Változó vezetői szerepek és megújuló kompetenciák az intézményi férőhely kiváltási (IFK) folyamatban

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020A szakmai tanfolyam alapadatai:

 • címe: Változó vezetői szerepek és megújuló kompetenciák az intézményi férőhely kiváltási (IFK) folyamatban
 • engedély száma: T-05-036/2017
 • a megítélt továbbképzési pontérték: 50 pont
 • óraszáma: 60 óra – 8 képzési nap
 • költsége: térítésmentes

A továbbképzési program célja: 

A vezetői kompetenciák fejlesztése az IFK folyamat során az új szolgáltató struktúra kialakítása és működtetése érdekében. A képzés fókuszában a folyamat összetevőinek, törvényszerűségeinek ismerete, valamint a rendelkezésre álló eszközrendszer bővítése és értő alkalmazása áll. A tanfolyam során a résztvevők megismerkednek az Intézményi Férőhely Kiváltási Program (IFKP) rendszerének szervezetelméleti és szakmódszertani hátterével, valamint eszközrendszerével.

A továbbképzési program tartalmának kifejtése: 

AZ IFKP tervezett, irányított változási folyamat, melynek során a paradigmaváltás a résztvevők személyes és szakmai értékrendjét, viselkedését és az intézményi keretek teljes spektrumát érinti. Az ellátottak számára a fizikai életkörülmények teljes átalakulása mellett a napi rutin, a kapcsolati hálók, az aktivitások változása a viselkedés és az érzelmi élet radikális változásait indítja el. A változások egyéni, csoportos és szervezeti szinten egyaránt megjelennek, melyek kezelése pontos értékelést, tervezést, és folyamatos ellenőrzést, korrekciót igényel. Az IFKP eredményessége a résztvevők változás iránti elkötelezettségén, korszerű szakmai ismeretein, az együttműködésük minőségén múlik. A vezetők, mint az átalakulási folyamat kezdeményezői és irányítói, kulcsszerepet töltenek be a szervezeti kultúra és szervezeti viselkedés fejlesztésében. A vezetői tudatosság önismeretet, kompetens szerepvállalást kíván.

Az aktív, innovatív szerepvállalás érdekében a vezetői önismeret és a kulcskompetenciák fejlesztése reflektív és önreflektív tapasztalati tanulás eszközeivel történik, egyéni, páros, kiscsoportos és csoportos gyakorlatokon keresztül. A résztvevők áttanulmányozzák a vezetői és team szerepek jellemzőit, a szervezeti működés és szervezeti változás törvényszerűségeit, beleértve a kommunikáció és konfliktuskezelés eszközeit, a szervezetirányítás stratégiai és HR összetevőit is. A képzés végére a fejlődés és tanulás iránti elkötelezettség, az autonómia és az empowerment (felhatalmazás, képessé tétel) növekedését, az aktív, proaktív és kreatív vezetői viselkedés erősödése a cél, összhangban az IFKP szakmai elemeivel.

A szakmai tanfolyam célcsoportja: 

 1. Ellátási terület szerint:
 • Pszichiátriai betegek otthona
 • Szenvedélybetegek otthona
 • Fogyatékos személyek otthona
 • Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye
 • Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye
 • Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
 • Fogyatékosok nappali intézménye
 • Szenvedélybetegek nappali intézménye
 • Pszichiátriai betegek nappali intézménye
 • Fogyatékosok gondozóháza
 • Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona
 • Pszichiátriai betegek lakóotthona
 • Fogyatékos személyek lakóotthona
 • Egyéb, éspedig: támogatott lakhatás

A képzésre elsősorban az EFOP-2.2.2. „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” pályázatot megvalósító intézmények munkatársainak jelentkezését várjuk. Emellett azonban jelentkezhetnek az EFOP-2.2.5.-17 „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig” című pályázati felhívásra majdan pályázni szándékozó intézmények munkatársai is.

 1. Munkahelyen betöltött funkció szerint:
 • Középvezető
 • Magasabb vezető
 • Tanácsadó

A továbbképzési programba bekapcsolódás feltételei:

 • Az intézményi SZMSZ-nek megfelelően vezetői munkakört betöltő munkatársak.
 • A képzési programon való részvételt ajánljuk a pályázat szakmai vezetője, projektmenedzsere számára is.
 • A képzésre telephelyenként 2-4 fő vezető munkatársat tudunk fogadni.

A továbbképzési program óraszáma: 60 óra (Elméleti óraszám 30 óra, gyakorlati óraszám 30 óra)

A továbbképzési program zárása: 

 • Írásbeli vizsga 15 feleletválasztásos teszt feladattal.
 • A teszt értékelési szempontjai a következők: Minden helyes válasz esetén 1-1 pont kapható. Az így elérhető maximális pontszám 72 pont.
 • 40 pont (55%) elérése esetén fogadható el a dolgozat.
 • Megszerezhető minősítések: megfelelt, nem megfelelt.

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: minimum 16 fő – maximum 30 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: kreditpont megszerzéséről szóló igazolás

A szakmai tanfolyam tematikai egységei:

 1. nap: Vezetői önismeret az intézményi férőhely kiváltási folyamat tükrében
 2. nap: Az intézményi férőhely kiváltás elméleti alapjai
 3. nap: Szervezeti viselkedés és a személyes vezetés elmélete
 4. nap: A szervezeti működés szereplőinek szükségletei, a szolgáltatást igénylők speciális szükségletei
 5. nap: Eredményes vezetés, mint hatékony kommunikáció és konfliktuskezelés
 6. nap: Az IFK szervezeti átalakítási és paradigmaváltási folyamata, mint változásmenedzsment
 7. nap: Menedzsment: a szervezet felépítése és működtetése, stratégiai menedzsment, humánerőforrás menedzsment az IFK folyamat tükrében
 8. nap: A támogatott lakhatás, mint közösségi ellátás; speciális vezetői feladatok

A szakmai tanfolyamon való részvétel díja:

A résztvevő részéről térítésmentes a TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása (azonosító száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001) című kiemelt projekt keretében. A projekt keretében utazási költséget nem áll módunkban téríteni, valamint étkezést és szállást nem áll módunkban biztosítani a résztvevők számára.

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a Felnőttképzés oldal Aktuális képzések menüpontja alatt közzétett hirdetményeken keresztül, továbbképzéshez tartozó linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével, és emellett a  visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (visszaigazoló e-mail, önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata) postai úton való beküldésével lehet. A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el.