Felnőttkori szerzett nyelvi- és kommunikációs zavarok kezelése a klinikai logopédiában 1.-2.-3. /Szeged/

Ez egy lezárult képzés!

Képzés azonosító száma
719018/2
A képzés óraszáma
150 óra
A képzés költsége
térítésmentes
Jelentkezési határidő
Lejárt

A képen EU2020 logó és a montázs program neve és azonosítója szerepel.

A „Felnőttkori szerzett nyelvi- és kommunikációs zavarok kezelése a klinikai logopédiában” elnevezésű pedagógiai területen minősített továbbképzés három, egymással összefüggő továbbképzésből áll, melyből az első továbbképzés az elméleti, a második gyakorlati és elméleti ismereteket tartalmaz, a harmadik pedig szupervíziós lehetőséget biztosít a résztvevők számára a felnőtt beszéd- és nyelvi fogyatékos személyekkel végzett diagnosztikus és terápiás munka területén.

A továbbképzések megnevezései:

Felnőttkori szerzett nyelvi- és kommunikációs zavarok kezelése a klinikai logopédiában 1. – Diszciplináris és interdiszciplináris áttekintés

Felnőttkori szerzett nyelvi- és kommunikációs zavarok kezelése a klinikai logopédiában 2. – A team munka tükrében

Felnőttkori szerzett nyelvi- és kommunikációs zavarok kezelése a klinikai logopédiában 3. – Esetmegbeszélés, saját élményű tapasztalati megosztás, összefoglaló ismeretek

A három pedagógiai továbbképzés tartalma és az elvárt célok akkor valósulnak meg, ha a résztvevők mind a három képzésen részt vesznek, s azokat sikeresen teljesítik. Ennek érdekében arra kérjük a jelentkezőket, hogy jelentkezésük leadása előtt vegyék figyelembe, hogy a továbbképzések csak egyben végezhetőek el, azaz a továbbképzési sorozat összóraszáma 150 (60+60+30) óra. A továbbképzésben résztvevő vállalja, hogy a felnőttképzési intézmény által előre kiadott továbbképzési időpontokban a képzés helyszínén megjelenik, az előzetesen megengedett hiányzási óraszámot nem lépi túl.

Továbbképzési programok célja, hogy a szakemberek a tudáskiegészítő továbbképzésnek köszönhetően megismerjék a felnőttkorban szerzett zavarok diagnosztikáját és terápiás módjait; a résztvevők elsajátítsák azokat a neurológiai, neurolingvisztikai, fül-orr-gégészeti, pszichológiai, neuropszichológiai, szociális, logopédiai diagnosztikai és terápiás ismereteket, amelyek a felnőtt korú beszéd- és nyelvi fogyatékos személyek rehabilitációjához kapcsolódnak; a résztvevők bővítsék, újítsák meg ismeretanyagukat az alkalmazott eljárások, valamint a legújabb diagnosztikai és terápiás irányelvek, protokollok alapján, különös tekintettel az evidencia alapú megközelítésekre. A továbbképzés végére a résztvevők képesek a megszerzett elméleti ismereteket a gyakorlati munkában elmélyíteni és tapasztalatokkal bővíteni. Majd pedig tréning jellegűen, előre strukturált esetmegbeszéléseken a résztvevők tréneri segítséggel áttekintik a különböző ellátási rendszerekben biztosított ellátások megvalósulását, többek között az alábbi témakörök mentén: kliensek életminőség változása, beszédállapot felmérés, nyelvi állapot felmérés, diagnosztikai és terápiás eszközök használata.

Továbbképzési programba való bekapcsolódás feltételei:

Továbbképzési program célcsoportja: Gyógypedagógus, logopédia szakos tanár és/vagy terapeuta,

Iskolai végzettség: főiskola/egyetem

Szak: gyógypedagógia, (logopédia vagy logopédia szakos tanár és/vagy terapeuta),

Szakképzettség: nem szükséges

Megelőző szakmai gyakorlat: nem szükséges

Egyéb feltételek: motivációs levél

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: minimum 10 maximum 18 fő

A résztvevő jogai és kötelezettségei:

Képzőintézmény kötelezettséget vállal a képzés lebonyolításáért, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért.

Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képzőintézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a Képzőintézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.

A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni.

A Képzőintézmény szerződésszegésének következménye(i): A képzés azonos feltételekkel történő ismételt megszervezése

Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): A képzésről kizárásra kerül.

A képzés nem folytatható abban az esetben sem, ha a Résztvevő hiányzásai a megengedett mértéket túllépik, illetve ha a felajánlott pótlási lehetőséggel nem él (amennyiben ez releváns), vagy azt nem a megfelelő minőségben teljesíti.

Amennyiben a Képző él visszaigénylési jogosultságával, a Résztvevőnek a visszaigénylésre való felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül eleget kell tennie a képzés időarányos részére eső költségek visszafizetésére vonatkozóan. Abban az esetben, ha a visszafizetés a megjelölt határidőig nem teljesül, a Képző a határidőt követő napokra vonatkozóan jogosult a visszafizetendő összeg, jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegére a visszafizetés megvalósulásáig.

Hangsúlyozottan felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy amennyiben a továbbképzésben résztvevő bármilyen okból kifolyólag nem végzi el a 3 egymásra épülő továbbképzés bármelyikét, vagy akadályoztatását, lemondási szándékát nem jelzi legkésőbb 5 nappal az első továbbképzés kezdete előtt írásban a montazs.felnottkepzes@fszk.hu e-mail címre, úgy köteles a felnőttképzési intézmény számára a teljes képzési díjjal (mind a három továbbképzésre vonatkozólag) megegyező összeget megfizetni meghiúsulási kötbér jogcímén. A Képzés szervezője fenntartja a jogot, hogy a fenti díjfizetéstől csak külön kérelemre, orvosi igazolás vagy egyéb vis maior okok esetében tekintsen el. A fenti szabályozástól az uniós finanszírozású kiemelt projekt elvárásai miatt nem áll módunkban eltekinteni.

A pedagógus továbbképzés neve Felnőttkori szerzett nyelvi- és kommunikációs zavarok kezelése a klinikai logopédiában 1. – Diszciplináris és interdiszciplináris áttekintés Felnőttkori szerzett nyelvi- és kommunikációs zavarok kezelése a klinikai logopédiában 2. – A team munka tükrében Felnőttkori szerzett nyelvi- és kommunikációs zavarok kezelése a klinikai logopédiában 3. – Esetmegbeszélés, saját élményű tapasztalati megosztás, összefoglaló ismeretek
A pedagógus továbbképzési program minősítési száma 9-295/2018 9-296/2018 9-297/2018
Képzési program óraszáma 60 60 30
A pedagógus továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése tanúsítvány tanúsítvány tanúsítvány
A pedagógus továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek A résztvevők az alábbi területeken szereznek alaposabb ismeretet: neurológia, neuroanatómia, neurológiai diagnosztika, neurorehabilitáció, fül- orr- gégészet, neuropszichológia, neurolingvisztika. A résztvevők azonosítják a szerzett nyelvi és/vagy kommunikációs zavarokat és megjelenési formáit és specifikumait az életkori sajátosságait figyelembe vételével.

Megismerik a rendelkezésre álló, a szerzett nyelvi és/vagy kommunikációs zavarokkal küzdő tanuló és felnőtt által igénybe vehető egészségügyi, szociális, pszichoszociális ellátási lehetőségeket. Támogatást nyújt a kommunikációs célok elérése, a megfelelő rehabilitációs folyamat érdekében a szükséges ellátások kiválasztásában.

A résztvevők a továbbképzés első részében megismert és elsajátított elméleti ismereteket a gyakorlatban is alkalmazzák.

Megismerik az aktuális nemzetközi és hazai tudományos és gyakorlati fejlesztéseket. Képesek  azonosítani a jellemzőket a szerzett nyelvi-és kommunikációs zavarokkal érintett személyek esetében.

Kiválasztja a szerzett nyelvi-és kommunikációs zavarokkal érintett személyek számára követendő és terápiás irányelveket és protokollokat. Megismeri a teammunka működési elveit, folyamatát.

A résztvevők képesek lesznek a megszerzett gyakorlati ismereteket a mindennapi munkában reflektáltan alkalmazni, és saját tapasztalatok birtokában értékelni.

Munkájukban hatékonyabb ön-és csoportreflexió alapján képesek a fejlesztési/rehabilitációs célok érdekében munkatevékenységet módosítani. A strukturált esetmegbeszélések által képesek elemezni a kliensek életminőség változását, beszédállapot, nyelvi állapot felmérését, diagnosztikai és terápiás eszközök használatát. Képesek meghatározni saját egyéni tanulási és fejlődési irányokat szakmai fejlődésük érdekében.

A pedagógus továbbképzési program zárásának módja Teszt/zárófeladat, amely 20 kérdésből áll, mely feleletválasztós és –kiegészítő kérdéseket is tartalmaz. A maximálisan elérhető pontszám 177, amelyből a sikeres vizsga teljesítéséhez a minimálisan kötelező pontszám 107 (61%).

 

Értékelések:

nem felelt meg:60 %-os teljesítmény alatt,

megfelelt: 61-80 % között,

kiválóan megfelelt:80 % felett.

 

Teszt/zárófeladat és szóbeli számonkérés, melyek együttesen alkotják a számonkérés eredményét. A teszt/zárófeladat 7 kérdésből áll. A maximálisan elérhető pontszám 70, amelyből a sikeres vizsga teljesítéséhez a minimálisan kötelező pontszám 43 (61%). A szóbeli számonkérés 4 témakörből áll. A max. elérhető pontszám 30.

Értékelések:

nem felelt meg:60 %-os teljesítmény alatt,

megfelelt: 61-80 % között,

kiválóan megfelelt:80 % felett.

A résztvevő a tréning zárásaként egy esetleírást készít az előre megadott három szempont mentén

(terjedelme: minimum 5 A4-es oldal, leadási határideje a záró tréning napot követő 1 hét). A max. elérhető pontszám 30.

 

Értékelések:

megfelelt: ha a résztvevő értékelési szempontonként legalább 6-6-6 pontot ér el,

nem felelt meg: ha nem ér el értékelési szempontonként legalább 6-6-6  pontot

A pedagógus továbbképzés tematikai egységei 1.Neurorehabilitáció, neurológiai alapismeretek

2.Fül-orr- gégészeti alapismeretek

3.Neuropszichológia, annak szerepe a rehabilitációban

4.A neurolingvisztikai alapismeretek

5.Szociális munka szerepe a szerzett nyelvi és/vagy beszédzavarral küzdő felnőtt személyek ellátásában

6.Szerzett nyelvi és/vagy beszédzavarral küzdő felnőtt személyek logopédiai ellátása

7.Felnőttkori szerzett nyelvi zavarral küzdő személyek pszichés támogatása

8.A humán kommunikáció sajátosságai és a verbális és nem verbális jelhasználat viszonya

9.Zárás és a továbbképzés közös értékelése

1.Szerzett beszéd és/vagy nyelvi zavarral küzdő felnőtt személyek neurorehabilitációs ellátásának klinikai gyakorlata –a team munka tükrében

2.Szerzett beszéd és/vagy nyelvi zavarral küzdő felnőtt személyek logopédiai ellátásának klinikai gyakorlata a diagnosztika és a terápia tükrében

3.Felnőtt személyek klinikai foniátriai ellátása

4.Pszichológia, neuropszichológia a klinikai gyakorlatban

5.Továbbképzés zárása és értékelése

 

1.Esetmegbeszélés a kliensek megváltozott életminőségének tükrében

2.Az ellátórendszer működésével kapcsolatos tapasztalatok feldolgozása

3.A beszéd és nyelvi állapot felmérésével kapcsolatos tapasztalatok

4.Diagnosztikus és terápiás eszközök használatával szerzett tapasztalatok

Maximális hiányzás mértéke  

Max. a továbbképzés összes óraszámának 10 %-a esetén a résztvevő kizárásra kerül. A továbbképzésen való részvételről Résztvevő csak látogatási igazolást kaphat.

 

 

Max. a továbbképzés összes óraszámának 10 %-a) esetén a résztvevő kizárásra kerül. A továbbképzésen való részvételről Résztvevő csak látogatási igazolást kaphat.

 

 

 

Nem releváns, a továbbképzésen a minimális részvétel: az óraszám 100%-a.

A pedagógiai továbbképzésen való részvétel díja  

A továbbképzés térítésmentes ,Az FSZK Nonprofit Kft. és az Európai Unió támogatásából megvalósuló EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretein belül kerül megtartásra.

A résztvevőknek utazási költséget téríteni és szállás lehetőséget biztosítani nem áll módunkban téríteni. A képzés során étkezési lehetőséget biztosítunk

A pedagógus továbbképzés értéke 49.680 Ft/fő 32.810 Ft/fő 30.830 Ft/fő

 

Továbbképzési napok:
A továbbképzési napok pénteki és szombati alkalmakkor lesznek, kivéve a gyakorlatot, amely egy összefüggő hetet érint.

A továbbképzések részletes órarendje innen letölthető.
A továbbképzések oktatási napjai a következőek:

Felnőttkori szerzett nyelvi- és kommunikációs zavarok kezelése a klinikai logopédiában 1. – Diszciplináris és interdiszciplináris áttekintés

• 2019.09.13-14.
• 2019.09.20-21.
• 2019.09.27-28.
• 2019.10.18-19.
• 2018.10.25.

Felnőttkori szerzett nyelvi- és kommunikációs zavarok kezelése a klinikai logopédiában 2. – A team munka tükrében

• 2019.11.11-15.
• 2019.11.22-23.

Felnőttkori szerzett nyelvi- és kommunikációs zavarok kezelése a klinikai logopédiában 3. – Esetmegbeszélés, saját élményű tapasztalati megosztás, összefoglaló ismeretek

• 2019.11.29-30.
• 2019.12.06-07.
• 2019.12.13.

A továbbképzési program helyszíne: Szeged, a pontos helyszín szervezés alatt, a jelentkezés lezárulta után a leendő résztvevők elektronikus értesítést kapnak a helyszínnel és a továbbképzéssel kapcsolatosan.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével, és a visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata, motivációs levél) postai úton való beküldésével lehet.

A további jelentkezési dokumentumok:

  • önéletrajz,
  • végzettséget igazoló dokumentum másolata,
  • minimum 1 oldalas motivációs levél: választ adva a következő kérdésekre:

– Milyen korcsoporttal és milyen logopédiai terápiákban szerzett eddig tapasztalatot?

– Miért kíván részt venni a továbbképzésen?

– Hogyan tudná alkalmazni a munkája során a megszerzett ismereteket?

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje: 2019.08.19. 14:00

A jelentkezési anyagok postai úton való beérkezés határideje: 2019.08.23.

Az elbírálás határideje: 2019.08.30.

A jelentkezők elektronikus levélben kapnak értesítést az elbírálás eredményéről a jelzett napon 16.00-ig!

A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el. Kérjük, hogy tartsák be ezt a határidőt, mert az ezután beérkezett dokumentumokat nem tudjuk az érvényes jelentkezés részeként elfogadni.

Túljelentkezés esetén a képző a beérkezett szakmai anyagok esetén az alábbi bírálati szempontokat is figyelembe veszi:

  • területi lefedettség
  • ha egy intézményből több jelentkező érkezik, akkor az intézményenként 1-2 résztvevő elvét tartjuk szem előtt
  • szakmai elvárások terén: az elvártnál magasabb végzettség, tapasztalat, munkakör előnyt élvez

Postai cím:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK Nonprofit Kft.)
Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük, írják rá a „LOGOPÉDIA” (a képzési program azonosító)

A jelentkező tudomásul veszi, hogy a megküldött jelentkezésével egyidejűleg mind a három továbbképzésre jelentkezik és sikeres bekerülés esetén vállalja az azokon való részvételt.

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket (kinyomtatott, aláírt visszaigazoló e-mail, jelentkezési dokumentumok) tudja befogadni!

Elérhetőségek

A képzéssel kapcsolatos kérdéseiket elsősorban e-mailben várjuk:

Kovács Anett (kovacs.anett@fszk.hu) felnőttképzési menedzser a képzés szervezésével kapcsolatos kérdésekben áll rendelkezésre.

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Kovács Anett várja a kovacs.anett@fszk.hu email címen, vagy a 06 20 3812-988 telefonszámon.

Jelentkezési lap

Sajnáljuk, erre a képzésre már nem tud jelentkezni.