzőintézmény kötelezettséget vállal a szerződésben vállalt képzés lebonyolításáért, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért.
 • Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képzőintézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a Képzőintézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.
 • A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni.
 • A Képzőintézmény szerződésszegésének következménye(i): a képzés azonos feltételekkel történő ismételt megszervezése
 • Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): a képzésről kizárásra kerül.

 

A képzés nem folytatható abban az esetben sem, ha a résztvevő hiányzásai a megengedett mértéket túllépik, illetve ha a felajánlott pótlási lehetőséggel nem él (amennyiben ez releváns), vagy azt nem a megfelelő minőségben teljesíti.

Amennyiben a Képző él visszaigénylési jogosultságával, a résztvevőnek a visszaigénylésre való felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül eleget kell tennie a képzés időarányos részére eső költségek visszafizetésére vonatkozóan. Abban az esetben, ha a visszafizetés a megjelölt határidőig nem teljesül, a Képző a határidőt követő napokra vonatkozóan jogosult a visszafizetendő összeg, jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegére a visszafizetés megvalósulásáig.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével és a  visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata, motivációs levél) postai úton való beküldésével lehet.

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje: 2019. 03. 20. 14:00

A jelentkezési anyagok postai úton való beérkezés határideje: 2019. 03. 22. 

A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el. Kivétel ez alól, ha egy szervezetből jelentkező személyek száma magasan felülreprezentált. Illetve előnyben részesülnek azon személyek, akik a motivációs levelükben rögzítik, hogy a képzésen elsajátított ismereteket a „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt során létrejövő szolgáltatások nyújtásában tervezik felhasználni. Kérjük, hogy tartsák be ezt a határidőt, mert az ezután beérkezett dokumentumokat nem tudjuk az érvényes jelentkezés részeként elfogadni. A jelentkezés befogadása nem jelent automatikus részvételt.

Postai cím:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.(FSZK Nonprofit Kft.)
Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük, írják rá 719013/2 (a képzési program azonosító száma)

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni!

 

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Kovács Anett várja a kovacs.anett@fszk.hu email címen, vagy a 06 20 3812-988 telefonszámon.

Jelentkezési lap

Sajnáljuk, erre a képzésre már nem tud jelentkezni.