7190120/1 AAK – tréner-oktató képzés

Ez egy lezárult képzés!

Képzés azonosító száma
7190120/1
A megítélt továbbképzési pontérték
100 pont
A képzés óraszáma
100 óra
A képzés költsége
térítésmentes
Jelentkezési határidő
Lejárt

A képen EU2020 logó és a montázs program neve és azonosítója szerepel.

Továbbképzési program alapítási engedély száma: 9-357/2018

Továbbképzési csoport azonosítója: 7190120/1

Továbbképzési program célja:

A továbbképzés célja nem vagy alig beszélő – súlyos kommunikációs akadályozottsággal élő gyermekek vagy fiatalok oktatásával, nevelésével, fejlesztésével, szakképzésével, rehabilitációjával foglalkozó, AAK (augmentatív és alternatív kommunikáció) gyakorlattal már rendelkező szakemberek felkészítése további AAK-témájú tanfolyamok tartására. A tanfolyam során a résztvevők felkészítése kettős tudás megszilárdítását célozza meg, egyrészt az AAK elméleti megalapozásához és gyakorlatba ültetéséhez szükséges tartalmakat, másrészt pedig a didaktikai eszközök megismerését, amelyek segítségével képesek lesznek a tudást átadni az AAK- témájú továbbképzések leendő oktatóinak.

Cél, hogy a résztvevők megismerjék az AAK-oktatási módszerek és technikák megtanításának/átadásának és gyakorlásának lehetőségeit, illetve az AAK követelményeit, szabályait, továbbá ismereteket szerezzenek az AAK-témájú kutatásokról, azok módszertani jellemzőiről, valamint az elméleti ismeretek, szakirodalmak oktatói szintű feldolgozásáról.

A résztvevők felkészítésének fő célja az önálló, a kreatív és az interaktív módon való oktatási helyzetek megteremtésének képessége.

Továbbképzési program célcsoportja:

A továbbképzést az alábbi célcsoportok számára ajánljuk:

 • azon szakemberek számára, akik nem-vagy alig beszélő – súlyos kommunikációs akadályozottsággal élő gyermekek vagy fiatalok oktatásával, nevelésével, fejlesztésével, szakképzésével, rehabilitációjával foglalkoznak,
 • azon szakemberek számára, akik felnőtt beszéd-és nyelvi fogyatékos – AAK-szükségletű személyek rehabilitációjával foglalkoznak,
 • azoknak a felsőoktatásban dolgozó oktatóknak, akik gyógypedagógus és/vagy konduktor alap és szakirányú képzésekben speciális kommunikációval kapcsolatos tárgyakat/tartalmakat oktatnak.

 

Továbbképzési program bekapcsolódási feltétele:

Iskolai végzettség: főiskola/egyetem

Szak: óvodapedagógia, tanító, tanár, gyógypedagógia, pszichológia, konduktív pedagógia, szociálpedagógia, fejlesztő pedagógus, nyelvész

Szakképzettség: a nevelést, oktatást végző intézmény pedagógus munkakör betöltéséhez megfelelő szakképzettségek, valamint egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkező nevelő, oktató munkát segítő feladatkört ellátó szakemberek.

Megelőző szakmai gyakorlat: min. 5 év AAK-használó személyekkel végzett oktatási és/vagy fejlesztési és/vagy rehabilitációs célú munkatapasztalat.

Egyéb feltételek:                                                                                                             

Motivációs levél min. 1 oldal terjedelemben, az alábbi szempontokra válaszolva:

 • Miért kíván részt venni a képzésen?
 • Eddigi tudását, ismereteit az AAK-val kapcsolatban hol szerezte?
 • Milyen jellegű AAK-tapasztalattal rendelkezik? Hány éve és milyen AAK-szükségletű személyekkel foglalkozik?
 • Az AAK mely területein érzi erősnek tudását, és mely területeken érez hiányosságokat?
 • Rendelkezik-e felnőttképzési oktatói tapasztalatokkal? Amennyiben igen, milyen témájú és formátumú felnőttképzési tapasztalatokkal?
 • Képzés jövőbeni felhasználása – hogyan, milyen keretek között tervezi a képzésen elsajátított tudást felhasználni annak érdekében, hogy minél több képzett szakember végezzen AAK- fejlesztéseket, oktatást.
 • Idegen nyelvű szakirodalom tanulmányozásához, és feldolgozásához rendelkezik –e felhasználói szintű idegen nyelvtudással? Amennyiben igen, milyen nyelven?

 

Képzési program óraszáma: 100 óra

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:

A továbbképzés végére a résztvevők képesek alkalmazni az augmentatív és alternatív kommunikáció követelményeit, szabályait, alaposan ismerik az AAK témájú továbbképzések felépítését és tartalmi elemeit.

A továbbképzést követően a szükséges AAK-oktatás és fejlesztés elméleti és gyakorlati módszertan ismeretéből adódóan a résztvevők képesek lesznek az AAK-témájú tanfolyamok megtartására.

Adekvátan át tudják adni az ismereteket és tudástartalmakat az AAK-t használó célcsoportról, a módszerekről, eszközökről, valamint a kommunikációs képességek és készségek megismeréséhez szükséges felmérésekről. Azonosítani tudják az eltéréseket az átlagos és sérült kommunikáció között.

A résztvevők képesek alkalmazni a rendelkezésére álló augmentatív és alternatív kommunikációs technikákat figyelembe véve az egyéni igényeket.

Munkájuk során helyesen alkalmazzák a diagnosztikához kapcsolódóan a megfigyelési szempontokat és a dokumentumelemzést.

Képesek a rendelkezésre álló célcsoportspecifikus IT alkalmazásokból kiválasztani a rövid és hosszútávú célokhoz leginkább illeszkedő IT alkalmazást/alkalmazásokat.

Az AAK-módszertani alapokon túl a résztvevők az AAK-témájú tanfolyamok megtartására kapnak felkészítést azáltal, hogy elsajátítják azokat az oktatói kompetenciákat, melyek szükségesek ezeknek a tanfolyamoknak az oktatásához.

A résztvevők a tanfolyam végére rendelkeznek olyan készségekkel, melyek segítségével képesek önállóan, kreatívan az adott AAK-témának adekvátan kialakítani az oktatási helyzeteket.

A továbbképzési program zárásának módja: a résztvevők az AAK-tematika egy kiválasztott tematikai egységét részletesen kidolgozzák, ppt-t készítenek, majd ezt a záróvizsgán bemutatják, alkalmazva a prezentációs technikákat. A bemutatókat csoportosan megvitatják, felhasználva az önreflexió módszerét is. Ezután kerül sor a 20 tételből álló szóbeli vizsgára, amikor egy tételt húzva, 15 percben bemutatják a megszerzett ismereteket.

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: 12-25 fő

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: tanúsítvány

A továbbképzés tematikai egységei:

 1. A képzők általános felkészítése I.
 2. A képzők általános felkészítése II.
 3. Az AAK-fajtákat ismertető főbb témakörök
 4. A képzést megelőző döntésekkel foglalkozó témakörök, úgymint az állapotfelmérésről való tudás, a megfigyelés központi szerepe és a megelőző információk összegyűjtése
 5. 1-4. témakör összefoglalása
 6. Az üzenethordozókkal és a szótárösszeállítás követelményeivel foglalkozó témakörök
 7. A fizikai hozzáférés, az üzenetközvetítés, a kommunikációs partnerrel való kapcsolatteremtés és fenntartás kérdéseivel foglalkozó témakörök
 8. AAK és Információs és Kommunikációs technológia- IKT – kérdéseivel foglalkozó témakörök
 9. A 6-8. témakörök összefoglalása egyéni munka keretében
 10. Az AAK-oktatásával, valamint a használat hatékonyságával foglalkozó témakörök
 11. Az AAK-oktatáshoz szükséges kompetenciák témakörei
 12. Kiscsoportos munka – tematika vázlatkészítés

 

Továbbképzési napok:

2019.06.15.
2019.06.21.
2019.06.24.
2019.06.25.
2019.06.26.
2019.06.27.
2019.06.28.
2019.07.08.
2019.07.09.
2019.07.11.
2019.07.12.
2019.07.13.
Záróvizsga: 2019.07.26.

A továbbképzés órarendje innen letölthető.

A továbbképzési program helyszíne: Budapest, a pontos helyszín szervezés alatt, a jelentkezés lezárulta után a leendő résztvevők elektronikus értesítést kapnak a helyszínnel és a továbbképzéssel kapcsolatosan.

A képzésen való részvétel a résztvevők számára térítésmentes, a képzés az FSZK Nonprofit Kft. és az Európai Unió támogatásából megvalósuló EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretein belül kerül megtartásra.

A résztvevőknek utazási költséget téríteni és szállás lehetőséget biztosítani nem áll módunkban. A képzés során étkezési lehetőséget biztosítunk.

Megengedett hiányzás túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények:

A megengedett hiányzás (legfeljebb a továbbképzés összes óraszámának 10 %-a) túllépése esetén a résztvevő kizárásra kerül. A továbbképzésen való részvételről résztvevő csak látogatási igazolást kaphat.

A résztvevő jogai és kötelezettségei:

 • Képzőintézmény kötelezettséget vállal a képzés lebonyolításáért, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért.
 • Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a képzőintézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a képzőintézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.
 • A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni.
 • A képzőintézmény szerződésszegésének következménye(i): a képzés azonos feltételekkel történő ismételt megszervezése
 • Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): a képzésből kizárásra kerül.
 • A képzés nem folytatható abban az esetben sem, ha a résztvevő hiányzásai a megengedett mértéket túllépik, illetve ha a felajánlott pótlási lehetőséggel nem él (amennyiben ez releváns), vagy azt nem a megfelelő minőségben teljesíti.
 • Amennyiben a Képző él visszaigénylési jogosultságával, a résztvevőnek a visszaigénylésre való felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül eleget kell tennie a képzés időarányos részére eső költségek visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének. Abban az esetben, ha a visszafizetés a megjelölt határidőig nem teljesül, a Képző a határidőt követő napokra vonatkozóan jogosult a visszafizetendő összeg jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegére a visszafizetés megvalósulásáig.

 

A jelentkezés menete:

Jelentkezni a lenti linken kitöltött elektronikus jelentkezési lap kitöltésével és a visszaigazoló e-mail kinyomtatott, aláírt példányának, valamint a további jelentkezési dokumentumok (önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata) postai úton való beküldésével lehet.

Regisztrációs határidő:
2019. 05. 28. 16:00-ig

Postai beérkezési határidő:
2019. 05. 31.

Az elbírálás határideje:

2019.06.03. A jelentkezők elektronikus levélben kapnak értesítést az elbírálás eredményéről a jelzett napon 16.00-ig.

A jelentkezéseket beérkezési sorrend alapján bíráljuk el. Kérjük, hogy tartsák be ezt a határidőt, mert az ezután beérkezett dokumentumokat nem tudjuk az érvényes jelentkezés részeként elfogadni.

Túljelentkezés:

Postai cím:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK Nonprofit Kft.)

Budapest, 1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra kérjük, írják rá 7190120/1 (a képzési program azonosító száma)

Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett jelentkezéseket tudja befogadni, ugyanakkor a jelentkezés befogadása nem jelent automatikus felvételt.

Gyakran ismételt kérdések a képzéssel kapcsolatban

Jelenleg nincsenek feltett kérdések.

Kérdést szeretne feltenni?

A képzéssel kapcsolatos kérdéseit Kovács Anett várja a kovacs.anett@fszk.hu email címen, vagy a +36-20 3812-988 telefonszámon.

Jelentkezési lap

Sajnáljuk, erre a képzésre már nem tud jelentkezni.