7190120/1 AAK – tréner-oktató képzés

Képzés azonosító száma
7190120/1
A megítélt továbbképzési pontérték
100 pont
A képzés óraszáma
100 óra
A képzés költsége
térítésmentes
Jelentkezési határidő

A képen EU2020 logó és a montázs program neve és azonosítója szerepel.

Továbbképzési program alapítási engedély száma: 9-357/2018

Továbbképzési csoport azonosítója: 7190120/1

Továbbképzési program célja:

A továbbképzés célja nem vagy alig beszélő – súlyos kommunikációs akadályozottsággal élő gyermekek vagy fiatalok oktatásával, nevelésével, fejlesztésével, szakképzésével, rehabilitációjával foglalkozó, AAK (augmentatív és alternatív kommunikáció) gyakorlattal már rendelkező szakemberek felkészítése további AAK-témájú tanfolyamok tartására. A tanfolyam során a résztvevők felkészítése kettős tudás megszilárdítását célozza meg, egyrészt az AAK elméleti megalapozásához és gyakorlatba ültetéséhez szükséges tartalmakat, másrészt pedig a didaktikai eszközök megismerését, amelyek segítségével képesek lesznek a tudást átadni az AAK- témájú továbbképzések leendő oktatóinak.

Cél, hogy a résztvevők megismerjék az AAK-oktatási módszerek és technikák megtanításának/átadásának és gyakorlásának lehetőségeit, illetve az AAK követelményeit, szabályait, továbbá ismereteket szerezzenek az AAK-témájú kutatásokról, azok módszertani jellemzőiről, valamint az elméleti ismeretek, szakirodalmak oktatói szintű feldolgozásáról.

A résztvevők felkészítésének fő célja az önálló, a kreatív és az interaktív módon való oktatási helyzetek megteremtésének képessége.

Továbbképzési program célcsoportja:

A továbbképzést az alábbi célcsoportok számára ajánljuk:

 • azon szakemberek számára, akik nem-vagy alig beszélő – súlyos kommunikációs akadályozottsággal élő gyermekek vagy fiatalok oktatásával, nevelésével, fejlesztésével, szakképzésével, rehabilitációjával foglalkoznak,
 • azon szakemberek számára, akik felnőtt beszéd-és nyelvi fogyatékos – AAK-szükségletű személyek rehabilitációjával foglalkoznak,
 • azoknak a felsőoktatásban dolgozó oktatóknak, akik gyógypedagógus és/vagy konduktor alap és szakirányú képzésekben speciális kommunikációval kapcsolatos tárgyakat/tartalmakat oktatnak.

 

Továbbképzési program bekapcsolódási feltétele:

Iskolai végzettség: főiskola/egyetem

Szak: óvodapedagógia, tanító, tanár, gyógypedagógia, pszichológia, konduktív pedagógia, szociálpedagógia, fejlesztő pedagógus, nyelvész

Szakképzettség: a nevelést, oktatást végző intézmény pedagógus munkakör betöltéséhez megfelelő szakképzettségek, valamint egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkező nevelő, oktató munkát segítő feladatkört ellátó szakemberek.

Megelőző szakmai gyakorlat: min. 5 év AAK-használó személyekkel végzett oktatási és/vagy fejlesztési és/vagy rehabilitációs célú munkatapasztalat.

Egyéb feltételek:                                                                                                             

Motivációs levél min. 1 oldal terjedelemben, az alábbi szempontokra válaszolva:

 • Miért kíván részt venni a képzésen?
 • Eddigi tudását, ismereteit az AAK-val kapcsolatban hol szerezte?
 • Milyen jellegű AAK-tapasztalattal rendelkezik? Hány éve és milyen AAK-szükségletű személyekkel foglalkozik?
 • Az AAK mely területein érzi erősnek tudását, és mely területeken érez hiányosságokat?
 • Rendelkezik-e felnőttképzési oktatói tapasztalatokkal? Amennyiben igen, milyen témájú és formátumú felnőttképzési tapasztalatokkal?
 • Képzés jövőbeni felhasználása – hogyan, milyen keretek között tervezi a képzésen elsajátított tudást felhasználni annak érdekében, hogy minél több képzett szakember végezzen AAK- fejlesztéseket, oktatást.
 • Idegen nyelvű szakirodalom tanulmányozásához, és feldolgozásához rendelkezik –e felhasználói szintű idegen nyelvtudással? Amennyiben igen, milyen nyelven?

 

Képzési program óraszáma: 100 óra

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:

A továbbképzés végére a résztvevők képesek alkalmazni az augmentatív és alternatív kommunikáció követelményeit, szabályait, alaposan ismerik az AAK témájú továbbképzések felépítését és tartalmi elemeit.

A továbbképzést követően a szükséges AAK-oktatás és fejlesztés elméleti és gyakorlati módszertan ismeretéből adódóan a résztvevők képesek lesznek az AAK-témájú tanfolyamok megtartására.

Adekvátan át tudják adni az ismereteket és tudástartalmakat az AAK-t használó célcsoportról, a módszerekről, eszközökről, valamint a kommunikációs képességek és készségek megismeréséhez szükséges felmérésekről. Azonosítani tudják az eltéréseket az átlagos és sérült kommunikáció között.

A résztvevők képesek alkalmazni a rendelkezésére álló augmentatív és alternatív kommunikációs technikákat figyelembe véve az egyéni igényeket.

Munkájuk során helyesen alkalmazzák a diagnosztikához kapcsolódóan a megfigyelési szempontokat és a dokumentumelemzést.

Képesek a rendelkezésre álló célcsoportspecifikus IT alkalmazásokból kiválasztani a rövid és hosszútávú célokhoz leginkább illeszkedő IT alkalmazást/alkalmazásokat.

Az AAK-módszertani alapokon túl a résztvevők az AAK-témájú tanfolyamok megtartására kapnak felkészítést azáltal, hogy elsajátítják azokat az oktatói kompetenciákat, melyek szükségesek ezeknek a tanfolyamoknak az oktatásához.

A résztvevők a tanfolyam végére rendelkeznek olyan készségekkel, melyek segítségével képesek önállóan, kreatívan az adott AAK-témának adekvátan kialakítani az oktatási helyzeteket.

A továbbképzési program zárásának módja: a résztvevők az AAK-tematika egy kiválasztott tematikai egységét részletesen kidolgozzák, ppt-t készítenek, majd ezt a záróvizsgán bemutatják, alkalmazva a prezentációs technikákat. A bemutatókat csoportosan megvitatják, felhasználva az önreflexió módszerét is. Ezután kerül sor a 20 tételből álló szóbeli vizsgára, amikor egy tételt húzva, 15 percben bemutatják a megszerzett ismereteket.

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: 12-25 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: tanúsítvány

A továbbképzés tematikai egységei:

 1. A képzők általános felkészítése I.
 2. A képzők általános felkészítése II.
 3. Az AAK-fajtákat ismertető főbb témakörök
 4. A képzést megelőző döntésekkel foglalkozó témakörök, úgymint az állapotfelmérésről való tudás, a megfigyelés központi szerepe és a megelőző információk összegyűjtése
 5. 1-4. témakör összefoglalása
 6. Az üzenethordozókkal és a szótárösszeállítás követelményeivel foglalkozó témakörök
 7. A fizikai hozzáférés, az üzenetközvetítés, a kommunikációs partnerrel való kapcsolatteremtés és fenntartás kérdéseivel foglalkozó témakörök
 8. AAK és Információs és Kommunikációs technológia- IKT – kérdéseivel foglalkozó témakörök
 9. A 6-8. témakörök összefoglalása egyéni munka keretében
 10. Az AAK-oktatásával, valamint a használat hatékonyságával foglalkozó témakörök
 11. Az AAK-oktatáshoz szükséges kompetenciák témakörei
 12. Kiscsoportos munka – tematika vázlatkészítés

 

Továbbképzési napok:

2019.06.15.
2019.06.21.
2019.06.24.
2019.06.25.
2019.06.26.
2019.06.27.
2019.06.28.
2019.07.08.
2019.07.09.
2019.07.11.
2019.07.12.
2019.07.13.
Záróvizsga: 2019.07.26.

A továbbképzés órarendje innen letölthető.

A továbbképzési program helyszíne: Budapest, a pontos helyszín szervezés alatt, a jelentkezés lezárulta után a leendő résztvevők elektronikus értesítést kapnak a helyszínnel és a továbbképzéssel kapcsolatosan.

A képzésen való részvétel a résztvevők számára térítésmentes, a képzés az FSZK Nonprofit Kft. és az Európai Unió támogatásából megvalósuló EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretein belül kerül megtartásra.

A résztvevőknek utazási költséget téríteni és szállás lehetőséget biztosítani nem áll módunkban. A képzés során étkezési lehetőséget biztosítunk.

Megengedett hiányzás túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények:

A megengedett hiányzás (legfeljebb a továbbképzés összes óraszámának 10 %-a) túllépése esetén a résztvevő kizárásra kerül. A továbbképzésen való részvételről résztvevő csak látogatási igazolást kaphat.

A résztvevő jogai és kötelezettségei:

 • Képzőintézmény kötelezettséget vállal a képzés lebonyolításáért, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért.
 • Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a képzőintézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a képzőintézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.
 • A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni.
 • A képzőintézmény szerződésszegésének következménye(i): a képzés azonos feltételekkel történő ismételt megszervezése
 • Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): a képzésből kizárásra kerül.
 • A képzés nem folytatható abban az esetben sem, ha a résztvevő hiányzásai a megengedett mértéket túllépik, illetve ha a felajánlott pótlási lehetőséggel nem él (amennyiben ez releváns), vagy azt nem a megfelelő minőségben teljesíti.
 • Amennyiben a Képző él visszaigénylési jogosultságával, a résztvevőnek a visszaigénylésre való felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül eleget kell tennie a képzés időarányos részére eső költségek visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének. Abban az esetben, ha a visszafizetés a megjelölt határidőig nem teljesül, a Képző a határidőt követő napokra vonatkozóan jogosult a visszafizetendő összeg jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegére a visszafizetés megvalósulásáig.

 

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével és a visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata) postai úton való beküldésével lehet.

Regisztrációs határidő:
2019. 05. 27. 14:00-ig

Postai beérkezési határidő:
2019. 05. 31.

Az elbírálás határideje:

2019.06.03. A jelentkezők elektronikus levélben kapnak értesítést az elbírálás eredményéről a jelzett napon 16.00-ig.

A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el. Kérjük, hogy tartsák be ezt a határidőt, mert az ezután beérkezett dokumentumokat nem tudjuk az érvényes jelentkezés részeként elfogadni.

Túljelentkezés:

Postai cím:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK Nonprofit Kft.)

Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük, írják rá 7190120/1 (a képzési program azonosító száma)

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni, ugyanakkor a jelentkezés befogadása nem jelent automatikus felvételt.

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Kovács Anett várja a kovacs.anett@fszk.hu email címen, vagy a +36-20 3812-988 telefonszámon.

Jelentkezési lap

A jelentkezés menete, benyújtandó dokumentációk:

A regisztrációs felület kitöltése után a beküldött jelentkezési lapról pár percen belül egy visszajelző e-mailt fog kapni a jelentkezéskor megadott e-mail címére. (Ezt kell később kinyomtatni, és beküldeni a jelentkezés részeként.) Kérjük, ha nem kapja meg ezt a visszajelzést, ellenőrizze a levélszemét / spam fiókját, illetve vegye fel a kapcsolatot az Felnőttképzési Iroda munkatársával, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail:@fszk.hu, tel.: +36/1/450-32-39; +36203812988


1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon ki kell tölteni, beküldeni a visszajelző e-mailt kinyomtatni, aláírni és postai úton megküldeni.
2. Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza jelenlegi munkakörét, feladatait és a munkakörben eltöltött évek számát. Az önéletrajzot csatolni kell elektronikusan és meg kell küldeni postai úton, a jelentkezés részeként.
3. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i), csatolni kell elektronikusan és meg kell küldeni postai úton, a jelentkezés részeként.
4. Motivációs levél, csatolni kell elektronikusan és meg kell küldeni postai úton, a jelentkezés részeként.
Az FSZK Nonprofit Kft. postai címe: 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük írják rá:7190120/1 AAK - tréner-oktató képzés
Köszönjük!

+36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
(Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
Feltöltendő dokumentumok:

Nyilatkozat

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!