Komplex kiváltási szükségletfelmérés (EKISz2 és EKKiFeT módszertana)

Komplex kiváltási szükségletfelmérés, ezen belül az Egyéni kiváltást és felkészítést támogató szükségletfelmérés (EKISz2), valamint az Egyéni komplex kiváltási fejlesztési terv (EKKiFeT) módszertana

A Módszertan megalkotásának célja, szemlélete, eszközrendszere

A TÁRS projekt (EFOP 1.9.1. „A szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása”) keretében került kifejlesztésre a Komplex kiváltási szükségletfelmérés, ezen belül az Egyéni kiváltást és felkészítést támogató szükségletfelmérés (továbbiakban EKISz2), valamint az Egyéni komplex kiváltási fejlesztési terv (továbbiakban EKKiFeT) módszertana, felmérési és tervezési eszközrendszere (továbbiakban Módszertan).

Fontosnak tartjuk, hogy a kiváltás során ne csak az abban érintett emberek környezete, és az őket támogató szolgáltatások változzanak meg, hanem ez a változás valóban róluk szóljon. Az ő egyéni szükségleteikhez igazodjon, és a változás, valamint az erre való felkészülés lehetőséget teremtsen számukra az önállóságuk és önrendelkezésük fejlődésére az által is, hogy a felkészítés során az önellátási képességeik, kompetenciáik egyéni fejlesztése, illetve a szükséges támogató technológiák bevonása is megvalósuljon. Ez az egymásba ágyazódó folyamat a kulcsa annak, hogy a támogatott lakhatásba való átköltözés valóban egy jobb életminőség elérését eredményezze. Ezt az egyéni felkészítési folyamatot hivatott az itt bemutatott felmérő (EKISz2) – tervező (EKKiFeT) eszközrendszerrel támogatni az új Módszertan.

A Módszertan a személyközpontú-tervezés eszközeivel a szolgáltatást igénybevevő ember célkitűzéseit helyezi a középpontba. A kitűzött célok mentén ad lehetőséget egy dinamikusan alkalmazható felmérő eszközzel az egyes életterületeken az önálló életviteli kompetenciák, képességek – részképességek feltérképezésére, a kockázatok elemzésére, és mindezek alapján a fejlesztési – beavatkozási lehetőségek megtervezésére. Mindez nem egy egyszeri felmérés-tervezés, hanem a változásokra reagáló, a mindennapokba építhető, folyamatjellegű közös felkészülést lehetővé tevő eszköz, melynek használhatósága nem korlátozódik a kiváltás időszakára.

Mindez összecseng az IFKKOT által kiadott „Lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra” című dokumentumba foglalt alapelvekkel, mely szerint „A támogatott lakhatási programok kulcseleme a személy szükségleteinek és akaratának megfelelő támogatás biztosítása”. Valamint a dokumentum kimondja, hogy a tervezésnek egy folyamatnak kell lennie, nem pedig egyszeri eljárásnak, a támogatásnak egyénre szabottnak és személyhez kötöttnek kell lennie, továbbá „személy-központú gondolkodást és tervezést” vár el.

Fontosnak tartjuk elmondani, hogy ennek a felmérési és tervezési eszközrendszernek nem célja és feladata a pontos – diagnózishoz kötődő – állapotfelmérés. Tehát nem helyettesítheti az ilyen célú célcsoport-specifikus eszközöket, melyek bevonása és alkalmazása a kiváltástól függetlenül is indokolt lehet adott esetben a speciális szükségletű személyek terápiás támogatásának tervezéséhez, és amely eszközök alkalmazásának feltétele célzott szakmai képzés/képesítés, és a speciális szükségletű célcsoport fejlesztésében szerzett magas szintű szakmai tapasztalat.

Az itt bemutatásra kerülő új Módszertan célja, hogy az intézményekben egyéni gondozási/fejlesztési terveket készítő, és a kiváltásra való felkészítésben résztvevő szakembereknek, intézményi munkatársaknak nyújtson támpontot a felkészítési folyamatban, a gondozásról a támogatásra való áttérés során egy célzottabb felmérési-tervezési eszközrendszerrel. A módszertan alkalmazása lehetőséget nyújt mélyebben figyelembe venni a kiváltásban érintett emberek személyes céljait, ezzel segíti bevonódásukat, részletes készségleltárával és a célcsoport-specifikus szempontok és beavatkozási lehetőségek bemutatásával támpontokat nyújt az eszközök egyénre szabott alkalmazásához, ráirányítja a figyelmet a támogató technológiák bevonásának fontosságára, komplex egyéni tervével a támogatott életvitelhez szükséges képességek és készségek fejlődését szolgálja.

A Módszertan helye és szerepe a kiváltáshoz kapcsolódó felmérések folyamatában

A Módszertan alkalmazása szerves részét képezi annak a folyamatnak, amely a lakókat végigkíséri az intézményi férőhely kiváltás tervezésétől egészen a támogatott lakhatásba való kiköltözésig, majd a közösségi életvitelben való boldogulásig.

A kiváltás tervezését egyéni és intézményi szinten segíti az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv módszertan (IFKT). Az IFKT elkészítésének alapja és egyik eleme, a kiváltási folyamat előkészítésének részeként az Egyéni kiváltási szükségletfelmérés (EKISz1), és az annak alapján készülő Egyéni kiváltási terv. A felmérés eredménye tartalmazza a lakókkal kapcsolatos alapvető információkat, melyek köre a kiváltás tervezésére fókuszáltan került kialakításra, és az ezek alapján tervezhető támogatási és szolgáltatási szükségleteket jeleníti meg az Egyéni kiváltás terv. Ezt az intézményi munkatársak készítik el, az IFKT felkészítést (1 napos felkészítés) követően.

A kiváltás szakmai megvalósításának folyamatában, a lakók felkészítését támogatja az itt bemutatott Módszertan, EKISz2 és EKKiFeT, a Módszertan megismerését a kiváltást pályázati úton megvalósító intézmények munkatársai számára 50 órás, akkreditált képzés segíti, majd az alkalmazás során helyszíni és on-line tanácsadói támogatást is biztosítunk.

EKISz1 és EKISz2 egymásra épül, együttesen teremti meg a fejlesztés-felkészítés tervezésének, az EKKiFeT elkészítésnek lehetőségét, közös adatbázist generálnak, és így együttesen alkotják a Komplex kiváltási szükségletfelmérést.

A felmérési folyamat következő eleme, a Komplex támogatási szükségletfelmérés (TSZA) az 1/2000. SzCsM rendelet alapján közvetlenül a támogatott lakhatás igénybevételét megelőzően elkészített felmérés, nem a kiváltásra fókuszált és kialakított eszköz. Az aktuálisan megjelenő gondozási / támogatási szükségleteket méri, ezzel a támogatást biztosító személyzet létszámát és rövid távú feladatait, valamint az egyéni szolgáltatástervezést (szolgáltatási elemenként), ez által a szervezet szolgáltatásszervezését segíti meghatározni. Eredményei alapján kell a támogatott lakhatásban kidolgozni az Egyéni szolgáltatási tervet.

A Módszertan, és a felmérések kapcsolódásának részletesebb bemutatása

A Komplex kiváltási szükségletfelmérés elemeinek és a Komplex támogatási szükségletfelmérésnek egymáshoz való kapcsolódását, valamint a kiváltási folyamatban betöltött szerepüket, céljaikat és eszközeiket, valamint EKISz2 és EKKiFeT Módszertanának szemléletét, felépítését részletesebben is megismerheti az alább letölthető 25 oldalas kivonatból, melyet az érdeklődőkön kívül kifejezetten ajánlunk az Intézmények vezetőinek.

Kivonat a Módszertanból (pdf)

A teljes Módszertan és mellékletei

A Komplex kiváltási szükségletfelmérés, ezen belül az Egyéni kiváltást és felkészítést támogató szükségletfelmérés (EKISz2), valamint az Egyéni komplex kiváltási fejlesztési terv (EKKiFeT) módszertana 3 fő kötetből áll.

Az eszközrendszert három kötet mutatja be:

  • kötet Módszertani útmutató;
  • kötet Készségleltár;
  • kötet Beavatkozások tervezése.

Mellékletei továbbá:

  • Adatkezelési hozzájárulás, Titoktartási nyilatkozat, Adatkezelési szabályzat – dokumentum minták
  • módszertani sablonok, tervminták

Amennyiben mélyebben szeretné megismerni a Módszertant, az mellékleteivel együtt letölthető – regisztrációt követően – az alábbi linken. A linkre kattintva először az adatkezelésről szóló tájékoztatót találja, majd regisztrációt követően letölthetőek a Módszertan kötetei és mellékletei.

REGISZTRÁCIÓ

A Módszertanhoz kapcsolódó, annak egyik eszközéül szolgáló Adatrögzítő rendszert tartalmazó CD-t – az adatvédelemre vonatkozó jogi szabályozás, és a garanciális feltételek biztosítása okán – a kiváltást pályázati úton megvalósító intézményi telephelyek vezetőihez juttattuk el. Azonban, amennyiben más telephely (melynek munkatársai az alkalmazásra feljogosító képzést elvégezték) is szeretné alkalmazni a Módszertant, ők írásban jelezzék igényüket az ekisz2szakmaitamogatas@kezenfogva.hu mail címen.