Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2018. június 1-jétől 2021. március 31-ig terjedő időszakra

Pályázat kódja
21881/2
A pályázat beadási határideje

Nyertes lista

(2018.06.25.)

A pályázati programra beérkezett pályázatok jogosultsági, formai ellenőrzése és szakmai bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkára döntése alapján az alábbi pályázatokat támogatja a táblázatban feltüntetett alaptámogatási összegekkel.

Kód Pályázó neve Ellátási terület (megye) Elnyert támogatási összeg (Ft)
21881/2/1 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Vas 11 800 000
21881/2/2 HÍD a Kommunikációban Nonprofit Kft. Pest 14 400 000

 


A képen az Emberi Erőforrások Minisztériuma logója látható, mely a magyar címer.Pályázati felhívás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
nevében
a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
által meghirdetett

21881/2 kódszámú
„Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2018. június 1-jétől 2021. március 31-ig terjedő időszakra”
című pályázati programhoz

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI.10.) NEFMI rendelet alapján a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. időközi, nyílt pályázatot hirdet a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás állami támogatásának igénybevételére.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a pályázat lebonyolításával a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.-t, mint módszertani központot (a továbbiakban: Lebonyolító) bízza meg.

Lebonyolító 2018.04.27.-én 10 órai kezdettel pályázati információs napot tart a pályázni kívánó szervezetek képviselői részére. A részvételi szándékot legkésőbb 2018. 04.25-én 12.00 óráig a következő e-mail címre kérjük jelezni: mozes.bea@fszk.hu Helyszín: 1138 Bp. Váci út 191. , Zepter Irodaház II. emelet

A pályázat hivatkozási száma, megnevezése

21881/2 kódszámú, „Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2018. június 1-jétől 2021. március 31-ig terjedő időszakra”

A pályázat jellege

Nyilvánosan meghirdetett időközi, nyílt pályázat.

A pályázat forrása

A program első megvalósítási szakaszában (2018.04.01.-2019.03.31.) 420 000 000,- Ft a 21881 és a 21881/2 kódszámú pályázaton nyertes szervezeteknek továbbadandó pályázati keret, mely a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. sz. melléklete XX. EMMI fejezet 20/20/8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 1. sz. részfeladatán rendelkezésre áll.

A pályázat célja

A pályázat közvetlen célja a jelnyelvi tolmácsszolgálatok országos hálózatának működéséhez szükséges vissza nem térítendő támogatás nyújtása, ezáltal a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvényben kötelező állami feladatként meghatározott térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás biztosítása. A pályázat közvetett célja a siket, nagyothalló és siketvak személyek jelnyelvi tolmácsszolgáltatáshoz való hozzáférésének biztosítása, ezáltal önálló életvitelük és társadalmi esélyegyenlőségük előmozdítása.

A pályázat keretében megvalósítandó tevékenységek

A pályázati program 1 Pest megyei és 1 Vas megyei, összesen 2 jelnyelvi tolmácsszolgálat támogatását teszi lehetővé Magyarország területén.
A támogatható pályázatok maximális száma: 2 db

A támogatások mértéke, a támogatható költségek

 • Alaptámogatás: a tolmácsszolgálat működéséhez nyújtott, – a 62/2011. (XI.10.) NEFMI rendelet (továbbiakban: Jmr.) 26. §-a szerinti kiadásokra elszámolható – állami támogatás.
 • Kiegészítő támogatás: a Jmr. 5. számú mellékletében foglalt havi térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási óraszám túllépése esetén a tolmácsszolgálat által igényelhető többlettámogatás.

A megpályázható maximális alaptámogatási összegek számításánál irányadó a tolmácsszolgálatnál munkaviszony keretében kötelezően alkalmazottak együttes heti munkaideje a Pályázati útmutató 6-7. oldalán foglaltak szerint.
Kizárólag a program megvalósításához szükséges, a pályázatban tervezett, illetve a finanszírozási szerződésben megjelölt tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek számolhatóak el. A pályázaton elnyert támogatás felhasználhatóságáról és elszámolásának módjáról a Segédlet a munkalapok kitöltéséhez, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elkészítéséhez c. dokumentum rendelkezik részletesen.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Pályázat benyújtására a Pályázati útmutatóban meghatározottak jogosultak.

A pályázat benyújtására vonatkozó információk

A pályázatot a jelnyelvi tolmácsszolgálatot létesítő, illetve működtető fenntartó nyújtja be a Lebonyolítónak.
Amennyiben a pályázó több ellátási területen kíván tolmácsszolgálatot létrehozni, illetve működtetni, úgy ellátási területenként külön pályázatot kell benyújtania.

 • A pályázat benyújtásának módja

A Pályázati űrlapot és annak mellékleteit a Pályázati útmutatóban meghatározottak szerint kell benyújtani. A kitöltésre vonatkozó utasításokat szigorúan be kell tartani.

 • Pályázat benyújtásának helye, határideje

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely és postai levelezési cím: 1138 Budapest, Váci út 191.

A postai úton benyújtott pályázatokat határidőben benyújtottnak tekinti a Lebonyolító, ha azokat a határidő lejártáig ajánlott küldeményként postára adták.

Postai úton: 2018. május 22. (postára adás 2018. május 22-én éjfélig)
Személyesen: 2018. május 22. 14 óra

A benyújtással kapcsolatos részletes információkat a Pályázati útmutató II. része tartalmazza.

A pályázat elbírálásának menete, szempontjai

A pályázatokat a Lebonyolító a beérkezést, illetve a hiánypótlást követő 3 napon belül előkészíti a bíráló bizottság részére, javaslattétel céljából.
A pályázatokat a bíráló bizottság a beérkezett pályázatok előkészítését követő 7 napon belül véleményezi.
A pályázatokról – a bíráló bizottság javaslata alapján – a Lebonyolító a bíráló bizottság javaslatának kézhezvételét követően 5 napon belül döntési javaslatot készít, és azt felterjeszti a miniszternek. A miniszter a döntési javaslatról annak kézhezvételétől számított 5 napon belül dönt, és erről 5 napon belül értesíti a Lebonyolítót. A Lebonyolító a döntés kézhezvételétől számított 3 napon belül értesíti a pályázókat.

A bíráló bizottság javaslatát az alábbi szakmai szempontok mérlegelésével alakítja ki:

 • a tolmácsszolgálatnál kötelezően meghatározott munkakörök tekintetében a pályázó által vállalt minimális munkaidő, illetve az ott meghatározott létszám felett alkalmazottak és foglalkoztatottak száma, feladata, munkaköre, munkaideje; indokoltsága;
 • a tolmácsszolgálatnál kötelezően meghatározott munkakörökben alkalmazottak (vagy alkalmazni kívánt) szakmai gyakorlata a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatásban 2015. június 1. és 2017. december 31. között;
 • a tolmácsszolgálat és annak munkatársai által használt eszközök száma, a tolmácsszolgálat fizikai akadálymentessége;
 • a tolmácsszolgálat által ellátott tolmácsolási módok;
 • a költségterv belső arányai, megalapozottsága;
 • a költségterv szöveges indokolásának megalapozottsága;
 • pénzügyi-gazdálkodási terv megalapozottsága;
 • a rendelkezésre álló egyéb bevételek.

A pályázat eredményéről történő értesítés várható időpontja

2018. május 30.

Szerződéskötés

A Lebonyolító a nyertes pályázóval finanszírozási szerződést köt, melyben a jelnyelvi tolmácsszolgálat fenntartója kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályokban és a finanszírozási szerződésben meghatározottaknak megfelelően biztosítja a jelnyelvi tolmácsszolgáltatást és működteti a tolmácsszolgálatot.
A finanszírozási szerződés megkötésének feltétele a Jmr. 4. melléklet szerinti, továbbá a jogszabályban meghatározott egyéb dokumentumok benyújtása. A dokumentumokat a nyertes pályázónak a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 20 napon belül kell megküldenie a Lebonyolító részére.

A támogatás elszámolásra vonatkozó információk

A fenntartó a finanszírozási időszak alatt minden év
a) október 31-ig szeptember 30-ai fordulónappal,
b) április 30-ig március 31-ei fordulónappal
féléves – a támogatás felhasználásának és a tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait is tartalmazó – elszámolást nyújt be a Lebonyolítóhoz az igénybe vett alap- és kiegészítő támogatásról.
A finanszírozási szerződés megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül kell elszámolást benyújtani a legutóbbi féléves elszámolással elszámolt időszak óta igénybe vett alap- és kiegészítő támogatás tekintetében.

A támogatás jogosulatlan igénybevételének következményei

A Lebonyolító a finanszírozási szerződést azonnali hatállyal felmondja, ha a fenntartó a pályázatban, az ahhoz csatolt iratokban, vagy a finanszírozási szerződés megkötéséhez benyújtott dokumentumokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott.

További információk

A teljes pályázati dokumentáció elérhető a Lebonyolító honlapján: www.fszk.hu
A pályázati felhívással kapcsolatban további információ Mózesné Ruzsák Beátától kérhető a következő e-mail címen: mozes.bea@fszk.hu

A beérkezett kérdésekre adott válaszok a Lebonyolító honlapján, www.fszk.hu, a Pályázati felhívás mellett a „gyakran ismételt kérdések” (GYIK) rovatban jelennek meg, legkésőbb a pályázat beadási határidejét megelőző 5. napig. Ezt követően nincs lehetőség további kérdések küldésére.