Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása

Pályázat kódja
SKK2017
A pályázat beadási határideje

Nyertes lista

A pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkára a bíráló bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja.

Pályázati kódszám

Pályázó neve

Komponens

Támogatási összeg

SKK2017/1

Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány

A

3 480 005 Ft

SKK2017/2

Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány

B

2 100 000 Ft

SKK2017/3

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

A

3 480 005 Ft

SKK2017/4

Tordasi Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Oktatási Egyesület

B

1 998 808

SKK2017/5

Csiga-Biga Mozgás- és képességfejlesztő Alapítvány

B

1 060 000 Ft

SKK2017/6

NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület

B

1 649 173

SKK2017/7

AURA Segítő Kutya Alapítvány

A

3 379 980 Ft

SKK2017/8

Kutyával az Emberért Alapítvány

B

992 019 Ft

SKK2017/10

AURA Segítő Kutya Alapítvány

B

2 200 000 Ft

SKK2017/11

Hajdúsági Vakvezető- és Segítőkutya Képzésért Alapítvány

A

1 480 005 Ft

SKK2017/12

Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány

A

3 480 005 Ft

Összesen

25 300 000 Ft

2017.09.05.


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet
Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása (kód: SKK2017) címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2017. június 23.

A pályázat hivatkozási száma

SKK2017

A pályázat kiírója

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja, célcsoportja

A pályázat célja a fogyatékos személyek segítő kutyához juttatásának, terápiás kutyák alkalmazásának támogatásával a fogyatékos személyek életminőségének javítása, társadalmi integrációjának és önállóságának elősegítése, biztosítása.

A pályázat két komponensből áll a következő tevékenységtípusok szerint:
A)   Segítő kutya kiképzése (kivéve terápiás kutya kiképzése)
B)   Terápiás kutya alkalmazása

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A pályázatban megpályázható tevékenységek köre:

A)   Segítő kutya kiképzése

Pályázni lehet a segítő kutya (kivéve terápiás kutya) kiképzéséhez, vizsgáztatásához és a fogyatékos személyhez történő eljuttatásához kapcsolódó projektek megvalósítására. A támogatás feltétele, hogy a megvalósítás során a segítő kutya eljusson egy dokumentált szakaszvizsgáig, vagy egy újabb mérföldkőig, amelyet a pályázó valamilyen dokumentummal alá tud támasztani (szerződés, tanúsítvány stb.)
Pályázni lehet továbbá a közszolgáltatók képzésének költségeire.

Maximálisan igényelhető támogatási összeg 3 900 000 Ft.
A kutyák speciális képességeitől függően kutyatípusonként a maximálisan igényelhető összeg:

  • vakvezető kutya: 1 900 000 Ft
  • mozgáskorlátozott személyt segítő kutya: 1 900 000 Ft
  • hangot jelző, rohamot jelző kutya: 1 600 000 Ft
  • személyi segítő kutya: 1 300 000 Ft

B)   Terápiás kutya alkalmazása

Pályázni lehet terápiás kutya alkalmazására állatasszisztált terápia (AAT) formában. A terápiás kutya alkalmazása heti 3-4 alkalommal kell, hogy megvalósuljon. A pályázatban a terápiás kutya alkalmazásának célcsoportja kizárólag fogyatékos személyek lehetnek. B) komponens esetén kiemelt szerepe van a fejlesztési terveknek, amelyeket a terápiát vezető szakemberrel együtt kell elkészíteni.
Pályázni lehet továbbá a közszolgáltatók képzésének költségeire.

Maximálisan igényelhető támogatási összeg: 3 000 000 Ft.
A kutyák speciális képességeitől függően kutyatípusonként a maximálisan igényelhető összeg:

  • terápiás kutyával állatasszisztált terápia megvalósítása: 600 000 Ft
Rendelkezésre álló maximális keretösszeg
Komponens Tevékenységtípus megnevezése Rendelkezésre álló maximális keretösszeg
 A) komponens Segítő kutya kiképzése 15 300 000 Ft
 B) komponens Terápiás kutya alkalmazása 10 000 000 Ft
 Mindösszesen: 25 300 000 Ft

Abban az esetben, ha a komponensek valamelyikében nem merül ki a rendelkezésre álló pályázati keret, a komponensek között forrás-átcsoportosítás lehetséges.

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 25 300 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejött együttműködési megállapodás biztosít.

Önrész vállalása nem feltétel. A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

Pályázatot nyújthat be az a szervezet, amelynek létesítő okiratában

A) komponens (segítő kutya kiképzése) esetén a segítő kutyák kiképzése és a fogyatékos személyekhez történő eljuttatása feltüntetésre került;

B) komponens (terápiás kutya alkalmazása) esetén a létesítő okiratában a terápiás kutya alkalmazása szerepel.

További feltétel mindkét komponens esetén, hogy a pályázó szervezet a MATESZE adatbázisában szerepeljen (Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület, www.matesze.hu).

A pályázás további feltétele, hogy a pályázó szervezetnek biztosítania kell, hogy a kutyák kiképzését olyan személy végezze, aki megfelel a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet 3. § (1) pontjában előírt végzettségi feltételeknek:

  • terápiás kutya kiképzése esetén az Országos Képzési Jegyzékben szereplő habilitációs kutya kiképzője (OKJ 52 810 01) vagy habilitációs kutyakiképző (OKJ 52 810 01 10 00 00 00) szakképesítéssel rendelkezik,
  • rohamjelző és hangot jelző kutya kiképzése esetén az Országos Képzési Jegyzékben szereplő jelző kutya kiképzője (OKJ 53 810 01) vagy jelzőkutya-kiképző (OKJ 52 810 01 00 01 52 02) szakképesítéssel rendelkezik,
  • mozgáskorlátozott személyt segítő és személyi segítő kutya kiképzése esetén az Országos Képzési Jegyzékben szereplő mozgássérültet segítő kutya kiképzője (OKJ 53 810 02) vagy mozgássérültet segítő kutya kiképző (OKJ 52 810 01 00 01 52 01) szakképesítéssel rendelkezik,
  • vakvezető kutya kiképzése esetén az Országos Képzési Jegyzékben szereplő vakvezető kutya kiképzője (OKJ 53 810 03) vagy vakvezetőkutya kiképző (OKJ 52 810 01 00 01 52 03) szakképesítéssel rendelkezik, továbbá
  • amely vakvezető kutya kiképzése esetén biztosítja, hogy a látássérült emberek kutyával közlekedésére való felkészítését a szakképzett kutyakiképző mellett gyógypedagógus látássérültek pedagógiája szakirányon szakképzettséggel, illetve rehabilitációs szakember a látássérülés területén szakképzettséggel rendelkező személy végzi.

B) komponens (terápiás kutya alkalmazása) esetén a terápiás kutyának és felvezetőjének érvényes Tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

Egy pályázó két program megvalósítására igényelhet támogatást. A pályázó szervezeteknek programonként külön pályázatot kell benyújtaniuk.

A pályázónak vállalnia kell, hogy a Támogató felkérése esetén a pályázati program teljes futamideje alatt előadás vagy workshop formájában beszámol a nyertes projektjéről.

A pályázat nyilvános.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak 2017. szeptember 1. – 2018. június 30. tart.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a Pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a Pályázati felhívást és a Pályázati útmutatót!

Benyújtási határidő: 2017. július 24.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1071 Budapest, Damjanich u. 4.

A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (SKK2017)

Formai hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség a pályázati útmutatóban részletezett esetekben, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.

Pályázati díj összege
Igényelt összeg Fizetendő pályázati díj
1 000 000 Ft-ig 5 000 Ft
1 000 001 – 2 000 000 Ft 10 000 Ft
2 000 001 – 5 000 000 Ft 25 000 Ft

Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.; számlaszám: 10032000-00322472-00000017; a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát (SKK2017) és a Pályázó nevét).
A befizetést igazoló átutalási megbízás vagy bankkivonat másolatát kérjük a pályázati adatlaphoz csatolni! (A pályázati díj a pályázat költségei között nem számolható el.)

További információ

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: skk2017@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.
A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.
Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.

Sikeres pályázást kívánunk!

A pályázattal kapcsolatos hírek