A tanácsadás szerepe, tanácsadói feladatok felnőttkorú autista emberek ellátásának támogatásában – szociális területen minősített továbbképzés meghirdetése

Ez egy lezárult képzés!

Képzés azonosító száma
719052/1; 719053/1; 719054/1
A megítélt továbbképzési pontérték
100 pont
A képzés óraszáma
100 óra
A képzés költsége
térítésmentes
Jelentkezési határidő
Lejárt

A képen EU2020 logó és a montázs program neve és azonosítója szerepel.

„A tanácsadás szerepe, tanácsadói feladatok felnőttkorú autista emberek ellátásának támogatásában” elnevezésű szociális területen minősített továbbképzés három, egymással összefüggő továbbképzésből áll, melyből az első továbbképzés az alapozó, a második a tanácsadói kompetenciafejlesztés, a harmadik a szakterületi felkészítés továbbképzés.

A három szociális továbbképzés tartalma és az elvárt célok akkor valósulnak meg, ha a résztvevők mind a három képzésen részt vesznek, s azokat sikeresen teljesítik. Ennek érdekében arra kérjük a jelentkezőket, hogy jelentkezésük leadása előtt vegyék figyelmébe, hogy a továbbképzések csak egyben végezhetőek el, azaz a továbbképzési sorozat összóraszáma 100 (30+30+40) óra. A továbbképzésben résztvevő vállalja, hogy a felnőttképzési intézmény által előre kiadott továbbképzési időpontokban a képzés helyszínén megjelenik, engedélyezett hiányzási óraszám maximumát nem lépi túl.

Továbbképzési programok célja, hogy felnőtt autista emberek ellátását támogató elméleti és gyakorlati ismereteket, továbbá tanácsadói kompetenciafejlesztést nyújtson az autizmus szakterületén már felkészült és gyakorlattal rendelkező szakemberek számára. Olyan szakembereket szeretnénk képezni, akik tudásuk, tapasztalatuk és tanácsadói kompetenciáik birtokában „kívülről” tudják támogatni az autista felnőttek ellátását, elsősorban az intézményeken, szakembereken és családokon keresztül.

Továbbképzési program célcsoportja: a felnőttkorú autista emberek ellátásának területén dolgozó, elméleti (összesen minimum 60 óra képzés) tudással és legalább 3 év gyakorlati tapasztalattal már rendelkező gyógypedagógusok, pedagógusok, pszichológusok, szociális munkások, szociálpedagógusok, továbbá egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkező, a felnőtt-ellátást közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott szakemberek.

 Ellátási terület szerint:

 • családsegítés
 • pszichiátriai betegek otthona
 • fogyatékos személyek otthona
 • pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye
 • fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
 • gondozási központ
 • fogyatékosok nappali intézménye
 • pszichiátriai betegek nappali intézménye
 • fogyatékosok gondozóháza
 • pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona
 • pszichiátriai betegek lakóotthona
 • fogyatékos személyek lakóotthona

 Munkahelyen betöltött funkció szerint

 • szakdolgozó
 • középvezető
 • magasabb vezető
 • tanácsadó

 A résztvevő jogai és kötelezettségei:

 • Képző intézmény kötelezettséget vállal a szerződés a képzés lebonyolításáért, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért.
 • Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képző intézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a Képző intézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.
 • A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni.
 • A Képző intézmény szerződésszegésének következménye(i): a képzés azonos feltételekkel történő ismételt megszervezése.
 • Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): a képzésről kizárásra kerül.
  • Résztvevő vállalja, hogy a megengedett hiányzás túllépése esetén kizárásra kerül, ebben az esetben a Résztvevő csak látogatási igazolást kaphat az addig elvégzett órákról.
  • A képzés nem folytatható abban az esetben sem, ha a Résztvevő hiányzásai a megengedett mértéket túllépik, illetve ha a felajánlott pótlási lehetőséggel nem él (amennyiben ez releváns), vagy azt nem a megfelelő minőségben teljesíti. Ebben az esetben, ha a Képző él visszaigénylési jogosultságával, a Résztvevőnek a visszaigénylésre való felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül eleget kell tennie a képzés időarányos részére eső költségek visszafizetésére vonatkozóan. Abban az esetben, ha a visszafizetés a megjelölt határidőig nem teljesül, a Képző a határidőt követő napokra vonatkozóan jogosult a visszafizetendő összeg, jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegére a visszafizetés megvalósulásáig.

Hangsúlyozottan felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy amennyiben a továbbképzésben résztvevő bármilyen okból kifolyólag nem végzi el a 3 egymásra épülő továbbképzés bármelyikét, vagy akadályoztatását, lemondási szándékát nem jelzi legkésőbb 5 nappal írásban a montazs.felnottkepzes@fszk.hu e-mail címre, az első továbbképzés kezdete előtt, úgy köteles a felnőttképzési intézmény számára a teljes képzési díjjal (mind a három továbbképzésre vonatkozólag) megegyező összeget megfizetni meghiúsulási kötbér jogcímén. A Képzés szervezője fenntartja a jogot, hogy a fenti díjfizetéstől csak külön kérelemre, orvosi igazolás vagy egyéb vis maior okok esetében eltekintsen. A fenti szabályozástól az uniós finanszírozású kiemelt projekt elvárásai miatt nem áll módunkban eltekinteni.

A szociális továbbképzés neve A tanácsadás szerepe, tanácsadói feladatok felnőttkorú autista emberek ellátásának támogatásában I. – alapozó felkészítés A tanácsadás szerepe, tanácsadói feladatok felnőttkorú autista emberek ellátásának támogatásában II. – tanácsadói kompetenciafejlesztés A tanácsadás szerepe, tanácsadói feladatok felnőttkorú autista emberek ellátásának támogatásában III. –szakmai tanácsadói felkészítés
A szociális továbbképzési program minősítési száma T-05-021/2018 S-05-017/2018 T-05-022/2018
Képzési program óraszáma 30 30 40
A szociális továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése kreditpont megszerzéséről szóló igazolás (30 pont) kreditpont megszerzéséről szóló igazolás (30 pont) kreditpont megszerzéséről szóló igazolás (40 pont)
A szociális továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek A résztvevők a képzés során frissítik, bővítik az autizmus spektrumzavarral kapcsolatos tudásukat, az új információkat integrálják korábbi tapasztalataikba, különös tekintettel a szociális ellátásban szükséges ismeretekre. A képzésen a résztvevők a tanácsadói feladathoz szükséges jogszabályi ismereteket, szakmai, módszertani információkat kapnak. Ennek birtokában olyan tudásfrissítéssel, alapinformációkkal rendelkeznek, megalapozzák tanácsadói felkészülésüket, mellyel támogatni tudják az autizmussal élő felnőttek felnőttkorba való átmenetének megsegítését, az autista felnőttet gondozó családokat, az ellátásban résztvevő szakembereket és intézményeket. A résztvevők gazdagítják a tanácsadással és szakmai kommunikációval kapcsolatos készségeiket, elmélyítik a kollégákkal és a szülőkkel, autista emberekkel, családokkal való együttműködés, megfigyelés, visszajelzés terén szerzett kompetenciájukat, képessé válnak a szereplők közötti kommunikáció és összehangolás erősítésére. Támogatni tudják az autizmussal élő felnőttek felnőttkorba való átmenetének megsegítését, az autista felnőttet gondozó családokat, az ellátásban résztvevő szakembereket és intézményeket. A résztvevők a képzést követően tanácsadói szerepkörben segítik, támogatják a felnőttkorú autista embereket, családjaikat és az őket ellátó intézményrendszert. A résztvevők a képzés során frissítik, bővítik az autizmus spektrumzavarral kapcsolatos tudásukat, az új információkat integrálják korábbi tapasztalataikba, különös tekintettel a szociális ellátásban szükséges ismeretekre. Felkészülnek három kiemelt szakterületre vonatkozó tanácsadói munkára: a felnőttkorú autizmussal élő felnőttek szociális ellátása, az intézményi férőhely kiváltási folyamat támogatása és a családban élő felnőttek támogatása.
A szociális továbbképzési program zárásának módja 15 kérdésből álló feladatválasztásos ellenőrzés. A képzés teljesített legalább 61%-os eredmény esetén. A záró ellenőrzés eredménye megfelelt/nem felelt meg minősítés lehet. Nem megfelelt minősítés esetén a záró ellenőrzés egyszer ismételhető. Nem releváns, mert a programnak elsősorban kompetenciafejlesztés a célja. A hagyományos számonkérési formákkal ellentétben itt a hangsúly az oktatói, tréneri visszakérdezésen, korrigáláson és önreflexión van. A megadott formai és tartalmi szempontoknak megfelelő, 1 db tanácsadói esettanulmány „megfelelt” szinten való elkészítése. Az „esettanulmány” leadási határideje az utolsó oktatási napot követően 6 hét. Az esettanulmány vagy az elemzés értékelése személyes konzultáció keretében történik, mely az esettanulmány vagy az elemzés határidejét követően 40 munkanapon belül történik.
A szociális továbbképzés tematikai egységei
 • Tudásfrissítés: korszerű ismeretek, kutatási irányok, ellátórendszer
 • Autizmus spektrum zavarban érintett felnőttek jogait és támogatásait meghatározó jogszabályi keretek, juttatások, szolgáltatások és intézményrendszer
 • Az egyes szakterületekre vonatkozó ellátás elméleti alapjai
 • Jó gyakorlatok
 • Teszt, leadandó ismeretek megbeszélése, elégedettségi kérdőív kitöltése
 • A segítő szakember tanácsadással kapcsolatos elképzelései, tapasztalatai
 • A tanácsadás mint műfaj
 • A tanácsadás kommunikációs eszköztára.
 • Nem-specifikus (módszerfüggetlen) kommunikációs eszközök
 • A tanácsadás gyakorlati kérdései
 • Intervenciós pontok az esetkezelésben. Lehetséges tanácsadó terv készítése
 • A tanácsadás mint ismeretanyag gyakorlati hasznossága – résztvevői visszajelzések, Elégedettségi kérdőívek kitöltése
 • Tanácsadás a támogatott életvitelben
 • Tanácsadás a szociális ellátásban – nappali ellátás és bentlakásos ellátások
 • Tanácsadás otthon, a szülőkkel élő felnőttek esetében
 • Zárás, jövőkép, visszajelzések. Számonkérés, leadandó ismeretek megbeszélése, elégedettségi kérdőív kitöltése
Maximális hiányzás mértéke az összóraszám 10% – a, 3 óra az összóraszám 10% , 3 óra az összóraszám 10% – a, 4 óra
A szociális továbbképzésen való részvétel díja térítésmentes ,Az FSZK Nonprofit Kft. és az Európai Unió támogatásából megvalósuló EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretein belül kerül megtartásra.
A szociális továbbképzés értéke 17.950 Ft/fő 23.200 Ft/fő 26.050 Ft/fő

Továbbképzési napok:
A továbbképzési napok pénteki és szombati alkalmakkor lesznek. A továbbképzések részletes órarendje innen letölthető.
A továbbképzések oktatási napjai a következőek:

A tanácsadás szerepe, tanácsadói feladatok felnőttkorú autista emberek ellátásának támogatásában I. – alapozó felkészítés

 • 2019.03.08-09.
 • 2019.03.22-23.

A tanácsadás szerepe, tanácsadói feladatok felnőttkorú autista emberek ellátásának támogatásában II. – tanácsadói kompetenciafejlesztés

 • 2019.03.29-30.
 • 2019.04.12-13.

A tanácsadás szerepe, tanácsadói feladatok felnőttkorú autista emberek ellátásának támogatásában III. –szakmai tanácsadói felkészítés

 • 2019.04.26-27.
 • 2019.05.10-11.
 • 2019.05.24-25.

A továbbképzési program helyszíne: Zepter Irodaház, FSZK Nonprofit Kft. székhelye, 1138 Budapest, Váci út 191.

 A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével, és a visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok postai úton való beküldésével lehet.

A további jelentkezési dokumentumok:

 • önéletrajz,
 • végzettséget igazoló dokumentum másolata,
 • összesen minimum 60 óra autizmus témájú továbbképzésen való részvétel igazolása (képzés elvégzését igazoló dokumentumok másolatával),
 • minimum 1 oldalas motivációs levél: kifejtve az autizmus szakterületén, különösen a felnőttellátás területén végzett munkáját, megjelölve az intézményt, a pozíciót és az időtartamot
  • választ adva a következő kérdésekre: „Hogyan tudná alkalmazni a munkája során a megszerzett ismereteket?” „Hol tudná hasznosítani a tanácsadási feladatokat?”
  • saját végzettségnek megfelelő ellátási területen, minimum 3 év autista felnőttekkel való ellátási tapasztalat kifejtése

 Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje: 2019.02.20. 12 óra

A jelentkezési anyagok postai úton való beérkezés határideje: 2019.02.22.

Az elbírálás határideje: 2019.02.26.

 A jelentkezők elektronikus levélben kapnak értesítést az elbírálás eredményéről a jelzett napon 16.00-ig!

 A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el. Kérjük, hogy tartsák be ezt a határidőt, mert az ezután beérkezett dokumentumokat nem tudjuk az érvényes jelentkezés részeként elfogadni.

 Túljelentkezés esetén a képző a beérkezett szakmai anyagok esetén az alábbi bírálati szempontokat is figyelembe veszi:

 • területi lefedettség
 • ha egy intézményből több jelentkező érkezik, akkor az intézményenként 1-2 résztvevő elvét tartjuk szem előtt
 • szakmai követelmény: az elvártnál magasabb végzettség, tapasztalat, munkakör

 Postai cím:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., (FSZK Nonprofit Kft.)
Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük, írják rá a „SZAT” mozaikszót(a képzési program azonosító)

A jelentkező tudomásul veszi, hogy a megküldött jelentkezésével egyidejűleg mind a három továbbképzésre jelentkezik és sikeres bekerülés esetén vállalja az azokon való részvételt.

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket (kinyomtatott, aláírt visszaigazoló e-mail, jelentkezési dokumentumok) tudja befogadni!

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Kovács Anett várja a kovacs.anett@fszk.hu email címen, vagy a +36203812988 telefonszámon.

Jelentkezési lap

Sajnáljuk, erre a képzésre már nem tud jelentkezni.