A tanácsadás szerepe, tanácsadói feladatok autista gyermekek és fiatalok inkluzív nevelésében

Ez egy lezárult képzés!

Képzés azonosító száma
718016/1
A képzés óraszáma
120 óra
Jelentkezési határidő
Lejárt

A képen EU2020 logó és a montázs program neve és azonosítója szerepel.

A tanácsadás szerepe, tanácsadói feladatok autista gyermekek és fiatalok inkluzív nevelésében

Integráló iskolában vagy óvodában dolgozik? Szeretné frissíteni, bővíteni az autista gyerekek és fiatalok inkluzív oktatását támogató elméleti és gyakorlati tudását? Elsajátítana az inkluzív tanácsadás szerepkörével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket? Akkor a 2018. október 12-én induló képzést Önnek ajánljuk!

Továbbképzési program címe: A tanácsadás szerepe, tanácsadói feladatok autista gyermekek és fiatalok inkluzív nevelésében

Továbbképzési program alapítási engedély száma: 9/146/2018

Továbbképzési program célja:

A továbbképzés célja, hogy autista gyerekek és fiatalok inkluzív oktatását támogató elméleti és gyakorlati képzést, továbbá tanácsadói kompetencia fejlesztést nyújtson az autizmus szakterületén már felkészült és gyakorlattal rendelkező szakemberek számára. Cél, hogy az autizmusra vonatkozó tanácsadói tudással és tanácsadói kompetenciákkal felvértezett szakemberek, kívülről tudják támogatni az autista gyerekek integrációját, elsősorban az ellátórendszeren, intézményeken, szakembereken keresztül.  A MONTÁZS Projekt célja, hogy futamideje alatt (2021. március) megteremtse a speciális tanácsadói munka jogszabályi és financiális hátterét.

A résztvevők a képzés során frissítik, bővítik az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos tudásukat, különös tekintettel az együttnevelés autizmus-specifikus kérdéseire. Gazdagítják a tanácsadással és szakmai kommunikációval kapcsolatos készségeiket, módszer- és eszköztárukat, elmélyítik a kollégákkal és a szülőkkel, családokkal való együttműködés, megfigyelés, visszajelzés terén szerzett kompetenciájukat. Gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el az egyes korosztályok integrációjával kapcsolatban.

Továbbképzési program célcsoportja: az autizmus területén dolgozó, elméleti (összesen minimum 60 óra) tudással és gyakorlati tapasztalattal (legalább 3 év) már rendelkező gyógypedagógusok, pedagógusok, elsősorban az utazó gyógypedagógiai feladatokat ellátó szakemberek, továbbá egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott szakemberek, pl. iskolapszichológusok.

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:
(a jelentkezés során a végzettséget igazoló dokumentumainak másolatát fel kell tölteni a jelentkezési felületre)

Iskolai végzettség: főiskola, egyetem
Szak: pedagógia, gyógypedagógiai, pszichológia, szociálpedagógia, óvodapedagógia, szociális munka
Szakképzettség: A nevelést, oktatást végző intézmény pedagógus munkakör betöltéséhez megfelelő szakképzettségek, valamint egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott szakemberek.

Megelőző szakmai gyakorlat: Saját végzettségnek megfelelő ellátási területen, minimum 3 év autista gyermekekkel és/vagy serdülőkkel való ellátási tapasztalat
(a jelentkezés során az önéletrajzát fel kell tölteni a jelentkezési felületre,amelyből kiderül a megelőző szakmai gyakorlat)

Egyéb feltétel: Összesen minimum 60 óra autizmus témájú továbbképzésen való részvétel.
Motivációs levél (minimum 1 oldal, kifejtve az autizmus szakterületén végzett munkáját, esetleges inklúziós/integrációs tapasztalatát).

Motivációs levél tartalma:

1-3 oldal terjedelemben, a következő kérdéseket kifejtve:

 • Miért kíván részt venni a tanácsadóképzésben?
 • Autizmus képzettség, végzettség tételes felsorolása.
 • Gyakorlati tapasztalat részletes bemutatása.
 • Egyéni elvárások, mit szeretne megtanulni, mire van kifejezetten szüksége?
 • Képzés jövőbeni felhasználása – hogyan tudja beépíteni a munkájába?
 • Saját munkájához köthetően, gyakorlati példán keresztül mutasson be egy-egy autista gyermekkel egy komplexebb helyzetet:
  • sikeresen megoldott szituációt – mi segítette a probléma megoldását?
  • szituációt, amelyre nem talált megoldást – mely tényezők nehezítették?

(a jelentkezés során a motivációs levelét fel kell tölteni a jelentkezési felületre)

Képzési program óraszáma: 120 óra

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:

 • A résztvevők a képzés során frissítik, bővítik az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos tudásukat, az új információkat integrálják korábbi tapasztalataikba, különös tekintettel az együttnevelés autizmus-specifikus kérdéseire a köznevelés intézményeiben.
 • Gazdagítják a tanácsadással és szakmai kommunikációval kapcsolatos készségeiket, elmélyítik a kollégákkal és a szülőkkel, családokkal való együttműködés, megfigyelés, visszajelzés terén szerzett kompetenciájukat.
 • A képzés végére a résztvevők képessé válnak a tanácsadói feladatok ellátásához szükséges jogszabályi, intézményes ellátással kapcsolatos, szakmai és módszertani információk önálló megkeresésére.

A továbbképzési program zárásának módja:

a nem kontakt órák keretében elkészített és beadott 15 feladat (összesen megközelítőleg 25-28 oldal) egyenkénti írásos értékeléséből, továbbá a résztvevő ugyanezen feladatainak – a képzés végén kiadott – összefoglaló értékeléséből áll. Az egyes feladatok értékelésének szempontjait a résztvevőknek a továbbképzés elején rendelkezésre bocsátjuk. Az összefoglaló értékelés szempontjai: mind a 15 feladat határidőre történő beadása, az előírt terjedelemben, megfelelt minősítéssel.

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: 15-30 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: tanúsítvány

A továbbképzési program főbb tematikai egységei:

 • Autizmus spektrum zavar – eredmények, irányok és kérdések, elméleti és gyakorlati alapok.
 • Az autizmus-specifikus beavatkozás szemlélete és módszertana.
 • Az inkluzív nevelés elméleti és szemléleti háttere.
 • Tudásfrissítés és az inklúzió alapjai – önálló otthoni munka.
 • A tanácsadói szerep specifikumai. A tanácsadói attitűd, a tanácsadási kapcsolatban alkalmazott módszerek, eszközök.
 • Inklúzió a gyakorlatban – kisgyermekkor.
 • Inklúzió a gyakorlatban – iskoláskor.
 • Inklúzió a gyakorlatban – középiskola.

Továbbképzési napok:

 • 2018. október 12-13.
 • 2018. október 26-27.
 • 2018.november 16-17.
 • 2018. november 23-24.
 • 2018. december 14-15.
 • 2019. január 11-12.
 • 2019. január 25.

A továbbképzés órarendje innen letölthető.

A továbbképzés felépítése: 93 óra kontakt képzés, 27 óra otthoni munka.

A képzés oktatói: Ecser Mónika gyógypedagógus, Farkas Gyöngyi gyógypedagógus, Őszi Tamásné gyógypedagógus, Rácz Zsuzsanna gyógypedagógus, Simó Judit gyermekpszichiáter, valamint a 30 óra tanácsadói kompetenciafejlesztés trénerei: Ónodi Szabó Katalin klinikai szakpszichológus, Tar Judit klinikai szakpszichológus

A továbbképzési program helyszíne: tervezetten: Budapest

A képzésen való részvétel díja: térítésmentes, Az FSZK Nonprofit Kft. és az Európai Unió támogatásából megvalósuló EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretein belül kerül megtartásra. A résztvevőknek utazási költséget nem áll módunkban téríteni, étkezési és szállási lehetőséget nem áll módunkban biztosítani.

Megengedett hiányzás túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények:

A megengedett hiányzás túllépése (max. a továbbképzés összes óraszámának 10 %-a) esetén a résztvevő kizárásra kerül. A továbbképzésen való részvételről Résztvevő csak látogatási igazolást kaphat.

A résztvevő jogai és kötelezettségei:

 • Képző intézmény kötelezettséget vállal a szerződés a képzés lebonyolításáért, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért.
 • Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képző intézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a Képző intézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.
 • A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni.
 • A Képző intézmény szerződésszegésének következménye(i): A képzés azonos feltételekkel történő ismételt megszervezése.
 • Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): A képzésről kizárásra kerül.
 • A képzés nem folytatható abban az esetben sem, ha a Résztvevő hiányzásai a megengedett mértéket túllépik, illetve ha a felajánlott pótlási lehetőséggel nem él (amennyiben ez releváns), vagy azt nem a megfelelő minőségben teljesíti.
 • Amennyiben a Képző él visszaigénylési jogosultságával, a Résztvevőnek a visszaigénylésre való felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül eleget kell tennie a képzés időarányos részére eső költségek visszafizetésére vonatkozóan. Abban az esetben, ha a visszafizetés a megjelölt határidőig nem teljesül, a Képző a határidőt követő napokra vonatkozóan jogosult a visszafizetendő összeg, jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegére a visszafizetés megvalósulásáig.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti felületen kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével, és a  visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentumok másolata) postai úton való beküldésével lehet.

Az elektronikus jelentkezési lap kitöltésének határideje: 2018. szeptember 17.

A jelentkezési anyagok postai úton való beérkezés határideje: 2018. szeptember 17.

A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el. Kérjük, hogy tartsák be ezt a határidőt, mert az ezután beérkezett dokumentumokat nem tudjuk az érvényes jelentkezés részeként elfogadni. Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni, valamint a jelentkezés befogadása nem jelent automatikus részvételi lehetőséget.

A képzést követően a résztvevők egy része terveink szerint lehetőséget kap a projekt keretében finanszírozott hálózati, szervezett tanácsadói munkára.

Postai cím:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., (FSZK Nonprofit Kft.)
Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük, írják rá 718016/1 – Tanácsadó

 

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Kovács Anett Jolán várja a kovacs.anett@fszk.hu email címen, vagy a +36203812988 telefonszámon.

Jelentkezési lap

Sajnáljuk, erre a képzésre már nem tud jelentkezni.