Intézményi Férőhely Kiváltási Terv – Módszertani Útmutató

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020

A TÁRS projekt (EFOP 1.9.1. „A szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása”) keretében készült el az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) módszertani útmutatója.

módszertani útmutató azoknak a szociális intézményeknek készült, akik a fogyatékos és szenvedélybeteg személyek intézményi ellátásának új formájában közösségi alapú, önálló életvitelt támogató szolgáltatási rendszer, a támogatott lakhatás kialakítására vállalkoznak.
Az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) módszertana ezt az átalakítási folyamatot támogatja. Az IFKT az intézményi férőhely kiváltás komplex tervezési folyamatának szakmai-módszertani eszköze, mely gyakorlati segítséget nyújt a fogyatékos személyek és szenvedélybetegek új szolgáltatási rendszerének tervezéséhez.

A nagylétszámú bentlakásos intézményi ellátásról a közösségi szolgáltatások igénybevételére való áttérés,  egy alapjaiban új rendszer kiépítése megalapozott előkészítést, tervezést igényel. Ennek a folyamatnak lehet egyik legfontosabb eszköze az IFKT módszertana, amely a tervezőket és megvalósítókat abban is segíti, hogy a kiváltást tervező intézményben, illetve az intézményi férőhely kiváltás céltelepülésein fellelhető és mozgósítható, belső és külső erőforrásokat minél hatékonyabban vonják be az új szolgáltatási rendszer tervezésébe. Ehhez a módszertan konkrét eszközöket is tartalmaz.

Az IFKT módszertani útmutató bemutatja a nagylétszámú bentlakásos intézményi ellátásról a közösségi ellátásra való áttérés nemzetközi és hazai kontextusát, alapelveit és szakmapolitikai hátterét. Meghatározza azokat a felmérési és tervezési lépéseket, megvalósítási szempontokat, amelyeket a kiváltás folyamatában szükséges szem előtt tartani és követni. Tartalmazza az IFKT területeinek alapelveit, céljait, azokat az elemeket, amelyek a támogatott lakhatás szolgáltatás kialakításához szükségesek. A módszertan meghatározza a kiváltáshoz szükséges felmérések területeit, eszközeit, az elemzések folyamatát, az adatok és eredmények további felhasználási lehetőségeit, a tervezés módszereit, illetve a felmérési-tervezési folyamat ütemezését, személyi és tárgyi feltételeit, illetve a kiváltási folyamatban érintettek tájékoztatásának javasolt módszereit.

Az IFKT adatbázissal kapcsolatosan technikai segítségnyújtás, hibabejelentés az ifkt@kezenfogva.hu e-mail címen lehetséges.

Az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv módszertani területei

  • Az intézmény lakói

A fogyatékos emberek számára tervezett szolgáltatások, így az intézményi férőhely kiváltás nyomán létrejövő támogatott lakhatás tervezésének fókuszában is a szolgáltatást igénybe vevő személyek egyéni szükségletei állnak. Az IFKT első és kiemelt területe az intézmény lakóinak felmérésére és a személyre szóló tervezésre szolgáló eszközöket bemutató modulokat foglalja magában.

Az lakók felmérésének célja összegyűjteni a lakókra vonatkozó információkat, feltárni a természetes támogató környezetüket, valamint a lakók jelenlegi és a kiváltáshoz kapcsolódóan prognosztizálható szolgáltatási igényeit, támogatási szükségleteit, valamint jövőbeni elképzeléseit, preferenciáit. Ehhez rendelkezésre áll az Egyéni kiváltási szükségletfelmérés módszertana, mely meghatározza az adatgyűjtés, és adatfeldolgozás módjait, tárgyi, személyi és jogi feltételeit, az eredmények dokumentálásának módját – kidolgozott adatkezelési nyilatkozattal és szabályzattal, valamint a felmérési eredmények felhasználásának lehetőségeit. A felméréshez papíralapú kérdőív és interjú sablon, valamint az eredmények rögzítésére Excel adatbázis áll rendelkezésre.

A felmérés alapján készül el a személyre szóló Egyéni kiváltási terv.  Az egyéni (kiváltási) terv célja annak biztosítása, hogy az érintett személy által kapott támogatás megfeleljen az ő szükségleteinek, kívánt életmódjának, elősegítse és támogassa az intézményi ellátásról a közösségi szolgáltatások igénybevételére történő sikeres átmenetet. Minden lakóról külön, személyre szólóan elkészülő dokumentum. Rögzíti, hogy az egyénnek milyen támogatásra, felkészítésre, szolgáltatásokra van szüksége, hogy felkészüljön a támogatott lakhatásra (TL), valamint iránymutatást ad az intézmény által létrehozandó TL szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési tervének kialakításához, az ingatlanok kiválasztásához. Bemutatja a lakó egyéni sajátosságait, összegzi a lakóra vonatkozó szükségletfelmérés eredményeként megjelenő igényeket, és azokat a feltételeket, amelyek a kiváltási folyamathoz szükségesek. Az információk és tervek rögzítésére Egyéni kiváltási tervsablon áll rendelkezésre.

Az intézmény lakóira vonatkozó modulok letöltése

  • Az intézmény munkatársai

A férőhely-kiváltási folyamat kulcsszereplői az intézmény munkatársai. Az intézményi munkatársak felmérésének célja az intézmény meglévő, belső humánerőforrásainak feltérképezése, az intézményi dolgozók képzettségének, tapasztalatainak, ismereteinek, speciális tudásainak felmérése. A munkatársak  szakmai életútjának, kompetenciáinak feltárása a kiváltás későbbi szakaszaiban tervezhetővé tesz új munkaköröket, feladatokat, képzési, továbbképzési irányokat. A munkatársak felmérését célzó modul tartalmazza az adatgyűjtés módszertanát, annak részeként papíralapú kérdőív sablont és az eredmények rögzítésére alkalmas Excel-adatbázist, kitöltési útmutatóval, valamint adatkezelési nyilatkozattal és szabályzattal együtt.

A munkatársak felmérési eredményeit tartalmazó adatbázis hosszú távon is alkalmas a humánerőforrás kapacitás tervezésére, az intézményi humánerőforrás-terv (HR terv) elkészítésére. A terv leírást ad a támogatott lakhatás szervezeti struktúrájáról, szervezeti egységeiről, a működéshez szükséges, jogszabályon alapuló és a lakók egyéni szolgáltatási igényeihez igazodó humánerőforrás igényről, illetve a munkakörökről: azok HR struktúrán belüli helyéről és a betöltésükhöz szükséges végzettségekről, képzettségekről, kompetenciákról, továbbá az információs, kommunikációs utakról és felelősségi körökről. A módszertan része az egyes munkatársakra vonatkozó, a lehetőségekhez és szükségletekhez igazodóan elkészíthető Egyéni munkavállaló terv sablon.  Az Egyéni munkavállalói terv tartalmazza a munkatárs feladatait, tervezett karrierútját, a szolgáltatástervezésbe történő bevonás módját és területeit, a szükséges képzési igényt, bemutatja a munkatárs támogatására, motivációjára szolgáló eszközöket (pl. továbbképzés, juttatások, teljesítményértékelés, jutalom).

Az intézmény munkatársaira vonatkozó modulok letöltése

  • Szolgáltatási környezet

A kiváltás nyomán létrejövő támogatott lakhatás szolgáltatási környezetének felmérése azért szükséges, hogy pontos képet kapjunk a helyi és térségi társadalmi-, szociális-, gazdasági és munkaerő-piaci helyzetről, láthatóak legyenek az elérhető szociális, egészségügyi, oktatási, foglalkoztatási, kulturális és szabadidős, valamint közlekedési szolgáltatások. A környezet felmérése azonosítja azokat a potenciális szolgáltatókat, amelyekre a támogatott lakhatás szolgáltatás tervezésében, fejlesztésében és a szolgáltatási gyűrű kialakítása során támaszkodni lehet.

A szolgáltatási környezet felmérésének módszertana bemutatja az adatgyűjtés módjait és eszközeit,  a legfontosabb adatforrásokat, a felmérési eredmények rögzítésére alkalmas Excel-adatbázist,  valamint az eredmények felhasználásának lehetőségeit. A felmérés azonosítja azokat szolgáltatókat, akikkel a TL műkődése során szorosabb együttműködés tervezhető, vagy valamely szolgáltatás nyújtására megállapodás köthető. Azonosítja továbbá azon szervezeteket, amelyeknek kulcsszerepe lesz a szolgáltatás működési hátterében, nyilvántartási, finanszírozási, ellenőrzési kérdésekben, továbbá amelyekkel szakmai együttműködés nélkülözhetetlen a szolgáltatást igénybevevők szempontjából.

Az intézmény lakóinak és munkatársainak felméréseiből, valamint a létrehozandó szolgáltatás céltelepülésein végzett környezeti felméréséből kapott információk elemzésével készül el a szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv. A terv célja az egyéni szükségletek és környezeti adottságok, fejlesztési lehetőségek és szükségletek összehangolása által támogatni az optimális és fenntartható támogatott lakhatás szolgáltatási struktúra kialakítását, melyben elsődleges szerepet kell kapnia a már meglévő közösségi szolgáltatásoknak vagy az együttműködésen alapuló külső szolgáltatásfejlesztések generálásának. A terv bemutatja a támogatott lakhatásban folyamatosan biztosítandó szociális, egészségügyi, foglalkozási rehabilitációs, és egyéb sport, kulturális, szabadidős szolgáltatásokat; meghatározza, hogy az egyes szolgáltatások közül melyeket biztosít maga vagy megállapodás útján; mely szolgáltatásokhoz hogyan biztosít hozzáférést. A szolgáltatásokhoz hozzárendeli a szükséges szolgáltatástípusokat és szolgáltatókat, az adott szolgáltatáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételeiket, továbbá azonosítja a hiányterületeket és  szükséges fejlesztési igényeket, azok megvalósíthatóságának feltételeit, ütemezését, forrását.

A szolgáltatási környezetre vonatkozó modulok letöltése

  • Szolgáltatási ingatlanok

A módszertan szolgáltatási ingatlanra vonatkozó moduljai a szükséges ingatlanok kiválasztását, létrehozását és nyilvántartását támogatja. Az intézményi férőhely kiváltás célterületein, a támogatott lakhatás szolgáltatáshoz, a szolgáltatást igénybe vevő személyek szükségleteihez igazodó, minden feltételnek megfelelő potenciális ingatlanok felméréséhez ad segítséget. A felmérés a lakók igényei és szükségletei, valamint az intézmény tervezett szolgáltatási portfóliója alapján támpontot ad a települések, településrészek, ingatlanok (építési telkek és átalakítandó épületek) kiválasztásához, bemutatva a kiválasztás legfontosabb szempontjait és feltételeit. Útmutatást ad a kiválasztás módjára, folyamatára, a felmérésbe bevonandó szakemberekre, illetve az engedélyeztetés, kivitelezés tervezésére vonatkozóan. Az ingatlanok kiválasztását, létesítését költségbecslésre alkalmas Excel-táblázat segíti.

Az ingatlan portfólió bemutatja a kiváltás eredményeként létrejövő támogatott lakhatás tervezett lakóegységeit és helyszíneit, a létesítendő lakhatási és szolgáltatási célú ingatlanok jellemzőit. Tartalmazza a létrejövő ingatlanok pontos paramétereit, beleértve például az ingatlan nagyságát, lakókörnyezetét, a közművesítés jellemzőit, közlekedési lehetőségeit, díjakat, járulékos költségvonzatokat. A portfólió módszertana meghatározza a tervkészítés módszereit, a terv elemeit, valamint számítási segédlet, tervsablont kínál. Javaslatot ad a bevonandó tanácsadói kompetenciákra (rehabilitációs szakmérnök, statikus, tapasztalati szakértő, stb.) és kapacitásokra.

A szolgáltatási ingatlanokra vonatkozó modulok letöltése

  • Az intézmény kommunikációja

A kommunikációnak rendkívül fontos szerepe van a kiváltási folyamat következményeként bekövetkező változások elfogadásában, a munkatársak elköteleződésében és a környezet meggyőzésében, támogatásuk elnyerésében. A tudatos, tervezett és folyamatosan értékelt kommunikációs tevékenység elősegíti a kiváltási folyamat sikerét.

Az intézmény belső (intézményi), és külső (társadalmi) kommunikációs folyamatainak felmérése a jelenleg érzékelhető erősségeket és gyengeségeket, fejlesztendő területeket azonosítja annak érdekében, hogy a kiváltás során a megfelelő beavatkozások: eszközbeszerzés, felkészülés, kommunikációs stratégia kialakítása, új kommunikációs utak és eszközök bevezetése valósuljanak meg. A felmérési módszertan útmutatást ad az adatgyűjtésben résztvevők körére, az adatgyűjtés módjára és eszközeire, az adatok és eredmények feldolgozásának módjára vonatkozóan. A felmérések eredményeit a kommunikációs terv készítése során kell felhasználni.

kommunikációs terv a kiváltási folyamat megvalósításához szükséges belső, szervezeti és külső, társadalmi kommunikációs folyamatokat, azok ütemezését és költségvonzatát tartalmazza az érintett szereplők vonatkozásában. Tartalmazza a javasolt PR és marketing eszközöket, a közösségfejlesztés, érzékenyítés és önkéntesség gyakorlatait. Tervsablon és kitöltési útmutató segíti a tervezést.

Az intézményi kommunikációra vonatkozó modulok letöltése

  • A kiváltás költségterve és fenntarthatósági számítások

A kiváltás megvalósításához és a támogatott lakhatás (TL) működéséhez, valamint a fenntartáshoz elengedhetetlen a kiváltási folyamat, illetve az új szolgáltatási forma költségvetésének tervezése, kiindulva a meglévő intézményi struktúrából és költségvetésből. A módszertan azonosítja azokat a költséggeneráló tényezőket, amelyek kifejezetten a férőhelykiváltási folyamatban merülnek fel, külön kitér az ingatlanberuházást érintő költségekre, és ajánlásokat tesz a TL költségvetési tervezéséhez, a jelenlegi jogszabályok és szakmai ajánlások szerint.

Tartalmazza a tervkészítés módszerét, folyamatát és tervsablont, kitöltési útmutatóval. A tervezést segíti a költségnemek bemutatása és tervezési szempontú értelmezése. A TL működéshez kapcsolódó rövid és hosszú távú költségterv elemeinek, szempontjainak bemutatása fontos része kiváltás fenntarthatósági vizsgálatának.

A kiváltás költségterve és fenntarthatósági számítások modul letöltése

  • Az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv

Az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv tartalmazza a fenti felmérések és résztervek eredményeit, szintézisét. Fő fejezeteiben bemutatja az intézmény hosszú távú stratégiáját, a lakók, a munkatársak és a környezet igényeit, lehetőségeit (felmérések eredménye), az erre reagáló, TL során tervezett és az intézményen kívül elérhető szolgáltatási gyűrűt, valamint a kiváltási folyamat során a TL-re való áttéréshez szükséges lépéseket, intézkedéseket.

Az IFKT módszertan egyes területeire vonatkozó, a felmérés és tervezés során létrejövő Excel-adatbázis lehetővé teszi, hogy az IFKT-ben a különböző területről, különböző módszerekkel összegyűjtött adatok és információk egységesen, összevethetően legyenek felhasználhatók, valódi alapját képezzék a tervezésnek, a terv felülvizsgálatának, s így a majdani TL-hez szükséges adminisztratív és szakmai dokumentumoknak.

A terv tükrözi az adott intézmény sajátosságait, lakóinak egyedi igényeit, a település és a környezet szolgáltatásait és specifikumait, a kiváltás után létrejövő szolgáltatási és lakhatási struktúrát, továbbá az átmeneti időszakban szükséges intézkedések lehetőség szerinti legteljesebb lépéseit, eszközeit, felelőseit és a várt kimeneteit. Az IFKT (1) a helyzetelemzés, (2) az intézményi férőhely kiváltás nyomán létrejövő új struktúra és (3) az új szolgáltatási struktúrához szükséges tevékenységek bemutatásából áll.

A terv elkészítéséhez útmutató és tervsablon, az IFKT módszertan egyes területein végzett felmérések eredményeinek összegyűjtéséhez, és az átfogó terv elkészítéséhez az egyes területeket együttesen tartalmazó Excel-adatbázis áll a szakemberek rendelkezésére.

Az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv modul letöltése